You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 lutego 2003 r. Nr 17
TREÂå:
Poz.:
USTAWY:

151 — z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy „Akademia
Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego”   .   .   .   .   .   . 1201
152 — z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protoko∏u przeciwko przemytowi migrantów drogà
làdowà, morskà i powietrznà, uzupe∏niajàcego Konwencj´ Narodów Zjednoczonych prze-
ciwko mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorganizowanej, przyj´tego przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.   .   .   .   .   .   .   .   . 1202
153 — z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protoko∏u o zapobieganiu, zwalczaniu oraz kara-
niu za handel ludêmi, w szczególnoÊci kobietami i dzieçmi, uzupe∏niajàcego Konwen-
cj´ Narodów Zjednoczonych przeciwko mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorganizowa-
nej, przyj´tego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopa-
da 2000 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1202
154 — z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw
ciek∏ych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1202
155 — z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego, ustawy
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego, ustawy o Êwiadku koronnym
oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1205

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

156 — z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji kancelarii


tajnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1232

ROZPORZÑDZENIA:

157 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów re-
gulowanych, dla których wykonywania wyboru sta˝u adaptacyjnego albo testu umiej´t-
noÊci dokonuje w∏aÊciwy organ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1232
158 — Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie
harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z us∏ug przesy-
∏owych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1233
159 — Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie kontroli i post´powania po-
kontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowieƒ dotyczàcych te-
lekomunikacji, cz´stotliwoÊci lub kompatybilnoÊci elektromagnetycznej przez jednostki
organizacyjne S∏u˝by Wi´ziennej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1234
160 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie po∏owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po∏owu innych organizmów
˝yjàcych w wodzie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1235
161 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia do-
p∏aty do wywozu mi´sa wieprzowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1236

151
USTAWA

z dnia 4 grudnia 2002 r.

o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy „Akademia Medyczna w Lublinie


imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego”

Art. 1. Akademii Medycznej w Lublinie nadaje si´ Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
nazw´ „Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profe- od dnia og∏oszenia.
sora Feliksa Skubiszewskiego”.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Related Interests