You are on page 1of 13

A Nagy Arkánum

és a lapok
jósjelentései

1. A Varázsló – Jártasság, diplomá-
cia, készségek, betegség, fájdalom, veszte-
ség, szörnyûség, határozottság, akaraterõ,
a Kérdezõ maga (ha férfi). Fordítva: orvos,
mágus, mentális betegség, szégyen, nyug-
talanság.
2. A Fõpapnõ – Titkok, misztérium,
a jövõ, mely még nem bontakozott ki, a nõ,
aki a Kérdezõ (ha férfi) érdeklõdését felkel-
tette, a Kérdezõ (ha nõ), csend, makacsság,
bölcsesség, tudomány. Fordítva: szenvedély,
erkölcsi vagy fizikális hevület, önhittség,
felszínes tudás.
3. Az Uralkodónõ – Termékenység,
kezdeményezés, tettek, hosszú napok,
alattomosság, az ismeretlen, nehézségek,
kétely, tudatlanság. Fordítva: világos, igaz,
a szóban forgó ügyek kibontakozása, nyil-
vános öröm, egy másik olvasat szerint bi-
zonytalanság is.
4. Az Uralkodó – Stabilitás, hatalom,
segítség, védelem, egy nagyszerû személy,
meggyõzõdés, józan ész. Fordítva: jó szán-

11
dék, együttérzés, tekintély, az ellenség meg-
tévesztése, akadály, éretlenség is.
5. A Fõpap – Házasság, fogság, szolgá-
latkészség, inspiráció, a férfi, akihez a Kér-
dezõ fordulhat. Fordítva: társaság, jó megér-
tés, egyetértés, túlzott kedvesség, gyengeség.
6. A Szeretõk – Vonzalom, szeretet,
szépség, a megpróbáltatásokon való felül-
emelkedés. Fordítva: kudarc, bolond becs-
vágy.
7. A Szekér – Segítség, gondviselés, há-
ború is, diadal, önteltség, bosszú, gondok.
Fordítva: lázadás, veszekedés, viták, peres
ügyek, vereség.
8. Az Erõ – Hatalom, energia, tettek, bá-
torság, nagylelkûség. Fordítva: hatalommal
való visszaélés, despotizmus, gyengeség,
viszálykodás.
9. A Remete – Óvatosság, különösen
árulás, elkényeztetés, korrupció, gúnyoló-
dás. Fordítva: rejtõzködés, álcázás, politika,
félelem, indokolatlan elõvigyázatosság.
10. A Szerencsekerék – Sors, komoly
bevétel, siker, szerencse, boldogság. Fordít-
va: gyarapodás, bõség, felesleg.
11. Az Igazság – Méltányosság, he-
lyesség, óvatosság, végrehajtás. Fordítva:
törvény minden területen, bigottság, elõ-
ítéletek, túlzott komolyság.

12
12. Az Akasztott ember – Bölcsesség,
megpróbáltatások, körültekintés, megkü-
lönböztetés, áldozat, intuíció, jóslat, prófé-
cia. Fordítva: önzés, a tömeg, állam.
13. A Halál – Vég, halandóság, rombo-
lás, korrupció. Fordítva: tehetetlenség, alvás,
letargia, alvajárás.
14. Mértékletesség – Gazdaságosság,
mérsékletesség, takarékosság, menedzs-
ment, szállás. Fordítva: egyházakkal, vallá-
sokkal, szektákkal kapcsolatos dolgok, pap-
ság, szerencsétlen együttállások, felbomlás,
versengõ érdekek.
15. Az Ördög – Pusztítás, erõszak, erõ,
vehemencia, rendkívüli erõfeszítések, sors-
szerûség, mely elõre elrendelt, de nem ezért
rossz. Fordítva: gonosz sorsszerûség, gyenge-
ség, kicsinyesség, vakság.
16. A Torony – Kín, szorongás, rom-
lás, ínség, csapás, szerencsétlenség, szégyen,
megtévesztés. Fordítva: egy leírás szerint
ugyanaz, csak kisebb mértékben, elnyomás,
bebörtönzés, zsarnokság.
17. A Csillag – Veszteség, lopás, kisajá-
títás, elhagyatottság, bár egy másik olvasat
szerint reményt és szép kilátásokat sugall
a jövõre nézve. Fordítva: arrogancia, impo-
tencia, gõg.
18. A Hold – Titkos ellenségek, veszély,
csalódás, sötétség, terror, megtévesztés,

13
hiba. Fordítva: instabilitás, következetlen-
ség, csend, kisebb mértéktû megtévesztés
és hiba.
19. A Nap – Anyagi boldogság, szeren-
csés házasság, elégedettség. Fordítva: ugyan-
az kisebb mértékben.
20. A Végítélet – Pozícióváltás, meg-
újulás, eredmény. Fordítva: gyengeség,
kishitûség, egyszerûség, megfontoltság,
döntés, ítélet.
21. A Világ – Biztosított siker, útvonal,
utazás, kivándorlás, repülés, helyváltoz-
tatás. Fordítva: tehetetlenség, kötöttségek,
stagnálás, állandóság.
0. A Bolond – Könnyelmûség, mánia,
extravagancia, mámor, delírium, õrület,
nem szándékos árulás. Fordítva: hanyagság,
távollét, megosztottság, gondtalanság, apá-
tia, semmisség, hiúság.

Láthatjuk, hogy hacsak nem egy minden
kétséget kizáró felszíni jelentést közvetít,
a Nagy Arkánum jóslásmûvészete nagy-
mértékben mesterkéltnek és önkényesnek
hat majd, legalábbis én így találtam. Ám
a fény misztériuma és a fantázia más és más
természetû.

14
A Kis Arkánum

A következõkben a tarot lapjait a négy szín
szerint írjuk le, azon képek alapján, melyek-
hez tartoznak, jelentéseik összhangjában
pedig számos forrás volt segítségünkre.

BOTOK
Botok Királya
A laphoz tartozó fizikális és érzelmi termé-
szet sötét, tüzes, hajlékony, lelkes, szenve-
délyes, nemes. A Király egy rügyezõ botot
emel fel, és a többi színben megjelenõ
három megfelelõjéhez hasonlóan a meg-
tartás fejkötõjét viseli a koronája alatt. Az
oroszlán szimbólumához kapcsolódik, mely
trónja támláját díszíti. Jósjelentések: Sötét
férfi, barátságos, vidéki férfi, általában há-
zas, õszinte, lelkiismeretes. Ez a lap min-
dig õszinteséget jelez, és híreket jelenthet
váratlan örökséggel kapcsolatban, melyre
hamarosan számíthatunk. Fordítva: Jó, de
kemény, rideg, de toleráns.

15
Botok Királynõje
A botok ebben a színben mindig rügyesek,
mivel ez a szín az élet és a lelkesség színe.
A Királynõ személyisége érzelmileg és más-
hogy is hasonló a Királyéhoz, de sokkal
vonzóbb. Jósjelentések: Sötét nõ, vidéki nõ,
barátságos, tiszta, szeretõ, tiszteletreméltó.
Ha ez a lap egy férfire utal, akkor jó szán-
dékú, ha nõre, akkor érdeklõdik a Kérdezõ
iránt. Jelenti még a pénz szeretetét, vagy
valamilyen üzleti sikert. Fordítva: Kedvezõ,
gazdaságos, elõzékeny, szolgálatkész. Ezen-
kívül utalhat ellentétre, féltékenységre, csa-
lásra vagy hûtlenségre.

Botok Lovagja
Úgy tûnik, mintha épp útközben lenne rö-
vid bottal felfegyverkezve. Bár erõszakosnak
tûnik, mégsem háborús a célja. Dombokon,
vagy piramisok közt halad át. Jósjelentések:
indulás, távollét, repülés, emigráció. Egy fi-
atal, barátságos, sötét férfi. Helyváltoztatás.
Fordítva: Szakadás, megosztás, zavar, viszály.

Botok Apródja
Az elõzõhöz hasonló jelenetben egy fiatal-
ember áll megnyilvánulás közben. Isme-
retlen, de megbízhatónak tûnik, ruházata
furcsa. Jósjelentések: Sötét, fiatal férfi, meg-
bízható, szeretõ, küldött, postás. Férfinak jó

16
hírt közvetít vele kapcsolatban. Ha Kelyhek
Apródja követi, veszélyes riválist jelez. Szí-
nének fõ tulajdonságait hordozza. Fordítva:
Anekdoták, bejelentések, rossz hírek. Dön-
tésképtelenség és a vele járó instabilitás.

Botok tízes
Egy férfi, aki összeroppan a tíz bot súlya
alatt, melyet cipel. Jósjelentések: Sok jelen-
tést hordozó lap, és néhányat közülük nem
lehet összhangba hozni. Eltekintek attól,
amely tisztelettel és szilárd hittel kapcsola-
tos. A fõ jelentése egyszerûen az elnyomás,
de jelenthet szerencsét, nyereséget vagy
bármilyen jellegû sikert, illetve az ezekkel
járó nyomást is. Csalóka felszínt, álcát, hit-
ványságot is jelez. Az a hely, melyre ez az
alak tart, lehet, hogy szenved a rudaktól,
melyeket hordoz. A sikert gyengíti, ha Kar-
dok kilences követi, és ha pereskedésrõl van
szó, biztosan valamennyi veszteséggel jár.
Fordítva: Ellenségeskedések, nehézségek,
intrika és hasonlók.

Botok kilences
Az alak a botra támaszkodik, tekintete vá-
rakozó, mintha ellenségre számítana. Mö-
götte nyolc másik bot látható, meredeznek,
rendezett formában, mint a kerítés. Jósjelen-
tések: Ez a lap ellentétek esetén erõt jelez. Ha

17
támadás éri, ez a személy a csapást bátran
kiállja, termete arra utal, hogy félelmetes
ellenségnek bizonyul. Ezzel a fõ jelentéssel
lehetséges járulékai a késedelem, a felfüg-
gesztés, a halasztás. Fordítva: Akadályok,
csapások, balsors.

Botok nyolcas
A lap a mozdíthatatlan dolgok közt a moz-
gást mutatja – nyílt vidéken át repülõ bo-
tok formájában. Saját sorsukat teljesítik be.
Kézenfekvõ, hogy amit jelképeznek, a kü-
szöbön lehet. Jósjelentések: Aktivitás a vál-
lalkozásokban, az aktivitás útja, gyorsaság,
mint egy expressz-futár, nagy sietség, nagy
reménység, száguldás egy olyan végzet felé,
mely boldogságot ígér, általában mozgás-
ban van, a szerelem nyilait is jelentheti.
Fordítva: A féltékenység nyilai, belsõ vita,
lelkiismeret-furdalás, veszekedések.

Botok hetes
Egy fiatal férfi markáns vonásokkal egy bo-
tot suhogtat, hat másikat lentrõl tartanak
ellene. Jósjelentések: A hõsiesség lapja, hiszen
a felszínen hatan állnak szemben egy ellen,
bár õ van fölényes helyzetben. Intellektuális
síkon vitát, szócsatát jelez, üzleti tárgyalást,
kereskedelmi harcokat, bartert, versengést.
Továbbá a siker lapja is, mivel a harcos felül

18
helyezkedik el, és az ellenfelei valószínû
nem érnek fel hozzá. Fordítva: Tanácstalan-
ság, zavar, feszültség. Döntésképtelenségre
is figyelmeztet.

Botok hatos
Egy babérkoszorús lovas kezében egy babér-
koszorúval díszített bot, mellette gyalogo-
sok botokkal. Jósjelentések: Ezt a lapot úgy
tervezték, hogy számos jelentést lefedjen.
A felszínen egy gyõzedelmeskedõ hõs, de jó
hírt is jelent, melyet a Király hírnöke visz ki.
Az elvárásokat a saját vágya koronázza meg,
a reménység koronája. Fordítva: Megértés,
félelem – egy gyõzedelmes ellenség a ka-
puban, árulás, hûtlenség, mivel az ellenség
számára nyitunk kaput.

Botok ötös
Egy csapat fiatal, akik botokat suhogtatnak
sport vagy verseny során. Tettetett harc,
ezért jósjelentései a következõk: Utánzás,
mint például a színlelt harc, de a meg-
erõltetõ verseny és a küzdelem is, illetve
a gazdagság és a szerencse kutatása. Ebben
az értelemben az élet harcához kapcsoló-
dik. Ezért néhány értelmezés azt mondja,
hogy ez az arany, a nyereség és a bõség
lapja. Fordítva: Pereskedés, viták, trükkök
és ellentétek.

19