You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 19 — 1328 — Poz.

238

238
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 2001 r.

o sprostowaniu b∏´du.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r.
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113,
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) prostu- Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i
je si´ nast´pujàcy b∏àd: Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30,
poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96,
w sentencji wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137,
z dnia 24 stycznia 2001 r., sygn. akt SK. 30/99 (Dz. U. poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934 i Nr 141, poz. 943
Nr 7, poz. 63), zamiast wyrazów „Dz. U. z 2000 r. Nr 14, i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471,
poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121”.
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27” powinny byç wy-
razy „Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646,
z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:


— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,
al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa, tel. 628-39-45 w. 113
Sk∏ad i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; fax: 694-64-77, 694-62-06
Druk w kooperacji: Wojskowe Zak∏adady Graficzne, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl
e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 140/W/S/2001 ISSN 0867-3411 Cena brutto 23,54 z∏