You are on page 1of 7
EM N NMALAYS KEMENTERIAN KI ENTERIAN FENDIDIKA MALAYSIA QD PiscivKsS Aras 6 & 7, Blok E12, Kompleks E MALAYSIA Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Tel : 03-8000 8000 62604 PUTRAIAYA Faks : 03-8884 7679 MALAYSIA Portal: www.mnoe.gov.ny Ruj. Kami: KPM.800-4/3/2 JId. 4 (/ ) Tarikh — : (§ Disember 2017 Senarai Edaran seperti di Lampiran 1 YBhg. Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan, PEMAKLUMAN MENGENAI PELAKSANAAN BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) BAGI TAHUN 2018 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Adalah dimaklumkan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) bagi tahun 2018 berdasarkan Surat Pekeliling Kewangan (SPK) dan Manual Prosedur Kerja (MPK) BKP yang sedang berkuatkuasa. 3. Sehubungan itu, bersama-sama_ ini dilampirkan perkara- perkara berikut ') Takwim Pelaksanaan_BKP Tahun 2018 seperti di Lampiran A untuk rujukan dan tindakan YBhg. Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan (boleh dicetak dengan klik pilihan ‘Tarikh Penting’ di ruangan PEMBERITAHUAN pada halaman utama APB) ; ii) Manual _Pengqunaan _ Sistem Aplikasi__Pengurusan Bantuan (APB) bagi Modul Pengurusan BKP Pengguna: Sekolah) seperti di Lampiran B untuk rujukan dan panduan pihak sekolah khususnya Guru Biasiswa (boleh dicetak HOTLINE :03-8884 7700 FAKS: 03-8884 7701 (Caw. Pantadiran Kewangon), 03-8884 7809 (Caw. Dasa & Kawalan) 575 (Caw, Buje, 03-8884 7611 (Caw Bantuan) dengan klik pilihan ‘Maklumat Terkini’ di ruangan PEMBERITAHUAN pada halaman utama APB). 4 Dimohon kerjasama YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan untuk menghebahkan perkara ini kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)/ sekolah-sekolah di bawah seliaan masing-masing. Bagi memastikan kelancaran pelaksanaan BKP tahun 2018, YBhg. Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan disaran mengambil langkah-langkah yang sewajarnya seperti berikut: i) Memastikan semua sekolah di bawah seliaan YBhg. Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan menerima hebahan ini (disaran agar JPN/ PPD menyediakan Borang Akuan Penerimaan Surat untuk dikembalikan oleh sekolah kepada JPN/PPD); ii) Mengambil tindakan sewajarnya bagi mengelakkan kes keciciran atau ‘terlepas tarikh’ bagi sesuatu urusan dalam talian di peringkat sekolah (disaran JPN/PPD menggunakan kaedah hebahan dan peringatan yang cepat dan menyeluruh kepada sekolah seperti melalui e-mel atau aplikasi whatsapp/telegram); ill) | Memberi peringatan kepada sekolah supaya memastikan maklumat murid yang layak memohon BKP dikemaskini dengan tepat dan lengkap di dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) pada atau sebelum 14 Februari 2018 dengan menitikberatkan medan-medan yang berkaitan dengan kelayakan memohon BKP (sila rujuk Lampiran B untuk mengetahui medan-medan yang penting dan punca murid layak tidak tersenarai di dalam sistem APB); iv) Sentiasa memantau status pelaksanaan sesuatu urusan di sekolah-sekolah di bawah seliaan JPN/ PPD sebelum tarikh tutup sesuatu urusan dalam talian bagi mengelakkan kes keciciran dan ‘terlepas tarikh’ di peringkat sekolah: dan 2 v) Memudaheara sekolah-sekolah di bawah seliaan masing- masing dalam pelaksanaan BKP tahun 2018 dan hanya memanjangkan kepada Bahagian Kewangan, KPM permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di peringkat JPN/PPD 5. Perhatian YBhg. Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian “SEHATI SEJIWA” “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Kementerian Pendidikan Malaysia No. Tel : 03-88847474 No. Fax : 03-88847679 Emel abdulwahid@moe.gov.my s.k: ksU KPPM TKSU(P) SUB (BPM) TSUBK (BKew) TSUB (BKew) Bt