NAMA : NASRIAH BINTI HAFIZ AMANULLAH KELAS : 2G

DEFINISI GAYA BAHASA Gaya bahasa atau unsur keindahan ialah cara seseorang menggunakan bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan pemikiran atau pandangan terhadap sesuatu tema atau persoalan melalui karya. Kemahiran menggunakan gaya bahasa akan memancarkan keindahan (estetika) dalam sesuatu karya di samping menonjolkan keperibadiaan penulis kerana biasanya seseorang penulis memiliki gaya bahasa yang tersendiri. Cara pengarang memanipulasikan bahasa dalam sesebuah karya ciptaannya. Menurut Mana Sikana dalam bukunya Kritikan Sastera: Pendekatan dan Teori (1986:160), gaya bahasa ialah kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan bahasa. Ia bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana keberhasilan seseorang pengarang itu mengolah bahasa yang sesuai sebagai penerapan karya kreatif yang bersifat imaginatif, figuratif, dan simbolik yang mampu mengukuhkan pemikiran. Keris Mas menyatakan bahawa gaya bahasa meliputi kebahasaan yang menimbulkan rasa khusus yang mengandungi estetik. Termasuk dalam manipulasi ini ialah pemilihan kata, pemilihan struktur sintaksis, pemakaian dan pemilihan bahasa figuratif, ungkapan, peribahasa, kiasan dan penggunaan pola konvensional dan sebagainya.

PENGERTIAN UNSUR-UNSUR GAYA BAHASA DIKSI Diksi ialah pemilihan, penyusunan dan penggunaan kata-kata yang tepat oleh pengarang dalam karyanya. Diksi yang baik memperlihatkan kesesuaian kata yang dapat menjelaskan tema, persoalan, peristiwa, watak dan perwatakan dalam karya. Contoh: Usman Awang (Sajak ke Makam Bonda) memilih diksi µmakam¶ dan µbonda¶ kerana difikirkan lebih tepat berbanding diksi µkubur/pusara¶ dan µibu/emak.¶

 METAFORA Membandingkan sesuatu objek dengan idea atau sifat secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata perbandingan seperti. Contoh ayat panjang: Kupejamkan mataku rapat-rapat sambil menyimpul keyakinan bahawa mama merupakan insan terbaik dan insan yang paling kucintai. ayat sonsong dan sebagainya. macam. Mengandungi perkataan bersifat konkrit dan abstrak. bagai. Contoh: Damai melambai-lambai senja. SIMILE Ungkapan yang membandingkan dua benda berbeza tetapi mengandungi unsur tertentu yang ada persamaan. ibarat. SINKOPE Sinkope bermaksud penyingkatan kata. Contoh: ³Nak buat apa?´ RIMA . PERSONIFIKASI Memberikan sifat manusia pada benda atau perkara (unsur pengorangan) tertentu. macam. misalnya ayat pendek. laksana. Ungkapan simile menggunakan kata-kata perbandingan seperti. AYAT Merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat dalam karya mereka. Contoh ayat pendek: Aku bangkit. KONOTASI Penggunaan bahasa yang memberikan kepelbagaian makna atau makna lain kepada pembaca. Contoh: Bunga boleh merujuk kepada bunga sebenar atau gadis. bak. Contoh: Lautan api sanggup kurenangi. Contoh: Laut waktu. ayat panjang. umpama. HIPERBOLA Penyataan agak melampau tentang sesuatu/gaya bahasa perbandingan yang melampau/membesarbesarkan sesuatu. Cara pengarang membina dan menyusun ayat dapat menimbulkan kesan tertentu kepada pembaca. ibarat dan laksana. bak dan umpama. Contoh: Bagai bunga kembang tak jadi.

Contoh: Tebang gelam tebang kenanga. Dari segi kedudukannya terdapat rima awal. (c) Repitasi ialah pengulangan kata dalam baris yang sama. na . Berhujan berpanas aku tan endah. iaitu repitasi. Contoh: di tebing lalu-lalang di lumpur sungai manusia (b) Epifora ialah pengulangan kata pada akhir baris. rima dalam dan rima akhir. baris atau rangkap yang diulang. Keris lembing aku tak takut. Jika tak maut merana juga. Contoh rima akhir: Ular tedung jangan dipermudah. ungkapan. ASONANSI Pengulangan ialah pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris. Kehendak hati kuturut juga. anafora dan epifora. Ada tiga unsur pengulangan. Contoh: Jika tak maut merana juga.Persamaan bunyi suku kata pada tempat yang bertentangan antara dua baris atau lebih daripada dua baris dalam puisi. Bisanya dapat membawa maut. Contoh: Kata senja melambangkan usia tua. Contoh: Yang kian memberat di pundakku Kulalui lorong-lorong hari sepiku. PENGULANGAN Berlaku pada kata. (a) Anafora ialah pengulangan pada awal baris secara berurutan. Contoh: Seperti kolek terdampar di pasir. PERLAMBANGAN Perlambangan atau simbol ialah kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. ALITERASI Pengulangan bunyi konsonen yang sama dalam baris. keadaan atau peristiwa.

 Anafora Maksud: Pengulangan pada awal baris secara berurutan. Aliterasi Maksud: Pengulangan bunyi konsonen yang sama. Kau dedahkan masalah hidup mereka dalam cerpen kau. Kau tulis penderitaan mereka. macam. bak. Ayat pendek.GAYA BAHASA DALAM CERPEN SAHABATKU Simile Maksud: Perbandingan yang setara yang menggunakan kata-kata seperti. Contoh: Api elektrik dah masuk. Sekolah menengah sedang dibina. Masjid baharu. Contoh: Kau penulis. Contoh: Sunyi dan membosankan. bagai dan sebagainya. Contoh: ³Bertuahnya kerana apa?´ soal Murad macam orang bodoh. Maksud : Ayat yang digunakan dapat menimbulkan kesan tertentu kepada pembaca. .

 Penggunaan bahasa Arab. Sinkope Maksud: Penyingkatan kata. Peribahasa Contoh: Jauh panggang dari api. Contoh: ³Tak minta tukar balik ke kampung?´ tanya Murad. tapi aku mahu anakku menjadi manusia yang berjaya dalam hidupnya. Contoh: Maghrib. Asonansi Maksud: Pengulangan bunyi vokal yang sama. . Contoh: Aku bukan tak yakin pada sekolah kebangsaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful