You are on page 1of 4

SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET „VITEZ“ VITEZ

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

STUDIJ I CIKLUSA; I GODINA STUDIJA

SMJER: FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

HARDVER-ULAZNE JEDINICE

SEMINARSKI RAD
Vitez, Novembar 2018.

SVEUČILIŠTE/ UNIVERZITET „VITEZ“ VITEZ

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

STUDIJ I CIKLUSA; I GODINA STUDIJA

SMJER: FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

HARDVER-ULAZNE JEDINICE

SEMINARSKI RAD

IZJAVA: Ja Mustafica Armin indeks broj: 098-18/RZFT, student Sveučilišta/Unverziteta
„VITEZ“ Vitez odgovorno i uz moralnu i akademsku odgovornost izjavljujem da sam ovaj rad
izradio potpuno samostalno uz korištenje citirane literature i uz pomoć asistenta.

STUDENT: Mustafica Armin

PREDMET: Informatika u zdravstvu

PROFESOR: Doc. dr. Haris Pandža

ASISTENT: Nermina Konjalić
1. UVOD

Ulazne jedinice su one jedinice koje omogućuju unos podataka ili programa iz okruženja u
računar. Ti podaci iz okruženja nisu pogodni za računar, pa ih je potrebno prethodno pretvoriti u
oblik koji je prihvatljiv računaru. Upravo je to osnovni zadatak ulaznih jedinica.

Ulazne jedinice se mogu podjeliti na :

 ulazne jedinice koje služe za predaju podataka računaru posredstvom i pod direktnim
djelovanjem čovjeka (tastatura, miš, grafička tabla itd.)
 jedinice koje služe za predaju podataka računaru iz okruženja bez posredovanja čovjeka
(magnetni diskovi, trake itd.)

Najčešće su korištene sljedeće ulazne jedinice:

o Tastatura
o Miš
o Džojstik
o Skener
o Tablet
o Mikrofon
o Digitalna kamera
o Web kamera

1.1 METODE ISTRAŽIVANJA

Rad na temu „Hardver-ulazne jedinice“ usmjeren je na bolje prep