REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO BM FADHIRUL BIN ANUAR G4.

7

Bagiseorang guru, pengajaranmikromerupakanperkarabiasabagimerekakeranamerekapernahmengalaminy asemasamengikutikursusperguruan di universitiatau di institusiperguruan.Bagibakal guru pula,merekaakanmengalaminyasebelummerekakeluarmembuatlatihanmengajar. Melaluipengajaranmikro, sayadidedahkandenganpengajaranseolah-olah di dalambilikdarjahdansayaakanmengetahuikelemahan-kelemahandankekuatankekuatansayamelaluikomen yang dibuatolehpensyarahataupunrakansekelassaya. Disampingitusayaberpeluangmenontonhasilpengajaransayamelaluirakaman yang dibuatolehrakanrakansayasendiriuntukmenilaipengajaransayadanmengenalpastikekuatandankelemaha nsaya.Pengajaranmikroamatpentinguntukmengesankelemahankelemahansetiapbahagianpengajaransupayadapatdiperbaikilebihawal.Sebagaiseorang yang masihbelajaruntukmenjadiseorang guru kelak, pengalamansayadalammengendalikansesipengajarandalamkelasbegitucetek, bahkanmungkintiadalangsung.Justeru, inilah yang menjadipenyumbang paling besarkepadamasalahutamamenyebabkansayatidakmampumenyampaikanpengajaranm ikrodenganbaik.Walaupunmengikutpengalaman yang lepas, sesipembentanganadalahsesuatu yang amatsayagemari, keranabagisaya, sesipembentanganadalah platform yang terbaikbagiseorangbakal guru untukmembinakemahiraninsaniah yang adadalamdirimereka, sebagaipersediaanuntukmenjadiseorang guru kelak.Mungkinadayang tertanya-tanya, mengapasayamenganggapsesipembentanganitusebagaisuatu yang menarik?Sebenarnyabagisaya, padaketikamelakukansesipembentanganitulahadalahmasa yang sayafikirkanamatbersesuaianuntukdimanfaatkanbagimengasahkebolehansayasecarasp ontan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful