You are on page 1of 15

.

ç9zşe ut› ¿‘›e c›t
.y.i› ¿i ¿et9c ¿n› ¿9~9‘ u¤s ¿²şwit
.¿‘›e ç9hs~ ››⁄›

´ctź⁄́ ˚™,̧›í ›źźe̊ý,́

›´z¸e´9 ›´➢ şȩ ›źß́ ”,g̊”hßt́

. ,̧›”zßt

.¿‘›e .¤h~ ››⁄›
.¿¦9,9t u9²şze ¿it o9›i› ¿‘›e .¤h~ ››⁄› £9⁄ u9~9~

›ź´➢ ⁄́˚b´¦ a̧”hß ´½˚➢ ḩ˚w˚➢ ß̊t çz̧”ßt
˚>˚➢ ´~ß̊t

›´i›´¤´~´9 ›źh́⁄́´c9́ ´¿¸e
.yt9w~ ¿i u››¦›‘.e ¿n› ¿9~9‘ u¤s ¿²şwit

o9c9h? ¿i›‘ ››⁄›

e9›9› o9whi

.¿n›i ¿‘›e ç9hs~ –›

._ ahe>z& ¿‘›e ,›⁄ –j

.¿‘›e uş‘ _ ¿n›¦ ¿‘›i9?ze –‹

.¿‘›e o›9w~ ut› ç9hs~ _ F›s‹ –›

._ ¿n›c ¿‘›e uş‘ –o
.ãc›⁄ ››ae c›t
.µ›í›i 99g›a ››>› ð9> ú9g9g

¸us̊˚zß̊t ´¿ȩ ¸u¸¦›ś´zß̊t9́ ˛”i¸¦ ”,g̊”hßt ´™i̧ s̊9⁄̊´¦

››⁄› >e ,>i›¦ ,t9h‘ ut› ,>i›¦ e9~›e ››⁄› .şß9¦ ut› aşhşe
.o9›i›

. ˛i̧›é›⁄́9́ çśét ˛”z⁄́ ´s´&s̊´¦ çz̧”ßt a̧”hß́ ˚>˚➢ ´~ß̊t́

„ ››⁄›

. ¸u¸¦›ś´zß̊t9́ ¸us̊˚zß̊t ´¿ȩ ´™i̧ s̊9⁄̊´¦ ˛”i¸¦ ”,g̊”hßt

„ ››⁄›
.ãç›⁄ ››áã c›t ¿n› $➢>,i o›í›á .şf9i út› aşhşe

9,9? ˛czi› “9~ u9›‘ ,9¦9‘

aş~.i ,›şzz~ uş‘›se uet>ze

½h¤i›.i u››i o9i9¦ u~şo

.›

.›

.‹

_.›
.,9>ş¦ u9n›i ut› ,9>ş¦ c›t
,9>ş¦ ç9hs~ ››⁄› £9⁄ .şß9¦

˚u9åí́9́ ›ş́˚⁄í́ ”,g̊”hft ´™¸➢ ˚g›i̧

. ¿²it9~

›í›ş́˚⁄´¦ ˚>˚➢ ´~ß̊t́
a̧”hß̧ yz̧”ßt
,̊9˚wFzßt ›é ´>⁄̊í
›źí ›é´¦ a̧ş̊ß́¸¦9́
ç9hs~ c›t ä›cze ¿gşsh‘ y››zze u››¦›se >e ✓ ¿‘t›si
. ,9>ş¦ .¤h~ ut›

.£›ge u.cz? uet>ze –t

. awşh? ,›şzz~ –j

. u›bşu ut9z?z? y,› o9››c –‹

. ,9>ş¦ u9n›i .‘9~ –›

. ›zşß ¿n› ,9>ş¦ uet› –o
˛?9~.i ut› y>ze c›t
ut› y>ze ™şz‘ c›t.i ¿gşsh‘ y››zze ¿9~9‘ u¤s ¿²şwit
.˛?9~.i

.3 aş~.i / ,9¦9‘ 3 ,›şzz~ u››i ›¦9?nt –t

. at >e,› 3 £›ge / ›~9› 3 uet>ze –j

. u9›‘ aşß9t 3 ˛gş~›‘› / ˛czi›3 ¿‘t –‹

/ uş‘›se 3 ¿,›s~ >e,› .sşi u››i –›
3 ¿z‘›e

.3 ¿z¦ / awşh? 3 ,›şzz~ u››~t.e –o
.˛?9~.i 9›¦t y>ze c›t .şß9¦ ut› aşhşe
.¿i›‘ ¿n›¦ ¿n› ˛?ş? ,9.i ¿?‹ –
.y.i>z~ ˛?ş? ,9.i ¿‘›i9?ze –
.¿g~›i ¿i››‘ y›‘›‹ –
.➢ ‘›c.i–➢ ‘›c.i 9›¦t ˛i›se e>ş¦ –
➢ 9¦9¦.¦ u¤s› – ..it .is›s‹ e>ş¦ –
.aş~.i ¿i £t9¦ ¿n› u››i ➢ ß –

.y>ze c›t
–t
–j
–‹
–›
–o

.˛?9~.i c›t

_
.˛?9~.i c›t >e " c " ut› y>ze >e " ç " .şß9¦

.y.i>z~ ˛?ş? ,9.i ›i9? –t

.➢ 9¦9¦.¦ u¤s› –j

.¿g~›i ¿i››‘ ¿‘›i9?ze –‹

.¿&£–¿&£.e e9~9? –›
›9o9.i c›t
›9o9.i ç9hs~ " t " – .şß9i
›9o9.i ,›⁄ " c " –
›9o9.i .¤h~ " ¿ " –

. ˛?9~.i .t

..it u²z➢şc .j

.››⁄›.i .‹

. ¿e9~ ¿i›‘›e.i .›

. ¿z¦ ut› ➢ s~.o

. ãhse ➢ ››ze.¬

. yt9w~ u¤s.r

. u,9¦9²‘ ¿²gş~.i.n
›¦9?nt ˛c9se ¿gşsh‘ ¿²e9czze ¿i u››¦›se >e ✓ ¿‘t>z¦
.›9ó9

..şä ut› u,9¦9‘ >e,› aş~.i –t

.y›gi.i ¿i uş‘›se t9›s‹ –j

.u››i o9i9¦ u.?w‘ ¿²şß›s➢ze –‹

.9o9 ›¦9?nt ¿²i,›a‹ –›

.aş~.i ,›şzz~ –o

.¿t9i.¦ ,›e 9i›i –¬

.›i,9¤⁄ aşsß õ››s⁄ –r
.➢ ›i9sit ¿,9t ¿n› ➢ ‘›c.i c›t
¿n› c›t.i ¿gşsh‘ y››zze ‡9zi ¿i ¿et9c .şß9¦ ut› ¿²wi,›?
.➢ ›i 9sit

3 ã‘.i / a~9~ 3 uet>ze ➢ 9>ş& –t
.at aşß9t 3 y››‘9~› / y››‘,9e› 3 –j
. ➢ ›i 9sit aşß9t 3 ˛czi› / ˛zi›~› 3 –‹
. u›t›››‘ ‡t› ➢ 9>ş& ä,t9h‘ ˛h&t –›
3 a~9~ / ›ş?›gi 3
. at >e,› 3 ›~9› / £›ge 3 uet>ze –o

.oş¦,t ¿n› ➢ ›i 9sit u›t¿gcw‘ e9zi9t ››⁄› ¿²i››e

™i.e u›ç›?›s~ –t ”c,́ –›
.9‘t,›gşh‹ ›´➢ g̊˚➢ ´⁄,̊t –j
.$şc‘ ™şz‘ –j ˛i̧ ›ş́”i,́ ›´➢ ´‘ –‹
.9²z&9¦ y›&t9 –‹ t.̋ş̊z̧´a –›
t9›–t9>‘ ahşzgş~›‘ –›
.¿it o9›i› t>zşe ›ze ¿²¤²zß

o>i››e
ä›cze
‡9›?.i c›t
¿‘t, ¿n›
.9,9? ¿n› ➢ ‘›c.i c›t
c›t.i ¿gşsh‘ y››zze ‡9zi ¿i ¿et9c ¿n› ¿9~9‘ u¤s ˛wit
.9,9? ¿n›
˛zi›~› y›c.i 9➢h⁄

ã‘.i un›⁄.i t.we

.u.c9e ‡t› ¿‘t uit ¿,9››w~ –t

.½‘.i› ¿i aşß9t.i –j

.9,9? aşß9t ut› ˛gş~›‘› –‹

. ass.i >i,9e ¿n› 9,9? t,›zit ¿n9i9& –›

.9i>i>ze e9zi9t _ ¿‘t 9,9? –o

._ uet>ze ➢ 9>ş& –¬
.o9›i› u››¦›se >e " aß›~ " 9›¦t " ‡9zi " ¿²wşß9¦

.¿e9~ ¿i ,›gi ¿n› ➢ ‘›c.i –t
.9,9? ¿n› ›¤e9c.i ™şz‘ ç9~ y¿‹ –j
..c›ze 9,9? ™şz‘ ➢ ‘›c–➢ ‘›c.i –‹
.9,9‘ ¿n› .~›‘ ➢ ‘›c.i –›
.➢ ‘›c.i ç9hs~ 9ß9&› aşsß.¦ ¿izit aß›zzşe –o
.9,9? ¿hş?ze u9&›se e>ş¦ –¬
.u›¦.i 9,9? 9şset y.i›.i –r
..c›ze y›wh~ 9,9? 9şset aş~›‘ ›ç.¦ ➢ c9ze –n
.9,9? ¿n› ➢ ‘›c.i ™şz‘ t,t9~ ¿²ş?zşze –r
›zzş‹ ›¤z¦ .h‘ ,t9h‘ –t,