You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 64 — 3932 — Poz.

430

430
USTAWA

z dnia 7 marca 2007 r.

o zmianie ustawy o przekazaniu Êrodków finansowych Êwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeƒ

Art. 1. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przeka- wa w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r.
zaniu Êrodków finansowych Êwiadczeniodawcom na o negocjacyjnym systemie kszta∏towania
wzrost wynagrodzeƒ (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) wpro- przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
wadza si´ nast´pujàce zmiany: u przedsi´biorców oraz o zmianie niektó-
rych ustaw, nie stosuje si´ do wzrostu wy-
1) w art. 2 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
nagrodzeƒ w jednostce organizacyjnej
„b) udzielajàcym Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej b´- „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyj-
dàcych przedmiotem umowy ze Êwiadczenio- na” — Oddzia∏ Kolejowa Medycyna Pracy,
dawcà innej ni˝ umowa o prac´.”; nieb´dàcej Êwiadczeniodawcà, o którym
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.”;
2) w art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 3) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:
„1. Âwiadczeniodawcy, o których mowa w art. 1 „Art. 5a. Âwiadczeniodawcy, o których mowa
ust. 1: w art. 1 ust. 1, mogà przeznaczyç Êrodki
1) pkt 1, z zastrze˝eniem ust. 1a, przeznacza- finansowe uzyskane zgodnie z art. 3
jà Êrodki finansowe uzyskane zgodnie ust. 1 i 3—5 na wzrost wynagrodzeƒ za
z art. 3 ust. 1: 2007 r. u podwykonawców, o których
mowa w art. 133 ustawy o Êwiadcze-
a) pkt 1 — od dnia 1 paêdziernika 2006 r.
niach.”;
na wzrost wynagrodzeƒ za miesiàce
paêdziernik—grudzieƒ 2006 r., 4) po art. 10 dodaje si´ art. 10a i 10b w brzmieniu:
b) pkt 2 i ust. 3—5 — od dnia 1 stycznia „Art. 10a. Przepisy art. 5 ust. 2—9 i 10 oraz art. 6, 7
2007 r. na wzrost wynagrodzeƒ za i 9 stosuje si´ do Êrodków finansowych
2007 r.; uzyskanych przez Êwiadczeniodawców
2) pkt 2, przeznaczajà cz´Êç Êrodków finan- zgodnie z art. 3 ust. 3—5.
sowych uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 1:
Art. 10b. Przepisy art. 5 ust. 1a i art. 5a stosuje si´
a) pkt 1 — od dnia 1 paêdziernika 2006 r. do Êrodków finansowych uzyskanych
na wzrost wynagrodzeƒ za miesiàce przez Êwiadczeniodawców:
paêdziernik-grudzieƒ 2006 r.,
1) na podstawie umów o udzielanie
b) pkt 2 i ust. 3—5 — od dnia 1 stycznia Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej wyko-
2007 r. na wzrost wynagrodzeƒ za
nywanych w 2007 r. lub
2007 r.”,
2) zgodnie z art. 3 ust. 1, podlegajà-
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
cych zwrotowi do Narodowego Fun-
„1a. Âwiadczeniodawcy, o których mowa duszu Zdrowia na podstawie art. 6
w art. 1 ust. 1 pkt 1, mogà przeznaczyç — pozosta∏ych po wykonaniu obo-
cz´Êç Êrodków finansowych uzyskanych wiàzku, o którym mowa w art. 5
zgodnie z art. 3 ust. 1 i 3—5 dla osób fizycz- ust. 1, na zasadach okreÊlonych
nych prowadzàcych niepubliczne zak∏ady
w art. 5 ust. 3—5.”.
opieki zdrowotnej lub wspólników spó∏ek
prowadzàcych takie zak∏ady, je˝eli osoby te
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
udzielajà Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
w tych zak∏adach w ramach wykonywania od dnia og∏oszenia.
umów.”,
c) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Wskaêników przyrostu przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia, o których mo- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski