ெவறிய கடைம

கக

வாவ சிற க

ேவதாதி மகஷி

அட:
அட: Prof. Dr. P. மாதவ - ெப#க$%
Visit web site: www.scribd.com/ ; search: profmadhavan

ேவதாதி மாதவ

வாக வள ட ேசவா ைமய - தமிநா
BIST – Centre for Holistic Development, Bangalore
0 98860 67232 - 0 98652 11738

கக வாவ சிற க

ெவறிய பா% லா
ெவறி

கற
அறித

பாட

அறிவத ேக

ெதாழி ெச'வத ேக

ெச'வ(

திற

ெப)வத ேக

திறைம

ெவறி

பைடபத ேக

ெவறி பைட + திறைமக,

=

(ண1

X ெசய

(ண1

=

நப ைக X திறைம

ெசய

= ெசய திடமித X
திடைத ெசயலா +த

நப ைக

=

திறைம

= பயசி பழ+த X
வலவனாத

த4 க X த5ய%1

ெவறி ப*க,
ப*க,

1. சிறபாக ப* + திறைமக,
- அதிக மதிெப-க, ெபற

ெவறி ப* 1 = தைன உய%(வ(
2. நல ேவைல வா' திறைமக,
- சீய பதவ / ெதாழி ெபற
3. ந வா ைக திறைமக,
- நலமான / வளமான / ேபா)
வா1 ெபற

ெவறி ப* 2 = பறைர உய%(வ(
ெவறி ப* 3 = தைன அறிவ(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful