Dziennik Ustaw Nr 11

— 478 —

Poz. 95 i 96 lub ewidencji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega ten, kto podaje do wiadomoÊci publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych lub us∏ug z zakresu medycyny weterynaryjnej majàce form´ i treÊç reklamy.”.

wa w ust. 1, bioràc pod uwag´ zakres Êwiadczonych przez zak∏ady lecznicze dla zwierzàt us∏ug weterynaryjnych. Rozdzia∏ 5 Przepis karny, zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejÊciowe i przepis koƒcowy Art. 30. 1. Kto Êwiadczy us∏ug´ weterynaryjnà, nie majàc do tego odpowiednich uprawnieƒ, podlega karze ograniczenia wolnoÊci lub grzywnie. 2. Orzekanie w sprawie o czyn okreÊlony w ust. 1 nast´puje w trybie przepisów Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia. Art. 31. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z póên. zm.2)) art. 147a otrzymuje brzmienie: „Art. 147a. § 1. Kto prowadzi zak∏ad opieki zdrowotnej lub zak∏ad leczniczy dla zwierzàt bez wymaganego wpisu do rejestru
———————— 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145.

Art. 32. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018) w art. 10 w ust. 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu: „2a) prowadzenie ewidencji zak∏adów leczniczych dla zwierzàt;”. Art. 33. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzi∏y na podstawie dotychczasowych przepisów zak∏ad leczniczy dla zwierzàt, zachowujà uprawnienia do jego prowadzenia. 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane dostosowaç prowadzony przez siebie zak∏ad leczniczy dla zwierzàt do przepisów niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2006 r. Art. 34. Traci moc ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt (Dz. U. Nr 41, poz. 297, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450). Art. 35. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

96
USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej Art. 1. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Organizator odwo∏uje dyrektora samorzàdowej instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 2, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊci-

Dziennik Ustaw Nr 11

— 479 —

Poz. 96 i 97 art. 24125a Kodeksu pracy, dzia∏ajàcych w tej instytucji kultury, 4) dwóch przedstawicieli stowarzyszeƒ zawodowych lub twórczych w∏aÊciwych ze wzgl´du na zakres dzia∏ania tej instytucji kultury. 5. Je˝eli w instytucji kultury nie dzia∏ajà zak∏adowe organizacje zwiàzkowe, w miejsce osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3, organizator powo∏uje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli za∏ogi tej instytucji. 6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ i tryb przeprowadzania konkursu, sposób powo∏ywania cz∏onków komisji konkursowej oraz zadania tej komisji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci procedury zapewniajàce ocen´ kwalifikacji kandydatów.”.

wego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”; 2) art. 16 otrzymuje brzmienie: „Art. 16. 1. Kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury mo˝na wy∏oniç w drodze konkursu, z zastrze˝eniem ust. 2. 2. W samorzàdowych instytucjach kultury, których wykaz okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bioràc pod uwag´ ich znaczenie dla kultury narodowej, wy∏onienie kandydata na stanowisko dyrektora nast´puje w drodze konkursu, z zastrze˝eniem ust. 3. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mo˝e wyraziç zgod´ na powo∏anie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzenia konkursu, kandydata wskazanego przez organizatora. 4. W celu przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 2, organizator powo∏uje komisj´ konkursowà w sk∏adzie: 1) trzech przedstawicieli organizatora, 2) dwóch przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 3) dwóch przedstawicieli zak∏adowych organizacji zwiàzkowych reprezentatywnych w rozumieniu

Art. 2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie post´powania konkursowe na dyrektorów w samorzàdowych instytucjach kultury oraz post´powania w sprawie ich odwo∏ania przeprowadza si´ na dotychczasowych zasadach. Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

97
USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ do opakowaƒ wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach procedury dopuszczenia do obrotu lub wewnàtrzwspólnotowego obrotu, opakowaƒ b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie kraju oraz wszystkich powsta∏ych z nich odpadów opakowaniowych.”; 2) w art. 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opakowania obejmujà nast´pujàce kategorie: 1) opakowania jednostkowe, s∏u˝àce do przekazywania produktu u˝ytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone