You are on page 1of 2

@H qevsi" th'" Serbikh'" !

Orqodovxou
!Ekklhsiva" peri; th'" ejn Oujkraniva/
krivsew" meta; ta
ta;" newtavta" ajpofavsei"
tou' Patriarceivou Kwnstantinoupov
Kwnstantinoupolew"
vlew"
lew
@H dih
dihvmero" sunedrivasi" th'" Sunovdou th'" @Ierarciva"
th'" Serbikh'" !Orqodovxou !Ekklhsiva" a" (6 - 7 Noembrivou tou'
trevconto"
onto" e[tou") h\to ajfierwmevnh eij" triva kuvria qevmata - eij"
th;n ejn Kossufopedivw/ kai; Metocivoi" oi" katavstasin, eij" th;n
oi
pro
prowvqhsin tou' susthvmato" th'" morfwvsew" kai; th'" ejn gevnei
paideiva" eij" th;n Serbikh;n !Orqovdoxon !Ekklhsivan kai; eij" th;n
ejn Oujkraniva/ krivsin meta; ta;" newtavta" ajpofavsei" tou'
Patriarceivou Kwnstntinoupovlew". Th;n ijdikhvn th" th" qewvrhsin
th'"' ejn Kossufopedivw/ kai; Metocivoi" katastavsew", kaqw; kaqw;" kai;
th;n prooptikh;n tou'tou' ajgw'no" uJpe;r th'" diathrhvsew" th''"
marturikh'" aujth'" serbikh'" ejparciva" ejnto;" tw'n oJrivwn th'"
Serbiva" uJpo; ta;" sunqhvka" tw'n ajkatapauvstwn proklhvsewn
th'"' hJgesiva" tou' ejkei' yeudokravtou" kai; tw'n diarkw'n pievsewn
tw'n megavlwn dutikw'n dunavmewn, e[cei hJ Suvnodo" h[dh
parousiavsei eij" to; koinovn ma" di! ijdiaitevrou ajnakoinwqevnto".
!Epivsh" ei\nai, ojlivgon-poluv, koinw'" gnwsth; hJ drasthriovth" h"
th'" Sunovdou eij" to; pedivon tou' ejkklhsiastikou' morfwtikou'
susthvmato" kai; th'" paideiva", plh;n o{mw" hJ qevsi" th'"
Sunovdou wJ" pro;" to; zhvthma th'" ejn Oujkraniva/ !Ekk !Ekklhsiva"
ei\nai gnwsth; movnon merikw'
merikw".'". Ai
Aijtiva ei\nai to; gegonov", o{ti hJ
qevsi" aujth; e[prepe na; koinopoihqh'/ prw'ton uJphresiakw'" eij"
o{la" ta;" !Orqodovxou"ou" !Ekklhsiva", ajrch'" ginomevnh" h" ajpo; tw'n
Patriarceivwn Kwnstantinoupovlew" kai; Movsca", kai;
dh; eij" ta;" ejndedeigmevna" glwvssa" (th;n eJllhnikhvn, th;n
rwssikh;n kai; th;n ajgglikhvn), pra'gma, to; oJopoi' Jpoi'on ajphv/thsen
wrismev
Jrismevnon crovnon. Touvtou h[dh tetelesmevnou, twvra ei\nai
hJ stigmh; na; ejkteqh'/ hJ scetikh; topoqevthsi" th'" Serbikh'"
2

!Orqodovxou !Ekklhsiva" kaq! oJloklhrivan eij" to; koinovn ma"


wJ" e{petaiÚ
etaiÚ
„Diapistwvsasa meta; luvph", o{ti to; Patriarcei'on
Kwnstantinoupovlew" e[labe th;n iJerokanonikw'" ajqemelivwton
ajpovfasin, o{pw" ajpokatasthvsh/ kai; ajnagnwrivsh/ wJ" ejpiskovpou"
tou;" duvo hJgevta" tw'n ejn Oujkraniva/ scismatikw'n parafuavdwn,
tou;" Filavreton Ntenisevnko kai; Makavrion Mavletit", oJmou' meta;
th'" iJerarciva" kai; tou' klhvrou aujtw'n, ejx w|n oJ me;n prw'to" ejn
kairw'/ tw'/ devonti kanonikw'" kaqh/revqh, ei\ta d! ajfwrivsqh kai;
ajnaqematismw'/ kaqupeblhvqh, oJ de; deuvtero" sterei'tai th'"
ajpostolikh'" diadoch'", a{te pneumatiko;
pneumatiko;" e[kgono" w]n th'"
parasunagwgh'" tw'n legomevnwn samosbgiavtie (o{ ejstin
„aujqierwmevnoi”
oi”, aujtoceirotovnhtoi), hJ Suvnodo" qewrei' th;n
ajpovfasin tauvthn mh; desmeutikh;n dia; th;n Serbikh;n
!Orqovdoxon Ekklhsivan.
@H Suvnodo" de;n ajnagnwrivzei
zei ta; proanenecqevnta a[toma
kai; tou;" su;n aujtoi'" wJ" ojrqodovxou" ejpiskovpou" kai; klhrikou;"
kaiv, eJpomevnw", de;n ajpodevcetai th;n leitourgikh;n kai; kanonikh;n
koinwnivan met! aujtw'n kai; tw'n qiaswtw'n aujtw'n.
@H Suvnodo", tevlo", proteivnei
nei tw'/ Patriarceivw/
Kwnstantinoupovlew" kai; pavsai" tai'" loipai'" topikai'"
aujtokefavloi" !Ekklhsivai", o{pw" to; zhvthma tou' aujtokefavlou
kai; to; zhvthma th''" ojrqodovzou diaspora'" ejxetasqw'sin wJ"
tavcista ejn panorqodovxw/ Sunovdw/, pro;" ejpibebaivwsin me;n kai;
ejmpevdwsin th'" kaqolikovthto" kai; eJnovthto" th'" !Orqodovxou
!Ekklhsiva", pro;" ajpofugh;n de; eij" to; ejfexh'" tw'n peirasmw'n,
oi|o" oJ parwvn, o}" sumbaivnei tanu'n th'/ aJgiva/ !Orqodoxiva/.”

!Epivskopo" Mpavtska" EijEijrhnai'o",


",
uJpeuvquno" tw'n dhmosivwn scevsewn kai; th'"
ejnhmerwvsew" eij" th;n @Iera;n Suvnodon