You are on page 1of 1

Elektronicznie podpisany

przez Grzegorz
Paczowski; RCL
Data: 2010.01.29
15:06:37 +01'00'
Dziennik Ustaw Nr 13 — 1074 — Poz. 70

70
USTA WA

z dnia 13 czerwca 2008 r.

l
o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

v.p
Art. 1. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opła- o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
tach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.3)),
poz. 1314) w art. 4: c) bezrobotne, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
1) w ust. 1: 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
a) w pkt 1: cjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
— lit. b otrzymuje brzmienie: d) posiadające prawo do zasiłku przedeme-
„b) całkowitej niezdolności do pracy, na pod- rytalnego, określonego w ustawie z dnia
stawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez- nia i instytucjach rynku pracy,

— lit. d otrzymuje brzmienie:

.go
pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)), lub”,

„d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdol-


ności do pracy w gospodarstwie rolnym,
na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291,
Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);”,
e) posiadające prawo do świadczenia przed-
emerytalnego, określonego w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadcze-
niach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120,
poz. 1252),
f) (pominięta),4)
g) (pominięta).5)”;
2) uchyla się ust. 2.
Art. 2. 1. Opłaty abonamentowe uiszczone z góry
za okres dłuższy niż jeden miesiąc przez osoby, które
b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz
dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: nabyły prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych
rcl
na podstawie niniejszej ustawy, podlegają zwrotowi
„6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają usta- za miesiące, za które opłaty są nienależne.
lone prawo do emerytury, której wysokość
nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % prze- 2. Za usługę zwrotu opłat operator publiczny, o któ-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia rym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
w gospodarce narodowej w roku poprzedza- otrzymuje wynagrodzenie umowne.
jącym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
3. (pominięty).6)
Urzędu Statystycznego;
7) osoby: Art. 3. (pominięty).7)
w.

a) które mają prawo do korzystania ze Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni
świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy od dnia ogłoszenia.
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo- Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. skiej podpisuję ustawę z pominięciem lit. f i g w pkt 7
zm.2)), dodawanym przez art. 1 pkt 1 lit. b, ust. 3 w art. 2 oraz
b) spełniające kryteria dochodowe, określo- art. 3 uznanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
ne w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. z dnia 4 listopada 2009 r. sygn. akt Kp 1/08 (M. P. Nr 76,
poz. 953) za niezgodne z Konstytucją.
1)
ww

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały


ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.
i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411. 4) W wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyj-
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. nego z dnia 4 listopada 2009 r. sygn. akt Kp 1/08 (M. P.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 76, poz. 953).
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, 5) W wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyj-
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. nego, o którym mowa w odnośniku nr 4.
Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 6) W wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyj-
i Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, nego, o którym mowa w odnośniku nr 4.
Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818 i Nr 209, poz. 1519 oraz 7) W wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyj-
z 2008 r. Nr 70, poz. 416. nego, o którym mowa w odnośniku nr 4.