You are on page 1of 4

Code No.

1415/5051/P1
F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
zms.ÑÁ. ²T¶Fý~ª«sW B©±s ÇÜ[ù¼½LS*xqsVò (µR¶WLRi−sµR¶ù) : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c |qs|mísLiÊÁL`i, 2015
P.G. DIPLOM A IN JYOTHIRVASTHU (DISTANCE M ODE) - ANNUAL EXAM INATIONS - SEPTEM BER, 2015

}msxmsL`i - 1 : Aµ³¶R V¬sNRP ¬sLSøßá bPÌÁöLi (ALjiäÛÉÁNRPèL`i)


(Paper - 1 : Modern Architecture)
T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. úNTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁNRPV xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. Answer the following questions. 5 x 15 = 75


1. ªyxqsVòaSxqsòQûLi ¬sLRi*¿RÁ©«sLi ¾»½ÖÁzms, D»R½ö¼½ò −sNSxqsª«sVVÌÁ gRiVLjiLiÀÁ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Define Vasthu Sasthra and explain the evolution of Vasthu Sasthra. ÛÍÁ[µy (OR)
gRiXx¤¦¦¦ ¬sLSøßá −sµ³¶R VÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Mention the rules of House construction.
2. ¿RÁ»R½VLji*µ³¶R ªyxqsVòªs« oÌÁV gRiVLjiLiÀÁ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain Chaturvidha Vasthuvulu in detail.
ÛÍÁ[µy (OR)
ªyxqsVò xmsoLRiVxtsv²R¶V ¬sLRi*¿RÁ©«sLi ¾»½ÖÁzms, zqsó LRic¿RÁLRicORPQßÓáNRP ªyxqsVòxmsoLRiVxtsv²R¶VÌÁ©«sV gRiWLjiè −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Define Vasthu purusha and explain Sthira-Chara-Kshanika Vasthu purusha.
3. µj¶NS=µ³¶R ©«s©«sV −sª«sLjiLiÀÁ, xqsó ÌÁª«sVVÌÁV @NRPX»R½VÌÁV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Explain Diksaadhana and different shapes of the land. ÛÍÁ[µy (OR)
gRiX¥¦¦¦¬sNTP ©«sª«sª«sLæiR VÌÁ µy*LS A¸R¶Wµj¶ryµ³¶R ©«s©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the Ayadhi Sadhana for a house through Nava vargus.
4. gRiX¥¦¦¦LRiLi˳ÁÏ −sµ³¶j ¬s −sª«sLRiLigS ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Explain about Gruha Arambha vidhi in detail. ÛÍÁ[µy (OR)
gRiXx¤¦¦¦Li ¬sLjiøLi¿RÁµR¶gji©«s xqsó ÌÁLi ˳ݼ½NRP zqsó ¼½ ª«sVLji¸R¶VV xqsó ÌÁ xmsLkiORPQÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the physical status of land and its examination procedure for construction of a
house.
5. gRiXx¤¦¦¦¬sLSøßáLiÍÜ[ r¡Fy©yÌÁV ª«sVLji¸R¶VV DxmsgRiXx¤¦¦¦ ¬sLSøßØÌÁV gRiVLjiLiÀÁ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain Sopanas for a house and construction of Sub-houses. ÛÍÁ[µy (OR)
gRiXx¤¦¦¦µ][uyÌÁV G®ªs[¬s ©yÌÁVgRiV ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁ xmsLji¥¦¦¦LSÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain any four Gruha doshas and its remedies.
II. úNTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁÍÜ[ Hµj¶LiÉÓÁNTP xqsLiOTPQxmsò xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 5 x 5 = 25
Write short notes on any FIVE of the following.
Fs) CaRPúFyÀdÁ Esapraachi ÕÁ) µR¶OTPQßáµj¶gRiLi»R½ ¬s}tsQµ¶³R Li Dakshina Digantha nishedha
zqs) xqsó ÌÁ xmsLji»yùgRiLi Sthala parityagam ²T¶) gRiXx¤¦¦¦úxms®ªs[aPR ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiLò i Gruha pravesha muhurtham
B) ZOP[Q ú»yLRi*ßáLi Kshetrarvanam Fs£msn ) zmsaS¿RÁxqsó ÌÁLi Pisacha sthala
ÑÁ) −dsµ³¶j aRPWÌÁ Veedhi Soola |¤¦¦¦¿`Á) xmso©yµR¶VÌÁV c g][²¶R ÌÁ ¬sLSøßáLi Foundation wall construction
H) µj¶gRiWø²³¶R ª«sVV Digmudham ÛÇÁ) ¬dsÉÓÁ úxmsªyx¤¦¦¦ª«sVV Water flow
Code No.1415/5051/P2
F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi
zms.ÑÁ. ²T¶Fý~ª«sW B©±s ÇÜ[ù¼½LS*xqsVò (µR¶WLRi−sµR¶ù) : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c |qs|mísLiÊÁL`i, 2015
P.G. DIPLOM A IN JYOTHIRVASTHU (DISTANCE M ODE) - ANNUAL EXAM INATIONS - SEM PTEM BER, 2015

}msxmsL`i - 2 : Aµ³¶R V¬sNRP ªyxqsVò NRPÎÏÁ (ªyxqsVò ÛËÁ[zqsN`P ALjiäÛÉÁNRPèL`i @Li²`¶ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i)
(Paper - 2 : Modern Architecture (Vaasthu Basic Architecture & Engineering)
T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. NTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁNRPV xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. Answer the following questions. 5 x 15 = 75


1. ˳ÁÏ ª«s©«s ¬sLSøßá ¿RÁÈíÁLiÍÜ[¬s ª«sVVÆØùLiaSÌÁV LS¸R¶VLi²T¶.
Write an essay on importance of Laws of House Building Act. ÛÍÁ[µy (OR)
Aµ³¶R V¬sNRP ˳ÁÏ ª«s©«s ¬sLSøßáLiÍÜ[ xqsó ÌÁ ¬sLñiR ¸R¶V úFyµ³y©«sù»R½©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Describe in detail the importance of Land in Modern Construction.
2. BLiÉÓÁ Aª«sLRißáÍÜ[ ÍØLi²`¶ }qsäzmsLig`i úFyª«sVVÅÁù»R½©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Write an essay on importance of Land Scaping in the house. ÛÍÁ[µy (OR)
˳ÁÏ ª«s©«s ¬sLSøßáLiÍÜ[¬s g][²¶R ÌÁV ª«sVLji¸R¶VV NSLiúNUPÈÁV xqsó Li˳ØÌÁÍÜ[ LRiNSÌÁ©«sV −sª«sLRiLigS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain in detail about walls and types of concrete pillars in House Construction.
3. ÀÁú»R½xmsÈÁLi µy*LS BLiÉÓÁÍÜ[¬s gRiµR¶VÌÁV, B»R½LRi −sxtsQ¸¶R WÌÁV FsÍØ DLi²yÍÜ[ ªyxqsWò úxmsNSLRiLigS
¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
Explain in detail the Map (picture) of House plan and its rooms and important
divisions according to Vasthu. ÛÍÁ[µy (OR)
˳ÁÏ ª«s©«s ¬sLSøßá @Li¿RÁ©yÌÁ©«sV FsÍØ »R½¸R¶WLRiV ¿Á[ryòL][ −sª«sLRiLigS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain in detail the estimates to make house construction.
4. ÛÍÁ[ @ª«soÉÞ Â¿Á[¸¶R VVÈÁ, xqslLi[* ¿Á[¸¶R VVÈÁ µj¶NRPVäÌÁ ©«s©«sVxqsLjiLiÀÁ BLiÉÓÁ Fýy©±s »R½¸R¶WLRiV ¿Á[}qs −sµ³y©y¬sõ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain in detail House plan layout, Survey details, directional details of planning house
construction. ÛÍÁ[µy (OR)
˳ÁÏ ª«s©«s ¬sLSøßáLiÍÜ[¬s úFyµ³¶R −sVNRP xqsµR¶VFy¸R¶WÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain in detail primary advantage about basic emenities in the house construction.
5. Aµ³¶R V¬sNRP BLiÇÁ¬dsLjiLig`i ÍÜ[¬s −sµ³y©yÌÁ©«sV, xmsÉíÓÁNRPÌÁ µy*LS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain in detail about the systems and tables in Modern Architecture. ÛÍÁ[µy (OR)
BLiÉÓÁ ¬sLSøßáLiÍÜ[ −s¬s¹¸¶WgjiLi¿Á[ N]ÌÁ»R½ÌÁV, úxmsª«sWßØÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Describe the House Building Construction measurements and standards.
II. úNTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁÍÜ[ Hµj¶LiÉÓÁNTP xqsLiOTPQxmsò xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 5 x 5 = 25
Write short notes on any FIVE of the following.

Fs) ªyxqsVòNPR ÎÏÁ Vashtu Kala ÕÁ) −dsµ³¶j aRPWÌÁ Veedhi Sula
zqs) BLiÉÓÁ Aª«sLRißáÍÜ[ |msLi¿RÁµR¶gji©«s ¿ÁÈýÁV Trees to be grown in the compound of House
²T¶) BLiÉÓÁ xqslLi[* House Survey B) BÈÁVNRPÌÁ úxmsª«sWßáLi Standard for Bricks
Fs£msn ) BLiÉÓÁ xqsLjix¤¦¦¦µô¶R V g][²¶R ÌÁV ©yÌæÁV\®ªsxmsoÌÁ DLi²yÖÁ=©«s xmsµô¶Rð ¼½ Compound Walls for the boundaries of House
ÑÁ) BLiÉÓÁNTP LRiLigRiVÌÁV House Colours
|¤¦¦¦¿`Á) BÎÏÁ§þ NRPÛÉÁí ÈÁxmsöV²R¶V NRPWùLjiLig`i Curing at the time of house construction
H) BLiÉÓÁ ¬sLSøßáLiÍÜ[ ryµ³yLRißáLigS µ]lLiý ÍÜ[FyÌÁV Basic mistakes or defects observed while construction
****
Code No.1415/5051/P3
F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
zms.ÑÁ. ²T¶Fý~ª«sW B©±s ÇÜ[ù¼½LS*xqsVò (µR¶WLRi−sµR¶ù) : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c |qs|mísLiÊÁL`i, 2015
P.G. DIPLOM A IN JYOTHIRVASTHU (DISTANCE M ODE) - ANNUAL EXAM INATIONS - SEPTEM BER, 2015

}msxmsL`i - 3 : ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû úFy´R¶−sVNSLiaSÌÁV Fundamentals of Jyothisha


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. NTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁNRPV xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. Answer the following questions. 5 x 15 = 75


1. mx s®©sõLi²R¶V LSaRPVÌÁ @µ³¶j xms»R½VÌÁV ªyÉÓÁ NSLRiNRP»y*ÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Mention the lords of the signs in the Zodiac and give the planetary karakas. ÛÍÁ[µy (OR)
ÇÜ[ù¼½xtsQaSryòQû¬sõ ¬sLRi*ÀÁLiÀÁ µy¬s úFyµ³y©«sù»R½ ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Defining astrology and explain the importance of Astrology.
2. ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiªò s« V©«sgS ®©s[−sV? gRiX¥¦¦¦LRiLi˳ÁÏ , gRiXx¤¦¦¦úxms®ªs[aPR ª«sVVx¤¦¦¦¨LSòÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
What is meant by Muhurtas? Explain the Gruharambha, Gruha pravesa muhurthas.
ÛÍÁ[µy (OR)
mx sLi¿yLigRi úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain the benefits of Panchanga.
3. Dxms©«s¸R¶V©«s ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiLò i gRiVLjiLiÀÁ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain about the Upanayana muhurtha.
ÛÍÁ[µy (OR)
−s¥¦¦¦x¤¦¦¦ ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiLò i FsÍØ ¬sLñiR ¸R¶VLi ¿Á[ryòLiR V. How is fixed the marriage muhurtha.
4. ÇÜ[ù¼½xtsQaSryòQû¬sNTP B»R½LRi aSryòQûÌÁ»][ xqsLiÊÁLiµ³¶R Li −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the relation between Jyothisha and Other sciences.
ÛÍÁ[µy (OR)
˳ÁÏ ¿RÁúNRPLi @LiÛÉÁ[ G−sVÉÓÁ? ÅÁg][ÎÁÏ aSxqsòQûLi ÇÜ[ù¼½uy¬sNTP G−sµ³¶R LigS Dxms¹¸¶WgRixms²R¶V»R½VLiµj¶.
What is Zodiac? Explain how astronomy is useful to Astrology.
5. ˳تyÌÁV ªyÉÓÁ NSLRiNRP»y*ÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain bhavas and their Karakatwas.
ÛÍÁ[µy (OR)
NSÌÁxmsoLRiVuyLigSÌÁ xqs*LRiWxmsLi −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain the configuration of Kalapurusha.
II. úNTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁÍÜ[ Hµj¶LiÉÓÁNTP xqsLiOTPQxmsò xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 5 x 5 = 25
Write short notes on any FIVE of the following.

Fs) úgRix¤¦¦¦µR¶Xxtsí vÌÁV Aspects of planets ÕÁ) ˳ت«súFyµ³y©«sùLi Importance of Bhava


zqs) D¿RÁè¬ds¿RÁÌÁV Exaltation & Debiliation ²T¶) −sLia][»½R Lò ik µR¶aRP Vimsottari dasa
B) @¸R¶V©yLiaRP Ayanamsa Fs£msn ) »yLSÊÁÌÁLi ¿RÁLiúµR¶ÊÁÌÁLi Tarabalam Chandrabalam
ÑÁ) ª«sVWÌÁú¼½N][ßØÌÁV Mulatrikonalu |¤¦¦¦¿`Á) úgRix¤¦¦¦\®ªsVú¼½ Planetary friendship
H) r¢LRiNRPVÈÁVLiÊÁLi Solar system ÛÇÁ) xmsLi¿RÁNRPLRiz¤¦¦¦»R½Li Panchaka rahitam

****
Code No.1415/5051/P4
F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
zms.ÑÁ. ²T¶Fý~ª«sW B©±s ÇÜ[ù¼½LS*xqsVò (µR¶WLRi−sµR¶ù) : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c |qs|mísLiÊÁL`i, 2015
P.G. DIPLOM A IN JYOTHIRVASTHU (DISTANCE M ODE) - ANNUAL EXAM INATIONS - SEPTEM BER, 2015

}msxmsL`i - 4 : ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶V ªyxqsVò c bPÌÁöLki»R½VÌÁV


(Paper - 4 : Indian Temple Architecture and Iconography)
T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. NTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁNRPV xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. Answer the following questions. 5 x 15 = 75


1. ˳ØLRi¼d½¸R¶V ªyxqsVò NRPÎÏÁÍÜ[ D©«sõ úxms¾»½[ùNRP»R½ÌÁ©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Explain the special features of Indian Architecture. ÛÍÁ[µy (OR)
˳ØLRi¼d½¸R¶V ªyxqsVò NRPÎØ−sNSxqsª«sVV©«sV gRiWLjiè ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Explain the development of Indian architecture.
2. úFyÀdÁ©«s ªyxqsVò úgRiLi´yÌÁ gRiWLjiè −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain about ancient Vaastu grandhas. ÛÍÁ[µy (OR)
®µ¶[ªyÌÁ¸R¶V ªyxqsVòÍÜ[¬s ryLiZNP[¼½NRP xmsµyÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the technical terms of Temple Vaastu.
3. ®ªsVVgRiÌÁV bPÌÁöNRPÎÏÁ©«sV xqsLiOTPQxmsòLigS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain in brief Moghal Architecture. ÛÍÁ[µy (OR)
˳ØLRi¼d½¸R¶V ª«sVVzqsý Li ªyxqsVò NRPÎÏÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain Indian Muslim Architecture.
4. ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶V ªyxqsVòNPR V xqsLiÊÁLiµ³¶j LiÀÁ©«s úgRiLi´yÌÁ©«sV gRiWLjiè −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the granthas of Temple Vaastu. ÛÍÁ[µy (OR)
úxms¼½ª«sW ÌÁORPQßØÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain about the Pratima lakshanas.
5. AÌÁ¸R¶V ªyxqsVò A−sLS÷éªs« −sNSryÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the birth and development of Temple Vaasthu. ÛÍÁ[µy (OR)
z¤¦¦¦LiµR¶W ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶WÌÁ ªyxqsVò xqs*LRiWFy¬sõ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶. Explain the Vaastu of Indian temples.

II. úNTPLiµj¶ úxmsaRPõÌÁÍÜ[ Hµj¶LiÉÓÁNTP xqsLiOTPQxmsò xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 5 x 5 = 25


Write short notes on any FIVE of the following.

Fs) −sxtsñ vµ³¶R L][ø»R½Lò iR xmsoLSßáLi Vishnu Dharmottara puram


ÕÁ) \®ªsxtsñ Qªs« úxms¼½ª«sW ÌÁORPQßØÌÁV Vaishnava Idols lakshanas
zqs) ¼d½LóiR LiNRPLRi úxms¼½ª«sVÌÁV Tirthankara idols ²T¶) xqsó ÌÁ xmsLkiORPQÌÁV Examination of land
B) ª«sW©«sryLRi bPÌÁöLi Manasara silpam Fs£msn ) {qsòQû úxms¼½ª«sVÌÁV Female idols
ÑÁ) gSLiµ³yLRi bPÍØöÌÁV Gandhara Idols |¤¦¦¦¿`Á) Ëݵô¶ðR úxms¼½ª«sVÌÁV Bauddha idols
H) Dxms{mshRiLi Platform below the basement
ÛÇÁ) úµy−s²R¶ ©ygRiLRi\ZaPÌÁVÌÁV Styles of Dravidas and Nagara