You are on page 1of 14

Digitally signed by

ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.05 14:28:25
T AGENCY EET
Reason:
Location: Athens

Αξγνζηόιη : 29/10/2018
Αξηζ. Πξση.:29577
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΝΟΜΟ΢ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ΢
ΓΖΜΟ΢ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ΢
Γ/Ν΢Ζ ΓΗΟΗ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔ΢ΗΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚ/ΚΖ΢ ΜΔΡΗΜΝΑ΢ &
ΤΠΟ΢ΣΖΡΗΞΖ΢
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ

Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηόιη


Πιεξ: Βαζηιείνπ Αλαζηαζία
: 2671360158- 162-164
: 2671022572
@:

ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ
εο
Από ην πξαθηηθό ηεο 21 ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
΢πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2018 θαη ώξαο 18:00.
Αξηζκφο Απφθαζεο: 314/2018
Πεξίιεςε
Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θεκνινγνχκελε δηάζπαζε ή κε ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο

΢ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα 26 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα Παξαζθεπή & ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε (21ε) ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ΢» (αίζνπζα
Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση: 28916/22.10.2018
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64
Ν3852/2010 ,ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Γηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ,
επξέζεζαλ παξόληα ηα ηξηάληα επηά (37) θαη νλνκαζηηθά:
ΠΑΡΟΝΣΔ΢: (37) ΑΠΟΝΣΔ΢: (4)
(Αλ θαη λφκηκα έρνπλ πξνζθιεζεί)
1. ΑΓΓΟΤΡΗΑ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢
2. ΑΝΟΤ΢ΑΚΖ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢
3. ΑΛΤ΢ΑΝΓΡΑΣΟ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ - ΓΔΡΑ΢ΗΜΟ΢
4. ΑΠΟ΢ΣΟΛΑΣΟ΢ ΓΔΡΑ΢ΗΜΟ΢
5. ΒΑΝΓΩΡΟ΢ ΠΑΝΑΓΖ΢
6. ΓΑΚΖ΢ ΜΗΥΑΖΛ
7. ΓΑΡΜΠΖ ΢ΟΦΗΑ
8. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΝΣΩΝΗΟ΢
9. ΚΑΣ΢ΗΒΔΛΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢

1
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

10. ΚΔΚΑΣΟ΢ ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢


11. ΚΟΚΚΟΛΖ΢ ΠΑΝΑΓΖ΢
12. ΚΟΚΚΟ΢Ζ΢ ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢
13. ΚΟΚΚΟ΢Ζ΢ ΓΗΟΝΤ΢ΗΟ΢
14. ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ ΑΠΩΝ
15. ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ΢ ΖΛΗΑ΢
16. ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΑΚΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢
17. ΛΤΚΟΤΓΖ΢ ΓΗΟΝΤ΢ΗΟ΢
18. ΛΤΚΟΤΓΖ΢ ΗΩΑΝΝΖ΢ ΑΠΩΝ
19. ΜΑΡΚΔΣΟ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ ΑΠΩΝ
20. ΜΑΣΗΑΣΟ΢ ΢ΠΤΡΗΓΩΝ .
21. ΜΟ΢ΥΟΝΑ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢
22. ΠΑΠΑΓΑΣΟ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢
23. ΠΑΠΑΝΑ΢ΣΑ΢ΑΣΟ΢ ΓΔΡΑ΢ΗΜΟ΢
24. ΢ΟΛΩΜΟ΢ ΢ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ΢
25. ΣΕΩΡΣΕΑΣΟ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢
26. ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ΢ ΓΗΟΝΤ΢ΗΟ΢
27. ΘΩΜΑ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢
28. ΜΗΝΔΣΟ΢ ΓΗΟΝΤ΢ΗΟ΢
29. ΜΔΝΑΓΗΑ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢
30. ΜΗΥΑΛΑΣΟ΢ ΘΔΟΦΗΛΟ΢
31. ΦΛΩΡΑΣΟ΢ ΘΔΟΓΩΡΟ΢
32. ΕΑΠΑΝΣΖ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢
33. ΢ΣΑΜΟΤΛΖ΢ ΓΡΖΓΟΡΖ΢
34. ΡΟΤΥΩΣΑ΢ ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢
35. ΢ΑΜΟΤΡΖ΢ ΢ΠΤΡΗΓΩΝ
36. ΢ΚΛΑΒΟ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢
37. ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ΢ ΓΔΡΑ΢ΗΜΟ΢
38. ΓΔ΢ΣΟΤΝΖ΢ ΓΔΡΑ΢ΗΜΟ΢
39. ΓΚΗ΢ΓΚΗΝΖ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢ (δηθαηνινγεκέλα) ΑΠΩΝ
40. ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ΢ ΗΩΑΝΝΖ΢
41. ΠΑΡΗ΢Ζ΢ ΖΛΗΑ΢

΢ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ν Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο Παξίζεο.


Δπίζεο παξεπξέζεθαλ ε Βνπιεπηήο Κεθ/ληάο θαη Ηζάθεο θ. Αθξνδίηε
Θενπεθηάηνπ, ν Γξακκαηέαο ηεο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ΢.Τ.Ρ.Η.Ε.Α θ. ΢.
Παγώλεο, νη Πεξηθεξεηαθνί ΢ύκβνπινη θ.θ Νηθόιανο Βαιιηαλάηνο θαη ΢σηήξηνο
Κνπξήο, Πξόεδξνη Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, Δθπξόζσπνη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ,
Δθπξόζσπνη Φνξέσλ, o ΢ύιινγνο Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ θαη δεκόηεο.

2
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ Κεθαιινληάο


θ. ΢ηαύξνο –Γεξάζηκνο Αιπζαλδξάηνο ζέηεη ππόςε ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε
ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνύινπ θ. Θεφδσξνπ Φισξάηνπ, ζρεηηθή κε ην αλαθεξόκελν
ζηελ πεξίιεςε ζέκα, πνπ είρε νξηζζεί σο εηζεγεηήο θαη ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο:

ΔΗ΢ΖΓΖ΢Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΑΝΑΓΗΑΘΡΧ΢Ζ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ


ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ΢
Σνλ ηειεπηαίν θαηξό αθνύγεηαη έληνλα όηη ε Κπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε
ρσξνηαμηθέο αιιαγέο ηνπ Καιιηθξάηε θπξίσο ζε λεζησηηθνύο Γήκνπο θαη κεηαμύ απηώλ
θεκνινγείηαη όηη είλαη θαη ν Γήκνο Κεθαινληάο ρσξίο θακία επίζεκε πεγή λα ην
δηαβεβαηώλεη.
Αζθαιώο είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί από θαηξό ηνπο Γεκόηεο θπξίσο ησλ εθηόο
θέληξνπ δεκνηηθώλ ελνηήησλ θαη πεξηνρώλ θαη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη έλνησζαλ
όηη αδηθνύληαη θαη πξάγκαηη αδηθνύληαη γηαηί δελ βιέπνπλ έξγα ,αλαπιάζεηο ,αλάπηπμε θαη
δαπάλεο γηα ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ελώ γίλνληαη πνιιά θαη αμηόινγα έξγα ζηελ έδξα ηνπ
Γήκνπ θαη πνιύ ιηγόηεξα ζε πεξηνρέο πνπ απνθέξνπλ ηα πνιιά έζνδα ζηνλ Γήκν ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα κπνύκε ζε ιεπηνκέξεηεο. Απηό ζα απνηειέζεη έλα ζνβαξό ιόγν γηα ηελ
πεξαηηέξσ εθινγηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ παξαηάμεσλ θαη ππνςεθίσλ ζηηο πξνζερείο
Γεκνηηθέο εθινγέο.
Αλαγλσξίδνπκε όινη ηελ πξνηεξαηόηεηα ηεο βηηξίλαο ηνπ λεζηνύ πνπ αζθαιώο είλαη ε πόιε
ηνπ Αξγνζηνιίνπ. Αιιά Κεθαινληά δελ είλαη κόλν ην Αξγνζηόιη. Δίλαη θαη ην Λεμνύξη θαη
ε ΢άκε θαη ην Φηζθάξδν θαη ε ΢θάια θαη ε Αγία Δπθεκία θιπ. Απηό νδήγεζε ζε γεληθέο
ζπλειεύζεηο ηνπο δεκόηεο ηεο ΢άκεο θαη ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ρσξίο λα παξαγλσξίδσ θαη
πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο από ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθό ρώξν . Δγηλαλ θαη άιιεο θηλήζεηο όπσο
ζπιινγή ππνγξαθώλ από ηνπο Παιηθηζηάλνπο καδεύηεθαλ πεξί ηηο 5000 γηα ηελ
επαλαδεκηνπξγία ηνπ Γήκνπ Παιιηθήο.
Όια ηα πην πάλσ δελ κπνξνύκε λα ηα αγλνήζνπκε θαη πξέπεη λα ζεβαζηνύκε ηελ ζέιεζε
ησλ Γεκνηώλ άζρεηα κε ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε θαη λα ςεθίζνπκε ηελ επηζπκία ησλ
πνιηηώλ ηεο Κεθαιινληάο.
ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΧΝ
1. Ζ πξόηαζε ηνπ θ. Αλδξέα Εαπάληε ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηνλ ηνπηθό ηύπν είλαη
ζνβαξή θαη αηηηνινγεκέλε πξόηαζε κε αλαθνξά ζηελ πξνηζηνξία ησλ απνθάζεσλ
ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη ηελ νπνία πξόηαζε κειέηεζα κε πξνζνρή θαη ζα
πξόηεηλα λα ηελ ιάβνπκε ζνβαξά ππόςε καο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ςεθίζνπκε
δηάζπαζε ηνπ Γήκνπ ζε 4 λένπο Γήκνπο κε ηελ παξαηήξεζε όηη ζα πξόηεηλα θαη
ηελ έληαμε ηεο ΑλσΛεηβαζνύο ζηνλ λέν Γήκν ΔΛΔΗΟΎ - ΠΡΟΝΝΩΝ γηα
ρσξνηαμηθνύο θαη πιεζπζκηαθνύο ιόγνπο θαη έδξα ηνλ κεγαιύηεξν πιεζπζκηαθά
ρώξν βάζεη ηεο απνγξαθήο.
2. Μία δεύηεξε πξόηαζε είλαη εθείλε ηεο δηάζπαζεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ζε ηξεηο
λένπο Γήκνπο νη νπνίνη ζα ζπκπίπηνπλ ρσξνηαμηθά θαη πιεζπζκηαθά κε ηηο ηξεηο
επαξρίεο ηεο πξώελ Ννκαξρίαο Κεθαιινληάο, ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ πνιινί
Γεκόηεο, θπξίσο ηεο Παιιηθήο αθελόο θαη ηεο ΢άκεο-Ππιάξνπ θαη Δξύζζνπ
αθεηέξνπ . Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ επηζπκία ησλ θαηνίθσλ
ηεο Θεληάο ελ πξνθεηκέλσ.
3. Μηα ηξίηε πξόηαζε είλαη λα παξακείλεη ν Γήκνο Κεθαιινληάο εληαίνο σο έρεη. Να
κελ δηαζπαζζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε βάζε ηελ δεύηεξε πξόηαζε δειαδή σο
κεηξνπνιηηηθόο Γήκνο ν Γήκνο Αξγνζηνιίνπ θαη δύν δνξπθνξηθνύο
ΤΠΟΓήκνπο εθείλν ηεο Παιιηθήο θαη εθείλν ηεο ΢άκεο .
Με έλα κνξαηόξηνπκ ζα δεζκεύεηαη θάζε θνξά ν Γήκαξρνο Κεθαιινληάο γηα ηελ
δηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ αλάπηπμεο θαη έξγσλ θαη ζα πθίζηαληαη εληαίεο Τπεξεζίεο
π.ρ Πνιενδνκίαο ,Πξόλνηαο ,Πνιηηηζκνύ, Δθπαίδεπζεο θιπ .
Από ηα πην πάλσ ηα νπνία απνηεινύλ θαη πξνηάζεηο Γεκνηηθώλ ζπκβνύισλ
πξνθύπηνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά θαη ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε έρνπλ κηα

3
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

δηθαηνινγεηηθή βάζε, ηελ νπνία θαιείζηε θαηά πεξίπησζε λα αμηνινγήζεηε θαη λα


ςεθίζεηε σο πξόηαζε ηνπ Γεκνηηθνύ καο ΢πκβνπιίνπ πξνο ηελ Κπβέξλεζε , ελ
όςε ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε.

΢ηελ ζπλέρεηα έιαβαλ ηνλ ιόγν, εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ε
Βνπιεπηήο θ. Αθξνδίηε Θενπεθηάηνπ, ν Γξακκαηέαο ηεο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
΢.Τ.Ρ.Η.Ε.Α θ. ΢. Παγώλεο, νη παξεπξηζθόκελνη Ννκαξρηαθνί ΢ύκβνπινη, νη Αξρεγνί ησλ
Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ, Γεκνηηθνί ΢ύκβνπινη, Πξόεδξνη Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ,
Δθπξόζσπνη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ε Πξόεδξνο ηνπ ΢πιιόγνπ ησλ Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ,
θαη δεκόηεο, όπνπ, άιινη ππνζηήξημαλ ηελ ύπαξμε ελόο Γήκνπ θαη άιινη ηελ δηάζπαζε ζε
ηξεηο ή πεξηζζόηεξνπο.
Οη ζέζεηο όισλ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο
ζπλεδξίαζεο.

Αθνινύζεζε εηζήγεζε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Δλσκέλε Σεηξάπνιε» πνπ έρεη σο εμήο:

ΑΝΑΓΚΑΗΑ Ζ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧ΢Ζ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ΢


Γηαρξνληθή ζέζε ηεο Α/ζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη:
Σέζζεξηο (4) Γήκνη ζηελ Κεθαιινληά
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα θπθινθνξνύλ θήκεο γηα ελδερόκελε ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ
Γήκνπ Κεθαιινληάο. Παξάιιεια κε αθνξκή απηό ην ζθεληθό επηδηώθεηαη έληνλα ην
ζπάζηκν ηνπ Γήκνπ κε πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Κεθαιινληάο.
Έληνλεο είλαη νη θηλήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ΢άκεο κε ηηο ιατθέο ζπλειεύζεηο ζηε ΢άκε θαη
ζηελ Αγία Δπθεκία θαη ηα ςεθίζκαηα κε ηα νπνία απαηηείηαη ε δεκηνπξγία Γήκνπ ΢άκεο
πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπο πξώελ Γήκνπο: Δξίζνπ, Ππιάξνπ θαη ΢άκεο.
Αληίζηνηρα ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο έρνπλ γίλεη θαη από ηελ πιεπξά ηεο Παιηθήο κε απνθάζεηο
θαη παξεκβάζεηο ηνπηθώλ θνξέσλ αιιά θαη ςήθηζκα πνπ ππνγξάθεηαη από πεξηζζόηεξνπο
από 5.000 πνιίηεο κε ηα νπνία δεηείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ Γήκνπ Παιηθήο.
Δπίζεο ζε Λατθή ΢πλέιεπζε πνπ έγηλε ζηνλ Πόξν ηελ Σξίηε 23 Οθησβξίνπ 2018 κε ηε
ζπκκεηνρή Πεξηθεξεηαθώλ θαη Γεκνηηθώλ ΢πκβνύισλ, Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ, εθπξνζώπσλ
ηνπηθώλ θνξέσλ θαη θαηνίθσλ απνθαζίζηεθε νκόθσλα λα απαηηεζεί ε επαλαζύζηαζε ηνπ
Γήκνπ Διεηνχ-Πξφλλσλ θαη ε δεκηνπξγία ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) Γήκσλ ζηελ Κεθαιινληά.
Σελ ίδηα ζηηγκή γίλνληαη παξεκβάζεηο από ζεζκηθνύο παξάγνληεο όπσο ε δήισζε ηεο
Βνπιεπηνχ Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο θαο Αθξνδίηεο Θενπεθηάηνπ πνπ δεκνζηνπνηήζεθε
ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2018.
Πξαγκαηηθή αηηία γηα όιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζιεηηνπξγίεο
πνπ πξνθάιεζε ην πξόγξακκα “Καιιηθξάηεο” θαη ε επηδίσμε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο
πξνο όθεινο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κεθαιινληάο.
΢ην ηειεπηαίν Γεκνηηθό ΢πκβνύιην θαηαηέζεθε αίηεζε ησλ Πξνέδξσλ ησλ ηξηώλ
Κνηλνηήησλ ηεο Θεληάο λα ζπδεηεζεί ην αίηεκα ηνπο, όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνρσξήζεη
ην ζπάζηκν ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο, ε πεξηνρή ηνπο λα παξακείλεη ζην Αξγνζηόιη θαη λα
κελ εληαρζεί ζην Λεμνύξη.
΢ηελ παξέκβαζε καο αλαθέξακε όηη είλαη απνιύησο απαξαίηεην λα ζπδεηεζεί άκεζα ζην
αλώηεξν πνιηηηθό όξγαλν ηνπ Ννκνύ ε ελδερόκελε ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο θαη λα δηαηππσζνύλ νη απόςεηο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ θαη ζπκθσλήζακε κε ηελ
πξόηαζε ην ζέκα ηεο Θεληάο λα ζπδεηεζεί ζε απηό ην ΢πκβνύιην.
Με δεδνκέλν όηη ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην ζα γίλεη απηή ηελ εβδνκάδα είλαη απνιύησο
απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί ν επξύηεξνο δπλαηόο δεκόζηνο δηάινγνο γηα ηε δηαηύπσζε
επηρεηξεκάησλ θαη πξνηάζεσλ ώζηε ε ηειηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ λα
εμππεξεηεί θαηά ην δπλαηό θαιύηεξα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Α/βάζκηαο
Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κεθαιινληάο θαη επνκέλσο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηόπνπ.
Δίλαη φκσο πξψηε θνξά πνπ ζα γίλεη κηα ηέηνηα ζπδήηεζε;
Δπηζεκαίλνπκε φηη ζπδήηεζε ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Α/βάζκηαο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο έρεη γίλεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο.

4
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

Ζ ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ ΓΗΑ ΣΟΝ “ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ” ΖΣΑΝ:


ΣΔ΢΢ΔΡΗ΢ (4) ΓΖΜΟΗ ΢ΣΖΝ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ
Πνιινί ζα ζπκνύληαη όηη ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Καιιηθξάηεο”
ηνπηθνί θνξείο θαζώο θαη νη πξώελ Γήκνη είραλ εθθξάζεη ηηο απόςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Σειηθά ε Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Κεθαιινληάο θαη Ηζάθεο, πνπ
εθπξνζσπνχζε ηεο πεξίνδν εθείλε ηνπο Γήκνπο θαη ηε κνλαδηθή Κνηλφηεηα ηεο
Κεθαιινληάο,κε ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο πνπ έγηλε ζηηο 9 Μαΐνπ 2010
επηβεβαίσζε ηε ζέζε ηεο,κε ην αλάινγν ζθεπηηθφ θαη ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα,γηα
ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ (4) Γήκσλ ζηελ Κεθαιινληά θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. Γήκνο Αξγνζηνιίνπ (Γήκνη Αξγνζηνιίνπ, Λεηβαζνχο θαη Κνηλφηεηα Οκαιψλ).
2. Γήκνο Παιηθήο (σο είρε).
3. Γήκνο Διεηνχ-Πξφλλσλ (σο είρε).
4. Γήκνο ΢άκεο (Γήκνη Δξίζνπ, Ππιάξνπ, ΢άκεο)
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαοέπξεπε λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε από ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθώλ ε γλώκε ηεο θνηλσλίαο, ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ θαη θπξίσο ησλ
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Άιισζηε ν Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο πνπ έρεη θπξσζεί απφ ηε Βνπιή
ησλ Διιήλσλ (Ν.1850/1989) ζην άξζξν 5 αλαθέξεη :
«Γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ νξίσλ , πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δεηείηαη ε
γλψκε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο …»
Γπζηπρψο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε δελ ιήθζεθαλ ππφςε νη απνθάζεηο ησλ
ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη έηζη νπζηαζηηθά αζηφρεζε ζην ρσξνηαμηθφ.
΢ε πνιιέο πεξηπηώζεηο νιόθιεξεο επαξρίεο έγηλαλ Γήκνη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
Κεθαιινληάο ηξεηο (3) επαξρίεο έγηλαλ έλαο Γήκνο.
Έλαο Γήκνο επίζεο έγηλαλ ηα Μεγάια Νεζηά όηαλ γηα ην ζέκα απηό είραλ δηαθνξεηηθή γλώκε
ζπιινγηθά όξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ηερλνθξαηηθά όξγαλα όπσο ην
Ηλζηηηνύην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

ΑΠΟΦΑ΢Ζ 245/ 23 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2013


ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ΢
ΓΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΔ΢΢ΑΡΧΝ (4) ΓΖΜΧΝ
Οη πεξηζζόηεξνη ζα ζπκνύληαη όηη ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην Κεθαιινληάο ζπδήηεζε πάιη ην
ζέκα απηό ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πνπ έγηλε ηελ Παξαζθεπή 23 Απγνύζηνπ 2013. Αθνξκή γηα ηε
ζπδήηεζε απηή ήηαλ νη πξσηνβνπιίεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ είραλ μεθηλήζεη εθείλε ηελ
πεξίνδν από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα δηάζπαζε ησλ Γήκσλ ησλ κεγάισλ λεζηώλ γηα
ηνπο νπνίνπο είραλ δηαπηζησζεί πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο.
Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ελέθξηλε ηελ πξφηαζε γηα δεκηνπξγία ηεζζάξσλ
(4) ηζρπξψλ Γήκσλ κε ζηφρν λα ππεξεηεζεί ε απνθέληξσζε, ε αλάπηπμε θαη ε ηδέα ηεο
πνιπθεληξηθήο Κεθαιινληάο.
Σα θέληξα ηνπο ζα ήηαλ εθείλα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ ίδηα ηε δσή, δειαδή:
 Αξγνζηφιη
 Λεμνχξη
 ΢άκε
 Πφξνο
Δπηζεκαίλνπκε όηη ε απόθαζε απηή είρε ςεθηζζεί από έλα ζεκαληηθό αξηζκό Γεκνηηθώλ
΢πκβνύισλ θαη ηεο ΢πκπνιίηεπζεο θαη ηεο Αληηπνιίηεπζεο.
Δθείλε ηελ πεξίνδν ε άπνςε γηα δηάζπαζε ησλ κεγάισλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ Γήκσλ
είρε αθνπζηεί κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν.
Σν Πνιηηηθφ Κφκκα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ , κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ γηα ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη κε δειώζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θαη ζεκεξηλνχ Πξσζππνπξγνχ
θ.ΑιέμεΣζίπξα, όπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ ηύπν ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2013 , αλαθέξεηαη ζε:
«Καηάξγεζε ηνπ Καιιηθξάηε κε ηαπηφρξνλε απνθιηκάθσζε ησλ ΟΣΑ έηζη ψζηε λα
θαιπθζεί ην ηεξάζηην ζεκεξηλφ έιιεηκκα πξσηνγελνχο δεκνθξαηίαο πνπ ππάξρεη ζηε
ρψξα καο . ΢ηελ Διιάδα ν κέζνο πξσηνβάζκηνο Καιιηθξαηηθφο ΟΣΑ έρεη
34.780θαηνίθνπο θαη έθηαζε 406 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ηε ζηηγκή πνπ νη αληίζηνηρνη

5
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

κέζνη φξνη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (27) είλαη 5.630 θάηνηθνη θαη 50 ηεηξαγσληθά
ρηιηφκεηξα.
Οη λένη Γήκνη ζα έρνπλ δηαθξηηή ηαπηφηεηα,ζα είλαη ελφηεηεο αλαγλσξίζηκεο, άκεζα
πξνζβάζηκεο θαη ειέγμηκεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ο ζεκεξηλφο ζπγθεληξσηηζκφο ηνπ
Καιιηθξάηε ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ ζα απνηεινχλ θνηλσληθά
θχηηαξα κε πξσηνγελή εμνπζία ε νπνία ζα εθθξάδεηαη κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο δνκέο
απηνδηεχζπλζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ .»
Ο ηφηε Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ.Δπξ. ΢ηπιηαλίδεο κε έγγξαθν ηνπ κε εκεξνκελία 3
Απγνύζηνπ 2012 , είρε δεηήζεη:
“Παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηνπ
“Καιιηθξάηε” (N.3852/2010) ζε δεηήκαηα θαηά θχξην ιφγν ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά
θαζψο θαη ρσξνηαμηθά … πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο , δηνξζψζεηο θαη
ζπκπιεξψζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην .”
Δπίζεο ζηελ απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζε εξώηεζε ηνπ Βνπιεπηή ησλ
Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ θ. Σ.Κνπίθγηα επαλεμέηαζε ηνπ ρσξνηαμηθνύ ησλ Γήκσλ, όπσο
δεκνζηεύεηαη ζηνλ ηύπν ζηηο 28 Απγνύζηνπ 2012, αλαθέξεηαη :
“Απφ ηε κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ αλέθπςαλ ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα , εηδηθά
ζηνπο κεγάινπο λεζησηηθνχο Γήκνπο , φπσο ε Λέζβνο , κε ζπλέπεηα λα κελ κπνξνχλ λα
επηηειέζνπλ νη Γήκνη ην ζεζκηθφ ηνπο ξφιν θαη ηελ εληεχζελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ
. ΢πλεπψο απαηηείηαη ε επαλαμηνιφγεζε ηεο φιεορσξνηαμίαο ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ
Γήκσλ απηψλ .”
Θπκίδνπκε φηη ν θ. Σ.Κνπίθ είρε ππνβάιιεη εξώηεζε ζηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ γηα
πεξηζζόηεξνπο Γήκνπο θαη ζηελ Κεθαιινληά .
Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκάλνπκε όηη ε Βνπιεπηήο Κεθαιινληάο θαη Ηζάθεο θα Αθξνδίηε
Θενπεθηάηνπκαδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Βνπιεπηέο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ θα Αγλή
ΚαινγεξήΒνπιεπηή ΢άκνπ, θν Ησάλλε ΕεξδειήΒνπιεπηή Λέζβνπ, θαη θν ΢ηέθαλν
΢ακνΐιεΒνπιεπηή Κέξθπξαο, είραλ ππνβάιιεη Δξώηεζε ζηνλ ηόηε Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηνλ ηύπν ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2013.
Ζ Δξψηεζε κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη:
«Σξία ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 κε ηνλ νπνίν ζηα λεζηά
δηακνξθψζεθαλ εληαίνη Γήκνη θαη έρνπλ δηαπηζησζεί ηα πξνβιήκαηα ηφζν ζε ζεζκηθφ
φζν θαη ζε ρσξνηαμηθφ επίπεδν ηδηαίηεξα γηα ηα κεγάια λεζηά φπσο ε Ρφδνο, ε Λέζβνο,
ε Κέξθπξα θαη ε Κεθαιινληά….
Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηηο επηκέξνπο απαξαίηεηεο ζεζκηθέο θαη ρσξνηαμηθέο αιιαγέο
ζηνπο λεζησηηθνχο Γήκνπο;
Αλ λαη, πφηε πξνβιέπεηαη λα γίλεη απηφ ψζηε λα είλαη έηνηκν πξηλ απφ ηηο
απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο 2014;
……..
Με ηη θξηηήξηα ζα γίλνπλ νη αιιαγέο ζην ρσξνηαμηθφ ησλ λεζησηηθψλ Γήκσλ θαη πσο
ζα ιεθζνχλ ππφςε νη πξνηάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ;»
Γηαπηζηψλνπκε φηη ηα εξσηήκαηα απηά εμαθνινπζνχλ θαη ζήκεξα λα είλαη εμαηξεηηθά
επίθαηξα.
Θπκίδνπκε όηη ηειηθά εθείλε ηελ πεξίνδν δηακνξθώζεθε ΢ρέδην Νόκνπ από ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθώλ πνπ δεκνζηνπνηήζεθε αιιά ηειηθά δελ νδεγήζεθε ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε.

ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ “ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ”


Με ηελ εκπεηξία θαη ηεο κέρξη ηώξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Kαιιηθξάηεο”
εληνπίδνληαη πνιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δελ έγηλε νπζηαζηηθά θαλελόο είδνπο απνηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ηόηε Γήκσλ ώζηε λα εληνπηζηνύλ πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο πνπ έπξεπε λα
δηνξζσζνύλ.
Ζ ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθαξκόζηεθε δελ ήηαλ ε θαηαιιειόηεξε αθνύ έγηλε ζηε δηάξθεηα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηα επαθόινπζα ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηθεηκεληθά
απαμηώλνπλ ηελ πξνζπάζεηα κεηαξξύζκηζεο.

6
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

Οπζηαζηηθά δελ έγηλε ζνβαξή πξνεηνηκαζία ππνζηήξημεο γηα λα έρεη επηηπρία ε


εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Θπκίδνπκε φηη γηα ην πξφγξακκα “Καπνδίζηξηαο”:
 Τπήξμε επαξθήο ρξόλνο πξνεηνηκαζίαο ,
 Έγηλε εθπαίδεπζε θαη ηνπνζέηεζε ζηνπο Γήκνπο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ
πξνζσπηθνύ ,
 Γόζεθαλ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ,
 Τινπνηήζεθε ην Δηδηθό Πξόγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ρξεκαηνδνηήζεηο
πξνο ηνπο Γήκνπο γηα έξγα , κειέηεο θαη άιιεο παξεκβάζεηο.
Αλάινγε πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε δελ είρε πξνβιεθζεί θαη δελ έγηλε γηα ηνλ
“Καιιηθξάηε”.

ΥΑΘΖΚΔ Ζ ΔΓΓΤΣΖΣΑ ΠΡΟ΢ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ


Με ηνλ Καιιηθξάηε ράζακε ην κέηξν , βξεζήθακε εληειώο ζηελ άιιε άθξε θαη ηειηθά
δεκηνπξγήζεθαλ ηεξάζηηνη,δπζιεηηνπξγηθνί Γήκνη ρσξίο ζπλνρή θαη νκνηνγέλεηα .
Με ηνλ ηξόπν απηό έλα από ηα πνιιά ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ράζεθαλ ήηαλ θαη ε εγγύηεηα
πξνο ηνλ πνιίηε πνπ είλαη θαη ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο . Ο
Γήκνο δειαδή λα ιεηηνπξγεί δίπια θαη θνληά ζηνλ πνιίηε θαη ζηελ θνηλσλία θαη νη πνιίηεο
από ηελ άιιε πιεπξά λα κπνξνύλ λα έρνπλ άκεζε θαη εύθνιε πξόζβαζε ζην Γήκν γηα λα
ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο .
Σειηθά θηηάμακε έλα ζεζκφ Γηνίθεζεο αιιά φρη έλα ζεζκφ Απηνδηνίθεζεο .
Σα ρσξηά εξεκώλνπλ, ράλεηαη ν Κνηλνηηζκόο, ράλεηαη επίζεο ε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία . Σα
πεξηζζόηεξα Κνηλνηηθά ΢πκβνύιηα ζηα ρσξηά καο αληηθαηαζηάζεθαλ από κνλνπξόζσπα
όξγαλα πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ νπζηαζηηθά, κε ζπλέπεηα θαη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα
βξίζθεηαη πνιύ καθξηά από ηα άκεζα πξνβιήκαηα .
Τπήξρε φκσο αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ “Καιιηθξάηε” ?
Ζ απάληεζε είλαη Ναη , πξαγκαηηθά ππήξρε απηή ε αλάγθε .
Πξηλ από ηνλ “Καπνδίζηξηα” είρακε 437 Γήκνπο θαη 5.338 Κνηλόηεηεο , ζύλνιν 5.775
Ο.Σ.Α. ζε νιόθιεξε ηε ρώξα , πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ έγηλαλ 914 Γήκνη θαη 120
Κνηλόηεηεο , 1034 Ο.Σ.Α. ζύλνιν .
Έπξεπε επνκέλσο λα γίλεη έλα αθφκε βήκα ζηελ Απηνδηνίθεζε , αιιά ην βήκα απηφ
έπξεπε λα γίλεη κε πνιιή πξνζνρή θαη θπξίσο :
 κε κέηξν ,
 κε ζχλεζε ,
 κε ζσζηή πξνεηνηκαζία .
Δπίζεο έπξεπε λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε γλψκε ηεο θνηλσλίαο θαη θπξίσο ησλ
ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο .

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧ΢Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Ο ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ , επνκέλσο θαη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο , επεξεάδεη άκεζα ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε
ζπγθέληξσζε ή φρη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επνκέλσο θαη ηελ αλάπηπμε .
Ζ πξόηαζε καο , ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γήκσλ ζηελ Κεθαιινληά , πξέπεη λα έρεη
ζηόρν λα ππεξεηήζεη ηελ απνθέληξσζε , ηελ αλάπηπμε , ηελ ηδέα ηεο πνιπθεληξηθήο
Κεθαιινληάο .
Οη Γήκνη απηνί είλαη:
1. Γήκνο Αξγνζηνιίνπ (πξψελ Γήκνη Αξγνζηνιίνπ, Λεηβαζνχο θαη Κνηλφηεηα
Οκαιψλ).
2. Γήκνο Παιηθήο (σο είρε).
3. Γήκνο Διεηνχ-Πξφλλσλ (σο είρε).
4. Γήκνο ΢άκεο (πξψελ Γήκνη Δξίζνπ, Ππιάξνπ, ΢άκεο)
Σα θέληξα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ ίδηα ηε δσή :

7
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

 Αξγνζηφιη ,
 Λεμνχξη ,
 Πφξνο
 ΢άκε ,
Μπνξνχλ λα γίλνπλ επίθεληξν ηεζζάξσλ (4) ηζρπξψλ Γήκσλ .
Οη Γήκνη απηνί έρνπλ ηηο δπλαηόηεηεο λα είλαη δσληαλνί ππξήλεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ηνπηθώλ θνηλσληώλ κε :
 Τπεξεζίεο ,
 Μεραλήκαηα θαη νρήκαηα ,
 Πξνγξακκαηηζκό ,
 Γηαρείξηζε πόξσλ ,
 Γξαζηεξηόηεηεο .
Δπίζεο κε αληαγσληζκφ , κε έλαλ θαιψο ελλννχκελν αληαγσληζκφ , γηα πξνζέιθπζε
πφξσλ θαη επελδχζεσλ .
΢ε όιε ηελ Δπξώπε νη Γήκνη είλαη θνληά ζηνπο πνιίηεο , αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη
αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηδίσο θνηλσληθέο εηδηθά ζε πεξίνδν έληνλεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο .
΢ηε Γεξκαλία ν κέζνο φξνο θαηνίθσλ αλά Γήκν είλαη 5.900 θάηνηθνη , ζηε Γαιιία είλαη
1.600 θάηνηθνη , ζηελ Ηηαιία είλαη 7.100 θάηνηθνη θαη ζηελ Ηζπαλία είλαη 4.900 θάηνηθνη .
Δπίζεο ε αμηνπνίεζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ δελ έρεη ζρέζε κε ην
κέγεζνο .
Μηθξφηεξνη Γήκνη είλαη απηνί πνπ έθαλαλ ηελ πξνεηνηκαζία γηα έξγα πνπεθηεινχληαη
ζήκεξα απφ ην Γήκν Κεθαιινληάο .
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αμηνιόγεζε πνπ είρε γίλεη ην 2009 από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ
θαη ε θαηάηαμε Γήκσλ κε βάζε ηελ αμηνπνίεζε πόξσλ , πξνγξακκάησλ θαη
ρξεκαηνδνηήζεσλ .
Πνιινί κηθξόηεξνη Γήκνη είλαη απηνί πνπ βξίζθνληαλ ηόηε ζηελ θνξπθή .

ΟΥΗ ΢ΣΟ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗ΢ΜΟ

Ήδε ζηε ρώξα καο παξνπζηάδεηαη ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε δηνηθεηηθώλ ζεζκώλ ,


ππεξεζηώλ , δξαζηεξηνηήησλ θαη ηειηθά πιεζπζκνύ ζηηο Πξσηεύνπζεο ησλ Ννκώλ .
Οη πεξηζζόηεξεο πξσηεύνπζεο Ννκώλ ζπγθεληξώλνπλ πεξηζζόηεξν από ην 1/3 έσο θαη ην
κηζό ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ θάζε Ννκνύ .
Θεξηώδεηο Γήκνη κε επίθεληξν ηηο πξσηεύνπζεο ησλ Ννκώλ κεγαιώλνπλ ην πξόβιεκα θαη
νδεγνύλ ζε καξαζκό ηηο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ησλ Ννκώλ .
Ζ πξφηαζε καο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεζζάξσλ (4) Γήκσλ ζηελ
Κεθαιινληά, πξψηα θαη θχξηα, δίλεη ιχζε θαη απάληεζε ζε απηφ ην κεγάιν πξφβιεκα
θαη ππεξεηεί ηελ ηδέα γηα κηα ηζφξξνπα αλεπηπγκέλε, πνιπθεληξηθή Κεθαιινληά .
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη ε ζσζηή πξνεηνηκαζία , ε εληζρπκέλε ηερληθή
ζηήξημε θαη ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ψζηε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο .

Αλδξέαο Α. Εαπάληεο
Γεκνηηθόο ΢ύκβνπινο Κεθαιινληάο
εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο
«ΔΝΩΜΔΝΖ ΣΔΣΡΑΠΟΛΖ»

Ο Γεκνηηθόο ΢ύκβνπινο θ. Θεφθηινο Μηραιάηνο εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο «Αλεμάξηεηε


Δλσκέλε Κεθαινληά» αλέθεξε όηη ζηεξίδνπλ ηελ παιηά απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
΢πκβνπιίνπ, έηνπο 2013 γηα ηελ δεκηνπξγία ηεζζάξσλ (4) Γήκσλ, ελάληηα ζηνλ Καιιηθξάηε,
Δπίζεο ν Γεκνηηθόο ΢ύκβνπινο θ. Γ. Γεκεηξάηνο εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο «Ρηδνζπάζηεο
Ξαλά» πξόηεηλε ηελ δηάζπαζε ηνπ εληαίνπ Γήκνπ ζε ηέζζεξηο (4) Γήκνπο.

8
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

Ο ΢ύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Λατθή ΢πζπείξσζε θ. Η. Κνπξνχθιεο θαηέζεζε ηελ παξαθάησ


πξόηαζε.
ΛΑΨΚΖ ΢Τ΢ΠΔΗΡΧ΢Ζ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ΢
Ζ ζπδήηεζε πεξί δηάζπαζεο ή κε, ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο ζε πεξηζζόηεξνπο δήκνπο, πνπ
έρεη μεθηλήζεη ζην Ννκό καο, θαη όρη κόλν, είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή θαζώο ππεξεηεί ην
πώο θαιύηεξα ζα πξνσζεζεί ε πινπνίεζε ησλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ ΚΛΔΗ΢ΘΔΝΖ.
Δκείο ζεσξνύκε πσο ην πξσηεύνλ δελ είλαη ε δηάζπαζε ή κε ηνπ Γήκνπ Κεθαινλληάο,
αιιά ηα κέηξα ηα νπνία πινπνηνύληαη κέζσ ηνπ ΚΛΔΗ΢ΘΔΝΖ θαη απηά θπξίσο είλαη :
- Ζ παξαπέξα πεξηθνπή ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηνπο Γήκνπο, ηηο
Πεξηθέξεηεο θαη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ε ζπλαθόινπζε κεηαηξνπή ηνπο ζε
θνξνεηζπξαθηηθό κεραληζκό κέζσ ηεο Σνπηθήο Φνξνινγίαο ε νπνία απμάλεηαη, θαη ε
νπνία θαη ζα αθνξά θπξίσο ηελ Λατθή Οηθνγέλεηα θαη ηνπο κηθξνύο ΔΒΔ.
- Αλνίγεη δηάπιαηα ην δξόκν γηα ηηο Ηδησηηθνπνηήζεηο βαζηθώλ ηνκέσλ ησλ ιατθώλ
αλαγθώλ όπσο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ πδάησλ, ηνπ
απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ, γηα ηελ εθπνίεζε ηεο
δεκνηηθήο πεξηνπζίαο .
- Γηαηεξεί θαη επεθηείλεη ηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ
Γήκσλ γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη ππνβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη
παξαρώξεζε ηνπο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο.
- Δληζρύεη ηηο ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνύ Σνκέα (΢ΓΗΣ).
- Οπζηαζηηθά κε ηελ πξνηεηλόκελε κεηαξξύζκηζε πινπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ
αζηηθνύ θξάηνπο θαη ησλ ηνπηθώλ ζεζκώλ ηνπ δήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ γηα
απειεπζέξσζε θεθαιαίσλ θαη πόξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ
επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ.

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πξνηεηλόκελε αληηδξαζηηθή κεηαξξύζκηζε « Κιεηζζέλεο 1»


έξρεηαη σο ζπλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε δει. ηνπ
«Καπνδίζηξηα» θαη ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη νπζηαζηηθά βαζαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ
αληηδξαζηηθό ραξαθηήξα ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο, αθνύ νη πξνεγνύκελεο κεηαξξπζκίζεηο όρη
κόλν δελ πξνζηάηεςαλ ην βηνηηθό επίπεδν ηνπ ιανύ, δελ ζσξάθηζαλ ηα δηθαηώκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, αιιά αληίζεηα έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν, ζηελ
πινπνίεζε θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ζε ηνπηθό επίπεδν, ηεο βάξβαξεο αληηιατθήο επίζεζεο, από
ηνπο δήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο .
Ζ ζπδήηεζε πεξί δηάζπαζεο απνπξνζαλαηνιίδεη από ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε δηεθδίθεζεο
ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ησλ δεκνηώλ ζε έξγα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αληηζεηζκηθήο –
αληηπιεκκπξηθήο ζσξάθηζεο, αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ζρνιεία, παηδηθνύο ζηαζκνύο, θαη
γεληθά κέηξσλ πνπ ζα αλαθνπθίδνπλ πξαγκαηηθά ηελ ιατθή νηθνγέλεηα
Γηα απηό ηνλ ιόγν θαινύκε ηνπο δεκόηεο λα βγάινπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα θαη λα κελ
εγθισβηζηνύλ ζηελ ινγηθή γηα ην πώο νη Γήκνη ζα γίλνπλ πην ιεηηνπξγηθνί , πην
απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξνσζνύκελε θνξνκπερηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Να αγσληζηνύλ ώζηε
λα ππάξμεη δηεθδίθεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ ζύγρξνλσλ ιατθώλ αλαγθώλ ηνπο.

Ο Γεκνηηθόο ΢ύκβνπινο θ. Ζιίαο Παξίζεο εθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο «Φ.Η.Κ.Ο» εηζεγήζεθε


ηα εμήο:
ΕΙ΢ΗΓΗ΢Η ΣΗ΢ ΠΑΡΑΣΑΞΗ΢ ΣΩΝ Φ.Ι.Κ.Ο.
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑ΢ΠΑ΢Η ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ΢
Ο «Καιιηθξάηεο» ήηαλ κηα ηνκή ζηελ απηνδηνίθεζε, πνπ επηρείξεζε λα αιιάμεη
θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα θαη αμίεο.
Πξνθάιεζε κηα ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ αλαδηαλνκή εμνπζηώλ επηρεηξώληαο λα ακβιύλεη
πνηθίιεο αδπλακίεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη λα λνηθνθπξέςεη ηα νηθνλνκηθά ησλ
δήκσλ.
Ζ Κεθαινληά γηα ηελ παξάηαμε ησλ ΦΗΚΟ, απνηέιεζε, όρη κόλν κία πεξίπησζε, όπνπ ηα
πξάγκαηα δελ ιεηηνύξγεζαλ θαζόινπ θαιά, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηνπ λνκνζέηε, αιιά

9
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

ππνβάζκηζε πιήξσο ηηο επί κέξνπο δεκνηηθέο ελόηεηεο, πιελ απηήο ηνπ Αξγνζηνιίνπ, ε
νπνία ζπλερώο αλαβαζκίδεηαη ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ.
Δηδηθόηεξα γηα ιόγνπο ζεβαζκνύ πξνο ηνπο ζπλδεκόηεο καο ηεο δηθήο καο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Παιηθήο, ζε κία ζπδήηεζε όπσο απηή ζην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην, επηβάιιεηαη λα
θαηαγξαθεί ε νξγή θαη ε αγαλάθηεζή ηνπο, γηα ην γεγνλόο όηη, Ο ΕΝΑ΢ και ΜΟΝΟ
Δήμαπσορ και Δημοτική Απσή, πνπ καο επέβαιε ν ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ΢, αλ θαη όθεηιαλ από
ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηεο, λα δώζνπλ ην ζηίγκα όηη ην Λεμνύξη θαη ε Δπαξρία Πάιεο, ζα
απνηεινύζαλ ηελ απόιπηε πξνηεξαηόηεηά ηνπο, έλαληη ηεο ππόινηπεο Κεθαινληάο,
νπδέπνηε ην έπξαμαλ.
Σν Λεμνύξη θαη ε Δπαξρία Πάιεο, όπσο είλαη γλσζηό ζην παλειιήλην, ήζαλ νη πεξηνρέο πνπ
επιήγεζαλ πεξηζζόηεξν από ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 2014.
Γηαλύνπκε ηνλ 5ν ρξόλν ηεο δεκνηηθήο ζεηείαο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη
ην έξγν πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ, ζε όηη αθνξά ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο
ησλ δεκηώλ από ηνπο ζεηζκνύο εθείλνπο, είλαη ζρεδόλ κεδεληθό, πεξηνξηδόκελν κόλν ζε
«παζαιείκκαηα» θόζηνπο θάπνησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζηελ πιαηεία θαη ηνλ παξαθείκελν
πεδόδξνκν.
Ζ επηβιεζείζα ζην λεζί καο ΜΗΑ Καιιηθξαηηθή Γεκνηηθή Αξρή, απνδείρζεθε αλίθαλε λα
αξρίζεη θαη λα δξνκνινγήζεη απνηειεζκαηηθά ην νπζηαζηηθό έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ
δεκηώλ από ηνπο ζεηζκνύο, επηβάιινληαο ζην αξκόδην Τπνπξγείν θαη νηνλδήπνηε άιιν
εκπιεθόκελν, αλ κε ηη άιιν ηελ άκεζε δηάζεζε ησλ ειάρηζησλ θνλδπιίσλ πνπ ήδε είραλ
εγγξαθεί ζε ΦΔΚ.
Ζ απαίηεζή ηεο θίλεζήο καο ην 2014, κεηά ηνπο ζεηζκνύο, κε 2831 ππνγξαθέο λα
δηεθδηθήζνπκε το αδιαμυισβήτητο ηθικό δικαίωμά μαρ , λα αλαιάβνπκε ηελ επνύισζε
ησλ πιεγώλ πνπ καο θιεξνδόηεζε απηό ην θπζηθό θαηλόκελν, λα κελ ην αθήζνπκε ζηελ
ηύρε ηνπ, αιιά λα ην πάξνπκε κόλνη καο, κε ηελ επαλαζύζηαζε ηνπ Δήμος Νέαρ Πάλληρ ή
τος Νέος Δήμος Ληξοςπίος, απνδείρζεθε απόιπηα πξνθεηηθή.
Σόηε ην ςήθηζκα πνπ ζαο είρακε θαηαζέζεη, σο απινί δεκόηεο, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία καο
γηα ην αύξην ηνπ ηόπνπ καο, κε ηηο 2831 ππνγξαθέο, έιεγε:

Γπζηπρώο γηα ηνλ ηόπν κνπ, δελ ππνλνκεύζεθε ηόηε κόλν από ηελ ςεθνθνξία ηνπ Γ΢, αιιά
θαη από ηα ηόηε θπβεξλεηηθά ζηειέρε, πνπ ζπλέηαμαλ θαη ππνζηήξημαλ ηνλ
«ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ».
Σα απνηειέζκαηα πιένλ είλαη νξαηά γηα ηελ απνηπρία ηνπ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» ζην λεζί καο,
όπσο απνδεηθλύνπλ κε ηα γεγνλόηα πνπ εθζέησ παξαθάησ:
1. Ζ παξάηαμε ησλ ΦΗ.Κ.Ο. αλέδεημε ηελ έμηξα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ κε 2.000.000
επξώ από ην ΤΠΔ΢, γηα ηα νπνία κεηά από αίηεζή καο καο πξνζθνκίζζεζαλ δαπάλεο
κόλν 1.000.000 πεξίπνπ επξώ, ηα ππόινηπα κπήθαλ ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ γηα ηα

10
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

ιεηηνπξγηθά ηνπ, όπσο εηπώζεθε, γηα δε ηελ ζεηζκόπιεθηε πεξηνρή καο, δελ θαίλεηαη
λα δηαηέζεθε νύηε έλα επξώ.
2. Μαδί κε ηα 2.000.000, αλαδείμακε σο παξάηαμε θαη ηα 5.000.000 επξώ, δσξεά ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηελ νπνία αγλννύζε ε Γεκνηηθή Αξρή, αιιά θαη αθνύ
αλαδείρζεθε δελ ελδηαθέξζεθε θαζόινπ γηα ηελ παξάθακςε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ
δηαδηθαζηώλ θαη ηελ θαηά ην δπλαηόλ γξήγνξε δηάζεζή ηνπο γηα ηελ ζεηζκόπιεθηε
πεξηνρή καο.
3. Εεηήζακε απάληεζε γηα ηελ ηύρε ησλ 500 ηόλλσλ ηζηκέληνπ δσξεά ηνπ ΣΗΣΑΝΑ γηα
ηνπο ζεηζκόπιεθηνπο θαη νπδέπνηε πήξακε απάληεζε, αλ θαη από ηελ ζπδήηεζε
πξνέθπςε όηη κάιινλ δηαηέζεθαλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ επιήγεζαλ από ηνπο ζεηζκνύο
θαη όρη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζεηζκνπιήθησλ.
4. Σα ζρνιεία παξακέλνπλ ζηα παξαπήγκαηα θαη ελώ επηηέινπο εληάρζεθαλ ζην Δ΢ΠΑ
γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο επηζθεπήο ηνπο, ηα έξγα δελ μεθίλεζαλ αθόκε.
5. Πξνηείλακε ζηνλ Γήκαξρν θαηά ηελ ΢πλεδξίαζε ηνπ Γ΢ γηα ην πην πάλσ ζέκα, ηελ
έληαμε ζην Δ΢ΠΑ ηεο δαπάλεο επηζθεπήο ησλ ζρνιείσλ, λα δεηεζεί από ηνλ θ.
Μαξηλάθε θαη ηελ ΣΔΡΝΑ νη δσξεέο ηνπο γη΄απηά, λα δηαηεζνύλ γηα άιια έξγα, π.ρ.
ην Θέαηξν ή ην Γεκαξρείν θαη νπδέπνηε πιεξνθνξεζήθακε αλ έγηλε θάπνηα ελέξγεηα
πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη ηη απνηέιεζκα είρε.
6. Καηαζέζακε εηζήγεζε γηα νκόθσλε απόθαζε νη δεκόηεο ηεο ζεηζκόπιεθηεο
πεξηνρήο καο, λα κελ θαηαβάινπλ ηέιε θπθινθνξίαο, σο κέηξν πίεζεο ηεο
Κπβέξλεζεο γηα έλαξμε ησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη
εηζπξάμακε ηελ άξλεζε πηνζέηεζεο ηνπ ζρεηηθνύ ςεθίζκαηνο – απόθαζεο, παξά ην
γεγνλόο απηά είλαη πιήξσο αληαπνδνηηθά.
7. Ήμεξε θαιά όκσο ε Γεκνηηθή Αξρή θαη ν Γήκαξρνο λα θξύβνληαη ζπλερώο πίζσ από
ηελ δηθαηνινγία, όηη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα δελ ήζαλ ζηηο αξκνδηόηεηέο ηεο.
8. Αγλόεζε όκσο ηελ αγσλία θαη νξγή ησλ από εθεί δεκνηώλ, όπσο επίζεο έπξαμε θαη
γηα ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ιηκαληνύ, νη νπνίεο σζηόζν μεθίλεζαλ θαη
νινθιεξώζεθαλ σο έλα βαζκό, όηαλ ε «Κίλεζε Πνιηηώλ Λεμνπξίνπ-Παιηθήο», ζηελ
νπνία είρα ηελ ηηκή λα ζπκκεηέρσ, ηέινο ηνπ 2016, επηζθέθζεθε θαη ππέβαιε θάθειν
5.000 πεξίπνπ ππνγξαθώλ δεκνηώλ θαη εηεξνδεκνηώλ ηεο Δπαξρίαο Πάιεο, κε
δηακαξηπξία γηα όια ηα έξγα πνπ επξίζθνληαλ ζε ηέικα, δύν ρξόληα κεηά ηνπο
ζεηζκνύο θαη αίηεκα επαλαζύζηαζεο ηνπ Γήκνπ Λεμνπξίνπ-Παιηθήο.
9. Ο θάθεινο παξαδόζεθε ζηνλ θ. Φιακπνπξάξε, ζηνπο αξκόδηνπο Τπνπξγνύο, ζηελ θ.
Θενπεθηάηνπ θαη ηνπο ινηπνύο Κεθαιινλίηεο Βνπιεπηέο, θαζώο επίζεο ζηνλ
Πξόεδξν ηεο ΝΓ θαη αξρεγό ηεο αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, ελέξγεηα πνπ εζείο σο
Γεκνηηθή Αξρή θαη Γήκαξρνο νθείιαηε σο ζεζκηθόο θνξέαο λα πξάμεηε,
πξνθαιώληαο θαη ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηελ Βνπιή.
10. Παηλεύεζηε σζηόζν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Παξαιηαθνύ δξόκνπ, δαπάλε ύςνπο
200.000 πεξίπνπ, όηαλ, ηειείσο αλεξπζξίαζηα πήξαηε θαη ζπκπιεξώζαηε ηελ
δηαηεζείζα γηα ην έξγν πίζησζε, από ηα δηαηεζέληα γηα ην Πόξην, ηνλ Νόηην
Βξαρίνλα ηνπ ιηκαληνύ καο, ηελ ζηηγκή πνπ γηα ηελ αληίζηνηρε παξαιία ηνπ
Αξγνζηνιίνπ θαη ηελ Πιαηεία, δηαζέζαηε πάλσ από 2.000.000 επξώ.

Καη ζαλ λα κελ έθζαλε απηή ε αδηαθνξία ζαο γηα ηελ ζεηζκόπιεθηε πεξηνρή καο, αθήζαηε
λα θιαπεί ζρεδόλ σο αμία, από ηδηώηεο ην μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα ΢πθεώλ Μπίηο ζην
Ξπιόθαζηξν, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Παιηθήο, γηα ην νπνίν, όζν θη΄αλ ζέιεηε λα απνδόζεηε
επζύλεο ζε άιινπο, ην πιείζηνλ ησλ ηξαγηθώλ αιιαγώλ ζην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δύν ζεηεηώλ ηνπ θ. Γεκάξρνπ από ην
2010.

11
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

Δίλαη πιένλ παζηθαλέο όηη ην λεζί, σο έλαο εληαίνο Γήκνο δελ ιεηηνπξγεί επ΄σθειεία ησλ
θαηνίθσλ ηνπ θαη εηδηθά ζην λεζί καο, ηελ Κεθαινληά, ε νπνία, εθηόο ηεο έληνλεο
γεσκνξθνινγίαο ηεο, ζην ζύλνιό ηεο απνηειεί ηελ ππ’ αξηζκό 1 πεξηνρή αθξαίσλ ζεηζκηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπξώπεο.
Σν κνληέιν ηνπ ελόο Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Κεθαινληάο, ζηελ 8εηία πνπ εθαξκόζζεθε, όρη
κόλν δελ ιεηηνύξγεζε γηα ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε όισο ησλ πξώελ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ,
αιιά ηηο ππνβάζκηζε πιήξσο, πξνο όθεινο απηήο ηνπ Αξγνζηνιίνπ, γηα δε ηελ ζεηζκόπιεθηε
πεξηνρή ηνπ Λεμνπξίνπ θαη ηεο Δπαξρίαο Πάιεο, έβαιε θαη ηελ ηαθόπιαθα.

ΔΗ΢ΖΓΖ΢Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΠΑΡΑΣΑΞΖ΢ ΄΄Η΢ΥΤΡΖ ΚΔΦ/ΝΗΑ΄΄


Πνιινί Γεκνηηθνί ΢ύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο έιαβαλ ζέζε γηα ηελ παξακνλή ελόο εληαίνπ
Γήκνπ ζηελ Κεθαιινληά.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ ζέζε:
α) Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ θ. Νηθνιάνπ Αλνπζάθε ν νπνίνο εθθξάδνληαο ηνλ εαπηό
ηνπ, δήισζε όηη είλαη μεθάζαξα θαηά ηεο δηάζπαζεο ηνπ Γήκνπ. Σόληζε ηα εμήο: «Γώζακε
ηόζνλ αγώλα λα θηηαρηεί έλα ηζρπξό ζύζηεκα απηνδηνίθεζεο. Σώξα πνπ κπήθε ζε έλα
θαινύπη θαη κπνξεί λα απνδώζεη ηώξα ζα δηαιπζεί;
Καηαξρήλ δελ ππάξρνπλ νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο πνπ λα δειώλνπλ αλ νη 3 ή 4 Γήκνη
κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ νηθνλνκηθά νύηε ρσξνηαμηθέο κειέηεο πνπ λα επηβεβαηώλνπλ ηελ
δηάζπαζε ηνπ Γήκνπ». Οη Γήκνη πξέπεη λα είλαη ηζρπξά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη κόλν ν
Γήκνο Κεθαιινληάο έρεη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηα απαξαίηεηα
πξνγξάκκαηα γηα ηα κεγάια έξγα θαη κόλν ν Γήκνο Κεθ/ληάο κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ
επξσζηία θαη λα κελ δνύκε κε δαλεηθά.
Σέινο δειώλεη όηη εκκέλεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε γηα δεκηνπξγία θαη παξακνλή ελόο κεγάινπ
εληαίνπ Γήκνπ Κεθ/ληάο.

β) Σεο Α/Γεκάξρνπ θ. ΢νθίαο Γαξκπή, ππεύζπλεο ησλ Οηθνλνκηθώλ ε νπνία αλέθεξε ηα


εμήο:
«Καηά ηελ άπνςή κνπ ε Κπβέξλεζε δελ έρεη πξόζεζε λα δηαζπάζεη ηνπο Γήκνπο. Απηό
θαίλεηαη από ηηο πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θ. Υαξίηζε. Γελ παίξλεη
ζαθή ζέζε, κπιέθεη ηα Γεκνηηθά ΢πκβνύιηα, γλσξίδνληαο όηη ζα ππάξρνπλ δηρνγλσκίεο, έηζη
ώζηε λα παηήζεη πάλσ ζ’απηέο ηηο απόςεηο γηα λα κελ πξνρσξήζεη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη θαη λα ζηνηρεηνζεηήζεη, δηόηη δελ ππάξρεη βησζηκόηεηα γηα 3 ή 4 Γήκνπο.
Βησζηκόηεηα δελ είλαη κόλν ηα κνξθνινγηθά θξηηήξηα, ππάξρνπλ ηα δηνηθεηηθά θαη
νηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη.
Δίλαη θαηειάρηζηνλ εγθιεκαηηθό, 6 (εμ) κήλεο πξηλ από ηηο εθινγέο λα κηιάκε γηα δηάζπαζε.
Ζ δηαδηθαζία είλαη ζην πόδη, ην λεζί ζα πάεη πίζσ 4 ρξόληα, δελ ζα έρνπκε αλάπηπμε θαη 1 ε
΢επηεκβξίνπ ελ κέζσ ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ πνπ πξέπεη λα εμππεξεηνύκε πνιίηεο θαη
ηνπξίζηεο, ζα ηξέρνπκε ζε δηαδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο (πνηνο ππάιιεινο ζα πάεη πνπ, πνηνο ζα
θόςεη έληαικα θ.ι.π). Γελ κπνξεί κε δύν άηνκα θάζε Γήκνο λα νξγαλώζεη Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία. Ο θάζε Γήκνο ζήκεξα ζέιεη επαλδξσκέλεο ππεξεζίεο θαη ηα έμνδα ζα είλαη
ζαθώο πεξηζζόηεξα. Δάλ δε απνθαζηζηεί ε δηάζπαζε ηνπ Γήκνπ ζα νδεγεζνύκε ζε
Μεηξνπνιηηηθό Γήκν θαη ζα παξαθαιάλε νη άιινη 3 ή 4 Γήκνη ηνλ Κεληξηθό Γήκν λα εθηειεί
έξγα θαη λα νξγαλώλεη ππεξεζίεο αθνύ νη πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο (Πνιενδνκία, Πξόλνηα
θ.ι.π) ζα ιεηηνπξγνύλ θεληξηθά.
Πηζηεύνληαο όηη νη 3 ή 4 Γήκνη δελ είλαη βηώζηκνη, εκκέλσ ππέξ ηεο παξακνλήο ελόο εληαίνπ
Γήκνπ ζηελ Κεθ/ληά».

γ) Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.΢ θ. ΢ηαχξνο-Γεξάζηκνο Αιπζαλδξάηνο αλ θαη δηαπίζησζε ηελ


παξακέιεζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θπξίσο σο πξνο ηα πξνβιήκαηα ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ Πνιίηε, εληνύηνηο ηάρζεθε ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθά
νξγαλσκέλνπ εληαίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο, δίλνληαο κειινληηθά πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζηηο
απνκαθξπζκέλεο από ην θέληξν πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ.

12
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

Θεσξεί απηνλόεην ν Πξόεδξνο, έλαλ εληαίν Γήκν πνπ κε ηόζν θόπν θηίζακε, πξέπεη λα ηνλ
ππεξαζπηζηνύκε θαη λα κελ λα ηνλ δηαζπάζνπκε γηα ηηο νπνηεζδήπνηε παξαιήςεηο ή
ζθνπηκόηεηεο παξαηεξήζεθαλ.
Θα είλαη ηζηνξηθό ιάζνο, ηόληζε, λα γθξεκίζνπκε έλαλ ηζρπξό Γήκν θαη λα δεκηνπξγήζνπκε
κηθξόηεξνπο Γήκνπο ιίγνπο κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο, ρσξίο ζρεδηαζκό θαη πξόβιεςε γηα
νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνλνκία. Μπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνπ εληαίνπ Γήκνπ, ηώξα πνπ ε παηξίδα καο εμέξρεηαη από ηα Πξνγξάκκαηα θαη εθηηκώ όηη
ζα ππάξμεη κεγαιύηεξε δηάζεζε πόξσλ θαη κέζσλ γηα λα θαιύςνπκε ηα θελά πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν.

΢ηελ ζπλέρεηα ε Βνπιεπηήο θ. Αθξνδίηε Θενπεθηάηνπ, αθνύ άθνπζε ηνπο


παξεπξηζθόκελνπο θνξείο θαη θαηνίθνπο ηεο Κεθ/ληάο, έιαβε ην ιόγν επί ηνπ ζέκαηνο,
αλέθεξε ηηο εκπεηξίεο ηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα, απάληεζε ζε εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ,
αλαγλσξίδνληαο όηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ Κεθ/ληά έλα Νεζί-έλαο Γήκνο θαη
αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα κεηαθέξεη ηα ιερζέληα ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ πνπ είλαη
αξκόδην γηα ηελ ηειηθή απόθαζε.

΢ην ζεκείν απηό ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ Νπθίνπ θ. ΢. Βαλδψξνο, σο Δθπξόζσπνο όισλ ησλ
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηεο Θεληάο ηόληζε όηη επηζπκνύλ ζε πεξίπησζε δηάζπαζεο ηνπ Γήκνπ,
ε Θεληά (Σ.Κ Αγθώλα, Εόισλ , Θελαίαο θαη Νπθίνπ) λα παξακείλεη ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα
Αξγνζηνιίνπ.
Δπί ηνπ αηηήκαηνο απηνχ νκφθσλα ζπκθψλεζε ην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αθνινπζεί ςεθνθνξία:

Τπέξ ελφο Γήκνπ ςήθηζαλ δέθα έμ (16) Γ.΢. θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Αλνπζάθεο,
Κσλζηαληάθεο, Κνθθόζεο Γ., Βαλδώξνο, Παπαλαζηαζάηνο, Γαξκπή, Απνζηνιάηνο,
Μνζρνλάο, Κεθάηνο, Γεσξγόπνπινο, Κνπξθνπκέιεο, Παπαδάηνο, Κνθθόιεο,
Αιπζαλδξάηνο, Μαηηάηνο θαη Μελάγηαο

Τπέξ ηξηψλ Γήκσλ, ςήθηζαλ ηξεηο (3) Γ.΢ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Καηζηβέιεο,
Γάθεο θαη Φισξάηνο.

Τπέξ ηεζζάξσλ Γήκσλ ςήθηζαλ δέθα πέληε (15) Γ.΢. θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ.
Αγγνύξηαο, ΢νισκόο, Μηραιάηνο, Αξαβαληηλόο, Μηλέηνο, Θσκάο, Ρνπρσηάο,
΢ακνύξεο, ΢ηακνύιεο, ΢θιάβνο, Εαπάληεο, Γεκεηξάηνο, Γεζηνύλεο, Παξίζεο Ζ.,
Σδσξηδάηνο.

Τπέξ πέληε Γήκσλ ςήθηζαλ δύν (2) Γ.΢ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ Λπθνύδεο Γ. θαη
Κνθθόζεο Β.

Ο ζύκβνπινο ηεο Λ.΢. θ. Η. Κνπξνύθιεο ςήθηζε ηελ πξόηαζή ηνπ όπσο δηαηππώζεθε
παξαπάλσ.

13
ΑΔΑ: ΨΝΓΡΩΕ5-9ΡΓ

Σν ΢πκβνύιην κεηά ηα παξαπάλσ,

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΔΗ


(ζεηηθέο ςήθνη 16 )
Γλσκνδνηεί ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ελφο εληαίνπ Γήκνπ ζην λεζί ηεο
Κεθαιινληάο.

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 314/2018

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΑ ΜΔΛΖ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ΢
Πηζηό αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢

΢ΣΑΤΡΟ΢ - ΓΔΡΑ΢ΗΜΟ΢ ΑΛΤ΢ΑΝΓΡΑΣΟ΢

14