สุนทรียปรัศนี

Appreciative Inquiry

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

อะไรคือ สุนทรียปรัศนี ?
สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน
Institute for Community Development

ปฏิบัติการอันสุนทร
ที่นําไปสูค วามเปลี่ยนแปลง
...ในทางบวก

สุนทรียปรัศนี คือ การคนพบสิ่งที่ดีที่สดุ
ที่เคยไดคิด ไดทาํ เคยมีในตัวของผูคน .......องคกร
และโลกรอบตัวเขา ดวยตัวเขาเอง

อาศัยศิลปะของการ“ตั้งคําถาม”
ที่เสริมสรางพลัง........
ทําใหความรู ความสามารถ พรสวรรค
ที่มีอยูแ ลวทัว่ ทุกตัวคน
ไดผุดพรายใหเห็นเปนที่ประจักษ

การตั้งคําถามที่เสริมสรางพลังใจ
ทําใหมีความมัน่ ใจ ภาคภูมิใจ
และคิดริเริ่มสรางสรรค
และทํากิจสาธารณะอยางขันอาสา

ทําใหผูตอบคําถาม
มองโลกในแงดี หรือในดานบวก
รูสกึ วา.......ตัวเองมีศักยภาพ

แทนที่จะมองโลกในแงราย ดานลบ เสียดสี
ประชดประชัน หรือพบแตความหดหูเศราหมอง .............
สุนทรียปรัศนีมกี ระบวนการคิดสื่อสารและทํางานอยางมีชีวิตชีวา
ทั้งการคนพบ ความใฝฝน การออกแบบและปฏิบัติการ
อยางรวมหัวจมทาย เคียงบาเคียงไหล

มันทํางานเริ่มจากแกนแกน
ของความเปลี่ยนแปลงในทางบวก
เชื่อมประสานกับเครือขายปฏิบัติการในทางดี
ในบรรยากาศประชาธิปไตยแบบพหุนิยม
และเกิดการขับเคลื่อนชุมชน
สมเจตนารมณที่ตั้งไวรวมกัน

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

ดวยกรรมวิธีที่แตกตาง

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

‹การแกปญ
 หาแบบดั้งเดิม
(Traditional problem-solving)

–คนหาสิ่งผิด พบแลวหาทางแกไขหรือลดปญหา

‹สุนทรีปรัศนี (Appreciative inquiry)

–คนหาสิ่งที่ดี ถูกตอง หรือเคยใชไดผลที่สุด
ในองคกร ชุมชน แลวสานตอความคิดและ
การกระทํานั้นไปสูอนาคต

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

สองคน
ยลตามชอง
คนหนึง่ มองเห็นโคลนตม
อีกคนตาแหลมคม
มองเห็นดาวพรางพราวพราย

มนุษยทุกคนตางมี
สติปญ
 ญา ความสามารถ
และ พรสวรรค
ดวยกัน ทั้งสิน้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง

การมีชวี ิตอยูอ ยางมีคุณภาพ
ขึ้นอยูกับ
ความสามารถเหลานั้นมีโอกาสได ใช ไดแสดง ออก
พรสวรรคไดแบงปนแกผูอื่นอยางมีศิลปะ

เขารูสึกวา
ตัวเองมีคุณคา มีพลังอยูรวมสังคม
มีเกียรติและเปนสุข
ชุมชนที
มชนที่เขาอยูก็มีพลัง
อันเนื่องจากอานิสงคที่เขาไดกระทํา

ความเขมแข็งของชุมชน
แปรผันตรงกับ
จํานวนของผูคนที่อุทิศตนเพื่อใหชุมชนเปนสุข
-Nancy Diamond

น้ําพรองไปครึ่งแกว
น้ํามีครึ่งแกว

ทานรูสกึ อยางไรกับสิ่งที่เห็น ?

“ในแหงหนตําบลใดก็ตาม ที่มีคนมีอํานาจและความร่ํารวย
คนออนแอและยากจนก็จะรูสกึ ถึงอุปสรรค ขวากหนาม
โดยเหตุที่เขารูสาํ เหนียกถึงสถานภาพที่ตอยต่ําความเหลื่อมล้ํา
สูญสิ้นความหวังในตัวเองและจมจอมอยูในความดอยมาตรฐานความดีของมนุษย”
Alexis De Tocqueville

เราตองเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้
-มหาตมะ คานธี

ชองวางของสังคมไทย
ระหวาง
ไมมี กับ มีลนเหลือ

เราตองเปลี่ยนแปลงในสิ่งทีเ่ ราอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้
-มหาตมะ คานธี

ชุมชนมีปญหาและความขาดแคลน

ชุมชนมีสินทรัพยและความสามารถ

วิถกี ารพัฒนาชุมชน 2 แบบ
แบบที่ 1 แบบดั้งเดิม
ฐานคิด:
ชุมชนมีปญ
 หา
มีความขาดแคลน
จุดมงหมาย:
ตองเปลี่ยนแปลงคน องคกร ชุมชน
การสื่อสาร:
ปญหาและการแกไข
ผูนําการเปลี่ยนแปลง : คือ มืออาชีพ ผูเชี่ยวชาญ นักเทคโนโลยี
ประชาชน ชุมชน:
คือ ผูรับบริการ ลูกคา ผูปวย

วิถกี ารพัฒนาชุมชน 2 แบบ
แบบที่ 1 แบบดั้งเดิม

ฐานของชุมชนที่ทานเห็น คือ

“ ปญหา”

คนไมมงี านทํา แกงมอเตอรไซค อาชญากรรม ครอบครัวแตกแยก คนไรบาน
อุบัติเหตุ เด็กถูกลอลวง คนอานหนังสือไมออก ขาดสวัสดิการ คนยากจน เด็กหนีเรียน
เอดส คนฆาตัวตาย

คนติดยา คายาเสพติด แกง 18 มงกุฎ แมอายุนอย

คนเปนวัณโรค ฟนผุ โรคปริทันตคนปวยโรคประสาท โรคจิต โรคเรื้อรัง อากาศเปนพิษ
สารปรอทปนเปอน

บัญหาขยะ ปญหาทัศนะอุจาด ฯลฯ

ความท
ุกข

ความล
มเหลว
ปญหา
คว
นิ้ หเลือ
ั้งคือ

แผนที่ปญหาของชุมชน
คนตกงาน

คนเกียจคราน คนไมเอาถาน คนขายตัว
ครอบครัวแตกแยก ชุมชนแออัด
คนอาน

คน
เจ็บ ชุมชนขาด เด็กถูกละเมิด เด็กเกเร
ปวย สวัสดิการ
มีอาชญากรรมสูง
แกง คนฆาตัวตายสูง
18
มงกุฎ

สุขภาพจิตเสื่อมโทรม

สารพิษ

อากาศเปนพิษ

หนังสือ

ทัศนะอุจาด

ไมออก

แม
สวล. เสื่อมโทรม อายุนอย

คนติดเหลา เยาวชนติดยา ขยะทวมชุมชน

คนไรบาน

แกงวัยรุน

เด็กหนีเรียน

คนติดเชื้อ HIV

แบบที่ 2

ชุมชนมีสนิ ทรัพย คนมีความสามารถ
มีสติปญญา มีประสบการณ
‹ จุดมงหมาย: เพิ่มความสามารถ เสริมสรางพลังชุมชน
‹ การสื่อสาร: ใชพรสวรรค ความสําเร็จ ความหวัง
ความใฝฝน ปญญา
‹ ผูนําการเปลี่ยนแปลง: ผูนําธรรมชาติ ผูนําทองถิ่น
แบบเครือขาย
‹ สัมพันธภาพ :
‹ทัศนะของผูคน : พลเมือง คือผูผลิต เจาของ ผูรวมพัฒนา
‹

ฐานคิด:

เสริมสรางจากขางใน

แบบที่ 2 เสริมสรางจากขางใน
สินทรัพยชุมชน “ขุมทรัพย ขุมพลัง”
เยาวชน ผูสูงวัย แมบานพอบาน ศิลปน วัด โบสถ โรงเรียน
ศาลาประชาคม หองสมุด สื่อพืน้ บาน ชมรม วงดนตรี
สวนสาธารณะ สวนสมุนไพร ตลาด กลุมฟอนเจิง โรงละคร
ศูนยสุขภาพชุมชน วิทยุชุมชน โรงเรียนโรงพยาบาล
ศูนยการเรียนรู ชมรมวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชน
พิพิธภัณฑพื้นบาน ฯลฯ

ธุรกิจทองถิ่น

แผนที่สินทรัพยของชุมชน
สถาบันทองถิ่น
โรงเรียน

พิพิธภัณฑ
ตลาดสด
ทองถิ่น

เด็ก

สมาคมของชุมชน

วิทยาลัย
สตรี ศาลา ชุมชน

พรสวรรคแตละคน
กองทุน
กลุม คนหนุมสาว
ประ
ศิ

ป

พลเมื


ชุมชน แม
ชา
สภา
อาวุ


ปราชญ

าวบ


ผู


นชั


นํ

บาน
คม
ทีม
ทองถิ่น
สมาชิกชุมชน หมอพืน้ บาน คนชายขอบ
กีฬา
สภาวัฒนธรรมชุมชน
ชมรม
วัด

โรงพยาบาล

หองสมุดชุมชน วิทยุชุมชน

ความส

ุข ค
วามส
าํ เรจ็
ปญญา


ัง

การพัฒนาชุมชน ๒ แบบ
แบบ ดั้งเดิม แบบเสริมสรางจากขางใน
จากบนลงลาง
จากภายนอกสูภายใน
ชุมชนออนแอ
ปญหา จําเปน
ใชการไมได

จากลางสูบน
จากภายในสูภายนอก
ชุมชนเขมแข็ง
มีสินทรัพย โอกาส
มีสติปญญา ความสามารถ

การพัฒนาชุมชน ๒ แบบ
แบบ ดั้งเดิม
สัมพันธภาพแบบอุปถัมภ
บริการผูบริโภค
พึ่งพิงภายนอก
สําเร็จโดยมืออาชีพ

แบบเสริมสรางจากขางใน
สัมพันธภาพแบบเครือขาย
บริการของผูผลิต
ริเริ่มจากสมาชิกของชุมชน
สําเร็จโดยสมาชิกชุมชน

รูปแบบผสมผสานของการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่งกระตุนจาก
ภายใน

สุนทรียสนทนา

ผูนําการเปลี่ยนแปลง

วิกฤต/
นวัตกรรม

นโยบาย

ทีมนวัตกรชุมชน

ชุมชน

เทคโนโลยี

สื่อชุมชน

สุนทรียปฏิบัติการ

: สังคมวิวัฒน

ดังบทกวีที่วา:
แมไมมีสองแขน ไมเปนไร
ฉันจะใชสองขามาสรางสรรค
แมไมมีสองขา ก็ชางมัน
ฉันจะใชแขนฉันฝาฟนไป
แมไมมีสองตาใหมองเห็น
ฉันจะเปนนักรองที่เสียงใส
แมไมมีสองหู ไมเปนไร
ฉันจะเปนคนใบที่ใจดี
แมไมมีบานไหนใหพํานัก
ฉันจะพักปาชาเปนเพื่อนผี
แมไมมีอายุยืนถึงหมื่นป
ฉันจะทําวันนี้ใหดีงาม
แมไมมีเงินทองของมีคา
ฉันจะหาเลีย
้ งตนทนแบกหาม
แมศึกษาเลาเรียนไมไดความ
ฉันก็จะพยายามจนไดดี
แมไมมีอะไรหลายๆอยาง
ฉันจะสูส
 รรคสรางดวยศักดิ์ศรี
รวบรวมเอาบรรดาเทาที่มี
มาเสริมสรางโลกนี้ใหสวยงาม [1]

ของ

[1] จากหนัง สือ "ท อไยในยามยาก "
มงคล ชั ย วุฒิ www.lannapoem.com

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

เราจะสรางสรรคจากสิ่งดี ๆ ที่เคยมีมา
หรือจะตั้งหนาตั้งตาแกไขเฉพาะในสิ่งผิด ?

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

ยลตางชอง มองตางมุม
‹เราจะเนนที่ภาพอนาคตที่ตกต่ําที่สุด...แลว

..เริ่มแกปญ
 หาทีเ่ ลวรายที่สุด ดวยมืออาชีพ
‹หรือเราจะเริ่มตนจากภาพอนาคตที่รวมกันสรรคสราง
อยางมีชีวิตชีวา
‹ออกแบบ และลงมือทํารวมกันอยางเคียงบาเคียงไหล
ดวยหนึ่งสมอง สองมือของพวกเราเอง

ทฤษฎีบท ในสุนทรียปรัศนี
‹เมื่อ

๑๐๐ ปที่แลว ................
พฤติกรรมของมนุษยมีสาเหตุมาจากชีวิตในวัยเยาวและ
วิถีปฏิบัตขิ องครอบครัว
- ซิกมันต ฟรอยต และ คารล จุง
เมื่อ ๕๐ ปที่แลว......................
“สิ่งแวดลอมและสถานการณปรับเปลี่ยนเรา”
- สกินเนอรและเลวิน
‹ปจจุบัน.... “สิ่งทีเ่ ปนจริง
‹อนาคต..
“อยูทเี่ ราตองการใหมันเปนอะไร ยังไง”

จากการศึกษารวมสมัย
‹พลังจิตสามารถรักษารางกายไดเมื่อ

จดจอในทางที่ดี ใชพลังบวก
‹การศึกษาวิจัย เรื่องการใชยาหลอก
ถึงแมจะเปนยาหลอก(placebo)ผลก็ออกมาดี

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

พลังแหงการมองโลกในแงดี
(The Power of Being Positive)

‹เมื่อทานเลนกอลฟ

– ขอมูลที่ผิดๆ คือ ฉันจะตองไมตีลูก
เขาปา ลงน้ํา หลุมทราย !
– ขอมูลที่ถูกตองคือ ฉันจะตีลูกใหตรงแนว
ไปยังกลางสนามและลงหลุมไดอยางงดงาม

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

สุนทรียปรัศนี
‹ใชทฤษฎีกระบวนระบบ

เปนการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยสินทรัพยของ
ชุมชนเปนฐาน
‹เปนการพัฒนาองคการ
‹“สรางคําถามที่มีมนต…เสริมสรางพลัง”
‹เปนความสุขม
ุ คําภีรภาพ
‹

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

ถอยคําคือเครือ่ งมือ
สําหรับผูมีคอ นในหัวใจ
ทุกสิ่งไซร...คือตาปู
(หมายความวากระไร?)

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

ซาบซึ้งในคุณคา:กริยา(Ap - pre’ ci-ate :verb)
ิ ารที่รับรูถึงสิ่งที่ดีที่สุดในผูคน
‹ คุณคา;ปฏิบัตก

หรือโลก
รอบตัวเรา; มองเฉพาะสวนที่เขมเข็ง ความสําเร็จ และ
ศักยภาพ;
้ กูลตอชีวิต
‹ รับรูถึงสิ่งที่เกือ
(อาทิ สุขภาพ ความมีชีวติ ชีวา)
‹ เพิ่มคุณคา
ี วาเดิม
‹ แสวงหาโอกาสใหมที่จะใชใหดก
‹ คําคลายคลึง:ภาคภูมิใจ รูสึกเปนเกียรติ ความเคารพนับถือ

เตรียมโดย อุทยั วรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

‹“ไมมีปญหาใดที่แกไขไดจากสํานึกใน

การแกไขในระดับเดียวกัน
‹เราตองเรียนรูท
 ี่จะมองในมุมใหม”
-Albert Einstein

สิ่งที่ตองมองหา
‹มองหาสิ่งที่ยังใชการได
‹พบพานความมีชีวิตชีวา
‹พลังที่ยั้งไมหยุด

ฉุดไมอยู
‹ฉายภาพของโลกที่สดใส
‹เต็มไปดวยพลังแหงสติปญญา

สิ่งที่ตองมองหา
‹ขยายในเรื่องใหความมีชีวิต
‹เริ่มตนที่ทุกระดับ

ชีวา

ทุกคน
‹จากภายในตัวตนของเรา กลุม
 ของเรา
ชุมชนของเรา
‹วิจัยคนควาหาวาอะไรเปนสิ่งที่เปนมูลเหตุ
หรือรากเหงาแหงความสําเร็จ

สิ่งที่ตองมองหา
‹สรางสรรคอนาคตสดใส
‹หนทางขรุขระ

คือทางเบี่ยง ไปสูพื้นที่ใหมที่สดใสงดงาม
‹หากเราพยายามเอาใจจดจอ มองหาความสําเร็จ
เราจะพบหนทางที่สรางสรรคและสําเร็จยิ่งกวานั้น

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

สุนทรียปรัศนี ใชในโอกาสไหนไดบาง?
‹ใหคําปรึกษาแกประชาชน
‹เรียนรูจากประสบการณ
‹ เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง

องคกร หรือชุมชน
‹ สรางวิสัยทัศนรวมกัน
และนําไปสูการทํางานรวมกัน

สุนทรียปรัศนี ใชในโอกาสไหนไดบาง?
‹วางแผนยุทธศาสตร
‹พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ
‹วิจัยปฏิบัติการ
‹ประเมินผลอยางมีสวนรวม
‹อบรมภาวะผูนํา

สุนทรียปรัศนี ใชในโอกาสไหนไดบาง?
‹พัฒนาชุมชน
‹กาวสูความเปนเลิศทางธุรกิจ
‹สรางความพอใจใหผูบริโภค
‹สรางความพอใจผูรับบริการ
‹ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

ลูกคา

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

ทั่วโลก:
‹ United

States
‹ Canada
‹ United Kingdom
‹ Europe
‹ Australia
‹ New Zealand
‹ Africa
‹ Asia

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

หลักการ 6 ประการของสุนทรียปรัศนี

‹เปนองครวม
‹ใชความเพียงพอ

ยืดหยุน เหมาะสม

‹คาดการณในดานดี
‹ชุมชนมีสวนรวมแทจริง
‹มองโลกในแงดี
‹มีบรรยากาศแบบพหุนิยมประชาธิปไตย

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

คติฐานแหงสุนทรียปรัศนี
๑ ในทุกสภาวการณของมนุษย
มีบางอยางที่ไมเขาทา และ
..มีบางอยางยังใชการไดดี
From: The Thin Book of Appreciative Inquiry, by Sue Annis Hammond

คติฐานแหงสุนทรียปรัศนี

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

๒.อะไรก็ตามที่เราเพง
มันอยางใจจดจอ.......
....สิง่ นั้นมักเปนจริง
From: The Thin Book of Appreciative Inquiry, by Sue Annis Hammond

คติฐานแหงสุนทรียปรัศนี

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

๓ สภาพความเปนจริง
เกิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
......และเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็มีหลายเรื่องราว
From: The Thin Book of Appreciative Inquiry, by Sue Annis Hammond

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

๔.การตั้งคําถามที่เสริมสรางพลังใจ
ทําใหเกิดสิง่ ดีตามมา...ไมทางใดก็ทางหนึ่ง

From: The Thin Book of Appreciative Inquiry, by Sue Annis Hammond

คติฐานแหงสุนทรียปรัศนี

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

๕.ผูคนจะเดินทางไปสู
อนาคต(ที่ไมแนใจวา
อะไรจะเกิดขึ้น)
......อยางเชื่อมั่น
หากเขาไดพกพาสวน
หนึ่งของอดีตและ
ปจจุบันที่รูแลวไปดวย

From: The Thin Book of Appreciative Inquiry, by Sue Annis Hammond

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

คติฐานแหงสุนทรียปรัศนี

๖. หากจะใชอดีตบาง
ตอน นําพาเราไปสู
อนาคต.......
เราคงตองเลือกเอาสวน
ที่ดีทสี่ ุดไปไมใชหรือ..?

From: The Thin Book of Appreciative Inquiry, by Sue Annis Hammond

คติฐานแหงสุนทรียปรัศนี

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

๗.ความหลากหลายคือความงดงาม

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

แกนแกนในเชิงบวก

การเสริมสรางพลัง
‹ ความกระตือลือลน
‹ การมองโลกในแงดี
‹ มีพันธสัญญา
‹ มีปฏิบัติการทีช
่ าญ
ฉลาด มีสติและปญญา
‹

กระบวนการประชุม

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสรมิ สรางพลังชุมชน

‹เลือกประเด็นใหชัดเจน

จุดประกาย สรางความ
สนใจและ เกี่ยวของกับวงสนทนา
‹ถามถึง จุดแข็ง จุดเดน สิ่งที่นาภาคภูมิใจ
‹ถามถึง

ขุมพลังขององคกร ชุมชน หรือ ทุนทางสังคม
‹สรรหาคําขวัญ หรือขอความที่กระตุน
 ใหเกิดความปรารถนา
รวมกัน
‹ชวยกันสรางสัญญาใจรอยรัดผูกพัน“ทํากันเปนทีม”

กระบวนการประชุม

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

‹แสวงหาจุดรวมในแนวทาง

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

วิธีการ
หลักการ และลําดับความสําคัญ
‹กําหนดธรรมนูญ รับผิดชอบรวมกัน

กระบวนการปฏิบัติการ

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

‹ลงมือปฏิบัติการ

สถาบันเสรมิ สรางพลังชุมชน

ในบรรยากาศ
ประชาธิปไตย สนุกสนาน เพลิดเพลิน
มีสว นรวม สรางสรรคและเสริมสราง
ปญญา และคํานึงถึงความยั่งยืน

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

ความเปนอัจฉริยะฉายแสงเปนประกายแวววับ
.....เมื่อเปลงคําถามออกมา

“จักรวาลจะเปนเชนใด หากเราสามารถ
เคลื่อนที่ไดเทากับความเร็วของแสง?”
(Albert Einstein)

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

เครือขายความเปลี่ยนแปลงในทางบวกที่ทรงพลัง
(A Positive Change Network)
‹เชิญพิเศษสําหรับผูที่จะ

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
‹ใชสุนทรีปรัศนีเพื่อ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
‹ทําซ้าํ แลวซ้ําอีก

เตรียมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล

เครือขายความเปลี่ยนแปลงในทางบวกที่ทรงพลัง
(A Positive Change Network)
‹มีแลกเปลี่ยนการเรียนรูและ

การจัดการดวยตนเอง
‹สรางความสัมพันธที่ดี
‹ใชวิธีการเลาเรื่องราว

สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน

รวมคนพบ
สิ่งดีแลวชื่นชม
(Discovery)

รวมทอฝน
รวมสรางสรรค

อยางสมศักดิ์ศรี
(Dream)

สิ่งดีเพื่อสังคม
(Destiny)

รวมออกแบบ
ทํางานอยางสุนทรีย
(Design)

‹
‹
‹
‹

ถามถึง“ความสุข”ที่เขามี แทนการไลจี้แตความทุกข
ถามถึง“ความสําเร็จ”ที่เขามี แทนการไลจี้แตความลมเหลว
ถามถึง“ความหวัง”ที่เขามี แทนการไลจี้แตความสิน้ หวัง
ถามถึง“ขุมพลัง”ที่เขามี แทนการไลจี้ในความขาดแคลน

‹
‹
‹
‹

ถามถึง“ความสามารถ”ที่เขามี แทนการไลจี้ในสิ่งที่เขาขาด
ถามถึง“ความถนัด”ที่เขามี แทนการไลจี้ในสิ่งที่เขาขาด
ถามถึง“พรสวรรค”ที่เขามี แทนการไลจี้ในสิ่งที่เขาขาด
ถามถึง“ความภูมิใจ”ที่เขามี แทนการไลจี้ในสิ่งที่เขาขาด

รวมคนพบ
สิ่งดีแลวชื่นชม
(Discovery)

รวมทอฝน
รวมสรางสรรค

อยางสมศักดิ์ศรี
(Dream)

สิ่งดีเพื่อสังคม
(Destiny)

รวมออกแบบ
ทํางานอยางสุนทรีย
(Design)