You are on page 1of 6

Management Intercultural

Volumul XVI, Nr. 3 (32), 2014

Lioara-Bianca BUBOIU
Universitatea din Oradea

SCHOOL INTEGRATION Theoretical


article
OF CHILDREN
WITH DISABILITIES

Keywords
Disability
Normalization
Integration
Inclusion
Equality

Abstract

The right to education is a fundamental right that should not be and can not be denied
to any child regardless of his condition of normality or deviation from it.
The historic route of educational policies regarding the children with disabilities
experienced a positive evolution, from denying the possibility of attending a mainstream
school, to current policies of integration and inclusion based on the idea of equal
opportunities The rejection of what is considered atypical, unknown, strange, unusual, is the
result of perpetuating stereotypes, prejudices regarding the disability, constituting signs of
less advanced societies. Is the duty of society to accept children / people with disabilities as
part of the reality that surrounds us, and try by all means not to turn a disable child into one
normal child, but to normalize the conditions of his life, to give him the possibility to live the
same social and school experiences that live any other typically child.

29
Management Intercultural
Volumul XVI, Nr. 3 (32), 2014

Integrarea și principiul normalizării din care face parte. Având experiențe mai
Integrarea presupune, în sens bogate și o formare socială adecvată va putea
larg ,,plasarea/ transferul unei persoane dintr-un face față cu mai mare success situațiilor noi,
mediu mai mult sau mai puțin separat într-unul fără a experimenta panica.
obișnuit vizând ansamblu de măsuri care se aplică - un ritm normal anual – care presupune
diverselor categorii de populație, și urmărește perioade de vacanță, zile cu semnificație
înlăturarea segregării sub toate formele ei” petrecute în familie.
(Gherguț, 2006, p. 17). - posibilitatea de a cunoaște experiențele
Principiul normalizării reprezintă cea mai normale ale ciclului vieții cu perioadele de
puternică lovitură dată perspectivei segregaționiste copilărie, tinerețe, adult și bătrânețe.
asupra fenomenului dizabilității. Perioada copilăriei trebuie să se
Avându-și originile în cercetările caracterizeze prin caldură afectivă, bogate
scandinave realizate de Erik Bank- Mikkelesen în experiențe senzoriale, securitate fizică și
Danemarca și B. Nirje în Suedia, acest principiu emoțională, adică aceleași condiții care există într -o
promovează ideea normalizării condițiilor de viață familie tipică. Tinerii cu dizabilități trebuie să fie
a tuturor membrilor societății indiferent de condiția integrați în cadrul societății pentru a dobândi
lor de normalitate sau abatere de la aceasta. modele comportamentale adecvate ș i acceptate la
E.B Mikkelsen sprijină normalizarea pe nivel social. Izolarea lor în comunități care cuprind
patru concepte fundamentale: libertate, egalitate, aceeași categorie de dizabilitate ar duce la
fraternitate, solidaritate, subliniind necesitatea constituirea unor societăți dizabile fără modele
acceptării persoanelor cu dizabilități de către comportamentale adecvate.
societate, conferirea de drepturi egale tuturor Adeseori, pentru persoanele cu dizabilități,
membrilor societăț ii (apud. Hanamura, 1998) trecerea de la copilărie la viața adultă este un
Nirje (apud Popovici, 1999, p. 4) definea proces mai lung și mai anevoios decât pentru
normalizarea ca reprezentând ,,procesul prin care persoanele fără dizabilități. Neacceptarea celor din
se asigură accesul la tiparele existențiale și la jur, tratamentul diferit și lipsa respectului din
condițiile de viață cotidiană, pe cât mai apropiat partea celorlalți membrii ai societății sunt aspecte
posibil de caracteristicile vieții obișnuite, pentru care le periclitează integrarea. Intervenția în acest
toate categoriile de persoane”. Integrarea apare sens trebuie focalizată pe dezvoltarea
astfel ca o ,,recunoaștere a integrității individului, competențelor care să-i ajute a fi cat mai
ceea ce înseamnă capacitatea de a fi el însuși, de a independenți posibil, pe dezvoltarea abilităților
fi lăsat să fie el însuși printre ceilalți” (Chelemen, sociale care le va facilita accesul la o viața normală.
2013, p. 313). - principiul normalizării înseamnă de
Integrarea se traduce prin acceptare socială asemenea ca alegerile și dorințele
care presupune o schimbare în sens adaptativ a persoanelor retardate să fie luate în
comportamentului (Wolfensberger, 1983). considerare și pe cât posibil respectate;
Normalizarea (Nirje, 1970) are numeroase - dreptul de a trăi într-o lume a ambelor
implicații și presupune: sexe;
- un ritmul normal zilnic pentru cei cu - asigurarea unui standard economic
retard – ceea ce înseamnă aceleași normal;
activități de rutină pe care le fac - asigurarea unor condiții normale de mediu
persoanele fără dizabilități, activități (școli, spitale, locuințe etc.).
realizate exact în aceleași condiții în care Având o largă răspândire și încercări de
le realizează persoanele tipice. Ritmul implementare în numeroase state, principiul
normal zilnic cuprinde perioada unei zile, normalizării a ridicat o serie de probleme legate de
adică intervalul dintre momentul trezirii și întelegerea sa. Dintre acestea: (Nirje, 1985, apud
până la culcare. Popovici, 1999, p.11):
- o rutină normală a vieții – în general - ,,normalizarea înseamnă să faci oamenii
oamenii își desfășoară activitățile normali;
profesionale, școlare, recreative în locuri - Serviciile speciale sunt incompatibile cu
diferite, lucru care ar trebui să se întâmple normalizarea;
și în cazul persoanelor cu dizabilități. - Normalizarea ,,sprijină” oamenii într-o
Desfășurarea activităților ș colare, a celor comunitate fără sprijin;
terapeutic-recuperatorii, recreative, - Normalizarea este o sintagmă care se
profesionale într-un singur loc, care în general aplică sub toate formele sale, sau deloc;
este ,,casa” în care locuiește, nu este în - Normalizarea este aplicabilă numai
beneficiul acestui subiect. El trebuie să handicapaților mintal;
beneficieze și să utilizeze asemeni celorlalți - Persoanele handicapate mintal trebuie
membrii ai societății resursel e, facilităț ile și protejate de rigorile societăț ii;
oportunitățile existente la nivelul comunității

30
Management Intercultural
Volumul XVI, Nr. 3 (32), 2014

- Normalizarea este un concept scandinav, copiilor și tinerilor cu dizabilități în


universal aplicabil; sistemele obișnuite de învățământ;
- Normalizarea este un concept idealizat și - elaborarea în 1992, de către Consiliul
impracticabil.” Europei, a unor recomandări cu privire la
educația copiilor și a persoanelor cu
Premise ale integrării ș i incluziunii la nivel dizabilități;
internațional și național - adoptarea, în anul 1993, de către Adunarea
Integrarea definită de UNESCO (apud Generală ONU a rezoluției
Băndilă și Rusu, 1999, p.111) ca ,,ansamblu de numită ,,Regulile standard pentru
măsuri care se aplică diferitelor categorii de egalizarea șanselor persoanelor cu
populație pentru a înlătura segregarea de toate dizabilități în context integrate”;
formele”, reprezintă unul dintre principalele - în Iunie 1994, adoptarea cu ocazia
obiective ale actualelor politici educaționale Conferințeide la Salamanca- Spania, a
promovate la nivel internațional și național. unei declarații comune privind persoanele
Intergrarea școlară a copiilor cu dizabilități cu dizabilități, declarație adoptată de către
are la bază acțiuni de reeducare și adaptare a membrii a 88 de guverne și 25 de
acestor subiecți, urmărindu -se atât adaptarea organizații international e;
subiectului la cerințele școlare cât și adaptarea - Summitul mondial asupra dezvoltării
școlii la particularitățile fiecărui educabil. sociale (Copenhaga, 1995) a adoptat o
Începutul preocupărilor vizavi de integrarea declarație care exprimă hotărârea statelor
copiilor cu dizabilități în învățământul de masă a u participante de a urmări realizarea
început să se contureze odată cu apariția ideii de accesului universal și echitabil la o
normalizare, promovată de Erik Bank-Mikkelsen. educație de calitate ”.
Normalizarea nu urmărește a face persoana Toate aceste momente au contribuit la
dizabilă ,,normală”, ci ,,a normaliza condițiile ei de conturarea politicilor de integrare și incluziune
viață” (apud Hanamura, 1998, p. 74). promovate la ora actuală atât la nivel
La nivel mondial au existat o serie de international cat și national, concretizându -se
momente cu mare greutate în ceea ce privește în măsuri legislative, schimbare atitudinală,
modalitățile de abordare a elevilor cu cerințe servicii, acces la educaț ie și pe piața forței de
educative speciale. muncă a persoanelor dizabile. Principiul
UNESCO, prin ,,Declarația de principiu” din diriguitor al politicilor educaționale, care
1979 (apud Popovici, 1999, p. 2) sublinia trebuie respectat vizavi de această categorie de
că ,,obiectivele fundamentale ale educației sunt subiecți este acela ,,al integrării în colectivitate
aceleași pentru toți copiii, variind doar tehnicile a persoanelor handicapate, prin găsirea unor
care se impun, pentru a-i ajuta să le atingă (astfel, soluții optime, atât educaționale , cât și din a lte
pentru unii, vor fi necesare modificări substanțiale domenii” (Popovici, 1999, p. 3).
ale programelor educative, iar pentru alții Și în România interesul pentru educația și
modificările vor fi minore)”. integrarea școlară a copiilor cu cerințe educative
Au urmat apoi (Gherguț, 2006): speciale a cunoscut diverse momente (Gherguț,
- ,,pentru decada 1983-1992 Programul 2006):
mondial de acțiune în favoarea - ,,înființarea în 1864 la Focșani a primei
persoanelor cu dizabilități, în care s -a școli pentru copii surzi;
vehiculat că învățământul obligatoriu - în anul 1900, la Cluj-Napoca, a luat ființă
trebuie să cuprindă și copiii cu toate Școala pentru copii orbi;
tipurile și gradele de dizabilitate, inclusiv - în 1918, tot la Cluj-Napoca, se înființează
cele severe; Școala pentru deficienți mintali;
- în anul 1988 UNESCO lansează teza - Legea învățământului din 1924 prevedea
legată de incluziunea școlară și posibilitatea înființării în școlile obișnuite
reabilitarea pe baza resurselor comunitare a unor clase diferentiate – pentru copiii
a persoanelor cu dizabilități; deficienți mental, pentru cei cu probleme
- Conferința UNESCO a Miniștrilor de sănătate și pentru copiii orbi și surdo -
Educației din 1990 desfășurată în muți;
Thailanda, conferință care a constituit - reînființarea în anul 1990 în cadrul
punctul de plecare al viitoarelor politici învățământului superior a facultăților/
educaționale promovate la nivel secțiilor care pregătesc specialiși pentru
international legate de ideea: ,,educație munca cu persoanele dizabile (psihologie,
pentru toți”. pedagogie, psihopedagogie specială,
- Rezoluția Consiliului Miniștrilor Educației asistență socială etc.).
din 31 Mai 1990, cu privire la integrarea - apariția organizațiilor non -guvernamentale,
UNICEF, RENINCO;

31
Management Intercultural
Volumul XVI, Nr. 3 (32), 2014

- derularea în perioada 1993-1997 a parte a respectivei comunități școlare (Panerai et al.,


primelor proiecte pilot de integrare; 2009).
- Legea învățământului din 1995 care Cercetările sugerează că implementarea cu
prevedea includerea învățământului succes a politicilor de integrare și incluziune
special ca parte integrantă ș i inseparabilă a depind în mare măsură de atitudinea pozitivă a
sistemului național de educație; educatorilor. Pornind de aici a fost realizat, în
- adoptarea în februarie 1996 a Anglia, un studiu privind atitudinile profesorilor
Regulamentului de organizare și față de includerea copiilor cu dizabilități în școala
funcționare a învățământului special; obișnuită (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000).Un
- aprobarea în anul 2000 a Programului grup de 135 de tineri care își încheiau stagiul de
Național ,,Integrarea și reabilitarea pregătire ca ș i cadre didactice, au fost incluși în
copiilor cu deficiențe în / prin comunitate; studiu, iar rezultatele au evidențiat manifestarea
- aprobarea in 2001 a Metodologiei de atitudinilor pozitive vizavi de conceptul de
organizare și funcționare a serviciilor integrare, care însă au scăzut în funcție de gradul
educaționale pentru copiii/ elevii cu de severitate al simptomelor manifestate de copii.
dizabilități, integrați în școala publicăprin Conform studiului, copiii cu dificultăți emoționale
cadre didactice itinerante și de sprijin; și comportamentale sunt considerați a fi cei care
- în anul 2002 aplicarea Programului provoacă mai mult stres și îngrijorare decât copiii
Național Dezvoltarea resurselor umane cu alte tipuri de deficiențe. Studiul a semnalat o
care activează în domeniul educației serie de probleme legate de amploarea și calitatea
speciale în vederea accelerării integrării formării inițiale a cadrelor didactice din Marea
școlare a copiilor cu deficiențeîn școala Britanie.
publică, inițiat de Ministerul Educației Copiii cu tulburare din spectrul autist pot
Naționale; fi de asemenea integrați în învățământul de masă,
- derularea în perioada Iunie 2002- numeroși experți susținând că acest fapt este
Decembrie 2003 a Programului National responsabil pentru o dezvoltare socială adecvată
inițiat de Ministerul Educației Naționale în (Harrover &Dunlap, 2001).
parteneriat cu UNICEF România, Un studiu privind integrarea copiilor cu
Autoritatea Națională pentru Protecția tulburare din spectrul autist a fost realizat și în
Copilului și Adopției (ANPCA) și Scoția (Gregor & Campbell, 2001).
Asociația RENINCO intitulat: ,,O școală Studiul a vizat punctul de vedere a 23 de
pentru toți”; specialiști și 49 de profesori din învățământul de
- Proiectului PHARE 2003 ,,Accesul la masă (22 dintre aceș tia aveau experiență î n munca
învățământ pentru grupurile defavorizate”, cu astfel de copii, iar 27 erau fără experiență),
finanțat de Comunitatea Europeană; vizavi de avantajele și dezavantajele integrării
- adoptarea H.G Nr. 1251care vizează copiilor cu autism în școala de masă și predictorii
măsuri de îmbunătățire a activității de de succes. Rezultatele au evidențiat că o mică parte
învățare, instruire, compensare, recuperare a profesorilor din școala de masă cred că acești
și protecție specială a copiilor/ elevilor/ copii ar trebui integrați în aceste unități școlare,
tinerilor cu cerințe educative speciale din constatându-se faptul că cei cu expriență în
cadrul sistemului de învățământ special și domeniul autismului s-au arătat mai încrezători în a
special integrat; putea gestiona situația decât cei fără experiență în
- derularea în perioada 2006-2013 a munca cu astfel de subiecți. Mulți dintre
Strategiei Naționale pentru protecția și respondenți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la
incluziunea socială a persoanelor cu efectele pe care această integrare le-ar putea avea
handicap ,,Șanse egale pentru persoanele asupra copiilor fără dizabilități. Cei cu o atitudine
cu handicap – către o societate fără mai pozitivă s-au arătat a fi profesorii de
discriminări”. specialitate, specialiștii, care au recunoscut posibile
Adoptarea de către țara noastră a unor dezavantaje față de ambele categorii de subiecți,
măsuri legislative, ca urmare a aderării la Uniunea subliniind că succesul integrării depinde de fiecare
Europeană, s-au concretizat în încercarea de a copil.
dezvolta și implementa un sistem educațional Politicile promovate la nivel internațional
incluziv, bazat pe ideea de egalizare a șanselor. și adoptate inclusiv de către țara noastră au făcut ca
și învățământul românesc să devină din ce în ce
Perspective generale asupra integrării si mai deschis ideei de integrare și incluziune.
incluziunii școlare a copi ilor cu dizabilități Proiectele pilot efectuate au evidențiat faptul că
Integrarea școlară necesită o educație integrarea copiilor cu dizabilităț i în școlile
incluzivăcare presupune ca toți copiii din școală obișnuite este posibilă și poate fi extinsă la nivel
indiferent de punctele lor slabe sau tari, să devină național (Vrășmaș , 2001). Concluziile unei
cercetări realizate în anul 2001 de către MEC și

32
Management Intercultural
Volumul XVI, Nr. 3 (32), 2014

UNICEF, au subliniat faptul că în rândul cadrelor finanțat de Uniunea Europeană prin Programul
didactice, se perpetuează atitudinile și Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
comportamentele stereotipe, față de copiii care Umane 2007-2013 în cadrul proiectului Pluri și
provin din grupuri și medii defavorizate, procesul interdisciplinaritate în programe doctorale și
integrării ș i incluziunii suferind din această cauză. postdoctorale Cod Proiect
Orientarea promovată este cea segregaționistă, de POSDRU/159/1.5/S/141086.
includere a lor într-o școală specială deoarece
prezența lor are efecte negative asupra Bibliografie
performanțelor școlare ale elevilor tipici, alterând [1] Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R.
totodată și climatul clasei (Moldovan, Balaș-Timar, (2000). Student teachers’ attitudes towards the
2006). inclusion of children with special educational
Un alt studiu indică faptul că un număr needs in the ordinary school. Teaching and
semnificativ dintre copiii cu dizabilități înscriși în Teacher Education, 16(3), 277-293.
învățământul de masă și părinții acestora, se [2] Bandila, A., Rusu, C.(coord).(1999).Handicap
declară satisfăcuți de experiența de învățare din și Readaptare. Dicționar selectiv, Editura Pro
școala obișnuită și de serviciile educaționale de Humanitate, București.
care au beneficiat (Horga & Jigău, 2006). [3] Chelemen, I. (2013). Educația integrată în
Peter, K și Kiss, J. F.(coord) Psihopedagogie
Concluzii specială aplicată, Editura Universității din
Politicile de integrare și incluziune de care Oradea, Oradea.
se bucură azi persoanele cu dizabilități sunt [4] Gherguț, A. (2006). Psihopedagogia
rezultatul unor preocupări asidue, mult discutate persoanelor cu cerințe speciale. Strategii
de-a lungul timpului. Pornind de la perspectiva diferențiate și incluzive în educaț ie, Editura
segregaționistă care promova excluderea și Polirom, Iași.
marginalizarea persoanelor cu abateri de la [5] Gregor, E. M., & Campbell, E. (2001). The
normalitate, a început să prindă contur ideea de attitudes of teachers in Scotland to the
normalizare a vieții acestor subiecți, idee bazată pe integration of children with autism into
sintagma ,,șanse egale”. mainstream schools. Autism 5(2), 189-207.
Ca parte integrantă a societății noastre, [6] Hanamura, H. (1998). Niels Erik Bank-
persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de Mikkelsen Father of the Normalization
aceleași drepturi, facilități și privilegii de care se Principle, Published by the Niels Erik Bank-
bucură persoanele non-dizabile. Mikkelsen Foundation, Faelledvej 11, DK-
Normalizarea condițiilor de viață a 5400 Bogense, Denmark.
persoanelor care prezintă, sub o formă sau alta, [7] Harrover, J. K., & Dunlap, G. (2001).
abateri de la normalitate, are o contribuție Including children with autism in general
semnificativă în dobândirea independenței education classrooms a review of effective
personale și a integrării sociale. Indiferent care este strategies. Behavior modification, 25(5), 762-
gradul de dependență față de cei din jur, persoanele 784.
cu dizabilități trebuie să aibă condiț ii de viață, [8] Horga, I., șiJigau, M. (2006). Program pilot de
facilități și servicii care urmează modelele normale intervenție prin sistemul Zone prioritare de
ale societăț ii. educaț ie ZEP, Institutul de științe ale educaț iei,
Așa cum dreptul la educațieeste un drept Reprezentanța UNICEF în România, Editura
universal, tot așa și persoana dizabilă trebuie să Alpha MDN, Buzău.
aibă dreptul la șanse egale în ceea ce privește [9] Molovan, O. D., & Balaș-Timar, D. (2006).
educația, formarea, dezvoltarea. Acest deziderat nu Psihopedagogia copiilor cu handicap de
poate fi realizat decât printr-o normalizare a vedere, Editura Aurel Vlaicu, Arad, vol 1.
atitudinilor societății vizavi de această categorie de [10] Nirje, B. (1970). The Normalization Principle
persoane, deziderat posibil a fi atins printr-o Implications and Comments. The British
schimbare de mentalitate, cunoaștere adecvată, într- Journal of Mental Subnormality 16(31), 62-70.
un cuvânt – o maturizare deplină a întregii [11] Panerai, S., Zingale, M., Trubia, G.,
societăț i. Finocchiaro, M., Zuccarello, R., Ferri, R., &
Izolarea, segregarea, ignorarea, Elia, M. (2009). Special education versus
prejudecățile sunt factori cu o covârșitoare inclusive education: the role of the TEACCH
influență negativă asupra procesului de integrare program. Journal of autism and developmental
școlară și social a acestei categorii de persoane. disorders, 39(6), 874-882.
[12] Popovici, D. V. (1999). Elemente de
Acknowledgement psihopedagogia integrării, Editura Pro
Această lucrare este elaborată și publicată sub Humanitate, București.
auspiciile Institutului de Cercetare a Calității Vieții, [13] Vrășmaș, E.(2001). Curs Educația copiilor cu
Academia Română ca parte din proiectul co- cerințe speciale, Editura Credis, București.

33
Management Intercultural
Volumul XVI, Nr. 3 (32), 2014

[14] Wolfensberger, W., & Thomas, S. (1983).


Passing: Program Analysis of Service
Systems ́implementation of Normalization
Goals: a Method of Evaluating the Quality of
Human Services According to the Principle of
Normalization: Canadian Nat. Inst. on Mental
Retardation.

34