You are on page 1of 1

Pagdulog sa Panitikang Filipino

 Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan


 Katangian ng isang mahusay na kritiko
 Pagdulog sa Panitikan
 Pagsusuri ng panitikan