You are on page 1of 2

‫شيرتا روشك رد يراذگ هيامرس‬

‫و یلام نکمت تماقا‪ on Dec 8Rating: 4.5‬یمالغ یدهم ‪Reviewed by‬یلام نکمت قیرط زا ایناپسا تماقا‬
‫و تازایتما و نآ طیارش ‪،‬یلام نکمت قیرط زا ایناپسا تماقا بسکنآ تازایتما دروم رد رصتخم تاحیضوت‬
‫ار هدش هراشا تیاس نیا رد هک یدراوم ‪ ،‬راک هقباس دیاب ‪.‬رگید یاه تماقا هب تبسن نآ یاه یرترب‬
‫هار نیا اریز دنک یمن داهنشیپ ار یروشک چیه هب یگدنهانپ ترجاهم ناونع چیه هب لاوانراک ‪.‬دهد ششوپ‬
‫یم باسح هب زین ینوناقریغ و تسا کانرطخ رایسب دنوش یمن یگدنهانپ نیناوق لماش هک یدارفا یارب‬
‫‪.‬دشاب هتشذگ لاس ‪ ۳‬زا شیب اهنآ جاودزا زا و دشاب هدرک جاودزا کرت عابتا ای هعبت اب یدرف رگا ‪.‬دیآ‬

‫ار ترجاهم یارب دوخ لیالد ات دیراد زاین دینک ترجاهم روشک مادک هب دیریگب میمصت هکنیا زا شیپ‬
‫هب اه تکرش رد سنزیب دننادیم راجت ‪.‬دینک باختنا ار دوخ دصقم یاهروشک نآ اب بسانتم و دیجنسب‬
‫هتشاد ار یهد دوس نیرتشیب دناوتب تایلام نازیم نیرتمک تخادرپ اب امش تکرش هک تسا نآ عقاو‬
‫‪.‬دشاب‬

‫یم ششوپ مه ار یگدنز یاه هنیزه ‪ ،‬هیرهش یاه هنیزه رب هوالع یلیصحت هیسروب رگید دراوم یخرب رد‬
‫زا امش فده رگا سپ ‪،‬تسین هفرص هب نورقم دشاب یراک تماقا ذخا یارب ًافرص شور نیا رگا اذل ‪.‬دهد‬
‫هدش رکذ طیارش و اه هنیزه ندوب الاب لیلد هب شور نیا دشاب یم یراک تماقا نتفرگ تکرش تبث‬
‫‪.‬دوش یمن هیصوت‬

‫یملع عماج هاگشناد نینچه و رون مایپ ‪،‬یرسارس یعافتناریغ یاه;‪&zwnj‬هاگشناد ناگتخومآ;‪&zwnj‬شناد‬
‫یاه;‪&zwnj‬هاگشناد زا شریذپ یارب دنناوت;‪&zwnj‬یم یسانشراک کردم نتشاد تروص رد اهنت ‪،‬یدربراک‬
‫رد تمدخ یارب یناغفا و یناریا طیارشلا دجاو نیبلطواد نیب زا زافوم لوئاش هژیو دحاو ‪.‬دننک مادقا ناملآ‬
‫‪.‬دیامنیم یراکمه هب توعد لیئارسا روشک مچرپ ریز‬

‫ماجنا اداناک هب ترجاهم نیناوق و دنور رد ;‪&zwnj‬یمیظع تارییغت هتشذگ هلاس کی رد هکنیا هب هجوت اب‬
‫زاین شیپ نوچمه ‪:‬تسا هدوب یترجاهم لحارم ندش رت تخس یاتسار رد تارییغت نیا امومع و تسا هدش‬
‫رالد ‪ ۱۲۰۰۰۰‬زا یراذگ هیامرس شیازفا ‪،‬هدنورپ لاسرا زا لبق هسنارف و یسیلگنا نابز یللملا نیب کردم‬
‫لاردف یترجاهم شور رد )‪ (skilled worker‬ندش دودحم ‪،‬کبک زا یراذگ هیامرس شور ندش هتسب ‪،‬رالد ‪ ۱۸۰۰۰۰‬هب‬
‫اهنت ‪،‬لاردف یا;‪‌&zwnj‬هفرح شور و یراذگ هیامرس ندشن زاب ‪،‬یا;‪‌&zwnj‬هفرح شور ای و کبک و‬
‫هدهاشم تدم نیا رد هک تسا هدوب یتبثم رایسب تاریغت دودعم هلمج زا ییوجشنتد یازیو و ازیو رپوس‬
‫‪.‬میدرک‬

‫نوچ ‪،‬منک شا ییامنهار مناوت یم تحار دهاوخب یسک نالا هک ما هدرک بسک هبرجت ردقنآ مدوخ لغش رد نم‬
‫هب رفس ؛رگید رکذ لباق هتکن ‪.‬مرادن تخانش هگید دراوم دروم رد یلو ما هتخانش ار شیاهمخ و چیپ‬
‫‪.‬تسا ریذپ ناکما امیپاوه و )راطق و سوبوتا( ینیمز هیلقن لیاسو قیرط زا هیکرت روشک‬

‫و هطساو چیه نودب و ًامیقسم ار یگدنهانپ یاه هدنورپ یمامت ویکریا نامزاس هکنیا مهم رایسب هتکن‬
‫هدنهانپ صخش سامت هب ‪،‬اداناک ‪-‬وتنروت رد دوخ زکرم زا و ًامیقتسم نامزاس ‪،‬دنک یم یسررب یا هدنیامن‬
‫تیزنارت یاهروشک رد نامزاس فرط زا یا هدنیامن چیه یگدنهانپ ی هسورپ نایرج رد و دهد یم خساپ‬
‫‪.‬هدشن هتشامگ‬

‫اب یا;‪&zwnj‬همان امش هب دیاب ‪،‬دریذپن ار امش تساوخرد للم نامزاس ناگدنهانپ یلاع یایراسیمک رگا‬
‫هداد حیضوت زین نینچمه همان نآ رد ‪،‬دتسرفب تسا هدومن دودرم ار امش هدنورپ هک یلیلد هب هراشا‬
‫هک یا;‪&zwnj‬هظحل زا زور ‪ ۳۰‬امش ‪،‬دئیامن فانیتسا تساوخرد هک دیراد ار قح نیا امش هک دوش;‪&zwnj‬یم‬
‫تساوخ;‪‌‌‌‌&zwnj‬رد هک دیراد تصرف دنهد;‪&zwnj‬یم عالطا امش هب ار امش ندش دودرم‬
‫‪.‬دیهدب فانیتسا‬

‫اب یا هفرح یدرف هدنهد ناشن هک دیآ یم یتافص اب هارمه امش مان هکنیا زا دیشاب هتشاد نانیمطا‬
‫روهشم نایناریا نایم رد یعمج راک هب تبغر مدع هک روطنامه یلک روط هب ‪.‬تسا یندوتس یاه یمرگرس‬
‫صخش‪. ۴-‬دننک یم بسک یمیت ریغ و هرفن کت روما رد یرتشیب یاه تیقفوم زین هنمارا ‪،‬تسا‬
‫تفایرد ار دوخ ندوب درجم رب ینبم هگرب هیکرت رد دوخ روشک ییرگ لوسنک زا دیاب جاودزا یضاقتم‬
‫‪.‬دیامن‬

‫نادنزرف یگدنز و یلیصحت ‪ ،‬یلغش هدنیآ نارگن رگید زیزع نایوجشناد و ناناوج و اه ردام ردپ ‪ ،‬ام هارمهب‬
‫انب نایناریا هتبلا ‪.‬دشاب هتشاد یبوخ یلام و یراجت ی هنیمز دیاب راذگ هیامرس درف ‪.‬دوب دنهاوخن دوخ‬
‫عععع ععععع هنیزه دیاب لالح تشوگ نوچ یداوم زا هدافتسا و دوخ صاخ هقئاذ هب‬

‫‪.‬دنزادرپب دارفا ریاس هب تبسن یرتشیب‬

‫لباق ‪،‬هناخ نارادیرخ تماقا ذخا هب طوبرم طباوض تیاعر و دنس تفایرد زا سپ تماقا نیا تفایرد هسورپ‬
‫‪.‬دیریگب سامت ‪،‬ام تامدخ زا عالطا و تماقا عون نیا دروم رد رتشیب تایئزج ذخا تهج ‪.‬دش دهاوخ ماجنا‬
‫‪.‬دشاب یم یناریا نایوجشناد یاه تیولوا زا هشیمه نازرا و ربتعم یاه هاگشناد رد و اپورا بلق رد لیصحت‬

‫لماوع ‪.‬دوش یمن تیعبات رییغت هب رجنم ًالوصا ترجاهم هک تفگ دیاب هصالخ روط هب و ًالامجا نکیل‬
‫تالیصحت نازیم و ایناپسا تماقا نابز تراهم حطس ‪،‬نس ‪،‬یراک هقباس زایتما بسک رد راذگ ریثات‬
‫ترجاهم یارب راک یازیو ندروآ تسد هب یارب رتشیب سناش اب تسا ربارب رتشیب زایتما بسک و تسا‬
‫‪.‬ایلارتسا هب‬

‫و اه;‪&zwnj‬یا;‪&zwnj‬هفرح یارب یبوبحم دصقم نیتال یاکیرمآ نابز;‪&zwnj‬ییایناپسا یاهروشک هتبلا‬
‫لیمیا سردآ ای و ‪ 22275000‬نفلت هرامش اب رتشیب تاعالطا یارب ‪.‬تسا ییایناپسا یاه;‪&zwnj‬صصختم‬
‫نتشاد تهج هب اداناک ‪،‬ملاس تسیز طیحم و ییابیز رب هوالع ‪.‬دییامرف لصاح سامت @‪information‬‬
‫اهنت هک ارچ دلاب یم دوخ هب اه یدازآ و قوقح زا اهنآ همه ناسکی دروخرب و یداژن و یموق فلتخم یاهگنهرف‬
‫‪.‬تساراد ار یقوقح نینچ هئارا ییاناوت ‪ ،‬تابث اب یسارکومد کی‬

‫‪https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=europe residency‬‬