You are on page 1of 13

Dziennik Ustaw Nr 220 — 10926 — Poz.

1600

1600
USTAWA

z dnia 18 paêdziernika 2006 r.

o zmianie i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawania


aktów wykonawczych1)

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen- 3) warunki i sposób przechowywania zw∏ok
tarzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, i szczàtków,
poz. 295, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce 4) warunki sanitarne przeprowadzania ekshu-
zmiany: macji
1) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: — majàc na uwadze zapewnienie poszanowa-
„3. Przepisy ust. 1 i 2 nie majà zastosowania do nia zw∏ok i szczàtków oraz bezpieczeƒstwo sa-
chowania zw∏ok w grobach murowanych prze- nitarne.”;
znaczonych do pomieszczenia zw∏ok wi´cej 3) w art. 10:
ni˝ jednej osoby, a tak˝e do chowania urn za-
wierajàcych szczàtki ludzkie powsta∏e w wyni- a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
ku spopielenia zw∏ok.”; „2. Zw∏oki niepochowane przez podmioty wy-
2) w art. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: mienione w ust. 1 mogà byç przekazane do
celów naukowych publicznej uczelni me-
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, dycznej lub publicznej uczelni prowadzàcej
w drodze rozporzàdzenia, sposób przechowy- dzia∏alnoÊç dydaktycznà i badawczà w dzie-
wania zw∏ok i szczàtków, uwzgl´dniajàc: dzinie nauk medycznych. Decyzj´ w spra-
1) wymagania sanitarne, jakim powinna od- wie przekazania zw∏ok do celów naukowych
powiadaç powierzchnia grzebalna cmenta- wydaje, na wniosek uczelni, w∏aÊciwy sta-
rza, rosta.”,
2) wymagania sanitarne, jakim powinny od- b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
powiadaç dom przedpogrzebowy lub kost- „2a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
nica na terenie cmentarza, Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i warun-
———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych, ustaw´ z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o piecz´ciach paƒstwowych, ustaw´ z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przed-
si´biorstwach paƒstwowych, ustaw´ z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustaw´ z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich,
ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 14 lip-
ca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sani-
tarnej, ustaw´ z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustaw´
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej, ustaw´ z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1995 r. o nie-
których formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustaw´ z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sà-
dowego i Gospodarczego, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustaw´ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, ustaw´ z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeƒ, ustawy — Ko-
deks post´powania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeƒ, ustawy — Kodeks pracy
i niektórych innych ustaw, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia
18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych, ustaw´ z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor-
macji niejawnych, ustaw´ z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by∏ych hitlerowskich obozów zag∏ady, ustaw´ z dnia
7 paêdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw, ustaw´ z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, ustaw´ z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz
o Krajowym Systemie Informatycznym, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach, ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw´ z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, ustaw´ z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o biokomponentach
stosowanych w paliwach ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych, ustaw´ z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie, ustaw´ z dnia
11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustaw´ z dnia 16 lipca 2004 r. — Pra-
wo telekomunikacyjne, ustaw´ z dnia 21 stycznia 2005 r. o doÊwiadczeniach na zwierz´tach, ustaw´ z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych oraz ustaw´ z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekszta∏ceniach i zmianach w podziale za-
daƒ i kompetencji organów paƒstwowych w∏aÊciwych w sprawach ∏àcznoÊci, radiofonii i telewizji.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10927 — Poz. 1600

ki przekazywania zw∏ok do celów nauko- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:


wych, w tym: „3. Groby ziemne, groby murowane i kolumba-
1) warunki uzasadniajàce przekazanie ria przeznaczone na sk∏adanie zw∏ok
zw∏ok do celów naukowych w przypad- i szczàtków ludzkich mogà znajdowaç si´
kach, o których mowa w ust. 2, tylko na cmentarzach.”;
2) tryb przekazywania zw∏ok,
6) art. 14 otrzymuje brzmienie:
3) sposób ponoszenia kosztów transportu
zw∏ok „Art. 14. 1. Przewóz zw∏ok i szczàtków:
— kierujàc si´ koniecznoÊcià zachowania 1) kolejà, samolotami i statkami
godnoÊci nale˝nej zmar∏emu oraz bezpie- w granicach Rzeczypospolitej Pol-
czeƒstwem sanitarnym.”, skiej,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 2) poza granice Rzeczypospolitej Pol-


skiej, w przypadku gdy zgon nastà-
„3. Zw∏oki niepochowane przez podmioty, pi∏ na terytorium Rzeczypospolitej
o których mowa w ust. 1, albo nieprzekaza- Polskiej
ne publicznej uczelni medycznej albo pu-
blicznej uczelni prowadzàcej dzia∏alnoÊç dy- — mo˝e nastàpiç po uzyskaniu po-
daktycznà i badawczà w dziedzinie nauk zwolenia w∏aÊciwego paƒstwowego
medycznych sà chowane przez gmin´ w∏a- powiatowego inspektora sanitarnego.
Êciwà ze wzgl´du na miejsce zgonu.”, 2. W przypadku przewo˝enia zw∏ok
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: i szczàtków poza granice Rzeczypo-
spolitej Polskiej pozwolenie, o którym
„5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze mowa w ust. 1, wydaje si´ po uprzed-
rozporzàdzenia, sposób post´powania ze nim przed∏o˝eniu wymaganych doku-
zw∏okami osób pozbawionych wolnoÊci mentów w∏aÊciwej w∏adzy paƒstwa,
zmar∏ych w zak∏adach karnych i aresztach na którego terytorium majà byç one
Êledczych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci pochowane, jak równie˝ paƒstw, przez
powiadamianie osób, o których mowa których terytorium majà byç przewo-
w ust. 1, o zgonie, sposób tego powiada- ˝one, stwierdzajàcych brak przeszkód
miania, wskazanie podmiotów wydajàcych do pochowania lub wwiezienia zw∏ok
zgod´ na pochowanie zw∏ok, tryb post´po-
lub szczàtków na terytorium danego
wania ze zw∏okami, które nie zostanà ode-
paƒstwa.
brane, oraz sposób ponoszenia kosztów po-
chówku zleconego przez zak∏ad karny, kie- 3. Przewóz zw∏ok i szczàtków przez tery-
rujàc si´ koniecznoÊcià zachowania godno- torium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e
Êci nale˝nej zmar∏emu i bezpieczeƒstwem nastàpiç po uzyskaniu zaÊwiadczenia
sanitarnym.”, wydanego przez polskiego konsula
e) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu: w paƒstwie, z którego przewóz ten ma
nastàpiç, stwierdzajàcego brak prze-
„6. Zw∏oki do celów naukowych mogà byç rów- szkód do wwiezienia zw∏ok i szczàtków
nie˝ przekazane uczelni, o której mowa na terytorium innego paƒstwa.
w ust. 2, na podstawie pisemnego oÊwiad-
czenia osoby, która pragnie przekazaç swo- 4. Na sprowadzenie zw∏ok i szczàtków
je zw∏oki tej uczelni. z zagranicy w celu ich pochowania na-
le˝y uzyskaç:
7. Koszty transportu zw∏ok w przypadkach,
o których mowa w ust. 2 i 6, ponosi uczel- 1) pozwolenie starosty w∏aÊciwego ze
nia.”; wzgl´du na miejsce, w którym
zw∏oki i szczàtki majà byç pochowa-
4) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ne; pozwolenie jest wydawane po
„6. Pochowanie zw∏ok lub przekazanie ich publicz- porozumieniu z w∏aÊciwym paƒ-
nej uczelni medycznej albo publicznej uczelni stwowym powiatowym inspekto-
prowadzàcej dzia∏alnoÊç dydaktycznà i ba- rem sanitarnym,
dawczà w dziedzinie nauk medycznych wyma- 2) zaÊwiadczenie polskiego konsula,
ga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego wydane po przedstawieniu pozwo-
przyczyn w karcie zgonu zawierajàcej adnota- lenia, o którym mowa w pkt 1,
cj´ urz´du stanu cywilnego o zarejestrowaniu stwierdzajàce, ˝e zw∏oki i szczàtki
zgonu.”; mogà byç sprowadzone na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.
5) w art. 12:
5. Pozwolenia i zaÊwiadczenia sà wyda-
a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu: wane na wniosek osób, o których mo-
„Szczàtki pochodzàce ze spopielenia zw∏ok mo- wa w art. 10 ust. 1, niezw∏ocznie, nie
gà byç przechowywane tak˝e w kolumbariach.”, póêniej jednak ni˝ w terminie 3 dni od
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10928 — Poz. 1600

dnia z∏o˝enia wniosku o wydanie po- st´powania w sprawie sprowadzenia


zwolenia albo zaÊwiadczenia. W przy- zw∏ok i szczàtków z zagranicy, nale˝à-
padku zgonu na skutek choroby zakaê- cego do w∏aÊciwoÊci konsulów, sto-
nej wymienionej w wykazie, o którym suje si´ przepisy ustawy z dnia 13 lu-
mowa w art. 9 ust. 3a, pozwoleƒ, tego 1984 r. o funkcjach konsulów
o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 1, Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
nie wydaje si´ przed up∏ywem dwóch z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz
lat od dnia zgonu. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808).”.
6. Przewóz zw∏ok i szczàtków odbywa si´
w warunkach zapewniajàcych odpo- Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wiednie sanitarne i techniczne bezpie- wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
czeƒstwo przewozu. skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.3))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci- 1) w art. 86 uchyla si´ ust. 3;
wym do spraw zagranicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób 2) w art. 184 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
i tryb wydawania pozwoleƒ i zaÊwiad- „3. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
czeƒ, w szczególnoÊci: porzàdzenia, inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 staw-
1) szczegó∏owy sposób i tryb post´- ki wynagrodzenia osób pe∏niàcych s∏u˝b´
powania w sprawach wydawania w jednostkach zmilitaryzowanych, uwzgl´d-
pozwoleƒ oraz zaÊwiadczeƒ, o któ- niajàc zakres zadaƒ powierzonych na poszcze-
rych mowa w ust. 1—5, gólnych stanowiskach.”;
2) wykaz dokumentów niezb´dnych
do uzyskania pozwoleƒ oraz za- 3) w art. 206 uchyla si´ ust. 2.
Êwiadczeƒ, o których mowa
Art. 3. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle,
w ust. 1—5,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pie-
3) wymagania sanitarno-techniczne, cz´ciach paƒstwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235,
jakim powinien odpowiadaç prze- poz. 2000) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
wóz zw∏ok i szczàtków
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç ochro- 1) w art. 8 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
ny ˝ycia i zdrowia ludzi oraz poszano- „4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
wania zw∏ok i szczàtków.”; zarzàdzenia, sposób u˝ywania flagi paƒstwo-
wej z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej przez
7) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
oddzia∏y i jednostki Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, spolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczy-
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej stoÊci poza granicami paƒstwa oraz w kontak-
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do tach mi´dzynarodowych na terytorium Rze-
spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdze- czypospolitej Polskiej, uwzgl´dniajàc charak-
nia, wymagania, jakie muszà spe∏niaç cmenta- ter uroczystoÊci.”;
rze, groby i inne miejsca grzebania zw∏ok,
z uwzgl´dnieniem wymagaƒ techniczno-bu- 2) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
dowlanych: „2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
1) warunki, jakie musi spe∏niaç usytuowanie zarzàdzenia, sposób i okolicznoÊci stosowania
terenu cmentarza, symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednost-
2) sposób ustalania powierzchni cmentarza, kach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
3) rodzaj powierzchni grzebalnych i wymaga- uwzgl´dniajàc rodzaj jednostki Si∏ Zbrojnych
nia, jakim musi odpowiadaç ich zagospo- Rzeczypospolitej Polskiej.”.
darowanie,
Art. 4. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
4) wymagania, jakim muszà odpowiadaç inne
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r.
miejsca pochówku zw∏ok i szczàtków.”;
Nr 112, poz. 981, z póên. zm.4)) uchyla si´ art. 45d.
8) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. Przepisy ustawy dotyczàce pochów- Art. 5. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ku i przewozu zw∏ok stosuje si´ od- ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170,
powiednio do pochówku i przewozu poz. 1218) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
szczàtków powsta∏ych ze spopielenia ———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
zw∏ok.
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
2. Do post´powania prowadzonego na Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
podstawie niniejszej ustawy, w zakre- 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
sie w niej nieuregulowanym, stosuje og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r.
si´ przepisy Kodeksu post´powania Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r.
administracyjnego, z tym ˝e do po- Nr 107, poz. 721.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10929 — Poz. 1600

1) w art. 9i: Art. 7. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.


a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z póên. zm.6)) w art. 82 § 2
„1a. Cz∏onków Kapitu∏y do Spraw Profesorów
otrzymuje brzmienie:
OÊwiaty powo∏uje i odwo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw oÊwiaty i wychowania.”, „§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: spo∏ecznego w porozumieniu z Ministrem
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy- SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzà-
chowania w porozumieniu z w∏aÊciwymi dzenia, szczegó∏owy sposób i tryb kierowania,
ministrami okreÊli, w drodze rozporzàdze- przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i po-
nia, sposób powo∏ywania i odwo∏ywania bytu nieletnich w domach pomocy spo∏ecznej
cz∏onków Kapitu∏y, tryb jej pracy i sposób oraz formy opieki, a tak˝e wska˝e organ odpo-
obs∏ugi administracyjno-biurowej, kryteria wiedzialny za kierowanie nieletnich do odpo-
dokonywania oceny dorobku zawodowego wiednich domów, bioràc pod uwag´ koniecz-
nauczyciela zg∏oszonego do nadania tytu∏u noÊç zapewnienia sprawnoÊci post´powania.”.
honorowego profesora oÊwiaty, sposób
i tryb sk∏adania wniosków o nadanie tego Art. 8. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
tytu∏u, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci nie- o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
zawis∏oÊç Kapitu∏y w rozpatrywaniu wnio- lizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên.
sków oraz dokonanie wszechstronnej oceny zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
dorobku zawodowego nauczyciela.”;
1) w art. 28 uchyla si´ ust. 2;
2) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WysokoÊç wynagrodzenia zasadniczego na- 2) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:
uczyciela uzale˝niona jest od stopnia awansu
„Art. 28a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz
wymiaru zaj´ç obowiàzkowych, a wysokoÊç w porozumieniu z Ministrem Sprawie-
dodatków odpowiednio od okresu zatrudnie- dliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, jakoÊci Êwiadczonej pracy i wykonywania nia, tryb powo∏ywania bieg∏ych
dodatkowych zadaƒ lub zaj´ç, powierzonego w przedmiocie uzale˝nienia od alkoho-
stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trud- lu, sposób sporzàdzania opinii oraz wa-
nych lub ucià˝liwych warunków pracy.”; runki i sposób dokonywania badaƒ nie-
zb´dnych do wydania opinii w przed-
3) w art. 34:
miocie uzale˝nienia od alkoholu,
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: uwzgl´dniajàc ochron´ dóbr osobi-
„1. Nauczycielom pracujàcym w trudnych lub stych osoby badanej.”;
ucià˝liwych warunkach przys∏uguje z tego
tytu∏u dodatek za warunki pracy.”, 3) w art. 33 uchyla si´ ust. 3.
b) uchyla si´ ust. 3;
4) w art. 72: Art. 9. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r.
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217)
„1. Niezale˝nie od przys∏ugujàcego nauczycie- wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
lowi i cz∏onkom jego rodziny prawa do
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia zdrowotnego, 1) uchyla si´ art. 10;
organy prowadzàce szko∏y przeznaczà co-
rocznie w bud˝etach odpowiednie Êrodki fi- 2) w art. 16 uchyla si´ ust. 2, 3 i 4;
nansowe z przeznaczeniem na pomoc zdro-
wotnà dla nauczycieli korzystajàcych z opie- 3) w art. 17 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
ki zdrowotnej oraz okreÊlà rodzaje Êwiad- „1a. Niezale˝nie od wieku materia∏ów archiwal-
czeƒ przyznawanych w ramach tej pomocy nych dyrektor archiwum paƒstwowego mo˝e
oraz warunki i sposób ich przyznawania.”, odmówiç ich udost´pnienia, je˝eli stan tych
b) uchyla si´ ust. 3. materia∏ów archiwalnych nie pozwala na ich
udost´pnienie.”;
Art. 6. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r. ———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.5)) w art. 26 uchyla si´
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r.
ust. 3.
Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 169,
——————— poz. 1413.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r.
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1592. poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10930 — Poz. 1600

4) w art. 51c: 1) w art. 32e uchyla si´ ust. 9;


a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
2) w art. 32f uchyla si´ ust. 2;
„1) firm´ przedsi´biorcy oraz jej siedzib´ i ad-
res;”, 3) w art. 35 uchyla si´ ust. 7;
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
4) uchyla si´ art. 37;
„1) firm´ przedsi´biorcy oraz jej siedzib´ i ad-
res;”; 5) w art. 50 uchyla si´ ust. 4;
5) art. 51e otrzymuje brzmienie:
6) w art. 70:
„Art. 51e. Wpisowi do rejestru podlegajà dane
okreÊlone w art. 51c ust. 1 pkt 1—6 oraz a) uchyla si´ ust. 2,
informacja o postawieniu przedsi´bior-
cy w stan likwidacji lub og∏oszeniu jego b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 1.
upad∏oÊci.”;
Art. 13. W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o zna-
6) w art. 51u ust. 5 otrzymuje brzmienie: kach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
„5. Przepisy art. 51p ust. 6 i 7 stosuje si´ odpo- Nr 34, poz. 154, z 1995 r. Nr 150, poz. 731 oraz z 2003 r.
wiednio, przy czym Êrodki finansowe na po- Nr 210, poz. 2036) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
krycie kosztów przechowywania dokumentacji
stanowià nale˝noÊç archiwum paƒstwowego, 1) w art. 1:
o którym mowa w ust. 3.”. a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Art. 10. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ- „2. W Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, skiej mogà byç tak˝e u˝ywane inne znaki,
poz. 851, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce niewymienione w ust. 1.”,
zmiany:
b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
1) uchyla si´ art. 22;
„3. Minister Obrony Narodowej mo˝e okreÊliç,
2) w art. 25 uchyla si´ ust. 2.
w drodze rozporzàdzenia, inne znaki u˝ywa-
Art. 11. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza- ne w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji Polskiej, bioràc pod uwag´ specyfik´ i tra-
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên. dycj´ poszczególnych rodzajów Si∏ Zbroj-
zm.9)) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: nych Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowa-
nie najwy˝szych stopni wojskowych oraz
„3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej.
z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
morskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, grani- 4. Znaki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mo-
ce portów wojennych, uwzgl´dniajàc przepisy gà byç deformowane.”;
o ochronie informacji niejawnych.”.
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
Art. 12. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
„Art. 3. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
k∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
w drodze rozporzàdzenia, sposób u˝ywa-
z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
nia znaków Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y tej Polskiej, o których mowa w art. 1 ust. 1
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, i 2, uwzgl´dniajàc miejsce ich umieszcza-
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225. nia, noszenia oraz sposób i okolicznoÊci
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y prezentowania podczas obchodów Êwiàt
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. narodowych i wojskowych.”.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 203, poz. 1683. Art. 14. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, i Nr 175, poz. 1462) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, ny:
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 1) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, „4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w po-
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii Polskiego
poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, Zwiàzku ¸owieckiego, okreÊli, w drodze rozpo-
poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
rzàdzenia, szczegó∏owy sposób sporzàdzania
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124,
poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 rocznych planów ∏owieckich i wieloletnich ∏o-
i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, wieckich planów hodowlanych dla sàsiadujà-
poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, cych ze sobà obwodów ∏owieckich o zbli˝o-
Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, nych warunkach przyrodniczych (rejonów ho-
poz. 518, Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410. dowlanych) oraz sposób zatwierdzania rocz-
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10931 — Poz. 1600

nych planów ∏owieckich, uwzgl´dniajàc zasa- 3) w art. 21a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
d´ optymalnego gospodarowania populacja-
mi zwierzàt ∏ownych oraz ochrony lasu przed „4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
szkodami wyrzàdzanymi przez te zwierz´ta.”; dzenia, szczegó∏owy sposób i tryb udzielania
dotacji, po˝yczek i kredytów, o których mowa
2) w art. 42 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: w ust. 2, oraz warunki sp∏aty po˝yczek i kredy-
tów, uwzgl´dniajàc zapewnienie realizacji ce-
„3) zezwolenie ministra w∏aÊciwego do spraw
lów, o których mowa w ust. 1.”;
Êrodowiska na ∏owienie zwierzyny przy u˝yciu
ptaka ∏owczego, je˝eli wykonuje polowanie 4) w art. 21b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
przy pomocy ptaków ∏owczych.”.
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
Art. 15. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r. nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
o niektórych formach popierania budownictwa miesz- do spraw budownictwa, gospodarki prze-
kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z póên. strzennej i mieszkaniowej okreÊli, w drodze
zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: rozporzàdzenia:
1) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 1) warunki i tryb dokonywania dop∏at do od-
setek od kredytów, o których mowa
„2. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz- w ust. 1,
porzàdzenia, ogólne warunki umów o kredyt
kontraktowy, w szczególnoÊci postanowienia, 2) przes∏anki zawierania umów, o których mo-
które umowa powinna zawieraç, zobowiàza- wa w ust. 1, oraz ich warunki
nia oszcz´dzajàcego i zobowiàzania banku, — majàc na uwadze racjonalne wykorzystanie
tryb i form´ zmiany umowy, a tak˝e istotne Êrodków publicznych.”.
warunki umowy kredytowej, majàc na uwadze
zabezpieczenie interesów stron.”; Art. 16. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wy-
dawaniu Monitora Sàdowego i Gospodarczego (Dz. U.
2) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z póên. zm.12)) w art. 1 uchyla
„4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà- si´ ust. 5.
dzenia:
Art. 17. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
1) wysokoÊç oprocentowania kredytów i po- dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póên.
˝yczek ze Êrodków Funduszu, zm.13)) w art. 14:
2) rodzaje dokumentów sk∏adanych przez
wnioskodawców, 1) w ust. 4 uchyla si´ pkt 2;
3) warunki i tryb udzielania kredytów i po˝y- 2) uchyla si´ ust. 6.
czek ze Êrodków Funduszu oraz ich sp∏aty,
tak aby zapewniç wybór przedsi´wzi´cia Art. 18. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
o najwy˝szej u˝ytecznoÊci spo∏ecznej, dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226,
sprawnoÊç udzielania kredytów i po˝yczek poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790 i Nr 191,
oraz racjonalne wykorzystanie Êrodków poz. 1410) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
Funduszu,
4) wymagania, jakie powinny spe∏niaç lokale 1) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
i budynki budowane, odbudowywane, roz- „3. Minister Obrony Narodowej, po zasi´gni´ciu
budowywane i przebudowywane lub ada- opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, oraz mini-
ptowane przy wykorzystaniu kredytu ze ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, po za-
Êrodków Funduszu w zakresie: si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
a) w∏aÊciwoÊci energetycznych budynków, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania — w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
b) minimalnych powierzchni mieszkaƒ
zdrowia — okreÊlà, w drodze rozporzàdzeƒ:
przeznaczonych do zasiedlenia przez
okreÊlonà liczb´ osób, 1) tryb uzyskiwania tytu∏u specjalisty przez le-
karza i lekarza dentyst´ b´dàcego ˝o∏nie-
c) wyposa˝enia technicznego budynków
rzem w czynnej s∏u˝bie wojskowej, lekarza
i mieszkaƒ
i lekarza dentyst´ pe∏niàcego s∏u˝b´ lub za-
— uwzgl´dniajàc racjonalne zu˝ycie energii trudnionego odpowiednio w zak∏adzie opie-
oraz powszechnie uznawane standardy ———————
mieszkaniowe.”; 12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
——————— z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501 i Nr 208, poz. 1540.
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, 13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319
poz. 1119. i Nr 170, poz. 1217.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10932 — Poz. 1600

ki zdrowotnej, w stosunku do którego Mini- 5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia


ster Obrony Narodowej albo minister w∏a- odmawia, w drodze decyzji admini-
Êciwy do spraw wewn´trznych pe∏nià funk- stracyjnej, wpisu na list´, je˝eli pod-
cj´ organu za∏o˝ycielskiego w rozumieniu miot nie spe∏nia warunków, o których
przepisów o zak∏adach opieki zdrowotnej, mowa w ust. 4.
2) wzory dokumentów wymaganych przy re- 6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
alizowaniu specjalizacji jest uprawniony do kontroli podmio-
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia tów wpisanych na list´ w zakresie
prawid∏owego przebiegu szkolenia specjaliza- spe∏niania wymogów, o których mo-
cyjnego.”; wa w ust. 4. Do przeprowadzenia kon-
troli stosuje si´ odpowiednio przepisy
2) art. 17 otrzymuje brzmienie: art. 19e ust. 2—10.
„Art. 17. 1. Lekarz mo˝e uzyskaç Êwiadectwo po-
7. Na podstawie ustaleƒ dokonanych
twierdzajàce posiadanie umiej´tnoÊci
w trakcie kontroli minister w∏aÊciwy
z zakresu w´˝szych dziedzin medycy-
do spraw zdrowia wydaje podmiotowi
ny lub udzielania okreÊlonych Êwiad-
wpisanemu na list´ zalecenia pokon-
czeƒ zdrowotnych, zwane dalej „Êwia-
trolne, majàce na celu usuni´cie
dectwem”.
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,
2. Lekarz uzyskuje Êwiadectwo po odby- i okreÊla termin ich wykonania.
ciu szkolenia i zdaniu egzaminu paƒ-
stwowego po jego zakoƒczeniu. 8. W przypadku niewykonania zaleceƒ
pokontrolnych w wyznaczonym termi-
3. Warunki prowadzenia szkolenia, nie minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
w tym wysokoÊç op∏at za szkolenie, wia skreÊla, w drodze decyzji admini-
okreÊla umowa zawarta pomi´dzy stracyjnej, podmiot z listy.
podmiotem prowadzàcym szkolenie
a lekarzem. 9. Przeprowadzenie egzaminu paƒstwo-
wego i wydawanie Êwiadectwa nale˝y
4. Szkolenie mo˝e prowadziç podmiot do zadaƒ Centrum Egzaminów Me-
wpisany na list´ podmiotów upraw- dycznych.
nionych do szkolenia w zakresie uzy-
skiwania umiej´tnoÊci z zakresu w´˝- 10. Koszty przeprowadzenia egzaminu
szych dziedzin medycyny lub udziela- paƒstwowego i wydania Êwiadectwa
nia okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowot- ponosi lekarz.
nych, zwanà dalej „listà”, prowadzonà 11. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw mo˝e uznaç program szkolenia odby-
zdrowia, który spe∏nia nast´pujàce tego za granicà za równowa˝ny z pro-
warunki: gramem, o którym mowa w ust. 4
1) zobowià˝e si´ do przeprowadzenia pkt 1.
szkolenia zgodnie z programem za-
twierdzonym przez ministra w∏aÊci- 12. Lekarz, który uzyska∏ Êwiadectwo, in-
wego do spraw zdrowia; formuje o tym w∏aÊciwà okr´gowà ra-
d´ lekarskà, która wpisuje informacje
2) zapewnia prowadzenie szkolenia o tym fakcie do okr´gowego rejestru
przez co najmniej trzech lekarzy po- lekarzy.
siadajàcych Êwiadectwo umiej´tno-
Êci lub tytu∏ specjalisty albo specja- 13. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
lizacj´ drugiego stopnia w odpo- po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
wiedniej lub pokrewnej dziedzinie Lekarskiej, okreÊla, w drodze rozpo-
medycyny; rzàdzenia:
3) udziela Êwiadczeƒ zdrowotnych od- 1) rodzaje umiej´tnoÊci z zakresu w´˝-
powiedniego rodzaju, w odpowied- szych dziedzin medycyny lub udzie-
nim zakresie i liczbie, umo˝liwiajà- lania okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-
cych zrealizowanie programu umie- wotnych, w których mo˝na uzyskaç
j´tnoÊci okreÊlonej liczbie lekarzy, Êwiadectwo,
lub zawar∏ w tym zakresie umow´
2) kwalifikacje, jakie powinien posia-
z podmiotem, który udziela takich
daç lekarz zamierzajàcy odbyç szko-
Êwiadczeƒ;
lenie,
4) dysponuje odpowiednim sprz´tem
i aparaturà medycznà niezb´dnà do 3) tryb przygotowywania i zatwierdza-
realizacji zadaƒ dydaktycznych nia programów szkoleƒ,
okreÊlonych programem umiej´t- 4) tryb wpisywania na list´ i sposób
noÊci. jej prowadzenia,
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10933 — Poz. 1600

5) tryb przeprowadzenia egzaminu Art. 22. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏u-
oraz wysokoÊç op∏aty za jego prze- gach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268
prowadzenie, i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
6) wysokoÊç op∏aty za wydanie Êwia- art. 33 otrzymuje brzmienie:
dectwa, „Art. 33. 1. Przewodnicy turystyczni mogà oprowa-
7) szczegó∏owe warunki i tryb uzna- dzaç obs∏ugiwane wycieczki po muzeach,
wania szkoleƒ odbytych za granicà, wystawach i zabytkach znajdujàcych si´
na obszarze ich uprawnieƒ, je˝eli zadania
8) sposób ewidencjonowania wyda-
tego nie wykonuje uprawniony etatowy
nych Êwiadectw
pracownik.
— uwzgl´dniajàc aktualny stan wiedzy
medycznej i koniecznoÊç zapewnienia 2. Oprowadzanie wycieczek, o których mo-
prawid∏owego przebiegu szkolenia wa w ust. 1, odbywa si´ w sposób okre-
i egzaminów w tym zakresie. Êlony przez dyrektora muzeum, organiza-
tora wystawy albo w∏aÊciciela zabytku
14. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w regulaminie dla zwiedzajàcych.”.
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz Krajowej Rady Diagno- Art. 23. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
stów Laboratoryjnych, okreÊla, w dro- ∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
dze rozporzàdzenia, wykaz umiej´tno- poz. 1548, z póên. zm.16)) uchyla si´ art. 76, 77 i 93.
Êci uprawniajàcych do samodzielnego
wykonywania czynnoÊci diagnostyki Art. 24. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1998 r.
laboratoryjnej w laboratorium o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeƒ, ustawy — Ko-
uwzgl´dniajàc odpowiedni poziom deks post´powania w sprawach o wykroczenia, usta-
wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie wy- wy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeƒ, ustawy —
konywania czynnoÊci diagnostyki la- Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113,
boratoryjnej.”. poz. 717) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Marsza∏ek Sejmu og∏osi tekst jednolity usta-
Art. 19. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
wy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykro-
o zmianie ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej oraz
czeƒ w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.”.
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104,
poz. 661 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 162, Art. 25. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
poz. 1115) art. 24 otrzymuje brzmienie: o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce
„Art. 24. Marsza∏ek Sejmu og∏osi tekst jednolity zmiany:
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
———————
dach opieki zdrowotnej w terminie do dnia 16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
31 grudnia 2006 r.”. og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
Art. 20. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bi- poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
bliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z póên. zm.14)) wpro- poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
wadza si´ nast´pujàce zmiany: Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414
i 1417 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
1) w art. 27 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu: Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1027,
Nr 144, poz. 1045, Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1218.
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony 17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
dziedzictwa narodowego w porozumieniu z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
z w∏aÊciwymi ministrami okreÊli, w drodze Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875
rozporzàdzenia, sposób ewidencji materia∏ów i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
bibliotecznych, majàc na uwadze zapewnienie poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r.
sprawnej realizacji zadaƒ bibliotek.”; Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72,
poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111,
2) uchyla si´ art. 28. poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
Art. 21. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go- poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
poz. 2603, z póên. zm.15)) uchyla si´ art. 148a, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
193a i art. 197 pkt 7. Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255,
——————— z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 64,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390. poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143,
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362,
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538,
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104,
oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708. poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10934 — Poz. 1600

1) w art. 4 uchyla si´ pkt 14; mowa w art. 49 ust. 3a, poprzez mi´dzyban-
kowy system elektroniczny jako zlecenie
2) w art. 33: p∏atnicze dla Zak∏adu lub poprzez system
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: elektronicznych rozrachunków mi´dzyod-
„2) konta p∏atników sk∏adek oznaczone nume- dzia∏owych Narodowego Banku Polskiego.
rem NIP, a w przypadku gdy p∏atnik sk∏adek Zlecenie to powinno w szczególnoÊci zawie-
nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzy- raç informacje o danych, o których mowa
skania — numerem z krajowego rejestru w art. 35 ust. 1 pkt 2, a tak˝e o tytule wp∏aty
urz´dowego podmiotów gospodarki naro- i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz dat´
dowej REGON, a je˝eli nie posiada równie˝ obcià˝enia rachunku bankowego p∏atnika,
tego numeru — numerem PESEL lub serià je˝eli wp∏ata dokonana jest w formie polece-
i numerem dowodu osobistego albo pasz- nia przelewu, lub dat´ dokonania wp∏aty, je-
portu,”, ˝eli wp∏ata dokonana jest w formie gotów-
kowej.”,
b) uchyla si´ ust. 1a i ust. 3;
3) w art. 35: b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „6. Dokument p∏atniczy musi zawieraç w szcze-
gólnoÊci informacje o danych, o których
„2) w przypadku p∏atników sk∏adek — numery
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a tak˝e o tytule
NIP i REGON, a je˝eli p∏atnikowi sk∏adek nie
wp∏aty oraz okresie, za jaki jest dokonywa-
nadano tych numerów lub jednego z nich —
na.”.
numer PESEL lub seri´ i numer dowodu
osobistego albo paszportu.”,
Art. 26. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r.
b) uchyla si´ ust. 2 i 3; o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z póên. zm.18)) art. 8 otrzymu-
4) w art. 43:
je brzmienie:
a) w ust. 4 i 5 skreÊla si´ wyrazy „numer NUSP, je-
˝eli p∏atnikowi sk∏adek nadano ten numer, „Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
oraz”, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
b) uchyla si´ ust. 6—8; okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy zakres i formy audytu ener-
5) w art. 45 pkt 1 otrzymuje brzmienie: getycznego oraz algorytm oceny op∏acal-
„1) ewidencjonuje si´ dane identyfikacyjne, nu- noÊci przedsi´wzi´cia termomodernizacyj-
mery NIP i REGON, a je˝eli p∏atnikowi sk∏adek nego, a tak˝e wzory kart audytu energe-
nie nadano tych numerów lub jednego z nich tycznego,
— numer PESEL lub seri´ i numer dowodu 2) szczegó∏owy sposób i tryb weryfikacji au-
osobistego albo paszportu, nazwy i numery ra- dytu energetycznego oraz szczegó∏owe
chunków bankowych p∏atnika, dane informa- warunki, jakie powinny spe∏niaç podmioty,
cyjne p∏atnika sk∏adek, w tym szczególnà for- którym Bank Gospodarstwa Krajowego
m´ prawnà wed∏ug krajowego rejestru urz´- mo˝e zlecaç wykonanie weryfikacji audy-
dowego podmiotów gospodarki narodowej tów energetycznych
(REGON), numer wed∏ug Europejskiej Klasyfi-
kacji Dzia∏alnoÊci (EKD), numer wed∏ug Pol- — majàc na uwadze zapewnienie w∏aÊciwej
skiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) oraz wszel- jakoÊci weryfikacji audytów.”.
kie inne dane konieczne do obs∏ugi konta,
a w szczególnoÊci dla celów rozliczania nale˝- Art. 27. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
noÊci z tytu∏u sk∏adek oraz dla celów prowa- o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.
dzenia post´powania egzekucyjnego, w tym Nr 196, poz. 1631, z póên. zm.19)) w art. 18a ust. 2
informacje dotyczàce wspólników spó∏ek cy- otrzymuje brzmienie:
wilnych, jawnych i komandytowych, w zakre-
sie rejestrowanym w Krajowej Ewidencji Po- „2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
datników,”; rozporzàdzenia, szczegó∏owe zadania pe∏nomoc-
ników ochrony w zakresie ochrony informacji nie-
6) w art. 46 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: jawnych w jednostkach organizacyjnych jemu
„1) dane identyfikacyjne p∏atnika sk∏adek, a w szcze- podleg∏ych i przez niego nadzorowanych, szcze-
gólnoÊci dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 gólne wymagania w zakresie ochrony fizycznej
pkt 2, nazw´ skróconà firmy, a w przypadku jednostek organizacyjnych, tryb opracowywania
p∏atników sk∏adek — osób fizycznych — nazwi- ————————
18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
sko i imi´,”;
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154,
7) w art. 47: poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2004 r. Nr 146,
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157.
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
„5. Informacje zawarte w dokumentach p∏atni- og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
czych przekazywane sà w formie, o której Nr 149, poz. 1078 i Nr 218, poz. 1592.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10935 — Poz. 1600

oraz niezb´dne elementy planów ochrony tych Art. 33. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie
jednostek, a tak˝e sposób nadzorowania ich reali- zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póên. zm.22))
zacji.”. wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
Art. 28. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 1) w art. 23 uchyla si´ ust. 2;
terenów by∏ych hitlerowskich obozów zag∏ady (Dz. U. 2) w art. 43 uchyla si´ ust. 2.
Nr 41, poz. 412, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) u˝yte w art. 4 Art. 34. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o cho-
ust. 2—4, art. 5 ust. 2, art. 16 i 18, w ró˝nym przypad- robach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U. Nr 126,
ku, wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw administracji poz. 1384, z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce
publicznej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim zmiany:
przypadku wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. 1) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Art. 29. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego poten- „1. Kierownik laboratorium wykonujàcego ba-
cja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbroj- dania mikrobiologiczne, serologiczne i mo-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, lekularne ma obowiàzek zg∏aszania, przed
z póên. zm.20)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: up∏ywem 24 godzin, wskazanych dodatnich
1) w art. 2 w ust. 2 uchyla si´ pkt 2; wyników badaƒ w kierunku biologicznych
czynników chorobotwórczych, spoÊród
2) w art. 9: okreÊlonych w wykazie, o którym mowa
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem w art. 3 ust. 2, do paƒstwowego powiatowe-
ust. 1a”, go (granicznego) inspektora sanitarnego,
b) uchyla si´ ust. 1a. z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.”,
Art. 30. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmia- b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
nie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz „7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1256) w drodze rozporzàdzenia, rodzaje biologicz-
art. 15 otrzymuje brzmienie: nych czynników chorobotwórczych, o któ-
„Art. 15. Marsza∏ek Sejmu og∏osi tekst jednolity usta- rych mowa w ust. 1, typy badaƒ, których do-
wy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie datnie wyniki podlegajà zg∏oszeniom, oko-
ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie do licznoÊci dokonywania zg∏oszeƒ oraz wzo-
dnia 31 grudnia 2006 r.”. ry formularzy zg∏oszeƒ, o których mowa
w ust. 1—3, oraz tryb ich przekazywania,
Art. 31. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏asza- uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci aktualnà sy-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów tuacj´ epidemiologicznà oraz wymogi za-
prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z póên. bezpieczenia ochrony danych osobowych.”;
zm.21)) w art. 15 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmie-
niu: 2) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„2a. Je˝eli rozporzàdzenie jest wydawane w porozu- „Art. 22. 1. Weryfikacj´ rozpoznaƒ zaka˝eƒ i cho-
mieniu z innym organem, podpisu tego organu rób zakaênych oraz wyników badaƒ la-
nie zamieszcza si´ w tekÊcie rozporzàdzenia boratoryjnych dla celów nadzoru epi-
og∏aszanym w dzienniku urz´dowym.”. demiologicznego przeprowadzajà na
podstawie umów zawieranych z mini-
Art. 32. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o groma- strem w∏aÊciwym do spraw zdrowia:
dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycz- 1) wojewódzkie stacje sanitarno-epi-
nym (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585) w art. 21 ust. 3 demiologiczne,
otrzymuje brzmienie: 2) krajowe oÊrodki referencyjne oraz
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre- jednostki badawczo-rozwojowe.
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzory kart rejestra- 2. Umowa zawierana przez ministra w∏a-
cyjnych oraz sposób ich wype∏niania, uwzgl´d- Êciwego do spraw zdrowia z podmio-
niajàc zakres gromadzonych informacji kryminal-
tami, o których mowa w ust. 1, okreÊla
nych okreÊlonych w art. 13.”.
w szczególnoÊci:
————————
20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 1) zakres badaƒ i sposób ich doku-
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 mentowania,
i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz ————————
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, 22) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
poz. 1291. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y i 1218 i Nr 218, poz. 1592.
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2253 oraz 23) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708 i Nr 145, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r.
poz. 1050. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10936 — Poz. 1600

2) rodzaje analiz dla celów sanitarno- gania w zakresie odleg∏oÊci i warunków


-epidemiologicznych, dopuszczajàcych usytuowanie drzew
3) sposób udost´pniania wzorców nie- i krzewów, elementów ochrony akustycz-
zb´dnych do kontroli jakoÊci badaƒ nej i wykonywania robót ziemnych w sà-
diagnostycznych, siedztwie linii kolejowej, a tak˝e sposobu
urzàdzania i utrzymywania zas∏on od-
4) tryb uczestniczenia wojewódzkich
Ênie˝nych oraz pasów przeciwpo˝aro-
stacji sanitarno-epidemiologicz-
wych, bioràc pod uwag´ zapewnienie
nych, krajowych oÊrodków referen-
bezpieczeƒstwa ruchu kolejowego.”;
cyjnych lub jednostek badawczo-
-rozwojowych w weryfikacji jakoÊci 3) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
badaƒ.
3. Koszty weryfikacji rozpoznaƒ zaka˝eƒ, „1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych do-
chorób zakaênych i wyników badaƒ la- puszcza si´ odst´pstwo od warunków usytu-
boratoryjnych dla celów nadzoru epi- owania budynków i budowli okreÊlonych
w art. 53 oraz wykonywania robót ziemnych
demiologicznego sà finansowane z bu-
okreÊlonych na podstawie art. 54. Odst´pstwo
d˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dyspo-
nie mo˝e powodowaç zagro˝enia ˝ycia ludzi
nentem jest minister w∏aÊciwy do
lub bezpieczeƒstwa mienia oraz bezpieczeƒ-
spraw zdrowia, na zasadach okreÊlo-
stwa i prawid∏owego ruchu kolejowego, a tak-
nych w ustawie z dnia 30 czerwca
˝e nie mo˝e zak∏ócaç dzia∏ania urzàdzeƒ s∏u˝à-
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. cych do prowadzenia tego ruchu.”.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.24)).”.
Art. 36. W ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
Art. 35. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans- o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.26)) w art. 119:
zm.25)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 53 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2—4 w brzmieniu: „1. ˚o∏nierz zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
„2. Budowle i budynki mogà byç usytuowane skowej z powodu, o którym mowa w art. 111
w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 10 m od granicy pkt 3, 8, 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 pkt 3—5,
obszaru kolejowego, z tym ˝e odleg∏oÊç ta od ze wzgl´du na szczególny charakter wykszta∏-
osi skrajnego toru nie mo˝e byç mniejsza ni˝ cenia, doÊwiadczenia wojskowego i wiedzy
20 m, z zastrze˝eniem ust. 4. specjalistycznej korzysta z pierwszeƒstwa
3. Odleg∏oÊci, o których mowa w ust. 2, dla bu- w zatrudnieniu na stanowiskach zwiàzanych
dynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki z obronnoÊcià kraju w administracji publicz-
spo∏ecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, nej.”;
budynków zwiàzanych z wielogodzinnym po-
2) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
bytem dzieci i m∏odzie˝y powinny byç zwi´k-
szone, w zale˝noÊci od przeznaczenia budyn- „1a. Organy administracji rzàdowej i organy sa-
ku, w celu zachowania norm dopuszczalnego morzàdu terytorialnego sà obowiàzane do
ha∏asu w Êrodowisku, okreÊlonych w odr´b- wspó∏pracy z w∏aÊciwymi organami wojsko-
nych przepisach. wymi w zakresie ewidencjonowania stano-
4. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do budynków wisk zwiàzanych z obronnoÊcià kraju, w tym
i budowli przeznaczonych do prowadzenia ru- stanowisk dotyczàcych planowania i realizacji
chu kolejowego i utrzymania linii kolejowej pozamilitarnych przygotowaƒ obronnych
oraz do obs∏ugi przewozu osób i rzeczy.”; w paƒstwie.

2) art. 54 otrzymuje brzmienie: 1b. W∏aÊciwy organ wojskowy wydaje ˝o∏nierzo-


wi, o którym mowa w ust. 1, na jego wniosek
„Art. 54. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu zaÊwiadczenie stwierdzajàce jego predyspo-
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym zycje do zajmowania stanowiska pracy okre-
do spraw Êrodowiska oraz ministrem Êlonego w ust. 1.”;
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyma- 3) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
———————— „2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
24) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
porzàdzenia, stanowiska pracy zwiàzane
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
z obronnoÊcià kraju w administracji publicznej.
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187,
poz. 1381. Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç stano-
25) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. wiska pracy, na których sà wykonywane zada-
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. ————————
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, 26) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 144, Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711 i Nr 191,
poz. 1046 i Nr 170, poz. 1217. poz. 1414.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10937 — Poz. 1600

nia i czynnoÊci, dla których kwalifikacje ˝o∏nie- us∏ug, integralnoÊci sieci, post´powaƒ
rzy zwolnionych z zawodowej s∏u˝by wojsko- w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ
wej sà szczególnie przydatne. i awarii oraz zachowania tajemnicy te-
lekomunikacyjnej,
3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, organy wojskowe w∏aÊciwe 3) zapewnienia podmiotom, o których
do ewidencjonowania stanowisk zwiàzanych mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, do-
z obronnoÊcià kraju, wydawania zaÊwiadczeƒ, st´pu telekomunikacyjnego do pu-
o których mowa w ust. 1b, tryb post´powania blicznej sieci telekomunikacyjnej,
w tych sprawach oraz wzór zaÊwiadczenia, 4) zachowania poufnoÊci informacji zwià-
z uwzgl´dnieniem sposobu prowadzenia ewi- zanych z zapewnieniem dost´pu tele-
dencji wojskowej i sprawnoÊci post´powania komunikacyjnego,
organów wojskowych.”. 5) rozliczeƒ z tytu∏u wzajemnego korzy-
stania z sieci telekomunikacyjnej oraz
Art. 37. W ustawie z dnia 2 paêdziernika 2003 r. niewykonania lub nienale˝ytego wyko-
o biokomponentach stosowanych w paliwach cie- nania Êwiadczonych wzajemnie us∏ug
k∏ych i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934, telekomunikacyjnych
z póên. zm.27)) w art. 9 uchyla si´ ust. 3.
— w celu zapewnienia skutecznej konku-
rencji na rynku telekomunikacyjnym
Art. 38. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo- i ochrony u˝ytkowników koƒcowych.”;
∏ówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 oraz z 2005 r. Nr 96,
poz. 807) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e okre- „4. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci okreÊli,
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, potencja∏ po∏owo- w drodze rozporzàdzenia, zakres oferty ramo-
wy floty lub poszczególnych segmentów floty, wej o dost´pie telekomunikacyjnym w zakresie
majàc na wzgl´dzie ochron´ ˝ywych zasobów po∏àczeƒ sieci, ∏àczy dzier˝awionych oraz za-
morza oraz umo˝liwienie uzyskiwania dochodów pewnienia dost´pu do lokalnej p´tli abonenc-
przez armatorów wykonujàcych rybo∏ówstwo kiej, dost´pu do urzàdzeƒ dost´pu szerokopa-
morskie.”. smowego oraz dost´pu do w´z∏ów sieci tele-
komunikacyjnej u˝ywanych na potrzeby szero-
Art. 39. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen- kopasmowej transmisji danych kierowanej do
cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol- lokalnej p´tli abonenckiej, bioràc pod uwag´
nych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z póên. zm.28)) w art. 55 potrzeby rynku, rozwój konkurencyjnoÊci oraz
uchyla si´ ust. 5. interoperacyjnoÊç us∏ug.”;

Art. 40. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo 3) art. 100 otrzymuje brzmienie:
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. „Art. 100. 1. Wydatki jednostek uprawnionych
zm.29)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: bezpoÊrednio zwiàzane ze Êwiadcze-
1) art. 32 otrzymuje brzmienie: niem us∏ug przy∏àczenia do sieci
w celu zapewnienia korzystania
„Art. 32. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze- do Internetu przez te jednostki sà fi-
gó∏owe wymagania dla zapewnienia do- nansowane z bud˝etu paƒstwa.
st´pu telekomunikacyjnego, w szczegól-
noÊci w zakresie dotyczàcym: 2. Ârodki finansowe przeznaczone na
pokrycie wydatków, o których mowa
1) prowadzenia negocjacji w sprawie po- w ust. 1, przekazuje si´ w odniesieniu
∏àczenia sieci telekomunikacyjnych, do:
2) wykonywania obowiàzków zwiàza- 1) szkó∏, placówek i bibliotek publicz-
nych z po∏àczeniem sieci telekomuni- nych, o których mowa w art. 81
kacyjnych dotyczàcych spe∏niania wy- ust. 5 pkt 1—6 — jednostkom sa-
magaƒ w zakresie interoperacyjnoÊci morzàdu terytorialnego w formie
———————— dotacji celowej, zgodnie z rozporzà-
27) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
dzeniem, o którym mowa w ust. 3;
z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 683. 2) szkó∏, placówek i bibliotek publicz-
28) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. nych prowadzonych przez w∏aÊci-
z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, wych ministrów — poprzez zwi´k-
poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, szenie planu wydatków w bud˝e-
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935, tach tych ministrów;
Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i Nr 208, poz. 1541.
29) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 3) szkó∏ wy˝szych — poprzez zwi´k-
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 szenie planu wydatków ministrów
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, w∏aÊciwych nadzorujàcych szko∏y
poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1217. wy˝sze.
Dziennik Ustaw Nr 220 — 10938 — Poz. 1600

3. Minister w∏aÊciwy do spraw informaty- Art. 43. W ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o prze-
zacji okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: kszta∏ceniach i zmianach w podziale zadaƒ i kompe-
1) rodzaje wydatków bezpoÊrednio tencji organów paƒstwowych w∏aÊciwych w sprawach
zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏u- ∏àcznoÊci, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267,
gi przy∏àczenia do sieci, o której poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377) art. 23 otrzy-
mowa w ust. 1, oraz sposób ich muje brzmienie:
okreÊlania i dokumentowania,
„Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
2) warunki udzielania oraz sposób po- dane na podstawie przepisu art. 37 ust. 4
dzia∏u, przekazywania i wykorzysta- ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofo-
nia dotacji celowej przeznaczonej nii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253,
dla jednostek uprawnionych, o któ- poz. 2531, z póên. zm.30)) oraz przepisu
rych mowa w ust. 2 pkt 1, a tak˝e art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
sposób i zakres przekazywania in- — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
formacji o wykorzystaniu tej dotacji
poz. 1800, z póên. zm.31)) zachowujà moc do
— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ upo- czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
wszechniania edukacji w zakresie us∏ug wykonawczych, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez
spo∏eczeƒstwa informacyjnego oraz 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”.
wyrównywania szans edukacyjnych.”;
4) w art. 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Art. 44. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy-
„2. Je˝eli z analizy informacji, o których mowa dane na podstawie art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 5 i art. 20
w ust. 1, wynika, ˝e zagro˝ona jest interopera- ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, art. 17 ust. 2 ustawy
cyjnoÊç us∏ug telekomunikacyjnych, Prezes zmienianej w art. 3, art. 28 ust. 2 ustawy zmienianej
UKE przygotowuje propozycje rozwiàzaƒ tech- w art. 8, art. 1 ust. 2 i art. 3 ustawy zmienianej
nicznych, majàcych na celu usuni´cie tych w art. 13, art. 8 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 14,
zagro˝eƒ, z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci wy- art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 4, art. 21a ust. 4 i art. 21b ust. 4
konywania obowiàzków, o których mowa ustawy zmienianej w art. 15, art. 16 ust. 3 ustawy
w art. 32 pkt 2—4, i przedk∏ada je ministrowi zmienianej w art. 18, art. 28 pkt 4 ustawy zmienianej
w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci.”. w art. 20, art. 8 ustawy zmienianej w art. 26, art. 21
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 32, art. 54 ustawy
Art. 41. W ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r. o do- zmienianej w art. 35, art. 119 ust. 2 ustawy zmienianej
Êwiadczeniach na zwierz´tach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 w art. 36, art. 32, art. 42 ust. 4 i art. 100 ust. 3 ustawy
oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) w art. 10 w ust. 5 pkt 2 zmienianej w art. 40 oraz art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy
otrzymuje brzmienie: zmienianej w art. 41, zachowujà moc do czasu wyda-
„2) kwalifikacje, w tym rodzaj wykszta∏cenia i umie- nia przepisów wykonawczych na podstawie art. 10
j´tnoÊci, osób sprawujàcych opiek´ nad zwierz´- ust. 5, art. 14 ust. 7 i art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej
tami doÊwiadczalnymi i osób sprawujàcych nad- w art. 1, art. 17 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3,
zór nad tymi osobami, sposób nabywania przez art. 28a ustawy zmienianej w art. 8, art. 1 ust. 3 i art. 3
te osoby w drodze szkolenia wiedzy i umiej´tno- ustawy zmienianej w art. 13, art. 8 ust. 4 ustawy zmie-
Êci w zakresie umo˝liwiajàcym w∏aÊciwà opiek´ nianej w art. 14, art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 4, art. 21a
nad zwierz´tami doÊwiadczalnymi lub niezb´d- ust. 4 i art. 21b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15,
nych do sprawowania nadzoru nad osobami art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 18, art. 27 ust. 6
opiekujàcymi si´ zwierz´tami doÊwiadczalnymi, ustawy zmienianej w art. 20, art. 8 ustawy zmienianej
programy szkoleƒ oraz wzór dokumentu potwier- w art. 26, art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 32,
dzajàcego ukoƒczenie szkolenia — majàc na art. 54 ustawy zmienianej w art. 35, art. 119 ust. 2 ustawy
wzgl´dzie zaspokojenie specyficznych potrzeb zmienianej w art. 36, art. 32, art. 42 ust. 4 i art. 100 ust. 3
poszczególnych gatunków zwierzàt oraz bioràc ustawy zmienianej w art. 40 oraz art. 10 ust. 5 pkt 2 usta-
pod uwag´ koniecznoÊç ich humanitarnego trak- wy zmienianej w art. 41, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
towania, a tak˝e minimalny poziom wiedzy ko-
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
nieczny do sprawowania opieki nad zwierz´tami
doÊwiadczalnymi i wykonywania nadzoru nad
Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
osobami opiekujàcymi si´ zwierz´tami.”.
od dnia og∏oszenia.
Art. 42. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzin-
nych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419)
art. 37 otrzymuje brzmienie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
„Art. 37. Jednostki organizacyjne PZD, realizujàc in- ———————
30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
westycje, mogà korzystaç z dotacji z fundu-
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
szy ochrony Êrodowiska i gospodarki wod-
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377,
nej na zasadach i w trybie okreÊlonych Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935.
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra- 31) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 1217).”. poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Related Interests