You are on page 1of 4

Dziennik Ustaw Nr 170 — 8841 — Poz.

1223 i 1224

do pojazdów samochodowych innych ni˝ samochody nosi si´ do nabywanych przez podatnika paliw silni-
osobowe, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konsty- kowych, oleju nap´dowego oraz gazu, wykorzystywa-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. nych do nap´du innych ni˝ samochody osobowe po-
jazdów samochodowych, o których mowa w art. 86
2. Art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ust. 3 i 5 tej ustawy, jest zgodny z art. 2 i art. 32
okreÊlonej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
ust. 1 Konstytucji.
Marian Zdyb
3. Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca Adam Jamróz Jerzy St´pieƒ
2004 r. okreÊlonej w punkcie 1 w zakresie, w jakim od- Miros∏aw Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

1224
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 20 wrzeÊnia 2006 r.

sygn. akt SK 63/05

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: ku z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78
oraz art. 176 ust. 1 i art. 184 Konstytucji Rzeczypo-
Marek Safjan — przewodniczàcy, spolitej Polskiej,

Teresa D´bowska-Romanowska, 2) art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo


o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
Marian Grzybowski — sprawozdawca, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) z art. 45 ust. 1
w zwiàzku z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 77
Adam Jamróz, ust. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 i art. 184 Konsty-
tucji,
Wies∏aw Johann,
3) art. 13 § 1, § 3 pkt 1 i 2, § 5 i § 6 ustawy z dnia
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. Nr 23,
poz. 117, ze zm.) w zwiàzku z § 1 rozporzàdzenia
Ewa ¸´towska, Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w spra-
wie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107,
Marek Mazurkiewicz, poz. 1217, ze zm.) w zakresie, w jakim przepisy te
okreÊlajà dla towarów klasyfikowanych w pozycji
Andrzej Màczyƒski, PCN 2106 oraz wg kodu PCN 2106 90 92 0 Taryfy
celnej stawki celne autonomiczne w wysokoÊci
Janusz Niemcewicz, 20 %, z art. 2, art. 7, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3,
art. 64 ust. 2 i 3 w zwiàzku z art. 84 i art. 92 ust. 1
Jerzy St´pieƒ, oraz art. 217 Konstytucji,

Miros∏aw Wyrzykowski, 4) art. 13 § 1, § 3 pkt 1 i 2, § 5 i § 6 ustawy z dnia


9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. Nr 23,
Marian Zdyb, poz. 117, ze zm.) w zwiàzku z § 1 rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w spra-
Bohdan Zdziennicki, wie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158,
poz. 1047, ze zm.) w zakresie, w jakim przepisy te
protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo, okreÊlajà dla towarów klasyfikowanych w pozycji
PCN 2106 oraz wg kodu PCN 2106 90 92 0 Taryfy
po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcej oraz Sejmu, celnej stawki celne autonomiczne w wysokoÊci
Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozpra- 20 %, z art. 2, art. 7, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3,
wie w dniu 20 wrzeÊnia 2006 r., skargi konstytucyjnej art. 64 ust. 2 i 3 w zwiàzku z art. 84 i art. 92 ust. 1
spó∏ki Wrigley Poland sp. z o.o. o zbadanie zgodnoÊci: oraz art. 217 Konstytucji,

1) art. 174 pkt 1 i 2 w zwiàzku z art. 183 § 1 ustawy orzeka:


z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. 1. Art. 174 i art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
Nr 153, poz. 1270, ze zm.) z art. 45 ust. 1 w zwiàz- 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami admi-
Dziennik Ustaw Nr 170 — 8842 — Poz. 1224

nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz
poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118 oraz z 2006 r. Nr 38, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyç post´powanie
poz. 268) sà zgodne z art. 45 ust. 1 w zwiàzku w pozosta∏ym zakresie ze wzgl´du na niedopuszczal-
z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 oraz noÊç orzekania.
art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Marek Safjan
2. Art. 184 ustawy powo∏anej w punkcie 1 jest Teresa D´bowska- Marian Grzybowski
zgodny z art. 45 ust. 1 w zwiàzku z art. 2, art. 7, art. 32 -Romanowska
ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konsty- Adam Jamróz Wies∏aw Johann
tucji. Biruta Lewaszkiewicz- Ewa ¸´towska
-Petrykowska
Ponadto postanawia: Marek Mazurkiewicz Andrzej Màczyƒski
Janusz Niemcewicz Jerzy St´pieƒ
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Miros∏aw Wyrzykowski Marian Zdyb
z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym Bohdan Zdziennicki
— 8843 —
— 8844 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1706/W/C/2006 ISSN 0867-3411 Cena 5,10 z∏ (w tym 7 % VAT)