JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000

JILID 2: BIL. 3

MELAYAN PELBAGAI GAYA PEMBELAJARAN : PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR SEBAGAI SATU ALTERNATIF BERKESAN Oleh K. Narayanasamy Ketua Unit Pengajian Tamil, MPSK 1.0 Pengenalan Pembelajaran merupakan suatu usaha berterusan yang dilakukan oleh setiap insan untuk menguasai ilmu, nilai dan kemahiran. Pembelajaran itu sendiri adalah satu fungsi berkombinasi 'multi-faceted experience'. Pengalaman yang pelbagai rupa dan bentuk dialami melalui rangsangan luaran dan dalaman. Rangsanganrangsangan ini mengakibatkan pengamatan atau persepsi tertentu pada insan yang menerimanya. Berdasarkan persepsi tersebut individu berkenaan akan memproses segala maklumat yang diterimanya. Ada yang berpendapat bahawa maklumat baru ini diproses dan diasimilasikan dengan maklumat atau ilmu yang sedia ada pada insan tersebut, sebelum menjadikannya ilmu baru yang termantap. Pada pandangan mereka, ini merupakan sebahagian daripada pembelajaran. Lantaran itu, persepsi dan pemprosesan rangsangan dan informasi merupakan inti pembelajaran manusia. Cara dan gaya bagaimana seseorang membuat persepsi dan memproses informasi merupakan salah satu isu penting kepada para pendidik. Sekiranya, penyampaian rangsangan itu serasi dengan cara dan gaya sipelajar, maka, persepsi dan pemprosesan rangsangan akan jadi lebih mantap dan berkesan. Implikasi ini agak penting bagi pengagajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jesteru itu, kita harus memahami konsep gaya pembelajaran dan pelbagai kecerdasan sebelum melihat salah satu `strategi' berkesan yang memberi ruang dan melayan pelbagai gaya pembelajaran dan kecerdasan.

2.0 Gaya Pembelajaran Keefe (1979) mendefinisiskan gaya pembelajaran sebagai komposit ciri-ciri beberapa faktor kognitif, efektif dan psikologi yang menjadi indikator-indikator bagaimana seseorang membuat persepsi dan berinteraksi serta respon dengan alam sekitarnya. Ada juga yang mengatakan gaya pembelajaran sebagai pola-pola intrinsik memproses informasi yang mewakili mod/cara tertentu seseorang membuat persepsi, berfikir, mengingat kembali dan menyelesaikan masalah. Takrifan ini lebih menonjolkan unsur kognitif gaya pemprosesan dan berfikir manusia.

64

JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000

JILID 2: BIL. 3

Lantaran itu, istilah `Cognitive style' sering digunakan sebagai indikator untuk gaya pembelajaran. Walaubagaimanapun, kedua-dua takrifan ini mencitrakan gaya pembelajaran yang saling lengkap melengkapi dan menjadikannya lebih menyeluruh. Gaya pembelajaran bukan sahaja melibatkan cara membuat persepsi tetapi juga, mod bagaimana respon-respon dalaman (intrisik) dan luaran (ekstrinsik) dilakukan. Literatur mengenai gaya pembelajaran mengisahkan pelbagai saranan dan modelnya. Curry (1987) telah meneliti model-model pelbagai gaya pembelajaran. Beliau telah menyarankan `oninon model'. Ia melihat gaya pembelajaran terdiri daripada empat lapisan yang terpenting. Lapisan-lapisan tersebut adalah seperti berikut: Dimensi sahsia (Personality dimension), Pemprosesan informasi (Information -processing), Interaksi sosial (Social interaction) dan Kecenderungan instruksional yang bersifat multidimensi (Multidimensional and instructional preference). Model pelbagai gaya pembelajaran yang mengutamakan `Personality dimension' ialah model saranan Witkin (1954). Ia menggunakan konstruk `field dependence/ field independence'. Selain daripada Witkin, Jenis indikator MyersBriggs ( Myers, 1978) juga termasuk dalam dimensi sahsia. Ia mempunyai skalaskala di antara dua ekstrim ia itu, `extroversion versus introversion, sensing versus intuition, thinking versus feeling, dan judging versus perception'. Interaksi sosial menangani isu-isu berkaitan denga cara bagaimana pelajar berinteraksi semasa proses pembelajaran. Reichmann dan Grasha (1974) telah menyarankan beberapa jenis pelajar bersaskan kepada cara mereka gemar belajar. Antaranya adalah, pelajar yang ingin belajar secara bersendirian; kolaboratif; penyertaan dan kompetitif. `Information Processing Model' secara umumnya, menerangkan tentang kecenderungan pendekatan intelek seseorang individu dalam mengasimilasikan informasi. Model-model yang disarankan oleh Schmeck (1983) dan Kolb (1984) menerangkan bagaimana manusia memproses dan mengasimilasikan informasi baru yang diterimanya. `Multidimensional and Instructional Preference Model' lebih berfokus kepada kecenderungan alam pembelajaran yang diminati oleh individu. Model saranan Dunn and Dunn (1978) dan Keefe (1989) berunsur multidimensi dan mengenal pasti pelbagai alam pembelajaran yang mungkin menjadi minatan pelajar. Pada umumnya, gaya pembelajaran seseorang boleh dilihat dari segi lima aspek yang penting. Ia adalah, alam sekitar (cerah -kelab; bunyi seperti muzik sunyi; formal - tidak formal; panas - sejuk); Emosi ( berstruktur - tidak

65

JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000

JILID 2: BIL. 3

berstruktur; bermotivasi tinggi - tidak bermotivasi); Sosiologi ( Ingin belajar bersendirian - dalam pasangan/kumpulan); Fisikal ( auditori; visual; taktual mobiliti tinggi - kurang bermobiliti) dan Psikologi (impulsif - reflektif; global analitik). Sekiranya, ditinjau secara kritikal pelbagai gaya pembelajaran ini, kita dapat merumuskan bahawa setiap orang manusia mungkin mempunyai lebih daripada satu atau dua jenis gaya pembelajaran. Fungsi gaya pembelajaran ini juga mungkin berbeza mengikut masa, alam sekitar, isu pembelajaran serta juga beberapa ciri mental, fisikal dan psikologi orang yang berkenaan. Dan mungkin juga, seseorang itu, lebih cenderung kepada satu atau beberapa gaya pembelajaran tertentu sahaja. Gaya pembelajaran seseorang itu mungkin juga bersifat dinamis. Ia boleh dikembangkan dan maka boleh berubah (Guild, 1994). Ada yang melihat pengoperasian gaya pembelajaran dalam suatu kontinuum, iaitu, dari satu gaya ke gaya bertentangan yang lain (McCarthy, 1987). Dan, ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang `multi-faceted' (Dunn dan Dunn, 1978). Kedua-dua pendirian dan perspektif ini mempunyai keistimewaannya tersendiri.

3.0 Pelbagai Kecerdasan Mungkin kita boleh hubungkaitkan gaya pembelajaran dengan pelbagai kecerdasan yang disarankan oleh Howard Gardner (1985). Ada yang kurang bersetuju dengan pandangan menghadkan kecerdasan manusia dalam bilanganbilangan tertentu. Bukan sahaja David Perkins tetapi juga Gardner sendiri telah menimbulkan keraguannya mengenai menghadkan kecerdasan manusia ( Sempsey, 1999). Pada mulanya Gardner menetapkan kecerdasan manusia pada tujuh Linguistik; Logikal dan Matematikal; Kinestetik; Spasial; Muzikal; Interpersonal dan Intrapersonal. Kini, ada juga pertambahan dalam bilangan kecerdasan. Walaubagaimanapun, mereka tetap bersetuju dengan pandangan bahawa ujudnya pelbagai kecerdasan manusia. Mereka juga bersetuju bahawa pendidikan harus mengambil kira dan melayan kepelbagaian kecerdasan ini. Konsep pelbagai kecerdasan ini menyatakan bahawa manusia rmampu untuk menguasai pelbagai jenis ilmu sekiranya diberi rangsangan dan layanan yang sewajarnya. Mungkin mereka mempunyai kekuatan kecerdasan tertentu kerana didikan yang telah dilalui. Teori ini juga menunjukkan kepada kita bahawa jika seseorang pelajar dilayan mengikut kekuatan kecerdasannya, pembelajarannya akan jadi lebih berkesan. Ini bermakna, teori gaya pembelajaran dan juga teori pelbagai kecerdasan bercadang supaya mengambil kira pelbagai citarasa dan acuan mental, fisikal dan

66

JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000

JILID 2: BIL. 3

psikologi insan yang terdapat di alam pembelajaran. Dalam keadaan realiti manusia sentiasa menghadapi rangsangan dan masalah yang lebih kompleks, rumit yang bercorak `multi-faceted.'

4.0 Kemahiran Berfikir Sebagai Strategi Berkesan Untuk Melayan Gaya Pembelajaran dan Pelbagai Kecerdasan Jadi, pengajaran dan pembelajran perlulah semirip dengan keadaan realiti ini. Ini akan membawa pembelajaran yang lebih bemakna dan berkesan. Salah satu strategi yang mampu memberi peluang serta melayan pelbagai gaya pembelajaran dan kecerdasan akan dicadang dan dibincang dalam artikal ini. Pengajaran dan pembelajaran kemahian berfikir merupakan strategi yang dapat mengisi hasrat ini. Pengajaran kemahiran berfikir menggandungi beberapa ciri istimewa membuka ruang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Seseorang guru yang mengajar kemahiran berfikir akan memberi tumpuan kepada beberapa elemen penting di dalamnya.. Di antara elemen-elemen tersebut adalah, salah satu kemahiran berfikir yang spesifik; proses kemahiran berkenaan; metakognisi; pengurusan lisan dalam bentuk soalan dan pengurusan grafik dalam bentuk visual. Misalnya, seorang guru cuba menyebatikan kemahiran berfikir membuat `banding-beza’ di dalam mata pelajarannya. Beliau akan memberi penekanan terhadap proses-proses utama kemahiran berfikir berkenaan dalam pengajaran dan pembelajarannya. Proses-proses utama kemahiaran berfikir membuat banding dan beza yang ditekankan oleh guru tersesbut adalah seperti berikut: Mengenal pasti perkara/objek yang dibanding bezakan Mencari aspek-aspek persamaan di antara perkara/objek tersebut Mencari perbezaan Sebelum mencari berbezaan, menentukan komponen-komponen perbezaan Mencari perbezaan berdasarkan komponen-komponen tersebut Memberi pendapat/membuat keputusan berdasarkan perbandingan dan perbezaan Penyebatian kemahiran berfikir dengan konteks atau isi kandungan pembelajaran memberi peluang untuk pelajar memproses informasi secara aktif adan reflektif. Teks atau bahan isi kandungan yang digunakan oleh guru membolehkan pelajar beranjak dalam satu komtinum gaya pembelajaran. Pelajar dapat bertolak dari pangkal kontinum aktif pembelajaran ke hujung kontinum tersebut yang terdiri daripada reflektif pemprosesan.

67

JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000

JILID 2: BIL. 3

Aturan proses-proses kemahiran berfikir membolehkan pelajar beranjak bukan sahaja di dalam kontinum yang sama, tetapi beranjak ke kontinum gaya pembelajaran yang lain. Dengan adanya proses berfikir yang tersurat, ia menjadi panduan untuk pelajar aktif berfikir dan memproses maklumat. Pelajar dapat mengamati proses berfikir itu secara konkrit dan memprosesnya secara reflektif. Apabila guru menggunakan pengurusan lisan (soalan-soalannya berpandukan proses tersebut) pelajar analitik dapat terlibat secara aktif. Mereka dapat mengamati proses berfikir secara abstrak dan memikir secara reflektif. Mereka dapat menganalisis, menaakul dengan lebih berkesan. Malahan, dengan menggunakan pengurusan grafik, pelajar bukan sahaja melihat proses kemahiran berfikir tersebut secara eksplisit dan konkrit tetapi juga berfikir dan memproses secara aktif. Secara lazimnya, pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir menjadi lebih berkesan dengan menggunakan pengurusan grafik. Pengurusan grafik adalah bentuk visual proses berfikir berkenaan. Pengurusan grafik membolehkan pelajar melihat secara konkrit dan visual, proses berfikir yang terbentang secara abstrak. Lantaran itu, pengurusan grafik merangsangkan pelajar melakukan persepsi secara konkrit dan abstrak. Malah, pelajar dapat beranjak dari kontinum konkrit ke abstrak `perceivers' dengan menggunakan pengurusan grafik. Kombinasi menggunakan pengurusan lisan dan penggurusan grafik dalam jangka masa panjang akan membolehkan concrete perceivers menjadi abstract perceivers (McCarthy, 1987). Menurut pengkaji-pengkaji bidang ini, gaya pembelajaran seseorang itu adalah hasil kombinasi semula jadi dan juga asuhan nature/nuture combination (Guild, 1994). Proses kemahiran berfikir, terutama sekali yang terdapat dalam bentuk pengurusan grafik mempunyai urutan sekuen tertentu. Aturan proses mengikut urutan dapat melayan pelajar yang lebih cenderung melihat dan memproses secara sekuen. Mereka dapat melihat satu proses demi satu proses yang tercatat dan memprosesnya. Pengurusan grafik mempunyai ciri-ciri berstruktur. Jika, kita meneliti pengurusan grafik, ia sebenarnya memaparkan proses demi proses di dalam petakpetak tertentu. Maka, pelajar bergaya belajar `part by part' lebih mampu memprosesnya. Lantaran itu, pengurusan grafik dapat melayan pelajar yang ingin melihat, `a bit-by-bit'. Pelajar bermental modaliti yang lebih cenderung kepada ciri-ciri berstruktur dapat turut terlibat secara aktif. Ia juga melayan pelajar yang ingin melihat sesuatu secara meyeluruh kerana pengurusan grafik mencitrakan segal proses berfikir kemahiran tertentu pada kesuluruhannya dalam satu bentuk grafik tertentu. Namun ia berfungsi sebagai pendorong untuk berfikir, membuat analisis mahupun menjana idea. Jesteru itu,

68

JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000

JILID 2: BIL. 3

pelajar yang berminat membuat analisis (the reflective thinkers) akan terlibat di dalam pembelajaran secara aktif. Penggunaan pengurusan lisan akan mengukuhkan lagi pembelajaran aktif ini. Penyoalan guru secara lisan pula akan menggerakkan pelajar yang mempunyai gaya `auditory' juga turut membuat analisis dan berfikir. Semasa aktiviti menganalisis dan mengisi pengurusan grafik guru mungkin juga akan menggunakan kaedah dan teknik-teknik (di dalam aktiviti) pengajaran dan pembelajaran yang lain seperti pembelajaran individu, berpasangan/kumpulan, perbualan, penulisan mungkin nyanyian dan sebagainya. Jika dilihat secara holistik elemen-elemen ini memberi keluwesan untuk melayan pelbagai gaya pembelajaran seperti modaliti sosial interaksi dan pelbagai kecerdasan (Gardner, 1985). Pengajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran, bukan sahaja boleh melayan pelbagai gaya pembelajaran tetapi ia juga memberi peluang untuk pengeksplotasi pelbagai kecerdasan. Pengoperasian pelbagai kecerdasan mempunyai dua elemen yang terpenting. Yang pertamanya, ia mendesak para pendidik supaya melayan segala jenis kecerdasan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang keduanya, ia mengingatkan kepada mereka supaya mengambil kira kecenderungan kecerdasan pelajar mereka. Pengajaran kemahiran berfikir mengambil kira kedua-dua elemen ini. Tujuan utama proses berfikir adalah untuk mendorong pelajar berfikir secara aktif dan mendalam. Semasa mereka berfikir , mereka terpaksa menganalisis. Penganalisaan ini menggalakkan kecerdasan logikal dan matematikal. Analisis tidak berlaku dalam kekosongan atau vacum. Mereka pasti akan menggunakan teks berbentuk prosa, puisi, grafik ataupun gambar-gambar. Ini bermakna, kecerdasan linguistik, muzikal dan visual. Proses mengisi pengurusan grafik juga menjadi wahana kepada yang berkecerdasan linguistik untuk menunjukkan kalibernya. Semasa mengisi pengurusan grafik pelajar dapat memaparkan kecerdasan linguistik mereka. Pengurusan lisan yang terdiri daripada soalan-soalan berpandukan proses kemahiran berfikir tertentu, juga berperanan merangsangkan kecerdasan linguistik dan logikal serta matematikal. Proses berfikir yang didorongkan oleh pengurusan grafik membolehkan pelajar menguji kecerdasan logikal dan matematikal. Kemampuan menganalisis dapat dipamerkan secara eksplisit, mendalam dan terperinci semasa penggunaan pengurusan grafik kerana proses itu, terbentang dalam bentuk visual. Bukan sahaja pelajar kuat berkecerdasan linguistik boleh berfikir dan memproses, tetapi juga pelajar yang kuat kecerdasannya visual dan spartial juga

69

JURNAL PENDIDIKAN TIGAENF 1999/2000

JILID 2: BIL. 3

dapat berfikir dan memproses. Kagan (1998) berpendapat bahawa pengurusan grafik merangsangkan kecerdasan visual pelajar secara aktif. Sekiranya, aktiviti menganalisis dan mengisi pengurusan grafik dijalankan secara berpasangan atau kumpulan ia akan melayan kecerdasan interpersonal dan mungkin juga intrapersonal. Pelajar dapat berinteraksi dengan rakan-rakan mereka untuk menjalankan tugas ini. Mereka terpaksa mempamerkan segala kemahiran sosial mereka dalam situasi pembelajaran yang lebih `authentic'. Pada masa yang sama, mereka juga terpaksa menggunakan kecerdasan intrapersonal mereka dengan mengawal emosi mereka; memaparkan nilai-nilai mereka dalam situasi kumpulan masing-masing. Jika guru yang berkenaan menggalakkan aktiviti mengisi pengurusan grafik secara individu, ini akan menggalakkan pengeksploitasian kecerdasan intrapersonal. Pelajar tersebut dapat menggunakan intelek, emosi dan persepsinya secara optimun dan seimbang. Disamping itu, pelajar berkenaan boleh melibatkan diri dalam pembelajaran terarah kendiri. Pelbagai rupa bentuk pengurusan grafik juga boleh merangsangkan minat dan motivasi pelajar supaya mereka turut terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Penyediaan pengurusan grafik mendorong pelajar menggunakan kecerdasan spartial mereka. Aktiviti seperti melakar atau mereka bentuk pengurusan grafik akan mendorong pelajar menguji kecerdasan kinestetik mereka. Sebahagian daripada perspektif gaya pembelajaran, pelbagai kecerdasan dan pengajaran pembelajaran kemahiran berfikir sahaja dibicarakan. Mungkin ini akan menjadi panduan kepada yang berminat. Guru yang berinovatif dan kreatif boleh memikirkan pelbagai cara dan aktiviti lain untuk mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi pelbagai gaya pembelajaran dan kecerdasan.

5.0 Rumusan Pengalaman pembelajaran akan dimaksimumkan sekiranya ia mirip dengan kekuatan dan kecenderungan gaya pembelajaran dan pelbagai kecerdasan seseorang pelajar berkenaan. Pelajar memiliki pelbagai gaya pembelajaran dan kecerdasan pasti akan berjaya dalam usaha pembelajarannya. Lantaran itu, pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah amat kritikal sekali. Penyebatian kemahiran berfikir mempunyai beberapa keistimewaan kearah melayan tuntutan-tuntutan tersebut. Proses kemahiran berfikir, penggunaan pengurusan grafik, pengurusan lisan menawarkan pembelajaran bestari; ia juga mempunyai jalinan rapat dengan gaya pembelajaran dan ketrampilan pelbagai kecerdasan.

70

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful