You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 1 — 16 — Poz.

4
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 27 grudnia 2004 r.

sygn. akt SK 35/02

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: orzeka:

Janusz Niemcewicz — przewodniczàcy, § 2b rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia


5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego
Adam Jamróz, (Dz. U. Nr 2, poz. 3, Nr 80, poz. 519, Nr 129, poz. 857
i Nr 144, poz. 936 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 242) jest
Jerzy St´pieƒ — sprawozdawca, niezgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
protokolant: Krzysztof Zalecki,
Ponadto postanawia:
po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcych oraz Mini-
stra Finansów i Prokuratora Generalnego, na rozpra- na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwiàzku z art. 39
wie w dniu 14 grudnia 2004 r., skargi konstytucyjnej ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
El˝biety Konior i Zbigniewa Mierzejewskiego o zbada- Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r.
nie zgodnoÊci § 2b rozporzàdzenia Ministra Finansów Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98,
z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowe- poz. 1070) umorzyç post´powanie w pozosta∏ym za-
go (Dz. U. Nr 2, poz. 3, ze zm.) w zwiàzku z art. 35 ust. 4 kresie ze wzgl´du na zb´dnoÊç orzekania.
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11,
poz. 50, ze zm.) z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 64 Janusz Niemcewicz
ust. 2 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Adam Jamróz Jerzy St´pieƒ

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 74/W/C/2005 ISSN 0867-3411 Cena 1,90 z∏ (w tym 7% VAT)