You are on page 1of 14

TANGKAS 4U

EdaranPPSStd 3.1:PENGURUSANKURIKULUM-SKPMg2
STANDARD3:PENGURUSANKURIKULUM,KOKURIKULUMDANHALEHWALMURID
PERNYATAANSTANDARD:
Bidangkurikulum,kokurikulumdanhalehwalmuriddiurussecaracekapdanberkesanuntukmelahirkanmuridyangseimbang dari segi
intelek,rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras denganhala tuju sekolah.

STANDARD3.1:PENGURUSANKURIKULUM

ASPEK3.1.1:KETETAPANPELAKSANAANKURIKULUM
KRITERIAKRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasanpelaksanaankurikulum kebangsaan.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD

Membuat,mendokumen,menyebarluasdanmenyemaksemula
Pelaksanaankurikulumdiurussecarasistematik
3.1.1.1 ketetapandenganmematuhiarahanyangberkuatkuasa, mengikut
danterancang.
keperluansekolah, secara menyeluruhdanjelas.

RUBRIKPENSKORAN
TahapTindakan TahapKualiti
Tindakandilaksanakan:
i.secara menyeluruh meliputi semua perkara
Mengurus pelaksanaankurikulum dengan: (penubuhanpanitiamatapelajaran,peruntukankew
i.membuat ketetapan angan,pentaksiran,latihan/tugasan,sumberpendi
ii.mendokumenkanketetapan dikandanjadualwaktu)/semua guru
4 iii.menyebarluaskan ketetapan 4 ii.mengikut keperluan/kesesuaian sekolah
iv.menyemaksemula ketetapan. iii.dengan mematuhiarahan yang berkuat kuasa/
prosedur
iv.secara jelas/spesifik.

Mengurus pelaksanaankurikulum bagimana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
tiga (3) perkara diatas. mana tiga (3)perkara diatas.
Mengurus pelaksanaankurikulum bagimana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkaradiatas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus pelaksanaankurikulum bagimana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu(1) perkaradiatas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaankurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i.membuat ketetapan

ii.mendokumenkan ketetapan

iii. menyebarluaskanketetapan

iv. menyemaksemula ketetapan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Minit Mesyuarat Kurikulum Bil 1 dan 2 /2018

NamaPPS:......................................................................

TandatanganPPS:...........................................................TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.1:PENGURUSANKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.1.2:PENGURUSANMATAPELAJARAN

KRITERIAKRITIKAL:
Mata pelajarandiurusuntuk meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD
Memperolehdokumenkurikulum,menyelaraspenyediaanRPT dan
RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan
Pelaksanaanmatapelajarandiurussecaraprofe-
3.1.2.1 mengambiltindakansusulandenganmematuhiarahanyang
sional danterancang.
berkuatkuasa,berdasarkankeperluanpelaksanaankurikulum dan
secara menyeluruh.

RUBRIKPENSKORAN
TahapTindakan TahapKualiti
Mengurus pelaksanaanmatapelajaran dengan: Tindakandilaksanakan:
i.memperoleh dokumen kurikulum i.dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan
ii.menyelaras penyediaan RPTdan RPH yang berkuat kuasa
iii.menyelaras pentaksiran ii.berdasarkan keperluan (murid/topik/peristiwa)/
4 iv.menyelarastugasan murid 4 kesesuaianpelaksanaankurikulum
v.menganalisis data dan maklumatpentaksiran iii.secara menyeluruh meliputi semua tahap/
vi.mengambiltindakan susulan. tingkatan/murid.

Mengurus pelaksanaanmatapelajaran bagiperkara Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
(i), (ii) danmana-mana tiga (3) perkara diatas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus pelaksanaanmatapelajaran bagiperkara
Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 (i), (ii) dan sekurang-kurangnya satu (1) perkara di 2
(ii) dan(iii).
atas.
Mengurus pelaksanaanmatapelajaran bagisekurang- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu(1) perkara di atas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaanmata pelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. memperoleh dokumen kurikulum
ii. menyelaras penyediaan RPTdan RPH

iii.menyelaras pentaksiran

iv.menyelarastugasan murid
v. menganalisisdata dan maklumat pentaksiran

vi.mengambiltindakan susulan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Rekod semakan penghantaran persediaan mengajar guru 2018
2. Borang penilaian semakan hasil kerja murid 2018
3. Laporan Analisis Pencapaian Murid dalam :-
a) Peperiksaan Pertengahan Tahun
b) Peperiksaan Percubaan UPSR

NamaPPS:...................................................................... PanitiaMataPelajaran:…………………………………………..

TandatanganPPS:........................................................... TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.1:PENGURUSANKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.1.2:PENGURUSANMATAPELAJARAN
KRITERIAKRITIKAL:
Mata pelajarandiurusuntuk meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD

Merancang dan melaksanakan program pembangunan
profesionalismeyangberkaitandenganmatapelajaran,menilai
Programpeningkatankualitipengajaranguru
3.1.2.2 keberkesananprogramdanmengambiltindakansusulandengan
diurus secara terancang.
berfokuskepadakeperluanguru,perkembanganpendidikan semasa
dan secara berterusan.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakandilaksanakan:
guru dengan: i.dengan berfokuskepada keperluan guru/
i. merancang program pembangunan panitiaii.dengan mengambil kira
profesionalismeyang berkaitan dengan mata perkembanganpendidikan
pelajaran semasa/secara objektif
4 ii.melaksanakan program pembangunan 4 iii.secara berterusan/berkala (sekurang-
profesionalismeyang berkaitan dengan mata kurangnyaempat(4)programsetahun).
pelajaran
iii.menilai keberkesanan program
iv.mengambiltindakansusulan.

Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
guru bagimana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
guru bagimana-mana dua (2) perkara diatas. (ii) dan(iii).
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
guru bagimana-mana satu(1) perkara diatas. mana satu(1) perkaradi atas.
Tidak mengurus program peningkatan kualiti
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pengajaran guru.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangprogram pembangunan profesionalismeyang
berkaitandengan mata pelajaran
ii.melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang
berkaitandengan mata pelajaran
iii.menilai keberkesanan program

iv.mengambiltindakan susulan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Laporan PLC – Pelaksanaan KBAT dalam PdPc .
2.

NamaPPS:...................................................................... PanitiaMataPelajaran:…………………………………….…….

TandatanganPPS:........................................................... TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.1:PENGURUSANKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.1.2:PENGURUSANMATAPELAJARAN
KRITERIAKRITIKAL:
Mata pelajarandiurusuntuk meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD
Merancangdanmelaksanakanprogramyangmenjuruskearah
peningkatanilmudankemahiran,menilaikeberkesananprogram
Programpeningkatanpencapaianmuriddiurus
3.1.2.3 danmengambiltindakansusulandenganberfokuskepadaisu
secara profesionaldan terancang.
pembelajaran,mengambilkiratahapkeupayaanmurid,secara
menyeluruh danberterusan.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakandilaksanakan:
dengan: i.dengan berfokuskepada isu pembelajaran/
i.merancang program yang menjurus kearah keperluanmurid
peningkatan ilmu dan kemahiran ii.dengan mengambil kira tahapkeupayaan/ potensi
4 ii.melaksanakan program yangmenjurus kearah 4 iii.secara menyeluruh/melibatkan muriddi semua
peningkatan ilmu dankemahiran tahun/tingkatan
iii.menilaikeberkesanan program iv.secara berterusan/berkala.
iv.mengambiltindakansusulan.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
bagi mana-mana tiga (3) perkara diatas. mana tiga (3)perkara diatas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
bagi mana-mana dua (2) perkaradiatas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkaradi atas. mana satu(1) perkaradi atas.
Tidak mengurus program peningkatan pencapaian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
murid.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangprogram yangmenjurus kearahpeningkatan ilmu
dankemahiran
ii.melaksanakan program yangmenjurus kearah peningkatanilmu
dankemahiran
iii.menilai keberkesanan program
iv.mengambiltindakan susulan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Takwim program tahunan panitia 2018
2. Kertas Kerja Program Kecemerlangan Tahun 6
3. Kertas kerja program panitia
4. Laporan aktiviti panitia 2018.

NamaPPS:...................................................................... PanitiaMataPelajaran:……………………………….………….

TandatanganPPS:........................................................... TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.1:PENGURUSANKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.1.2:PENGURUSANMATAPELAJARAN
KRITERIAKRITIKAL:
Mata pelajarandiurusuntuk meningkatkan kualitipembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD

Merancangdanmelaksanakanperbelanjaan,memanfaatkan
Bantuangeranperkapitamatapelajaran sumber pendidikan dan merekodkan penerimaan serta
3.1.2.4
dimanfaatkan secara sistematikdan terancang. penggunaan sumber pendidikan mengikut prosedur yang
ditetapkan, keperluan, secara menyeluruhdanberterusan.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata Tindakandilaksanakan:
pelajarandengan: i.mengikut prosedur yangditetapkan
i.merancang perbelanjaan ii.mengikut keperluan/kesesuaian
ii.melaksanakan perbelanjaan iii.secara menyeluruh/optimum
4 iii.memanfaatkan sumberpendidikan 4 iv.secaraberterusan/berkala.
iv.merekodkan penerimaandanpenggunaan sum-
ber pendidikan.

Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana tiga (3)perkara diatas. mana tiga (3)perkara diatas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana dua(2)perkaradiatas. mana dua(2)perkaradiatas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu(1) perkaradi atas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak memanfaatkan bantuan geranper kapita. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangperbelanjaan
ii.melaksanakan perbelanjaan
iii.memanfaatkansumber pendidikan
iv.merekodkanpenerimaan danpenggunaan sumberpendidikan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Minit mesyuarat kewangan Bil 2/2018
2. Minit mesyuarat panitia Bil2 dan Bil 3 /2018
3. Rekod penggunaan alatan sekolah.

NamaPPS:...................................................................... PanitiaMataPelajaran:………………………………………….

TandatanganPPS:........................................................... TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.1:PENGURUSANKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.1.3:PENGURUSANMASAINSTRUKSIONAL
KRITERIAKRITIKAL:
Masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatanmasapembelajaranberkesan.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD

Menyediakanpelbagaijadualwaktu,melaksanakanPdPseperti yang
MasapelaksanaanPdPdiurussecarasistematik dijadualkan, menyusun semula jadual waktu dan
3.1.3.1
danterancang. menyelarasprogramsekolahmengikutarahanyangberkuat kuasa,
ketetapan kurikulum dankeperluan.

RUBRIKPENSKORAN
TahapTindakan TahapKualiti
Mengurusmasa pelaksanaanPdPdengan: Tindakandilaksanakan:
i. menyediakan jadual waktu induk,jadual waktu i. mengikut arahanyangberkuat kuasa
kelas, jadual waktu guru, jadual waktuguru ganti ii.mengikut ketetapan kurikulum
4 danjadual penggunaanbilik khas 4 iii.mengikut keperluan/kesesuaian.
ii.melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan
iii.menyusunsemula jadual waktu
iv.menyelaras program sekolah.
Mengurusmasa pelaksanaanPdPbagi mana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
tiga (3) perkara diatas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurusmasa pelaksanaanPdPbagi mana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
dua (2) perkaradiatas. (ii) dan(iii).
Mengurusmasa pelaksanaanPdPbagi mana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu(1) perkaradiatas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak mengurusmasa pelaksanaan PdP. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. menyediakanjadual waktuinduk, jadual waktu kelas, jadual
waktu guru, jadual waktuguru gantidanjadualpenggunaan bilik
khas
ii.melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan

iii.menyusun semula jadual waktu

iv.menyelarasprogram sekolah.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Jadual waktu induk, kelas, guru dan guru ganti 2018.
2. Jadual penggunaan bilik khas 2018.
3. Rekod kawalan bilik darjah 2018.

NamaPPS:......................................................................

TandatanganPPS:...........................................................TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.1:PENGURUSANKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.1.4:PENGURUSANPENILAIANMURID
KRITERIAKRITIKAL:
Penilaianmuriddiurusuntuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaianmurid.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD

Merancang,menyelarasdanmelaksanakanpeperiksaandan
Peperiksaandanpentaksirandiurussecara pentaksiran,menganalisisdatadanmaklumatsertamengambil
3.1.4.1
sistematik dan terancang. tindakansusulan mengikut ketetapan, keperluan, secara
menyeluruh danberterusan.

RUBRIKPENSKORAN
TahapTindakan TahapKualiti
Mengurus peperiksaan dan pentaksirandengan: Tindakandilaksanakan:
i. merancangpeperiksaan danpentaksiran i. mengikut ketetapan/arahanyangberkuat kuasa
ii.menyelaras peperiksaandan ii.mengikut keperluan/kesesuaian
4 pentaksiraniii.melaksanakan peperiksaan dan 4 iii.secara menyeluruh meliputisemua mata pelajaran/
pentaksiran murid
iv.menganalisis data dan maklumatpeperiksaan iv.secaraberterusan/berkala.
dan pentaksiran
v.mengambil tindakansusulan/intervensi.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi mana- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana empat (4) perkaradiatas. mana tiga (3)perkara diatas.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi mana- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana tiga (3)perkara diatas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
sekurang-kurangnya satu(1) perkara di atas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak mengurus peperiksaandanpentaksiran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangpeperiksaan dan pentaksiran

ii.menyelaras peperiksaandan pentaksiran

iii.melaksanakanpeperiksaandan pentaksiran

iv.menganalisisdata dan maklumat peperiksaandanpentaksiran
v.mengambil tindakan susulan/intervensi.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Takwim peperiksaan dalam Buku Pengurusan Sekolah 2018 .
2. Rekod pentaksiran sekolah (PBS/PBD) 2018
3. Analisis peperiksaan dalaman :
a) Ujian Pengesanan Prestasi Murid ( Mac 2018 )
b) Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018
c) Peperiksaan Percubaan UPSR 2018
4. Program Intervensi panitia .

NamaPPS:......................................................................

TandatanganPPS:...........................................................TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.2:PENGURUSANKOKURIKULUM-SKPMg2
STANDARD3:PENGURUSANKURIKULUM,KOKURIKULUMDANHALEHWALMURID
PERNYATAANSTANDARD:
Bidangkurikulum,kokurikulumdanhalehwalmuriddiurussecaracekapdanberkesanuntukmelahirkanmuridyangseimbang dari segi
intelek,rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras denganhala tuju sekolah.

STANDARD3.2:PENGURUSANKOKURIKULUM

ASPEK3.2.1:KETETAPANPELAKSANAANKOKURIKULUM

KRITERIAKRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasanpelaksanaankokurikulum.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD

Membuat,mendokumen,menyebarluasdanmenyemaksemula
Pelaksanaan kokurikulum diurus secara
3.2.1.1 ketetapandenganmematuhiarahanyangberkuatkuasa, mengikut
sistematik dan terancang.
keperluansekolah, secara menyeluruhdanjelas.

RUBRIKPENSKORAN
TahapTindakan TahapKualiti

Mengurus pelaksanaankokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. secara menyeluruh meliputisemua perkara
i.membuat ketetapan
(pendaftaran,penubuhan,keahlian,haridanmasape
ii.mendokumenkanketetapan rjumpaansertapenghargaan)/semua guru
4 iii.menyebarluaskan ketetapan 4
ii.mengikut keperluan/kesesuaian sekolah
iv.menyemaksemula ketetapan. iii.dengan mematuhiarahan yang berkuat kuasa/
prosedur
iv.secara jelas/spesifik.
Mengurus pelaksanaankokurikulum bagimana-mana
3 3 Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
tiga (3) perkara diatas.
Mengurus pelaksanaankokurikulum bagimana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkaradiatas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus pelaksanaankokurikulum bagimana-mana
1 1 Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu(1) perkaradiatas.
0 Tidak mengurus pelaksanaankokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i.membuat ketetapan

ii.mendokumenkan ketetapan

iii. menyebarluaskanketetapan
iv. menyemaksemula ketetapan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Takwim program kokurikulum 2018 (dalam buku pengurusan sekolah)
2. Perancangan program tahunan kokurikulum 2018.
3. Laporan aktiviti/perjumpaan unit beruniform, persatuan, kelab dan permainan 2018.

NamaPPS:......................................................................

TandatanganPPS:...........................................................TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.2:PENGURUSANKOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.2.2:PENGURUSANKELAB/PERSATUAN:(Kelab/Persatuan: )
KRITERIAKRITIKAL:
Kelab/persatuandiurusuntuk mengukuhkanpembelajarandibilikdarjah,mengembangkanpotensidanmemupuknilaiestetika dan
sosial yangpositif.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD
Merancangdanmelaksanakanaktivitikelab/persatuanyang
Kelab/persatuandiurussecarasistematikdan berteraskanilmupengetahuan,kemahirandankreativiti/inovasi,
3.2.2.1 terancang. merekoddanmenganalisisdatasertamengambiltindakan
susulandenganmematuhiketetapanpelaksanaankokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
Mengurus kelab/persatuan dengan: Tindakandilaksanakan:
i. merancangaktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan
pengetahuan, kemahirandan kreativiti/ inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum kelab/ persatuan
ii.melaksanakanaktiviti yang dirancang ii.mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
4 4
iii.merekod data dan maklumat iii.secara menyeluruh/kemas kini/tepat danbetul
iv.menganalisisdata dan maklumat iv.secaraberterusan/berkala.
v.mengambil tindakansusulan.

Mengurus kelab/persatuan bagimana-mana empat Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(4) perkara di atas. mana tiga (3)perkara diatas.
Mengurus kelab/persatuan bagimana-mana tiga (3) Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
perkara di atas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus kelab/persatuan bagi sekurang-kurangnya Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu(1) perkaradiatas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak menguruskelab/persatuan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangaktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dankreativiti/ inovasi
ii.melaksanakan aktiviti yangdirancang

iii.merekoddata dan maklumat

iv.menganalisisdata dan maklumat
v.mengambil tindakan susulan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Takwim program kokurikulum 2018.
2. Program tahunan kokurikulum 2018.
3. Rekod kehadiran ahli 2018.
4. Laporan perjumpaan/aktiviti kokurikulum 2018.

NamaPPS:...................................................................... Kelab/Persatuan:…..…………………………..………………….

TandatanganPPS:........................................................... TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.2:PENGURUSANKOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.2.3:PENGURUSANBADANBERUNIFORM:(BadanBeruniform: )
KRITERIAKRITIKAL:
Badanberuniformdiurusuntukmeningkatkandisiplindandayakepimpinanbagipemantapanpembangunanperwatakan murid.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD
Merancangdanmelaksanakanaktivitibadanberuniformyang
Badanberuniformdiurussecarasistematikdan berteraskanilmupengetahuan,kemahirandankreativiti/inovasi,
3.2.3.1 terancang. merekoddanmenganalisisdatasertamengambiltindakan
susulandenganmematuhiketetapanpelaksanaankokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
Mengurus badan beruniform dengan: Tindakandilaksanakan:
i. merancangaktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan
pengetahuan, kemahirandan kreativiti/inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum badanberuniform
ii.melaksanakanaktiviti yang dirancang ii.mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
4 4
iii.merekod data dan maklumat iii.secara menyeluruh/kemas kini/tepat danbetul
iv.menganalisisdata dan maklumat iv.secaraberterusan/berkala.
v.mengambil tindakansusulan.

Mengurus badan beruniform bagimana-mana empat Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(4) perkara di atas. mana tiga (3)perkara diatas.
Mengurus badan beruniform bagimana-mana tiga Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
(3) perkara di atas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus badan beruniform bagisekurang- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu(1) perkara di atas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak mengurus badan beruniform. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangaktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dankreativiti/ inovasi
ii.melaksanakan aktiviti yangdirancang

iii.merekoddata dan maklumat

iv.menganalisisdata dan maklumat
v.mengambil tindakan susulan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Takwim pengurusan badan beruniform 2018.
2. Rekod kehadiran ahli 2018.
3. Laporan aktiviti badan beruniform 2018.
4. Buku log murid.

NamaPPS:...................................................................... BadanBeruniform:…...…………………………………………….

TandatanganPPS:........................................................... TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.2:PENGURUSANKOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.2.4:PENGURUSANSUKAN/PERMAINAN:(UnitSukan/Permainan )
KRITERIAKRITIKAL:
Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuknilai estetikadan sosial yang positif.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD
Merancangdanmelaksanakanaktivitisukan/permainanyang
berteraskanilmupengetahuan,kemahirandankreativiti/inovasi,
Sukan/permainandiurussecarasistematikdan
3.2.4.1 merekod,menganalisisdatadanmengambiltindakansusulan
terancang.
dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
Mengurus sukan/permainandengan: Tindakandilaksanakan:
i. merancangaktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan
pengetahuan, kemahirandan kreativiti/inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum sukan/permainan
ii.melaksanakanaktiviti yang dirancang ii.mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
4 4
iii.merekod data dan maklumat iii.secara menyeluruh/kemas kini/tepat danbetul
iv.menganalisisdata dan maklumat iv.secaraberterusan/berkala.
v.mengambil tindakansusulan.

Mengurus sukan/permainanbagimana-mana empat Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(4) perkara di atas. mana tiga (3)perkara diatas.
Mengurus sukan/permainanbagimana-mana tiga (3) Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
perkara di atas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus sukan/permainanbagisekurang- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu(1) perkara di atas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak mengurus sukan/permainan . 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangaktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dankreativiti/ inovasi
ii.melaksanakan aktiviti yangdirancang

iii.merekoddata dan maklumat

iv.menganalisisdata dan maklumat
v.mengambil tindakan susulan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Takwim sukan dan permainan 2018 (dalam buku pengurusan sekolah)
2. Rekod kehadiran ahli 2018.
3. Laporan aktiviti/perjumpaan sukan dan permainan 2018.
4. Rumusan perjumpaan (dalam laporan aktiviti).

NamaPPS:...................................................................... Sukan/Permainan:………………………………………………….

TandatanganPPS:........................................................... TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.2:PENGURUSANKOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.2.5:PENGURUSANPROGRAMKECEMERLANGANKOKURIKULUM
KRITERIAKRITIKAL:
Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkanbakat danpotensi murid.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD

Merancang dan melaksanakan latihan dan program
Programkecemerlangankokurikulumdiurus kecemerlangankelab/persatuan,badanberuniformdansukan/
3.2.5.1
secara profesionaldan terancang. permainan mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif,
menyeluruh danberterusan.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
Tindakandilaksanakan:
Mengurus program kecemerlangan kokurikulum
i. mengikut keperluan/kesesuaian
dengan:
ii.secara menyeluruh meliputi sekurang-kurangnya
i. merancanglatihanpeningkatan kemahiran
satuunit bagi setiapkelab/persatuan, badan
4 ii.melaksanakanlatihanpeningkatan kemahiran 4
beruniform dan sukan/permainan
iii.merancangprogram pemantapan
iii.secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv.melaksanakanprogram pemantapan.
iv.secarakreatif/inovatif.

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana-mana tiga (3)perkara di atas. mana tiga (3)perkara diatas.
Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana-mana dua (2) perkaradi atas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana-mana satu(1) perkara diatas. mana satu(1) perkaradi atas.
Tidak mengurus program kecemerlangan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
kokurikulum.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancanglatihan peningkatan kemahiran
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran

iii.merancang program pemantapan
iv.melaksanakan program pemantapan.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Minit Mesyuarat Kokurikulum Bil 2 / 2018
2. Kertas Kerja Program Permata Bola Tampar
3. Rekod Kehadiran Murid dalam Program Permata Bola Tampar
4. Buku log Program Permata Bola Tampar.
5. Perancangan strategic kokurikulum 2018.
6. Gambar papan kenyataan kokurikulum yang dikemaskini dari masa ke masa.

NamaPPS:......................................................................

TandatanganPPS:...........................................................TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.2:PENGURUSANKOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.2.6:PENGURUSANSUKANUNTUKSEMUA
KRITERIAKRITIKAL:
SukanUntukSemuadiurusuntukmemupukbudayabersukandanamalangayahidupsihat,cergassertaberdayasaingdalam kalangan
murid.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD
MerancangdanmelaksanakanaktivitiSukanUntukSemuayang
merangkumikejohananmerentasdesa,kejohanantahunan
AktivitiSukanUntukSemuadiurussecaraprofe-
3.2.6.1 olahragasekolahdanpertandingansukan/permainandengan
sional danterancang.
mematuhiketetapankokurikulum,mengikutkeperluan,secara
kreatif/inovatif danmenyeluruh.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
MengurusaktivitiSukanUntukSemua dengan: i. Tindakandilaksanakan:
merancangkejohananmerentas desa i. dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan
ii.merancang sukantara kokurikulum/arahanyang berkuat kuasa
iii.merancangkejohanantahunan olahraga sekolah ii.secaramenyeluruhmelibatkansemuamuridyang
iv.merancangpertandinganantara tingkatan/ kelas/ berkenaan
rumah/dorm asrama/kelab sukan sekolah iii.mengikut keperluan/kesesuaian
4 4
v.melaksanakan kejohananmerentas desa iv.secarakreatif/inovatif.
vi.melaksanakan sukan tara
vii.melaksanakan kejohanantahunan olahraga
sekolah
viii. melaksanakanpertandinganantara tingkatan/
kelas/rumah/dorm asrama/kelabsukansekolah.
MengurusaktivitiSukanUntukSemua bagisekurang- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
kurangnya enam (6) perkara di atas. mana tiga (3)perkara diatas.
MengurusaktivitiSukanUntukSemua bagisekurang- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
kurangnya tiga (3)perkara di atas. mana dua(2)perkaradiatas.
MengurusaktivitiSukanUntukSemua bagisekurang- Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu(1) perkara di atas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak mengurusaktivitiSukanUntuk Semua. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangkejohanan merentas desa
ii. merancangsukantara

iii.merancang kejohanantahunan olahraga sekolah
iv.merancangpertandingan antara tingkatan/ kelas/rumah/dorm
asrama/kelabsukansekolah
v. melaksanakankejohananmerentasdesa

vi.melaksanakansukan tara

vii.melaksanakan kejohanan tahunan olahraga sekolah
viii. melaksanakan pertandinganantara tingkatan/kelas/rumah/
dorm asrama/kelab sukansekolah.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Minit Mesyuarat Koku Bil 3 / 2018 4
2. Kertas Kerja Program Sukan Tahunan
3. Laporan Sukan Tahunan 2018

NamaPPS:......................................................................

TandatanganPPS:...........................................................TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................
TANGKAS 4U
EdaranPPSStd 3.2:PENGURUSANKOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK3.2.7:PENGURUSANPENTAKSIRANKOKURIKULUM
KRITERIAKRITIKAL:
Pentaksiran kokurikulumdiurusuntuk mengesanpencapaian murid.

BIL. STANDARDKUALITI TINDAKANUNTUKMENCAPAISTANDARD
Merancangdanmelaksanakanpentaksiran,menganalisisdata
Pentaksirankokurikulumdilaksanakansecara danmaklumatkokurikulumsertamengambiltindakansusulan
3.2.7.1
sistematik dan terancang. mengikutarahanyangberkuatkuasa,keperluan,secara menyeluruh
danberterusan.

RUBRIKPENSKORAN

TahapTindakan TahapKualiti
Tindakandilaksanakan:
Mengurus pentaksiran kokurikulum dengan: i. mengikut ketetapan/prosedur/arahanyang berkuat
i. merancangpentaksiran kuasa
ii.melaksanakan pentaksiran ii.mengikut keperluan/kesesuaian
4 4
iii.menganalisis data dan maklumatpentaksiran iii.secara menyeluruh meliputisetiap muridyang
iv.mengambiltindakansusulan/intervensi. terlibat
iv.secaraberterusan/berkala.

Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
tiga (3) perkara diatas. mana tiga (3)perkara diatas.
Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkaradiatas. mana dua(2)perkaradiatas.
Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu(1) perkaradiatas. mana satu(1) perkaradi atas.
0 Tidak mengurus pentaksiran kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUALPENGIRAANSKOR
TINDAKAN TAHAPTINDAKAN(0/1) TAHAPKUALITI(SKOR)
i. merancangpentaksiran

ii. melaksanakan pentaksiran

iii.menganalisis datadan maklumat pentaksiran

iv.mengambiltindakan susulan/intervensi.

EVIDENSPELAKSANAAN
1. Takwim pengurusan kokurikulum 2018..
2. Laporan PAJSK.

NamaPPS:......................................................................

TandatanganPPS:...........................................................TarikhdikemukakankepadaJKSS:.............................