You are on page 1of 14

APl0MOL AnO<l>ALHL .

160/2018

(Ap18µ. KOT08. E1M 345/2015 OVOKOTT�<;)

(Ap18µ. KOT08. E1M 100/2017 rrp6o8£TWV J..6ywv OVOKOTT�<;)

(Ap18µ. KOT08. E1M 314/2017 rrp6o8£TWV J..6ywv OVOKOTT�<;)

TO MONOME/\EL nPOTOtilKEIO TPIKA/\ON

(EltilKH tilAtilKALIA)

AnOTE/\OYMENO arr6 Trl tilKOOT� BaOIAIK� MuJ..wva, npwTOOiKrJ, TrJV orroia


6pIm: o np6£opoc; npwT001Kwv Km TO ,paµµmta XpioTO narravaornoiou.

LYNEtiPIALE oriµ6ma OTO aKpom�p16 TOU TrJV 2° MaYou �018 yIa va 01Kao£1 TrJV
OVOKOTT� KOTCI 01arny�<; TTArjpwµ�<; KOi TOU<; rrp6o8£TOU<; J..6youc; OUT�<; µ£Ta�u

TON ANAKOnTONTON KAI ALKOYNTON nPOL0ETON /\0,0N : 1. 1£Wpyiou


MaK£06va TOU /\£wvioa, KOTOiKOU tiriµoTIK�<; Ev6TrJTO<; TOU n�µou KaJ..aµrraKa<; (006<;
Tp1KaJ..wv ap.68), µ£ A<l>M 013854946, 2. /\£wvioa MaK£06va TOU 1£wpyiou, KaTOiKou
tiriµoT1K�<; Ev6TrJTO<; TOU n�µou KaJ..aµrraKa<;, µ£ A<l>M 074572256, 3. LWTrJpiou
MaK£o6va TOU 1£wpyiou, KarniKou KaJ..aµrraKa<; (006<; Tp1KaJ..wv ap.67), µ£ A¢M
111315461, 4. EJ..1oodf3£T Kapoapd TOU LWTrJpiou, Ka rniKou tiriµoT1K�<; Ev6TrJTO<; ·TOu
n�µou KaJ..aµrrdKa<; (006<; Tp1KaJ..wv ap.68), µ£ A<l>M 049249037, 01 orroirn
rrapaoTd8rJKav OTO ti1KaoT�p10 016 TrJ<; rrArJp£�ouoia<; TOU<; 01KrJy6pou BamJ..£ia<; n.
11af3pourn (AM 457 tiL TplKOAWV), KOTOiKOU TplKOAWV (006<; I. OJ..uµrriou ap.3), rJ
orroia Kmt8£o£ rrp0Tdo£1<;.

THL KA0' HL H ANAKOnH KAI TON nPOL0ETON /\0,0N : Tou NoµIKOU


npoawrrou �TOI Tr)<; LUV£T01p10TIK�<; Tpdrr£sa<; µ£ TrJV £rrwvuµia «LYNETAIPILTIKH
TPAnEZA 0ELLA/\IAL LYN.nE», µ£ topa OTO TpiKOAO (006<; KovouJ..ri ap. 61-63),
A¢M '096219748 tiOY Tp1KdJ..wv, rrou £Krrpoowrr£im1 v6µ1µa, ri orroia rrapaoTd8rJK£
".,v.
V

om b1Kacrr�p10 01a mu TTAl1P£�oucriou r11<; 01K11y6pou Kwv/vou Mix. Korpwv11 (AM 141
b'i... Tp1KaAwv), KaroiKou Tp1KaAwv (006<; XrnpoTTouAou ap. 8), o oTToio<; Kar£8£cr£
TTpOTCI0£1<;.

01 OVOKOTTTOVT£<; sl1TOUV VO yiV£1 0£KT� 11 OTTO 8.10.2015 OVOKOTT� TOU<; TTOU


Kamr£811K£ OTl1 1paµµar£ia TOU b1Kacrr11piou TOUTOU µ£ au�ovm ap18µ6 KOTCI8£011<; E1M
345/9.10.2015 KOi TTpocro1opicr811K£ OIKCIOlµo� OUT� Tl1<; 1oric.; _2.2016 KOi µETCI OTTO rp£1�
ava�oM<; 11 avmp£p6µ£v11 crr11v apx� r11� TTapoucra<;, Ka8w<; KOi a) oi aTT6 3.4.2017
TTp6cr8£TOI A6yo1 OUT�� TTOU Kamrt811Kav OTl1 1paµµar£ia TOU b1Kacrr11piou TOUTOU µ£
au�ovm ap18µ6 KaTa8£011<; E1M 100/4.4.2017 KOi rrpocro1opicr811K£ 01Kamµo<; 11 811.
11.2017 Kai µna aTT6 ovo�oA� 'l avacp£p6µ£v'l crrriv apx� rri<; TTopoucro� KOi �) 01 oTT6
23.10.2017 rrp6cr8£TOI A6yo1 OUT�<; TTOU Kamrt811Kov OTl1 1paµµar£io TOU b1Koar11piou
rnurnu µ£ ou�ovm ap18µ6 Kara8£011<; E1M 314/3.11.2017 KOi rrpocro1opicr811K£ 01Kamµo<;
11 avacp£p6µ£vl1 crrriv apx� r11<; TTapoucra�.

Kara rri cru?;�rricrri T'l<; urr68£crrJ<;, 01 rrA11p£�oumo1 01KrJV6po1 rwv 01aofKwv


OVETTTU�OV TOU<; 1crxup1crµou<; TOU<; KOi s�TrJOE VO yiVOUV OEKTCI 600 OVO(j)EpOVTOI am
TTpOKTIKCI KOi OTI<; tyypacp£<; TTpOTCIOEI<; TOU<;.

A<t>OY ME/\ETH'i...E TH blK01PA<t>IA

'i...KE<t>0HKE 'i...YM<t>ONA ME TO NOMO

H Kp1v6µ£Vl1 OVOKOTT� K08W<; KOi 01 TTp6cr8£TOI A6yo1 OUT�<;. 01 OTTOiOI TTOp0,0£KTCI


KOi £µTTp68£crµa OOK�8'1KOV KOi KOIVOTTOl�811KOV OKTW (8) 11µEp£<; TTplV TrJV 0US�TrJOl1
OTrJV OVTIOIKO (Ka8' �<;) (ap8pa 585 rrap. 2 TOU KnoM), OTTW<; TTpOKUTTTEI OTTO Tl<; UTT'
ap18µ. 99591'/4.4.2017 £K8£011 £TTIOOOrJ<; TOU OIKOOTIKOU £TT1µ£A11r� OTO npwTOOIK£iO
Tp1KaAwv Euayy£Aou naTTaTTocrr6Aou, y1a mu<; aTT6 3.4.2017 (ap18µ. Kame. E1M
100/4.4.2017) TTp6cr8£rnu<; A6you<;, 01Kacriµo<; rwv oTToiwv opfcrr11K£ apx1Ka 11 811•
11.2017, KOi 5863B'/6.11.2017 £K8£011 £TTIOOOl1<; T11<; OIKOOTIK�<; £TT1µ£A�rp1a� OTO
npwrno1K£fo Tp1KaAwv Mapia� Avacrmcriou, y1a mu<; arr6 23.10.2017 (ap18µ. Kame.
E1M 314/3.11.2017) TTp6cr8£rnu<; A6you<;, 01Kacriµo<; rwv oTToiwv opfOTl1K£ 11
avacp£p6µ£Vl1 crr11v apx� Tl1� TTOpoucrm;, KOi TTP£TT£1 va OUV£KOIK008ouv, A6yw TrJ<;
Qo cpuAAo rr1c; urr' ap18µ. .:Zf:i0/2018 arr6cpaoric; mu Movoµ£Aouc; npwroo1K£fou Tp1K6Awv
(EIOIK� ti1a01Kaofa)

rrpocpovouc; ouvocpEioc; rnuc;, Ko86oov ooKouvrn, orr6 TOU<; fo1ouc; ovoK6TTTOVTE<; Kar
oTptcpovrn, Kma rr1c; io,oc; o,moy�c; rrArlPwµ�c; Kar Tfl<; io,oc; Ko8' �<;. yro TflV Emraxuvofl
Tfl<; OIE�oywy�<; Tfl<; OIKfl<; KOi Tfl µEiWOfl TWV E�6owv (ap8p. 246 TOU KnoA.Li).

o, OVOKOTTTOVTE<;, y10 TOU<; A6youc; TTOU EK8£TOUV OTflV OVOKOTT� TOU<; KOi OTOU<;
rrp6o8ETOU<; A6you<; OUT�<;. sflTOUV VO OKUpW8Ef fl µE op18µ6 191/2015 OIOT□V�
rrAflpwµ�<; TOU Li1Koor� TOU MovoµEAouc; npwrno1KEfou Tp1KaAwv, µE TflV orrofo
urroxpEW8flKOv vo Korn�aAouv OTflV Koe· fl<;, El<; oA6KAflpO EKOOTO<;, TO xpflµm1K6 rroo6
mu 1.697.978,01 rnpw, rrAfov r6Kwv Kar E�6owv, yro orroiTflOfl rrpoEpx6µEvfl orr6
ouµ�oofl rropox�c; morwoEw<; µE ovo1xr6 (oAAflA6XPEO) Aoyop100µ6, TflV orrofo
KOT�pTIOE fl Ko8' fl<; µ£ TOV TTpWTO OVOKOTTTOVTO, TflV T�PflOfl TWV 6pwv Tfl<; orrofoc; KOi
TflV KaTO�oA� TOU KmoAofrrou OUT�<; Eyyu�8flKOV 01 OEUTEpoc;, rpiTO<; KOi TETOpTfl TWV
OVOKOTTTOVTWV, KaTCI rn EIOIKOTEPO OVO<pEp6µEVO OTflV OVOKOTT�. ZflTOUV, ETTIOfl<;, VO
KOTOOIK008Ei fl KOS' fl<; OTO OIKOOTIKCI TOU<; £�000.

ME TETOIO TTEPIEX6µEVO KOi OITflµa, fl OVOKOTT� opµoofwc; EIOCIYETOI rrpoc;


ous�TflOfl EVWTTIOV OUTOU TOU .LiJKOOTflp[ou (ap8po 22, 25 TTOp. 2 KOi 33 KnoA.Li), KOTCI
TflV TTpOKEiµEVfl EIOIK� OIOOIKOOIO TWV ap8pwv 623, 624, 632, 583, 584 KnoA.Li,
ooK�8flKE OE voµiµw<; Kar Eµrrpo8toµwc;, Evr6<; Tfl<; rrpo8Eoµioc; rwv 15 Epyaarµwv
flµEpwv (An 421/2005 EAA.livfl 46.1076, An 419/2005 T.N.n. .Li"i.A, µE rroporroµrr�
oµcportpwv OTI<; An 1634/2002 KOi An 1179/2001), TTOU opisETar OTflV OIC!Ta�fl TOU
ap8pou 632 rrop.1 KnoM (fl o,moy� TTAflpWµ�<; Emo68flKE TflV 18.9.2015, 6rrwc;
TTpOKUTTTEI OTTO TflV ETTIOflµEfWOfl TOU OIKOGTIKOU ETTlµEAflT� OTO npwTOOIKEIO Tp!KCI.AWV
N1K0Aaou TaroKapa, ETTI TOU OIKoypacpou OUT�<;. KOi fl OVOKOTT� OOK�8flKE-µE TflV
KaTCl8EOfl KOi TflV ETTIOOO� Tfl<;-TflV 9.10.2015, 6rrwc; TTPOKUTTTEI OTTO TflV urr' op,8µ.
89051'/9.10.2015 £K8EOfl ETTIOOOfl<; TOU OIKOOTIKOU ETTlµEAflT� OTO npWTOOIKEIO
TprKaAwv EuayyEAou norrarroor6Aou. Erroµtvwc;, rrpETTEI va yiv£1 rumKa OEKT� Kar vo
EpEUVfl�EI TTEparrtpw we; rrpo<; Tfl voµrK� KOi OUOIOOTIK� �aarµ6TflTa TWV A6ywv Tfl<;.

I. Luµcpwva µ£ Tfl o,arn�fl TOu ap8pou 623 KnoA.Li, Kara TflV E101K� 01001Kocrfo
TWV ap8pwv 624 tw<; 634 KnoA.Li µrropE[ VO sflTfl8EI fl EKOOOfl o,orny�c; TTAflpWµ�<; y,a
XPflµmrKt<; arrarr�oEr<; � arran�oE1<; rrapox�c; xprnypacpwv E<p6crov fl arraiTflOfl Kar TO
;...
3 o cpuMo rr1<; urr' ap18µ. 2 60 /2018 arr6cpaa17<; rnu Movoµ£Aou<; npwrno1K£fou Tp1K6Awv
(EIOIK� Ll1a01Kaafa)

... N6µoc;). H OE aVTQTTOOElsfl avr101aGT0.,AETOI EWOIOAOYIKa arr6 TflV Kllpla arr60Elsfl,


OflAaO� arr6 TflV aTTOOEIKTIK� 01a01KaG[a TTOU OIEsaYEI O 01aOIKO<; TTOU cptpEI TO f3apoc;
arr60Elsfl<; (f3A. K. MTTEfl/ noAITIK� lllKOVOµ[a/ EpµflVEfa TWV ap8pwv/ GEA. 1568) Kai
GUVIGTOTOI Kara TTEPIEXOµEVO GTfl OIKOVOµIK� OUVQTOTflTa TOU aVTIOIKOU va Karappi4JEI
TflV aTTOOEIKTIK� asfa TWV aTTOOEIKTIKWV µEGWV TTOU XPflOlµOTTOIOUVTOI arr6 TOV cptpovra
TO f3apo<; Tfl<; Kllpla<; arr60Elsfl<; OlaOIKO, KaTOOEIKVUOVTO<; TflV avaslOTTIGTfa TOUTWV, EITE
Ka8' aura EiTE µE TflV ETTiKAflGfl Km rrpoGK6µ1Gfl io1wv arroOEIKTIKWV µtGwv (f3A.
NIKOAOTTOUAO/lliKOIO Arroo£isEW<;/ B' EKOOGfl/ GEA. 151), xwpfc; va XPE1a<:na1 va TTEIGEI TO
ll1KaGT� yIa TflV avaKpff3E1a TWV aTTOOEIKTEWV IGXUPIGµwv, rrapa µ6vo va Oflµ1oupy�GEI
aµcp1f30Af a we; rrpoc; TflV aA�8EJa TOU<;, OTTOTE Kai ea arropp1cp8£i fl EKKpEµ�c; a[TflGfl we;
af3amµfl, acpou TOV KIVOUVO aµcp1f30Afac; we; rrpoc; Tfl GUVOpoµ� TWV VEVOVOTWV GTa
orroia GTflPl½ETal fl ETTIOIWK6µEVfl tvvoµfl GUVETTEJa cptpEI O txwv TO KUplO f3apoc;
arr60Elsfl<; KOi OXI O aVTIOIKO<; TOU TTOU OIEsaYEI TflV avrarr60Elsfl- Erroµtvwc;, TO EV A6yw
OIKOVOµIKO OIKafwµa aVTIOlaGTEAAETal KOi W<; rrpo<; TflV arr60Elsfl TOU avT18ETOU TTOU
Ka81EpWVEI TO ap8po 338 rrap. 2 KnoM we; rrpoc; ra v6µ1µa TEKµ�p1a, OTTOTE KOi 0
_
aVTIOIKO<; TOU a1TOUVTO<; cpEpEI TO f3apo<; Tfl<; KUpJa<; aTTOOElsfl<; TOU avT18ETOU EKEIVOU TTOU
TEKµafpEI O v6µoc;, Tfl<; Oflµ1oupyfac; OflAaO� TTA�pouc; OIKaVIK�<; TTETT018flGfl<; Kai ox1
arrAw<; aµcp1f30Afac;. EK Twv we; avw rrpoKUTTTEI 6T1 OEv ucpfGrnTm f3apoc; rrapa µ6vo
OIKaiwµa avrarr60Elsfl<; (f3A. K. MTTEfl/ noAITIK� ll1Kovoµfa/ EpµflVEia TWV ap8pwv/ GEA.
1568, 1569). Ta W<; avw GXETIKa µE TO f3apo<; arr60Elsfl<; KOi Tfl OUVarOTflTO avrarr60Elsfl<;
1Gxuouv Km we; rrpoc; rIc; rrpoOrro8tGE1<; E<papµoy�c; rwv 01Kovoµ1Kwv Kav6vwv 01Kafou,
Ka8E OE 01aOIKO<; cptpEI TO f3apoc; arr60Elsfl<; TWV VEVOVOTWV ra orrofa GTflp[<:ou:,, rn
01Kovoµ1Ka an�µara TOu (f3A. K. Mrrtfl/ noArnK� ll1Kovoµia/ EpµflvEfa rwv ap8pwv/ GEA.
1508, 1509.1510). npoKElµtvou OE va EK008Ef fl 01may� TTAflpWµ�c; aTTalTEITal fl
GWpEUTIK� GUVOpoµ� TWV 8ETIKWV rrpo0rro8EGEWV TOU ap8pou 623 KnoAll Kai TWV
apVflTIKwv rrpoOrro8tGEWV TOU ap8pou 624 KnoAll. Av o A6yoc; avaKorr�c; GTflpi<:Ern1
GTflV aµcp1Gf3�TflGfl TWV we; avw rrpo0rro8EGEWV TOTE O OaVEIGT�<; EXEi UTTOXPEWGfl va
arroOEr°sEI Tfl GUVOpoµ� TOU<;, OIOTI 01 rrpo0rro8EGEI<; aurtc; EIVOI arrapa[TflTE<; y1a TflV
ETTEAEUGfl Tfl<; ETTIOIWK6µEVfl<; 01a Tfl<; GXETIK�<; OIT�GEW<; TOU EWOµfl<; GUVETTEJa<; �TOI Tfl<;
EKOOGfl<; tyKUPfl<; 01arny�c; TTAflpwµ�c; (BA. K. MTTEfl/ noAITIK� ll1Kovoµfa/ EpµflVEfa rwv
ap8pwv/ E101Kt<; ll1ao1KaGfE<;/ GEA.244). �TflV rrEpfrrTWGfl Kara TflV orrofa Km6mv

- -- ----
+ o cpuMo n1c;; uTT' a p18µ. Sl b O /2018 aTT6<paaric;; mu MovoµEAouc;; npwroo1K£iou Tp1KaAwv
(EIOIK� L11ao1Kaaia)

avaKorrr6µEvri o,arny� rrAripwµ�� arrairriari rri� Ka8' �� rrEp1txE1 XPEWaE1� rr1�


Elacpopa� TOU V. 128/75, ri orroia µEv voµiµw� ETTl�A�8'lKE, KOTOTTIV cruµcpwvia� TWV
cruµ�aAAoµtvwv, rrapav6µw� 6µw� avaTOKiarriKE, auµcpwva Km µE 6cra o,aAaµ�avovrm
w� avw arri µEisova aKE4J'l TOU OIKaVIKOU auAAoy,crµou. H aKup6rrirn OE TWV Emµtpou�
TTOOWV ETT'lPEClSEI Tr]V aTTOOEIKTIKOT'lTO µE tyypacpa TOU auv6Aou T'l� arrairriari�. acpou
aTOv rrpoaK0µ1a8tvm oavE1aK6 Aoyap1aaµ6 OEV Eivm ouvm6� o 01axwp10µ6� rwv
Emµtpou� rroawv, acpEv6� A6yw mu Efoou� rri� Eyypacp��. acpErtpou A6yw rri�
Evawµarwari� aro Aoyap,aaµ6 rwv rroawv rri� Eracpopa� am rroaa rwv r6Kwv, µE
rraparrtpa auvtrrEra rriv aouvaµia rrpoao1op1crµou TOu rrpayµanKou rroaou rri� ocpE1A��
Km avricrT01xa rri� arrain1ari� rri� Ka8'��- E�aAAou, TO U4JO� rwv rrapavoµwv XPEWaEwv,
arriv rrpoKEiµEvri TTEpirrrwari, OEV µrropEf va rrpocro1op1a8Ei arr6 TOU� EAAmw�
rripouµEvou� rrpo� E�urrriptrriari rwv oavEiwv Aoyap,aaµou� Km Eyypacpt� arr6 rriv
Kae·�� am avriypacpa rwv Aoyap,aaµwv, �aaE1 rwv orrofwv EKo68rJKE ri avaKorrr6µEvrJ
o,arny� rrAripwµ��. Ka8w� OEV rrpOKUTTTEI arr6 m arrocrrraaµam OUTWV OUTE TO ETTITOKIO
urr0Aoy1aµou TWV auµ�OTIKWV TOKWV, OUTE TWV UTTEP'l�Epfa� TOIOUTWV, TTOU
urroAoyfa8riKav 01 r6Ko1 Km rrpoaau�riaE ri avw Eracpopa, µE arrortAEcrµa va Ka8farnm,,
TTEpantpw, avEKKa8ap1arri 'l EVOIKr] arrafrriari, Kara rri o,am�ri TOU ap8pou 624 KnoA.Ll.
Ev64JEI TWV w� avw EKTl8EµEVWV, rrpOKUTTTEI OTI TO rroa6 Tr]� EVOIKr]� ar rairriari�. y,a TO
orroio EK068'1KE ri rrpoa�aAA6µEvri o,may� rrAripwµ��. OEV OTTOOEIKVUETOI arr6 m
rrpoaK0µ1a8tvm arr6 T'lV Ka8' �� TpClTTEsa arrocrrraaµarn TWV EµrroplKWV Tr]� �1(3Aiwv,
A6yw rri� aKup6rrirn� rwv auµrrEp1Aaµ�avoµtvwv aTOu� Aoyap,aaµou� rroawv rri�
E1acpopa� rnu v. 128/1975, E�mria� mu avaTOKrcrµou aurwv, Ka8w� ri aKup6rrim ,rwv


ETTlµEpOU� TTOOWV ETT'lPE sEI Tr]V tyypacpr] aTTOOEIKTIKOT'lm TOU auv6Aou T'l� arraiTr]O'l�,
acpou oEv Ka8icrmm, ouvm6� o 01axwp1aµ6� rwv Emµtpou� rroawv om arroarraaµma
rwv Eµrrop1Kwv �,�Aiwv rri� Ka8' �� Km, Kar' aKoAou8ia, aKp1(3�� rrpoao1op1aµ6� rnu


rrpayµanK ocpE1A6µEvou rrocrou Km avricrT01xa rri� arrairriari� rri� Ka8' ��- ME �aari r,�
w� avw aKE4JEI�, rrptrrE1 va yivE1 OEKT6� o axEr1K6� A6yo� avaKorr�� Km w� ouaia
�amµo�, va yivEI OEKT� ri OVOKOTT� KOi va aKupw8Ei ri QVQKOTTT6µEvri o,arny�
rrAripwµ��. rrapEAKoucrri� rri� E�trnari� rwv Aomwv rrpo�aAA6µEvwv A6ywv 016r1, µE rriv
EUOOKiµriari TOU Kpl8EVTO� A6you avaKOTT�� IKaVOTTOIEim1 rrA�pw� TO twoµo auµcptpov
rwv avaKorrr6vrwv (EcpA8 1294/2009 EAA.Ll vri 2011.190, Ecp0Ea 2292/2006 Xplo.Ll
2007.156, EcpA8 5824/2001 EAA�vr, 2002.189). Ta OIKOOTIKCI t�ooa µETO�U TWV
OIOOiKWV TTPETTEI va ouµtµr,cp108ouv Aoyw TOU OTI �TOV 101aiTEpa OUOXEP�<; rJ Epµr,vEia
TWV KOVOVWV OIKOiou TTOU Ecpapµoo8r,Kav (ap8po 179 TOU KnoA�). KOTCI TO op1�oµEva
OTO OIQTOKTIKO.

rlA TOYL AOrOYL AYTOYL

�IATALLEI TrJ ouvEKOiKaor, TrJ<; OTTO 8.10.2015 (au�. ap18µ. Kora8Eor,c; E1M
345/9.10.2015) avaKOTT� KOi TWV OTTO 3.4.2017 (au�. op18µ. KOTCl8EOrJ<; E1M
100/4.4.2017) KOi OTTO 23.10.2017 (au�. ap18µ. KOTCl8EOrJ<; E1M 314/3.11.2017)
TTpoo8ETWV Aoywv OUT�<; avnµwAia TWV OlaOiKWV.
�EXETAI TUTTIKCI KOi KOT' ouoiav TrJV avaKOTT� Kar rnuc; TTpoo8nouc; Aoyouc;
OUT�<;.

AKYPONEI TrJ µE ap18µ0 191/2015 01aTOy� rrAr,pwµ�c; TOU �IKOOT� rnu


rv,ovoµEAouc; npwTOOIKEIOU Tp1KaAwv.
LYMI..J.)H<t>IZEI TO OIKOOTIKCI t�ooa µETO�U TWV OIOOiKWV,
KPl0HKE, arrocpaoio8r,KE Kar or,µomEu8r,KE oTO TpiKaAa, oTO 0Kpoar�p10 rnu

_fOI OE EKTOKTrJ or,µoma OUTOU OUVEOpioor,, µE TrJV TTapouoia KOi Tr]<; rpoµµarto, xwpic;
¥a TToprnpioKOVTOI 01 01ao1Ko1 Kar 01 TTArJpE�oumoi TOU<; 01Kr,yopo1 TrJV .:>OGJ.o . 9..ol 8
H �IKALTHL 0 rPAMMATEAL