You are on page 1of 1

28 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 351

ερωτήσεις για υποψήφιους


ΠαναγιΩτης
αλεβαντης*

Τι θα κάνετε για τα σκου-


πίδια; Για τα επικίνδυνα
απόβλητα και τα μπάζα;
Για το κυκλοφοριακή και
την στάθμευση; Για τα
πεζοδρόμια και το οδό-
στρωμα; Μια πρώτη σει-
ρά ερωτήσεων στους υπο- Κομμάτια καρκινογόνου αμιαντοτσιμέντου πεταμένα σε δρόμο των Χανίων. Χρό νιο πρόβλημα το κυκλοφοριακό στα Χανιά ...

ψήφιους δημάρχους, πε-


ριφερειάρχες και αντιπε-
όσων πετούν σκουπίδια (και απο-
ριφερειάρχες… τσίγαρα) στο δημόσιο χώρο; Πεζοδρόμια και οδόστρω-
μα. Σύμφωνα με πολυάριθμες δη-
έχρι τη στιγμή που Επικίνδυνα απόβλητα και μοσιεύσεις στον τύπο αλλά και

Μ έγραφα αυτές τις γραμ-


μές είχαν ανακοινώσει
την υποψηφιότητας τους για την
μπάζα. Με βάση το Εθνικό Σχέ-
διο Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων οι Δήμοι πρέπει να
στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, στα περισσότερα σημεία
του δήμου (ιδίως εκτός πόλης) το
Δημαρχία Χανίων έξη υποψήφι- φροντίσουν για την «χωριστή οδόστρωμα βρίσκεται σε κακή κα-
οι (αλφαβητικά): Νάνσυ Αγγελά- συλλογή των Μικρών Ποσοτήτων τάσταση (λακκούβες, κακοτεχνίες,
κη, Γρηγόρης Αρχοντάκης, Τάσος Επικίνδυνων Αποβλήτων στα αστι- έλλειψη διαγράμμισης). Πολλά
Βάμβουκας, Ευτύχης Δαμιανά- κά στερεά απόβλητα (ΜΠΕΑ) και πεζοδρόμια δεν είναι σε καλύτε-
κης, Άρης Παπαδογιάννης και την κατά προτεραιότητα ευαισθη- ρη κατάσταση (κακοτεχνίες, λακ-
Παναγιώτης Σημανδηράκης. Δεν τοποίηση του κοινού με σχετικά κούβες). Επιπλέον, τα πεζοδρόμια
γνωρίζω τους υποψήφιους στους προγράμματα». Οι Δήμοι πρέπει Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα που σήμερα ΔΕΝ συλλέ γονται από τον Δήμο χρησιμοποιούνται όλο και λιγό-
υπόλοιπους δήμους της Περιφε- επίσης «να συμμετέχουν ενεργά και τερο για την κυκλοφορία των
ρειακής Ενότητας Χανίων, ούτε να προωθούν τη συνέργεια στην που μας είχε παραχωρήσει ο πεζών και περισσότερο για κάθε
τους υποψήφιους Περιφερειάρχες διαχείριση των ΜΠΕΑ, ιδιαίτερα Αστυνομικός Διευθυντής Χα- άλλη χρήση (στάθμευση, τραπε-
και Αντιπεριφερειάρχες. στην εξυπηρέτηση απομακρυσμέ- νίων (βλ. Χ.Ν. 21/2/2017) είχε ζοκαθίσματα, εμπορεύματα, …).
Ωστόσο, σκέφτηκα να τους υπο- νων ή νησιωτικών περιοχών». αναφερθεί ότι η λύση βρίσκεται Αυτό επιβαρύνει ιδίως την κυ-
βάλω δημόσια μερικές απλές Πρόκειται για τις κενές συ- στον ανασχεδιασμό της κυκλο- κλοφορία των ευάλωτων συμπο-
ερωτήσεις για το τι θα κάνουν σκευασίες από φυτοφάρμακα φορίας και της στάθμευσης για λιτών μας (ηλικιωμένοι, άτομα με
στην πράξη σχετικά με μερικά (που χρησιμοποιούν ιδιώτες), ολόκληρη την πόλη. Αυτό απο- αναπηρία, καροτσάκια με μωρά,
θέματα που έχουμε θίξει από από εντομοκτόνα (που πωλούν τα τελεί πρωταρχική αρμοδιότητα …).
αυτήν εδώ τη στήλη στο παρελ- σουπερμάρκετ), από μπογιές και του Δήμου και μπορεί για παρά- Ερώτηση 4: τι σχέδιο έχετε για να
θόν. Θέματα τα οποία απασχο- διαλυτικά. Αλλά και οι ανιχνευ- δειγμα να περιλαμβάνει τη δη- βελτιωθεί η ασφαλής κυκλοφορία
λούν πολλούς συμπολίτες μας και τές καπνού (που περιέχουν και μιουργία χώρων στάθμευσης στα των πεζών στην πόλη, ιδίως όσων
έχουν αποτελέσει αντικείμενο μικροποσότητες ραδιενεργών όρια της πόλης, τη σύνδεσή τους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες καθώς
πολλών δημοσιευμάτων σε έντυ- υλικών), καθώς και οι πλάκες Ελε- με το κέντρο μέσω κυκλικής λε- και για την για την ενημέρωση, ευ-
πο και ηλεκτρονικό τύπο. Οι νίτ και τα προϊόντα αμιαντοτσι- ωφορειακής γραμμής και την αισθητοποίηση αλλά και τιμωρία
απαντήσεις, παρακαλώ πολύ να μέντου γενικότερα. Σημαντικό εγκατάσταση ηλεκτρονικών ενη- όσων την παρεμποδίζουν παρανο-
μην είναι τα γνωστά ευχολόγια πρόβλημα αποτελούν τέλος και οι μερωτικών πινάκων με τις δια- μώντας;
αλλά να περιλαμβάνουν συγκε- μικροποσότητες από μπάζα που θέσιμες θέσεις στάθμευσης. Ελπίζω ότι οι παραπάνω ερω-
κριμένες, στοχοθετημένες και συχνά εγκαταλείπονται σε χώ- Θα μπορούσε επίσης να προ- τήσεις, καθώς και αυτές που θα
κοστολογημένες δράσεις με σα- ρους εναπόθεσης αστικών απορ- βλεφθεί η μεταφορά εκτός πόλης δημοσιευτούν τις επόμενες εβδο-
φές χρονοδιάγραμμα. ριμμάτων (βλ. Χ.Ν. 23/1/ 2018). ορισμένων δραστηριοτήτων που μάδες θα αποτελέσουν μέρος της
Τα σκουπίδια. Δεν είναι μόνο επιβαρύνουν την κυκλοφορία υγιούς προεκλογικής αντιπαρά-
οι ταλαιπωρημένοι κάδοι σκου- Ερώτηση 2: τι θα κάνετε στην (π.χ. ο σταθμός των υπεραστικών θεσης των υποψηφίων στις επερ-
πιδιών και οι ανεξέλεγκτες μικρές πράξη για την δημιουργία υποδομής λεωφορείων). Η δημιουργία επι- χόμενες εκλογές της τοπικής και
ή μεγάλες χωματερές που υπάρ- συλλογής μικρών ποσοτήτων επι- πλέον χώρων στάθμευσης. Και η περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
χουν σχεδόν παντού. Αλλά και τα κίνδυνων αποβλήτων και μπάζων μείωση των αστυνομευόμενων Με συγκεκριμένες, στοχοθετη-
σκουπίδια – ιδίως τα αποτσίγα- από την περιοχή ευθύνης σας. Κα- πινακίδων ώστε να θα εξασφα- μένες και κοστολογημένες προ-
ρα – που πετούν οι «απολίτιστοι» θώς και για την ευαισθητοποίηση λίσει καλύτερη αστυνόμευση. τάσεις που να περιλαμβάνουν και
πολίτες σε παραλίες, χώρους των πολιτών σχετικά με την καλύ- Στην ίδια συνέντευξη αναφέρ- σαφές χρονοδιάγραμμα.
πρασίνου, δάση και δρόμους. τερη συλλογή και των υπόλοιπων θηκε επίσης ότι στα συρτάρια του Περιμένω τεκμηριωμένες απα-
Είναι ωραίο να προσκαλούμε επικίνδυνων αποβλήτων για τα Δήμου υπάρχουν σχετικές μελέ- ντήσεις από τους επικεφαλείς των
μια ή δύο φορές το χρόνο εθε- οποία υπάρχουν σχετικές υποδομές τες, οι οποίες θα πρέπει να επι- συνδυασμών στη διεύθυνση για να
λοντές, πρόσκοπους και μαθητές (μπαταρίες, λαμπτήρες με υδράρ- καιροποιηθούν και να υλοποιη- Χρόνιο πρόβλημα το κυκλοφοριακό προχωρήσω σε σχετική δημοσίευ-
στα Χανιά ...Από πεζοδρόμιο, χώρος
να μαζεύουν τα σκουπίδια των γυρο, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές θούν το ταχύτερο. στάθμευσης (φωτ.) από την ομάδα ση.
ασυνειδήτων σε μερικές παρα- συσκευές) αλλά και για ενίσχυση της Χανιά - η ασκήμια που έγινε
συνήθεια.
λίες, αλλά αυτό δυστυχώς δεν αρ- συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Ερώτηση 3: μπορείτε να δημο- * Φυσικός, τέως στέλεχος της
κεί ... γενικότερα (μπλε, κίτρινοι και καφέ σιοποιήσετε το λεπτομερές στρατη- Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
κάδοι); γικό σχέδιο που έχετε για τον ανα- Οι απόψεις είναι προσωπικές
Ερώτηση 1: τι σκοπεύετε να κάνετε σχεδιασμό της κυκλοφορίας και και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
στην πράξη για την ενημέρωση, ευ- Κυκλοφοριακό και στάθμευ- της στάθμευσης σε ολόκληρη την την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
αισθητοποίηση αλλά και τιμωρία ση. Σε παλαιότερη συνέντευξη πόλη; http://alevantis.blogspot.com