You are on page 1of 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/11/2018

Αρ. πρωτ.: 4169/155133
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣH ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
Ταχ.∆/νση: Βερανζέρου 46 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Κώδικας: 104 38 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Γεωργοπούλου
Τηλέφωνο: 210 2125725
FAX: 210 5271615
e-mail: igeorgopoulou@minagric.gr;

ΘΕΜΑ:«Ολοκλήρωση εµβολιασµών φθινοπωρινής εκστρατείας 2018.
Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εµβολιασµών της άγριας
πανίδας.»

Η 9η εκστρατεία για τον από του στόµατος εµβολιασµό των ζώων της άγριας
πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας για το φθινόπωρο 2018 έχει ολοκληρωθεί
σε όλες τις ΠΕ που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εµβολιασµών.
Το Πρόγραµµα Αξιολόγησης της Αποτελεσµατικότητας των Εµβολιασµών των
κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας που ακολουθεί την φθινοπωρινή
εµβολιακή καµπάνια του 2018 ξεκινά ένα µήνα µετά από την ολοκλήρωση των
εναέριων ρίψεων εµβολίων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Εφαρµογής του
Προγράµµατος.
Οι βασικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθορίζονται στην υπ’αριθµ.
3336/121853/11.09.2018 Απόφαση.

Ο αριθµός αλεπούδων που πρέπει να συλλεγούν ανά ΠΕ προκύπτει από τη
διαφορά του ετήσιου στόχου (4 αλεπούδες ανά 100km2 -για 2 εµβολιακές
καµπάνιες-) αφαιρώντας τον αριθµό αλεπούδων που προσκοµίσθηκαν προς
εξέταση στο ΕΕΑ για την ενεργητική επιτήρηση της εµβολιακής καµπάνιας της
άνοιξης 2018.

Το πρόγραµµα αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των εµβολιασµών
ξεκινά στις :

 Στις 16.11.2018 στις ΠΕ ∆ράµας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης.
 Στις 28.11.2018 στις ΠΕ Καστοριάς, Φλώρινας, Καβάλας, Σερρών,
Πέλλας, Κιλκίς, Χαλκιδικής.

Το πρόγραµµα αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των
εµβολιασµών ξεκινά για τις υπόλοιπες ΠΕ, ως ακολούθως :

 Στις 01/12/2018 στις ΠΕ Ευρυτανίας (τµήµα), Άρτας, Πρεβέζης
(τµήµα), Αιτωλοακαρνανίας (τµήµα), Ιωαννίνων
 Στις 07/12/2018 στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Τρικάλων,
Κοζάνης, Γρεβενών, Πιερίας, Λάρισας.

Υπενθυµίζουµε εκ νέου τη σηµασία συλλογής ενήλικων ζώων προκειµένου να
εξάγονται αξιόπιστα συµπεράσµατα αναφορικά µε την επιτυχία των
εµβολιασµών.

Σε όλες τις ΠΕ το Πρόγραµµα θα διαρκέσει για δύο (2) µήνες κατόπιν της
έναρξής του, ενώ υπάρχει πιθανότητα παράτασης αναλόγως της πορείας
συλλογής δειγµάτων.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ Χρυσούλα ∆ηλέ
Πίνακας. Αριθµός αλεπούδων ανά Π.Ε. στα πλαίσια της αξιολόγησης των
εµβολιασµών.

Ελάχιστος αριθµός
Περιφερειακή αλεπούδων ανά ΠΕ
Ενότητα που πρέπει να
εξετασθούν
1 Χαλκιδική 126
2 Γρεβενά 81
3 Ηµαθία 66
4 Ιωάννινα 195
Αιτωλοακαρνανία
5
(τµήµα) 50
6 Καρδίτσα 90
7 Άρτα 59
8 Καστοριά 44
9 ∆ράµα 112
Καβάλα (εκτός
10
Θάσου) 64
11 Σέρρες 124
12 Πιερία 23
13 Πέλλα 94
14 Λάρισα 149
15 Θεσσαλονίκη 129
16 Κιλκίς 87
17 Φλώρινα 72
18 Τρίκαλα 3
19 Κοζάνη 128
Έβρος (εκτός
20
Σαµοθράκης) 152
21 Ροδόπη 64
22 Ξάνθη 71
23 Πρέβεζα (τµήµα) 18
24 Ευρυτανία (τµήµα) 26
Χάρτης. Η περιοχή εµβολιασµού επισηµαίνεται µε µπεζ χρώµα (εντός και εκτός
κόκκινων κύκλων) και συµπίπτει µε τις περιοχές συλλογής δειγµάτων ενεργητικής
επιτήρησης µετά την εµβολιακή καµπάνια του φθινοπώρου 2018.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Έντυπο Αποστολής δειγµάτων από κυνηγούς και φύλακες θήρας για το
Πρόγραµµα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΟ/∆ΕΙΓΜΑ
Είδος ζώου
Φύλο του ζώου
Κατάσταση που βρέθηκε το ζώο
Τόπος που θανατώθηκε
Ηµεροµηνία θανάτωσης
Ονοµατεπώνυµο κυνηγού/φύλακα θήρας
που θανάτωσε το ζώο
Υπογραφή κυνηγού/φύλακα θήρας που
θανάτωσε το ζώο
∆ιεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας του
ατόµου που θανάτωσε το ζώο
Είδος δείγµατος Ολόκληρο ζώο □

Ηµεροµηνία συλλογής δείγµατος
Κωδικός δείγµατος ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ
Τοποθεσία συλλογής δείγµατος/Γεωγραφικές
Συντεταγµένες σηµείου συλλογής
Μέσο µεταφοράς
Βοήθησαν άλλα άτοµα στην περισυλλογή
του δείγµατος;(εάν ναι αναγράψτε τα
στοιχεία των ατόµων)
ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΘΑΝΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΛΕΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ (ΕΜΒΟΛΙΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΕ………………………., Τµήµα Κτηνιατρικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ονοµατεπών Πατρώνυ ΑΦ ΙΒΑ Ιδιότη Άδεια Αριθµός Ηµεροµηνία/ Έντυπο Ύψ
ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ υµο µο Μ Ν τα κυνηγι κατάλληλω ες Συλλογή ος
ού σε ν προσκόµισης ς Επιχ
ισχύ δειγµάτων δείγµατος δείγµατο ορή
(αριθµ (αλεπούδες και ς γησ
ός που δικαιολογητι (ΝΑΙ/ΟΧ ης
αδείας θανατώθηκ κών στο Ι)
) αν και είναι Τµήµα
εφικτή η Κτηνιατρικής
συλλογή
αίµατος)

Ηµεροµηνία

Ο αιτών
ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

Κατάλογος φυλάκων θήρας και κυνηγών που απέστειλαν κατάλληλα δείγµατα αλεπούδων για την Ενεργητική Επιτήρηση της
Λύσσας στο Τµήµα Κτηνιατρικής ΠΕ……………..το έτος …………….
ΠΕΡΙ Ονοµατεπώ Πατρώνυµο ΑΦΜ ΙΒΑΝ Ιδιό Άδεια Αριθµός Ηµεροµ Έντυπο Ύψ
ΦΕΡΕ νυµο τητα κυνηγιού σε κατάλληλ ηνία/ες Συλλογής ος
ΙΑΚΗ ισχύ ων προσκό δείγµατος Επιχ
ΕΝΟΤ (αριθµός δειγµάτω µισης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ορή
ΗΤΑ αδείας) ν δείγµατ γησ
(αλεπούδ ος και ης
ες που δικαιολο
θανατώθ γητικών
ηκαν και στο
είναι Τµήµα
εφικτή η Κτηνιατ
συλλογή ρικής
α/α αίµατος)
1
2
3
4
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

1. Αποδέκτες για ενέργεια

1.1 Περιφέρειες της Χώρας οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραµµα εµβολιασµών , Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,
∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών - Έδρες τους
1.2 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραµµα εµβολιασµών , ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
1.3 Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα Ζώα , Νεαπόλεως 25, 15310 Αγία Παρασκευή
1.4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. 10432 –Αθήνα (µε την παράκληση να ειδοποιηθούν οι
αποκεντρωµένες διοικήσεις)
1.5 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (µε την παράκληση να ειδοποιηθούν τα µέλη σας)Φωκίωνος 8 & Ερµού10563-Αθήνα

KOINOΠΟΙΗΣΗ
Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
ΚΕΕΛΠΝΟ