You are on page 1of 2

‫اپورا هیداحتا یاهروشک زا ترجاهم‬

‫ار رما بناوج یدحات مراد دصق اجنیا رد هک دوشیم حرطم یدایز یاهلاوس ناتسجرگ رد نامتراپآ دیرخ هرابرد‬
‫لاح رد نایوجشناد هب ‪،‬لیصحت ثحب رد زاتشیپ یاهروشک ریاس دننامه کرامناد روشک ‪.‬منک نشور‬
‫تهج ار یا هژیو طیارش ‪،‬ناشیا لیصحت جراخم تخادرپ تهج و دراد یا هژیو هجوت ‪،‬ارتکد عطقم رد لیصحت‬
‫تاسسوم هب تدم نیا رد رگا ‪.‬تسا هدروآ مهارف روشک نیا رد روشک نیا رد ارتکد ی هرود لوط لیهست‬
‫یم رازگرب یلوبناتسا یکرت نابز شزومآ یاه سالک اهنآ بلغا دینیب یم ‪،‬دیشاب هدز یرس نابز شزومآ‬
‫‪.‬درک یم مهارف ار نابز نیا یریگدای ناکما یهاگشزومآ رتمک البق هک یلاح رد ‪،‬دننک‬

‫زا یسیلگنا نابز تایبدا یسانشراک کردم یاراد نم ‪.‬تسا یهد زایتما متسیس ساسا رب ازیو نیا‬
‫یاههاگشناد و اهتیاس رد ما هلاقم و باتک متسه زاریش هاگشناد نابز شزوما دشرا و نارهت هاگشناد‬
‫‪.‬تسا هدش یفرعم دراد ‪ ۱۳۰‬یتمدق هک اکیرما سیئول لانشن هاگشناد لثم یفلتخم یاهروشک ربتعم‬

‫هب دشاب یم زاجم ) نگنیش ‪ ،‬اپورا هیداحتا ( شیرتا تلود ” ‪،‬شیرتا یدنورهش نوناق ‪ 10‬ۀدام ساسا رب‬
‫طیارش هکیتروص رد هتبلا ‪،‬دیامن اطعا ار شیرتا تیعبات دنوش یم بوسحم یجراخ ۀعبت هک یصاخشا‬
‫هناروآون تارکفت نینچمه و رکب و ون یاه هدیا نتشاد دننامه طیارش نیا ۀلمج زا ‪،‬دنشاب هتشاد ار یصاخ‬
‫یم زاغآ هروی نویلیم ‪ ten‬زا هک یداصتقا نالک یاهدوس نتشاد هارمه هب ای و یژولونکت و مولع ۀنیمز رد‬
‫یارب هک یراذگ هیامرس و یراک ۀشقن هب هجوت اب غلبم نیا هک ‪،‬دبای یم همادا هروی نویلیم ‪ 100‬ات و دوش‬
‫(شیرتا تلود دیدحالص اب طقف و طقف زین تیعبات یاطعا و دوب دهاوخ توافتم دوش یم یحارط امش‬
‫‪.‬دشاب یم ) نگنیش ‪ ،‬اپورا هیداحتا‬

‫تسا ‪ ۳٫۳۰+‬ناریا و ‪ ۴+‬ناتسجرگ میجنسب چیونیرگ هب تبسن ار روشک ود تعاس فالتخا میهاوخب رگا‬
‫تعاس فالتخا میهاوخب رگا یداع تلاح رد‪.‬تسا تعاس مین ناتسجرگ و ناریا نیب ینامز فالتخا نیاربانب‬
‫رد تعاس هک ینامز یلو تسا ناریا زا رتولج تعاس مین ناتسجرگ ‪ ،‬مینک هبساحم ار ناتسجرگ و ناریا‬
‫‪.‬دوب دهاوخ رت بقع ام زا تعاس مین ناتسجرگ ‪ ،‬دوش یم هدرب ولج هب تعاس کی ناریا‬

‫یم ادیپ ار ناش هتشر اب قباطم راک رت دوز دنراد رسناپسا هک یدارفا هک تسا نیا ازیو نیا مهم یایازم زا‬
‫مدع ‪،‬مروت ‪،‬رقف زا رارف یارب روشک نیا نادنورهش زا یدایز عمج اه;‪&zwnj‬شرازگ قبط رضاح لاح رد ‪.‬دننک‬
‫‪.‬دنتسه روشک زا جورخ لاح رد یگدنز یارب هیلوا یاهزاین دوبمک و یهافر و یمومع تامدخ دوجو‬

‫رامآ نیا دوخ ‪.‬دراد مزال یاهزوجم ریاس ای ازیو هب زاین تماقا نامز تدم و لیلد هب هتسب هیکرت هب ترجاهم‬
‫یارب نانآ یزاس;‪&zwnj‬هدامآ یارب یدایز هنیزه هک تسا ییاهزغم رارف هدیدپ دوجو زا یعطق هناشن کی‬
‫یزکرم رتاقد یارب بسانم یا هقطنم ناونع هب شیرتا روشک ‪.‬تسا هدش یلاع عطاقم رد لیصحت‬
‫راک و بسک ماجنا تلوهس ۀنیمز رد ناهج روشک ‪ 189‬زا روشک نیمکی و تسیب ناونع هب و ‪،‬اهتکرش‬
‫‪.‬تسا هدش هتخانش‬

‫دیامن تباث هداوناخ تسرپرس هک یتروص رد ‪.‬دننک یم ادها ار یلام نکمت اب تدم دنلب تماقا ناکما‬
‫نکمت قیرط زا ایناپسا تماقا تفایرد طیارش دجاو ‪،‬دراد تباث دمآرد وروی رازه ‪ four‬ات ‪ three‬دودح هنایهام‬
‫هیکرت یاهرهش نایم رد ‪ »،‬چیف یدنب هبتر « یللملا نیب سناژآ تاشرازگ نیرخآ قبط ‪.‬دشاب یم یلام‬
‫‪.‬تسا هدرک بسک نوگانوگ یاه;‪&zwnj‬هنیمز رد ار زایتما نیرتشیب ریمزا‬

‫یاهیرباربان و دح زا شیب ییارگزکرمت" ‪:‬دنیوگ یم همادا رد و هدشن متخ اجنیا هب رفن ‪ ۶۰‬نیا یخاتسگ‬
‫قلطم تیرثکا ‪ -‬ریثک یتیعمج اب اهدرُک لاثم باب نم هک هدناسر ییاج هب ار راک ‪،‬یا;‪&zwnj‬هقطنم ددعتم‬
‫یاه;‪&zwnj‬تیریدم زا بسانتمان و زیچان رایسب یمهس ‪ -‬ناتسا لامش و زکرم رد گرزب یاهدصرد و بونج رد‬
‫‪".‬دنهد صاصتخا دوخ هب ار ناتسا دشرا‬

‫ذخا و ایلارتسا هب ترجاهم رگید یاه هویش ‪.‬دنتسه دجسم تخاس فلاخم رتییوت ناربراک زا یرایسب‬
‫تیلم یاراد هک یدرف کی اب جاودزا و یراذگ هیامرس قیرط زا هلمجزا میقتسم قیرط زا ایلارتسا تماقا‬
‫ووووو وووو وو ووو وووو هک دوش یم رداص امش یارب سیلپ هگرب ‪.‬تسا دشاب ییایلارتسا‬

‫‪.‬دییامن میلست دنریذپ یم وجهانپ هک ییاهرهش رد هناگیب عابتا شخب هب ارنآ امش‬

‫‪،‬زاجح رد ار دوخ سرد هدرک ترایز ار یمالسا سدقم نکاما ناشرایسب دندوب ناسردم نایم رد یناگرزب هراومه‬
‫و دیهد رارق لوا ار تاعالطا نیرت طبترم یسیون همزور ماگنه ‪.‬دندوب هدرب نایاپ هب رصم و هیروس‬
‫امش ترجاهم تساوخرد هدنورپ اب دیهاوخیم رگا ‪.‬دینک میطنت ون زا ‪،‬رظن دروم راک اب بسانتم ار نآ هشیمه‬
‫)کبک( اداناک ترجاهم هرادا تاماقم هب ار لوبق دروم دانسا و تایئزج مامت دیاب دننک تقفاوم اداناک هب‬
‫‪.‬دیهد هئارا‬

‫نایضاقتم زا یرایسب یوزرآ هراومه شیرتا یراک یازیو ذخا قیرط زا شیرتا تیعبات ذخا و شیرتا رد تماقا‬
‫روشک هک دشاب ییاه;‪&zwnj‬هتشر وزج امش یلیصحت هتشر رگا نینچمه ‪.‬تسا هدوب ایند رسارس مدرم و‬
‫هتشر نیا تسیل ‪.‬دش دهاوخ امش بیصن رتشیب زایتما ‪، 30‬تسا شخب نآ رد ورین دوبمک راچد کرامناد‬
‫‪.‬دینبب اجنیا زا دیناوت;‪&zwnj‬یم ار )‪ (Optimistic List‬صاخ یاه‬

‫دیلوت رظن زا ایند گرزب داصتقا نیمهدزون و تسا هتفای هعسوت و کیتارکومد یروشک ایناپسا‬
‫یگدنز تیفیک و ‪.‬تسا ام اب سامت مرف ندرک رپ ‪،‬ترجاهم ریسم رد امش ماگ نیلوا ‪.‬دراد ار یلخاد صلاخان‬
‫اب یلیخ هک دموا مارب یراک داهنشیپ کی شیپ زور ‪ 10‬شتسار ‪.‬تسا نایامن روشک نیا رد الاب رایسب‬
‫‪.‬دوب روج متشاد هک یا هبرجت‬

‫ناگیار یللملا نیب نابلطواد و ناهوژپ شناد یمامت یارب یتلود یاههاگشناد رد ایناپسا رد لیصحت‬
‫‪.‬دشاب زيگنارب شلاچ رايسب دياش دنتسه هدنيآ ىارب شالت و وپاكت رد هك ىناسك ىارب و ‪.‬تسا‬
‫‪،‬ینتان رهاوخ و ینتان ردارب ای رهاوخ و ردارب نیب جاودزا نوناق ‪،‬نیا رب هوالع ییاپورا سربق هب ترجاهم‬
‫نیب و ‪ ،‬اهگرزبردام و اهگرزبردپ و اه هون نیب ‪)،‬کیژولویب ریغ ای کیژولویب( نیدلاو و ناکدوک نیب‬
‫‪ http://blog.ilisters.com‬وغل جاودزا رگا یتح( شرسمه دنزرف و صخش‬

‫‪.‬تسا هدرک عنم ار )تسا هدش لحنم ای و‬

‫‪http://www.bbc.co.uk/search?q=europe residency‬‬