@âìÛìØí‰ì×@åãìËbjàÏ@´™bèi@

@âìÛìØí‰ì×@åãìËbjàÏ@´™bèi@
bîŽîÜß@æŠuýÏ@åíäà×@@
@ @
@ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa

@ @åÜäÌÏ @ @ @⊙ëŠÏ@ïmìØîÌß@ R†í‰ìß@éÜn@ ‫´@ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻒ‬uëa@å×bÏëŠß@åía@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @@Nðëbu@åèîÛìàÏ@Ü×@æa…@bbîi@ðëbu@Ü×@a…@æŠuýjàÏ@íûîn×a @ @ @a…@@åíbÏb‚äÏ@@ æ‰ì×ìÌÏ@ @ ´ßëŽäía@ @å×bÏëŠß@ @ āìu@åía@ j-QAF@ ⊙ëŠÏ @Nðëbu@ åèîÛìàÏ@ æŠuýÏ@ pbß@ æa…@ ðëbu@ æŠuýÏ@ a…@ ÷ba@ æçbà×@ ðõbaìÌß @ @NåØÐnm…@éÜm@Íí@æŠuýÏ@³×ì@å׊a…Ši@éÛa…a@åía@´uëa@ï™bi@åÛaõì@åÜiìšÌÏ @ @ @åÛìi@ a@ ï™bi@ åíbÏb‚äÏ@ ´uëa@ oíõbí@ ´™bèi@ aë…@ †Ð×@ ï™bèiŠm@ åía@ ´uëa@ @ @ @Z@ïËë†ãbÌß@´uëa@åçë‰ì܎×@Naë†×@åÛìi@a@ï™bi@åíbÏb‚äÏ@´uëa@æa…@âbmŠÏ @ @@ @ @ @1@æìçbm @ @´™bèi@éÜßìu @ @êìÐàîm 14 @ @âbmŠÏ@åÛìi@a 10 @ @aë†×@åÛìi@a @ @ @ @ @ @6@æìçbm@œÌîç 2@æìçbm @ @´™bèi@éÜßìu @ @êìÐàîm 10 @ @âbmŠÏ@åÛìi@a 10 @ @aë†×@åÛìi@a @ @ @ @ @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @@æõbãbŽÔÜÏ @îëŠÏ@ ïmìØîÌß@ R†í‰ìß@ éÜn@ å×bãbŽÔÛ…@ éÜÓ†äç@ åía@ åíbÏb‚äÏ@ ´uëa @ @N@j-QAF@⊙ëŠÏ@ðëbu@åèîÛìàÏ@Ü×@æa…@ðëbu@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ @ @ @³×ì@ æa…@ æçbà×@ pìØîÌß@ ë†íûí†äía@ a‰b‚@ åØäÛbu…@ ìÛŠÏ@ åía@ ´uëa@ @ @aë…@ éÛa…a@ sãõbãbŽÔÜÏ@ ï™bi@ åØÐnm…@ éÜm@ Íí@ ÷bß@ NR†í‰ìß@ †Ð×@ Šuc…@ éÜm@ Íí@ æŠuýÏ @@aë†×@åÛìi@a@æa…@H@æìu@åÛìi@œÌîç@ïß@åÛìi@I@âbmŠÏ@åÛìi@ 6@oíõbí@æìçbn@ïÛb× @÷b@ å×bãbŽÔÛ…@ éîÛìi@ ´uëa@ Nåì؍ŠÏ@ æìçbm@ Òbîn@ ï™bi@ H@ àînÐî@ åÛìi@ I @ @Nða쎍@å×ØîÏ…@Íí@ìnÓë@Ræbß@ëbma@âýg@åÔí†í†äÏ@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ïŽî @ @ @åíbÏb‚äÏ@´uëa@…ìØí‰B@Ήìi@ a…@å×…ìØ퉅@éÜÓ†äç@†í‰ìß@Òbîn@åíbÏb‚äÏ@ @ @ @N´uëa@ìma쎍@‫™´@ﺍﺧﲑ‬bèi@†Ï@êìnãì@ïmŠÐ@Bðëbu @ @ @æŠuýÏ@³×ì@åË…@÷‰ý@Læìçbm@pìØîÌß@åäíõüŠi@bäîi…@åía@´uëa@oî@ @ @ @Nðëbu@åèîÛìàÏ@æŠuýÏ@pbß@a…@bäîi…@Íí@æçbà×@æa…@ðëbu @ @ @åíbÏb‚äÏ@‰ì×ìÌß@Öìnãëa@å×bãì™…@ða쎍@āìu@åía@åíbÏb‚äÏ@´uëa@Roî@ @ @ @N@6@œÌîç@2@æìçbm@†Ï@ðëbu@åèîÛìàÏ@Ü×@ïmìØîÌß@å×a@Íí@R†í‰ìß @ @ @ïßìØËŠß@Íí@ðëbu@åíýîäÏ@Ûbväß@å×a@ÙíŠß@ 6@æìçbm…@…aŠi@†í‰ìß@ýîibÏa @ @@Z@pìØíaŠi@ïmŠÐ@éÛa…a@æçbà×@åèî™a@N6@æìçbm@œÌîç@1@æìçbm@æçbà×@aì @ @ @æìçbm@æçbà× @ @80% @@æìçbm@æçbà× @ @20% @ @ 3،2،1 @ @6 ، 5 ، 4 @ @ @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

100%@ðbÏb‚äß@Íí@ðëbu@åèîÛìàÏ@Ü×@†í‰ìß@ï™bi @ïmŠÐ@ åìÛìÜ×@ é׊ß@ðbÏb‚äß@ Ö†îm@ Íí@ R†í‰ìß@ Nbbîi@ÜØ×@üì@åØîÛbjà×… @Íí@ bbîi@ Ü×@ a…@ †í‰ìß@ a‰bnä@ ðëbu@ åèîÛìàÏ@ Ü×@ a…@ åØÜØ×…@ å×a@ mc… @ @Nðëbu@åèîÛìàÏ@ÜØ×@åØnз…@å×a@@@0% .39 %@ðbÏb‚äß @ @ @åíbÏb‚äÏ@ïŽÐÜß@Ö†îm@Íí@H@ 6@æa…@ 5@ L@ 4@æìçbm@I@aë…@Ñçbm@ R†í‰ìß@üb×bãbß@ @ @L@3@æìçbm…@aë†×@åÛìi@a@†Ï@åíbÏb‚äÏ@´uëa@Ûbväß@éÜn@LH@E@æa…@D@†íŠ™@I@39% @åÛìì@åÓ†äîm@@å×bÏëŠß@åía@Nðëbu@åèîÛìàÏ@ ‫@ﺧﺎﺹ‬Þë…ìß@⊙ëŠÏ@ïmìØîÌß@å×a @ @Nê†ã‰@éÛì؍…@ðëbu@æ‚î‚×@éÜ÷Žß@ïŽmbÌß@Öìnãëa @ @ @æçbà×@åØÐnä¾@ïÓ†äè×…@aë†×@åÛìi@ 6@ðëbu@åíýîäÏ@Ûbväß@éÜm@Íí@†í‰ìß @ðëbu@æçbà×@ðõbaìÌß@âìÜi@Íí@†í‰ìß@ï™bi@NéÌäß@éÛì؍@ïÓìb¾@ýîibÏa@ðëbu @Nðëbu@æçbà×@ðõbaìÌß@a…@bèëa@å؍ëŠäß@ïÓ†äè×… @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .@ @‰ì؍@åÐnäÏ@bíníŠ× @†íŠ™@ å׊a…Ši@ éÛa…a@ ðëbu@ åíbÏb‚äÏ@ ´uëa@ a…@ †í‰ìß@ åíbÏb‚äÏ@ åìmìÐ× @ @ZpìØíaŠi @ @†íŠ™ @ @é×Šß @ @A 80 – 100 @ @B @ @60 – 79 @ @C @ @40 – 59 @ @D @ @20 – 39 @ @E @ @0 – 19 @ @ @ @@åÛìì@åÓ†äîm @ÙíŠß@åØÔíýß@L 40% .

@ @ @ @ @ @ @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

åíbÏb‚äÏ@´uëa@‫@ﺳﻔﻴﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻲ‬Þaë†u@ HâbmŠÏ@åÛìi@aI@a@æìçbm@ @ @îÛìäß@æa…@„bj¾ @îÛìäß@æa…@„bj¾ @ @ ´™bèi@ @bmŠ@Îìiìç@pb×@æa… N‫@ﺧﻂ‬åŽîÛìäÏ@ê†ÇbÓ@ @‫@ﺳﻔﻴﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻲ‬Þaë†u@ åíbÏb‚äÏ@´uëa@ @æõbmb׊Ï@LÒìmìmŠm @æõbmb׊Ï@Låçìj¹aŠi @ðbØˉ@LåàväîÏ @LÊìà©@pb×@Opb× åÌÜîi@ @ëbma@pbía@îäu@ðb™bibÏ @ïËë†ãbÌß@Íí@÷@Ùîm @pb×@L„bi@a†äm@ðb™bjÜÏ @åçìj¹aŠi@æõbmb׊Ï@La†ä™ @Íí@pbía@ëbma@æõbmb×ŠÏ @ì×ì@†Ï‰…@ðŠí…Šm @æa…@ÚìiŠm@pb× @pb×@æa…@a†ä™@pb× Îìiìç@ @éÜm@Íí@٢‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@æõbmb׊Ï@åØã…bÏ @ @ @ @NåØíaŠ… @ @ N1 @ @ @ð…bväß@í‰b™Ši@Íí@æõbmb׊Ï@åØäî×aŠ @ @NÝšËìm@ÒëŠy N2 @ @ @ @ @ @Nà™@å×ë†äÏŠi@pb×@ì×ì@åØÐØÌÛ @ @ N3 @ @ @ @ @ @@Ní‰b™Ši@æõbmb׊Ï@åØîßë‰ @ @ N4 @ @ @ @ @ @NÞìni@Íí@åÏaìu@åË…@Îìì×@oз@åØîŽía @ @ N5 @ @ @ @ @ @NÞëc…@åçìj¹aŠi@æõbmb׊Ï@åØíëbu@æa…@„bi @ @ N6 @ @ @ @ @Íí@æõbmb׊Ï@éîÜî¾@åË…@Îìì×@oз@åØîŽía @ @N@sãõb¯a@Þìni @ @ N7 @ @ @ @NlŠÇ@÷bèi@åàväîÏ@pb×@å؎îÛìm@æa…@éîÜîÏ @ @ N8 @ @ @ @ @ @ Nêëbi…@í‰b™Ši@æõbmb׊Ï@åØíëbu@æa…@„bi @ @ N9 @ @ @ @ N‫@ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ñ†ÇbÓ@pìØîÌß@üì@îÛìm @ @N10 @ @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa A B C .

3 @ @ @ @ ÷@ð@@Þ@ë@@æ@@â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@åÛìnjàÏ .2 @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@‰@@x@@a@@Þ@l@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@åØèi… .4 1 @ @ @ @ @ @@@@@@@Ú@ê@ð@÷‰@l@…@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šuýi .5 @ @ é×Šß @ @ @ @ 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @H 1@åÛaõì@I@@AZ@´™bèi @ @NåØíaŠ…@éÜm@Íí@٢‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@æõbmb׊Ï@åØã…bÏ @ „@@a@l@@â@â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@îÛìäß .1 @@@æ@@Þ@ë@@p@l@â@Ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@„bj¾ .

@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @H 2@åÛaõì@I@@AZ@´™bèi @ @ @ @NÝšËìm@ÒëŠy@ð…bväß@í‰b™Ši@Íí@æõbmb׊Ï@åØäî×aŠ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @N1 @ @]@ì×ìi@„bj¾@Úì@ðb @ @ @ @@@@ @ @@ @ @ @N@2 @ @ @]@ïbã@Õãbäß@Ά@ìjía @ @ @ @ @ @N3@ @ @ @]@ÕÐî@üìi@åíõbߊi@Úì@†»a @ @ @ @]@ëi@bã‰ëŠi@oía@aŠíë@bníŠ× @ @N4@ @ @ @ @ @]@éÛì؎×@ï×b×@åÛbuŠi@ìia @ @N5 @ @ é×Šß 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @ @ @ @ @ @ @ .

‫@@@@@@@@@@@@@@@@ﻛ‬åØèi @ @N@2 @ @ @@ @ @ @ @ @Nìíb×@†Ïë…@paìiŠÏ…@åía@@@@@@@@@@@@@@@@@___@@‫@ ﻣﻴ@ـ‬N@3 @ @ @ @ @ @ @Nða†×…@___bÏ@@@@@@@@@@@@@@@@@Ímbi@Òai@ïÜj¾@Òbi @ @N4 @ @ @ @ @ @ @ @Nbí†äía@Ήëa@åíb×bÏ@éÛbía@@@@@@@@@@@@@@@@ð‰@_____ @ @N@5 @ @ @ @ @ é×Šß 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @H 3@åÛaõì@I@@AZ@´™bèi @ @ @ @ @ @@Nà™@å×ë†äÏŠi@pb×ì×ì@åØÐØÌÛ@ @ @ @ @ @ @ @N‰ëbß@___@@ìi@@@@@@@@@@@@@@@@@@âìnãì؍@åía @ @N1 @ @@ @ @@@@ @ @Nå×bß@Ð܍@______‫ﻴـ‬.

2 .3 .@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @H 4@åÛaõì@I@@AZ@´™bèi @ @ @ @@Ní‰b™Ši@æõbmb׊Ï@åØîßë‰@ @ @ @ @ @LŠíýi@aëbi…@ßa@@͎îÏ @ @ @LÏ@mc…@ïvîj@Սbß @ @ @@@ @ @[Šíbi…@éîÛìi@ßa@Ímìç@ @ Nïmbß@aëbi…@ð…ìi@Ímìç @ @LŠma…@Î…bÐ×@ë‰ìiŠi @ @Lï×b×@ÍÜiŠi@bë‰@oÏa… @ @[Šua@ÍÛbÐ×@ë‰ì™Ši @ @Nð…bu@Õm@Íjà×@bËìi@ðb™bi @ @Lë‰ì™@âbŠi@Šuýi@ð‰bß @ @LoÌía@éÜÓ†äç@Šuc…@Òa @ @[ìàÜÇ@…a@Òë†îç@ëüb× Noߊy@å×a@Ήëa@aì .4 .1 .5 é×Šß 10 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H 5@åÛaõì@I@@AZ@´™bèi @ @ @ @ @H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @NÞìni@Íí@åÏaìu@åË…@Îìì×@oз@åØîŽía Òbi@ìjía bß@å×bß èîÛ@ïÛbm æìçbm@ÍÛëa @@@@@@@@@ @ @ åËbm@m @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @åía@ ð‰bç@ L@ ðb@ ____________@ Ííb@ ðb @åØèí†èÌß@ ðb@ N@ ÙíŠß@ åäíìè׊Ï@ ____________ @_____________@ æa…@ ìjía@ Öìnãëa@ ____________ @ @NâbM@ âbŠi@____________@ïßb×@Néía@paìi é×Šß 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H 6@åÛaõì@I@@BZ@´™bèi @H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @ @ @NÞëc…@åçìj¹aŠi@æõbmb׊Ï@åØíëbu@æa…@„bi @ @ ë‰ì™Ši „bj¾ ÕÐm ™ìmŠi @ @ ÍîÛbj¾ @ @@@N1 .‫@ﺧﱪ‬p‰ì@@membaca@Ά@éía @@@@@@@@@ @ Nð…bu@Õm@Íjà×@bËìi@ðb™bi@Šua@ÍÛbÐ×@Bergur @ u@@@N2 @ @ @ @ @ @@ @ @@@ @@ @@ NÚýß@êëŠ×@Šíõa@÷ìÏ@oibvÏ… @@ @@ @@ @@ @ @bertugas @ê†î‘a‰@æaìÏ @@@@@@@@@@@N3 @ @@@@@@@@@ @ @ @ @@@ @@ @@ @@ @@ @@ @ Nåßbm…@ìmbi@tersepak@æaŠ×@a‰†@ìía@ï×b× @@@@@N@ 4 @ @ @@@@@@@@@@ @ @@ Næëü@Þì™ ‫ ﺑﻮﻻ ﻛﺄﺭﻩ‬membaling @@@@@@@@N ‫ @ ﻫﺸﺎﻡ‬5 @ é×Šß @ @ 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @H 7@åÛaõì@I@@BZ@´™bèi @ @ @ @Nsãõb¯a@Þìni@Íí@æõbmb׊Ï@éîÜî¾@åË…@Îìì×@oз@åØîŽía@@ @@ @ @ @ @ @ @N1 @ @{ Š™Ši@O@‰ì™‰ìi@@}@@@_______@@å×bß@Úì@ðŠß‹ @ @ @ @@@@ @ @N@2 @ @ @{ ‰ìn×ë…@O‰ìn×…@@}@oî×bŽÏ@bŽÔ튾@Ά@______ @ @@ @ @ @ @ @@@_______@@Ü×…@Šuýi@Ά@ïÜÇ @ @N3 @ @ @ @{ ŠmìÐßì×@O@ŠmìÐ×@@}@ @ @ @ @ @ @@åØäÛbu…@Ά@_______@@ābäm@åØnàîu@´Ðàî× @ @N4 @ @ @ @{ @@ÙíØía@O@ÙíØîÜía@@}@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@éÛì؍@ì×ìi@ða†×…@@_______@@ïÜj¾@ïãbyë‰ @ @N@5 @ @{ ݎÏ@O@ÝîŽäîÏ@@}@ @ @ @ é×Šß 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @ @ @ @ .

@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @H 8@åÛaõì@I@@BZ@´™bèi @ @ NlŠÇ@÷bèi@åàväîÏ@pb×@îÛìm@æa…@éîÜîÏ @ @@@@@ @ @ @ @ @ @ @ ŠmìÐßì× @ @ @@ @ @@ @@@@@@@@ @ @@ ‫ﺍﺧﻼﺹ‬ @@ @@ @÷ìu @ @ ÞûîãŠ× @@ @@ @@@@@ @@ @ æú Ýí‰ìãìß ñý• ñb׋ oibz• |• @ @lŠÇ@÷bèi 1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2 3 4 5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ é×Šß @ @ 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I 6@æìçbm @ @H@9 @åÛaõì@I @C Z@´™bèi @ @ @ @@@@@@@ Nêëbi…@í‰b™Ši@æõbmb׊Ï@åØíëbu@æa…@„bi @ @ @ @ @ @NéÛì؍@oØÌíŠÏ@ë‰ì™@ð‰bç@åmìj @ @ @mengadakan@ éÜm@ ‫ @ﺣﺎﻓﻆ‬éÛì؍@ LÐÛ@ Íí@ ìia‰@ ð‰bç@ †Ï @éÜm@íûîn×a@ðb™bjÜÏ@N@éÛì؍@ oØÌíŠÏ@ë‰ì™@ð‰bç@ sambutan @éÛbía@ ta‰bnãa@ LpìjŠm@ åmìj@ memeriahkan@ ï™bi@ å×a…c… @åmìj@ Ná™aŠi@ åíb×bÏ@ æa…@ bØîãb×ì@ L@ ´qbq@ pertandingan Néí†ç@penyampaian@îÜ©@åË…@‫@ﺑﺮﺍﺧﲑ‬pìjŠm @ @ @ @ @ @@@@@ @ @N1 @ @ @ @ @N2 @ @ @ @N3 @ @ @ @ @ @N4 @ @ é×Šß @ @N5 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

@ @H 10@åÛaõì@I@@CZ@´™bèi @H@âbmŠÏ@åÛìi@6@I@6@æìçbm @ @ N‫@ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬ñ†ÇbÓ@pìØîÌß@üì@îÛìm @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Øí‡ @ @N1 @ @ œîi @ @N2 @ @ @ @ ‫ﺩﻋﺎﺀ‬ @ @N3 ÷ìu @ @N4 @ @ lbn× @ @N5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ é×Šß 10 @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa @ @ @ @ @ .

@ @ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa@…ìØí‰@Ήìi @ @HâbmŠÏ@åÛìi@aI@a@æìçbm @ @___________________@Z@@@@@@@@@@@@âbã @ @___________________@Z@æìçbm@O@Ü× @ @N‰ì؍@Îaë‰@a…@Þìni@Íí@åÏaìu@éÜßìu@…ìØíŠß@ë‰ì™@Z@³mb ë‰ì™@åŽÛëa@ ‰ì؍@ ïuëc…@æçbà×@ða‰bä@ åÌÜîi@ A ´™bèi@@@@@@ @ /10@ @ @Npb×ì×ì@oÐßaOœîm@†Ï‰…@ðŠí…Šm@pbía@ëbma@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾ 1 @ /10 Npb×ì×ì@oÐßaOœîm@†Ï‰…@ðŠí…Šm@pbía@ëbma@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾ 2 @ /10 Npb×ì×ì@oÐßaOœîm@†Ï‰…@ðŠí…Šm@pbía@ëbma@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾ 3 @ /10@ Npb×ì×ì@oÐßaOœîm@†Ï‰…@ðŠí…Šm@pbía@ëbma@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾ 4 @ /10 @ @NÊìà©@pb×@O@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@îÛìäß@æa…@„bj¾ 5 /50@ B @ /10 @ @ @éÜßìu ´™bèi@@@@@@ @ @Nåçìj¹a@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@ëbma@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾ 6 /10@ @NåàväîÏ@O@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@ëbma@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾ 7 @ /10 NåàväîÏ@O@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@ëbma@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾ 8 @ /30 @ @éÜßìu C ´™bèi@@@@@@ @ /10 N÷@Ùîm@ëbma@pbía@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@„bj¾ 9 @ /10 N‫@ﺧﻂ ﻧﺴﺦ‬îÛìäß@æa…@ÝäÌß 10 /20 éÜßìu@ @ @ @ @ @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

_____________________________________@Z@@@ïuìÌÏ@³mb@ __________@Z@ābväÏOÒbiìjía@åËbm@a†äm@___________@Z@ïuìÌÏ@åËbm@a†äm@ __________@Z@@@@@@@ābväÏOÒbiìjía@âbã@____________@Z@@@@@@ïuìÌÏ@âbã@ ____________@Z@@@@@@@@@@@@ƒí‰bm@ @ Z@@@éîÛëa@åØz•…@ @ ___________________@ @@ŠŽi@ë‰ì™@@@@@@@@@@@@@@@ Z‰ì؍@åÐnäÏ@bíníŠ×@ A B C D E 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 bbîi@Ü×…@ðëbu@Ò&Ò@ ðëbu@åèîÛìàÏ@⊙ëŠÏ@Ûbväß@ìÛŠÏ@ (P&P Jawi di kelas biasa) (Perlu menjalani program Pemulihan Jawi) @ @ @ @ @ @@@@@@@@bbîi@ðëbu@ÜØ×@åØÓìbß…@40% .100%@åíbÏb‚äÏ @@@@@@ðëbu@åèîÛìàÏ@ÜØ×@åØÓìbß…@@0% .39%@åíbÏb‚äÏ @ @6@æìçbm@âbmŠÏ@åÛìi@6@ðëbu@åíbÏb‚äÏ@´uëa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful