You are on page 1of 2

SURAT KUASA

UNTUK KEPERLUAN PENGAMBILAN SERTIFIKAT RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .............................................................................................
Tempat/Tgl. Lahir : .............................................................................................
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. .....................................................................
Alamat : .............................................................................................
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (Pemberi Kuasa)

Dengan ini Memberikan kuasa kepada :

Nama : .............................................................................................
Tempat/Tgl. Lahir : .............................................................................................
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. .....................................................................
Alamat : .............................................................................................
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (penerima Kuasa)

Melalui Suart Kuasa ini, telah dikuasakan oleh PIHAK I kepada PIHAK II untuk
mewakili atau bertindak untuk dan atas nama PIHAK I (pemberi kuasa) untuk tujuan
pemberian kuasa pengambilan sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama PIHAK I
(pemberi kuasa) yang jaminkan di BRI Cab.Kepanjen - Malang.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ..................................

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Meterai 6.000,-

............................................. ...................................................