You are on page 1of 4

Fakultet za preduzetni menadžment

Silabus

UPRAVLJANJE PROMENAMA

Školska 2005-2006..god.

Profesor: Doc. dr Zdenka Đurić


Asustent: Maja Petković, asistent-saradnik

e-mail:zduric@eunet.yu; zdenka.djuric@fpmbk.edu.yu
Vreme i mesto konsultacija: Istaknuto na kabinetu

Verzija: 1 Oznaka: 03.Q.4.01-3 Broj izmene: Strana od


Fakultet za preduzetni menadžment

Silabus

Cilj predmeta
Ovladavanje znanjima i veštinama potrebim za kvalitetno razumevanje i rešavanje problema
promena u spoljnom svetu i u radu i ponašanju najrazličitijih subjekata

Literatura
Osnovna – obavezna: Zdenka Đurić Upravljanje promenama, FPM,BK, Novi Sad
Dopunska: Zdenka Đurić Upravljanje razvojem preduzeća, FPM,BK, Novi Sad; Zdenka
Đurić Prilagođavanje promenama – uslov uspešnosti preduzeća, IEB,Beograd; Džon Koter
Vođenje promena, Želnid, Beograd; Isak Adižes Upravljanje promenama, Prometej, Novi
Sad

Način formiranja ocene


Student koji tokom godine prikupi pozitivne ocene po osnovu kolokvijuma, domaćih
zadataka i prisustva i aktivnosti na predavanjima i vežbama na kraju godine dobija zaključnu
ocenu.
U izvođenju zaključne ocene koriste se sledeći ponderi: Ocena na kolokvijumu ponderiše se
sa 0,15; Ocena iz domaćeg ponderiše se sa 0,10; Ocena za prisustvo i aktivnost na
predavanjima i vežbama ponderiše se, ukupno sa 0,25
Student koji tokom godine ne prikupi pozitivne ocene po svim osnovama izlazi na ispit. Ispit
je pismeni 7-8 pitanja

Planirane tematske jedinice

Mesec Tematski blokovi


Februar 1. Promene u nama i oko nas i uloga i značaj promena /2/
2. Sposobnosti i mogućnosti nošenja sa promenama /4/
Marti 3. Bitni elementi promene /4/
4. Upravljanje promenama i upravljanje razvojem/2/
5. Upravljanje promenama u složenim sistemima /2/
April 6. Analize u funkciji definisanja promena /4/
7. Projektni, sistemski i problemski pristup u definisanju promena /2/
8. Rešavanje novog i nepoznatog problema promena /2/
Maj 9. Sprovođenje i monitoring sprovođenja promena /4/
10. Čovek i promene
11. Rukovođenje promenama

Način rada
Na predavanjima student se upoznaje sa modelima i tehnikama rešavanja različitih pitanja iz
oblasti upravljanja promenama.
Na vežbama, kroz konkretne primere studenti ponavljaju i proveravaju stečena znanja na
predavanjima. Na vežbama studenti prezentuju domaće zadatke.

Kolokvijumi
Kolokvijumi se rade u pismenoj formi. Svaki kolokvijum ima 6-7 pitanja. Odgovori se
vrednuju po unapred definisanoj skali.

Verzija: 1 Oznaka: 03.Q.4.01-3 Broj izmene: Strana od


Fakultet za preduzetni menadžment

Silabus

Kolokvijum Tematske jedinice Vreme održavanja


I. Od 1 do 4 Sredina marta
II Od 5 do 8 Prva nedelja maja
III Od 9 do 11 Početak juna

Domaći zadaci
Student je u obavezi da uradi tri domaća zadatka. Zadaci se sačinjavaju u pismenoj formi,
dostavljaju asistentu i prezentuju na časovima vežbi.
I. domaći zadatak
- rok predaje: druga polovina decembra 2005.
Opredelite se za neki događaj /promenu/ iz društvenog, političkog, ekonomskog, NT
razvojnog ili prirodnog okruženja koji je privukao vašu pažnju.
Registrovanu promenu treba da definišete, a to znaći da pronađete odgovore na sledeća
pitanja:
- Na kojoj veličini se javila promena?
- U čemu se ogleda, koja je manifestacija promene?
- Ko upravlja veličinom i promenama?
- Šta je uzrok, šta je iniciralo promenu?
- Da li postoje zakonitosti promena na posmatranoj veličini?
- Sa kojim drugim veličinama je posmatrana veličina u uzročno-posledičnim vezama?
- O kakvom tipu veza je reč?
- Koja struktura aktivnosti nosi posmatranu promenu?
- Koji su rezultati posmatrane promene?
- Koji su efekti posmatrane promene?

II. domaći zadatak


- rok predaje: treća nedelja aprila 2006.
Prvo odaberite organizacionu sredinu u kojoj želite da proverite i dalje razvijate svoja
menadžerska znanja i veštine / proizvodnog, građevinsko, trgovačko preduzeće, banka,
sprotsko društvo, bolnica i drugo/
Odabrana organizaciona jedinica već duže vreme posluje na granici rentabilnosti.
Direktor vas imenuje za koordinatora aktivnosti na definisanju promena koje su uzrokovale
ne zadovoljavajuće finansijske rezultate poslovanja.
Definišite projektni zadatak.U okviru projektnog zadatka treba da definišete:
- jasne zadatke
- rok realizacije zadataka
- oblasti analize
- redosled aktivnosti
- metode analize
- izvore podataka
- timove
- potrebna materijalna sredstva
- tajming aktivnosti
Verzija: 1 Oznaka: 03.Q.4.01-3 Broj izmene: Strana od
Fakultet za preduzetni menadžment

Silabus

III: domaći zadatak


- rok predaje: kraj maja 2006.
Rukovodstvo odabranog preduzeća opredelilo se za strategiju promena koja treba da se
realizuje u naredne dve godine. Srategijom promena predviđene su sledeće promene:
Promene u kvalitativnim obeležjima proizvoda /usluga/; Promene u tržištima prodaje i;
Promene čiji je cilj podizanje ekonomije rada u organizaciji.
Imenovani ste za koordinatora aktivnosti na sprovođenju definisane strategije.Od vas se
očekuje da definišete plan /program/ sprovođenja strategije promena. U funkciji njegove
izrade treba da odgovorite na sledeća pitanja:
- Koje sve promene i gde treba da se sprovedu unutar organizacione celine?
- Koje aktivnosti obuhvataju pojedine promene?
- Koji su faktori neophodni za sprovođenje promena? Gde se mogu obezbediti
potrebni faktori?
- Koji su rizici u sprovođenju pojedinih promena?
- Koje je potrebno vreme za sprovođenje pojedinih promena?
- Koji je redosled u aktivnostima na sprovođenju promena unutar
organizacione celine?
- Ko će rukovoditi pojedinačnim promenama?
- Kako će se pratiti sprovođenje planiranih promena unutar organizacije?
Navedite pitanja koja smatrate bitnim za kvalitetno planiranje sprovođenja strategije promena
u posmatranoj organizaciji.

Posete
U toko školske godine studenti će realizovati najmanje dve posete organizacijama

Prava i obaveze studenta


Prava i obaveze studenata regulisane su aktima Fakulteta.
Student je u obavezi da prisustvuje predavanjima i vežbama i o tome se vodi evidencija.

Verzija: 1 Oznaka: 03.Q.4.01-3 Broj izmene: Strana od