You are on page 1of 4

Ο Σ Η

Ρ Ο Μ Β Ρ !
Δ Ε Μ Σ
Ο ΝΟ ΑΤΙΚΟ
Ο
Τ ΝΑΥ Σ Τ ΣΥΡ
ΙΖ Α -ΑΝ
ΕΛ
ΙΣ
ΑΣΕ ΟΥ

Α
Σ Η ΕΜ Β Σ
ΡΝΗ ΕΣ ΕΠ ΕΦΑΛΑ
Ι
ΝΟ

Π
Β Ε Ω
ΥΘΜ
Ε
Κ
Ι
Υ
Η Κ ΑΛΙΣΤΙ Σ ΤΟΥ
Κ
Ι ΟΥ Α
ΗΚ
Α
ΕΡΙ ΜΟ
Υ
Ν Ε ΠΛ. Κ Λ
Λ ΙΤΙΚ ΙΣ ΙΜΠ ΓΩΝΙΣ Χ
ΤΕ:00 ΜΜ |
Ω ΗΠ
Ο
Τ Ι
Τ
Α Σ Σ AΝΤ ΥΣ
Α
Ο Λ Υ ΡΟΣ
Κ Α Τ
Ν Α Ν
Η Ε ΙΜΑΤΗ ΤΟΥΣ Λ
Ρ ΟΥ Α Ο
Υ Π | 3 ΕΜ Π
Η Ν
ΕΙΡ ΤΟΥΣ Α
Α Τ Ο Ι ΟΥ ΓΙΑ Η
Ι Α Γ Ι Α
Ρ Ε Ι Β Ρ Μ ΙΑ ΡΑ Ι Σ ΤΙΚ
Κ Α Ι
ΜΟ
ΚΡΑ
Τ
Π Ο ΟΕΜ ΣΤ Ε ΤΑ
ΑΡΙ ΙΚΑΠΙ ΑΤΙΚΗ
Λ
Δ Η
Ι Σ ΤΗ 17 Ν Τ
ΑΝ ΑΝΑΣ
Τ

Ο ΒΒ ΛΟ ΑΤΟ &Ε Π

ΣΑ
Α
Α ΝΤΙ
Ε Ν
Στη φετινή 45η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βαδίζουμε στο δρόμο Ν
ΣΤΗ ΝΤΑ
της εξέγερσης της νεολαίας και των εργατών. Οργανώνουμε τους αγώνες μας, Υ Ν
ΧΟ ΓΟΡΩ
ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και την πολιτική ΕΕ-κεφαλαίου! Για να Α
προασπίσουμε την ειρήνη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές εξορμήσεις σε Βαλκάνια, το
ΕΕ/
Αιγαίο και Μέση Ανατολή, τους εθνικισμούς και τις πολεμικές απειλές! Ενάντια στο
ρατσισμό και τη φασιστική απειλή που σηκώνει κεφάλι σε όλη την Ευρώπη.
45 χρόνια μετά ο δρόμος του Νοέμβρη, ο επαναστατικός δρόμος της ανατροπής του καπιταλι-
σμού είναι πιο επίκαιρος και ο μόνος ρεαλιστικός απέναντι σε αυτό το βάρβαρο σύστημα!

NA ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΙΣΩ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ.
Το πραγματικό δίλλημα που έχει μπροστά της η ελληνική κοινωνία δεν είναι «ΣΥΡΙΖΑ
ή ΝΔ», δεν είναι «μνημονιακή βαρβαρότητα με ευαισθησία ή με φιλελευθερισμό».
Είτε οι μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, παλιές και νέες, θα επιβάλουν τη δική τους «έξοδο» από
την καπιταλιστική κρίση πάνω στις πλάτες της εργατικής τάξης και του λαού, μονιμοποιώντας και
κλιμακώνοντας την επίθεση και την πολεμική απειλή, είτε το εργατικό κίνημα και ο λαός θα επιβά-
λουν τη δική τους διέξοδο ενάντια στους καπιταλιστές και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Το πραγματικό δίλλημα που έχει μπρο- Εμπρός για ένα εργατικό κίνημα αντάξιο των
στά της η ελληνική κοινωνία δεν είναι αναγκών των εργαζόμενων, με συνελεύσεις,
«ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ», δεν είναι «μνημονιακή με οργάνωση των αγώνων, με πραγματικά
βαρβαρότητα με ευαισθησία ή με φιλε- μαζικές και περιφρουρημένες απεργίες,
λευθερισμό». Είτε οι μνημονιακές πολιτικές που θα μπορέσει να επιβάλλει
δυνάμεις, παλιές και νέες, θα επιβάλουν τη πραγματικές νίκες.
δική τους «έξοδο» από την καπιταλιστική
κρίση πάνω στις πλάτες της εργατικής τάξης ΙΣ
και του λαού, μονιμοποιώντας και κλιμακώ-
Τ Ι Α Ε Μ ΒΑΣΕ
νοντας την επίθεση και την πολεμική απειλή, ΝΑΝ ΣΤΙΚΕΣ Ε Π
Ν Η Ε Ι
είτε το εργατικό κίνημα και ο λαός θα επιβά-
ΕΙΡΗ ΠΕΡΙΑΛΡΟΥΣ ΑΛΑΙΟΥ
λουν τη δική τους διέξοδο ενάντια στους ΙΜ ΑΤΗ ΟΥ ΚΕΦ
καπιταλιστές και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. ΣΤΙΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΥΣ Τ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ενώ παριστάνει
ΚΑΙ ΓΩΝΙΣΜ
ότι πανηγυρίζει γιατί «μας έβγαλε από τα ΑΝΤΑ
Μνημόνια», συνεχίζει ακάθεκτη την επίθεση Η κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται με προκλητικό
στα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Οι μισθοί τρόπο με τις χειρότερες απαιτήσεις των
είναι κάτω των 500 ευρώ, η ανεργία καλπά- ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Γεμίζει την χώρα μας
ζει, οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα της με βάσεις, ενισχύει όλο και πιο πολύ την
δημόσιας περιουσίας κλιμακώνεται, η επίθε- στρατιωτική τους παρουσία. Είναι η δεύτερη
ση στη λαϊκή κατοικία συνεχίζεται αμείωτη. Η χώρα του ΝΑΤΟ σε στρατιωτικές δαπάνες!
πιθανότητα να μην περικοπούν κι άλλο οι Είναι οι μόνες δαπάνες που δεν συζητάνε να
συντάξεις εξαρτάται από το να μην εφαρμο- κόψουν την ώρα που Τσοχατζόπουλος και
στούν άλλα ανακοινωμένα «αντίμετρα» Σε Παπαντωνίου πάνε στον Κορυδαλλό για
κάθε περίπτωση ο λογαριασμός θα γυρίσει μίζες!! Οικοδομεί τον αντιδραστικό άξονα
στον λαό. Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου,
Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη μετατρέπει την χώρα μας στον πιο πιστό
συναγωνίζεται επάξια την κυβέρνηση σε σύμμαχο του σιωνιστικού κράτους του
αντιλαϊκές εξαγγελίες. Πιέζει για περισσότερη Ισραήλ και της χούντας της Αιγύπτου.
λιτότητα, περικοπές σε μισθούς και συντά- Η κυβέρνηση ανεβαίνει στο επιθετικό άρμα
ξεις, περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις δημόσι- του ευρωνατοϊκού ιμπεριαλισμού για να
ων αγαθών, περισσότερη διάλυση του δημό- εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ελληνι-
σιου τομέα, λιγότερους φόρους για το κεφά- κού κεφαλαίου που βλέπει στα Βαλκάνια και
λαιο. Είναι ίδιοι και χειρότεροι. Τους γυρνάμε την Ανατολική Μεσόγειο νέες ευκαιρίες για
την πλάτη. Αντιπαλεύουμε την πολιτική τους υπερκέρδη στην ενέργεια, το εμπόριο, τις κατα-
και τώρα και πάντα! σκευές, ενάντια στα συμφέροντα του ελληνι-
Μόνο με την πάλη μας μπορούμε να τα κού λαού και όλων των λαών της περιοχής.
πάρουμε όλα πίσω! Με κλιμάκωση, συντονι- Η «Συμφωνία των Πρεσπών», γίνεται για
σμό των απεργιακών μαχών να διεκδικήσου- να ανοίξει ο δρόμος για να μπουν όλα τα
με και να επιβάλλουμε: λεφτά για τις εργατι- δυτικά Βαλκάνια στο ΝΑΤΟ και για να
κές ανάγκες και όχι για τους τραπεζίτες και επιβληθεί ο ελληνικός εθνικισμός και το
τους κερδοσκόπους. Για ΣΣΕ με αυξήσεις ελληνικό κεφάλαιο στη γειτονική χώρα.
στους μισθούς και ξήλωμα όλων των μνημο-
νιακών φραγμών. Η Πανεργατική Απεργία Τα πρόσφατα γεγονότα στους Βουλιαράτες
στις 14 Νοέμβρη μπορεί να γίνει αποφασιστι- της Αλβανίας και η ομόφωνη (!) απόφαση
κό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Να οργα- της Bουλής να κρατήσει ενός λεπτού σιγή
νώσουμε την επιτυχία της σε δημόσιο και προς τιμή του εθνικιστή Κατσίφα δίνουν
ιδιωτικό τομέα, με συνελεύσεις απεργιακές τροφή στην ακροδεξιά και εθνικιστική υστε-
επιτροπές και περιφρουρήσεις, ξεπερνώντας ρία, την οποία προωθούν συστηματικά οι πιο
τις υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. σκοτεινοί κύκλοι στην χώρα μας με την υστε-
ρική συνδρομή και της πλειονότητας των
Οργανώνουμε τους αγώνες μας «από τα ΜΜΕ υιοθετώντας την στάση ενός ένοπλου
κάτω». Παλεύουμε για αγώνες στα χέρια των ακροδεξιού εθνικιστή που προπαγάνδιζε την
αγωνιζόμενων. "ανεξαρτησία της Β. Ηπείρου".
ΣΥΝΟ
Ρ
ΓΙΑ Π Α ΑΝΟΙΧ
ΡΟΣΦ ΤΑ
ΠΟΤΕ Υ
ΞΑΝΑ ΓΕΣ ΚΑ
Ι
ΞΑΝΑ ΟΥΝΤΑ, ΜΕΤΑΝΑ
ΠΟΤΕ Χ
Η καλλιέργεια των εθνικισμών στα Βαλκάνια
είναι εκτός των άλλων και σχέδιο του ΝΑΤΟ.
ΦΑΣΙ
ΣΜΟ
ΣΤΕΣ
Δεν θα τους περάσει. Οι μνήμες από την Σ!
Οι κυβερνήσεις της
εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, από
«δημοκρατικής» ΕΕ υποκύπτουν
τους βομβαρδισμούς και τη μετανάστευ-
και τελικά υιοθετούν την ακροδεξιά ρατσιστι-
ση είναι νωπές. Η εργατική τάξη της χώρας
κή ατζέντα για μία ΕΕ-Φρούριο ανοίγοντας το
μας, που μαζί με τους αλβανούς εργάτες
δρόμο στους ακροδεξιούς και τους φασίστες.
δούλεψαν δίπλα δίπλα στα κάτεργα της Ολυ-
Στη στρατιωτική παρέλαση για την 28η
μπιάδας και των μεγάλων έργων, που αντι-
Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη η ίδια η κυβέρ-
στάθηκε στον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβί-
νηση έδωσε θέση στους επίσημους στον υπό-
ας, θα κόψει τα πόδια στους κάθε είδος
δικο χρυσαυγίτη Κασιδιάρη και η ΕΡΤ πρόβα-
φασίστες και εθνικιστές που θέλουν να
λε τις εμετικές πολεμοκάπηλες δηλώσεις του.
στρέψουν τον έναν λαό ενάντια στον άλλο!
Παλεύουμε για να καταργηθεί η ρατσιστική
Εργαζόμενοι /ες
συμφωνία ΕΕ - Ελλάδας - Τουρκίας, να φύγει
Να κλιμακώσουμε τη πάλη μας με ένα η Frontex από το Αιγαίο, να ανοίξουν τα
μεγάλο διεθνιστικό κίνημα ενάντια σ' αυτή τη σύνορα σε πρόσφυγες και μετανάστες και να
πολιτική που στο όνομα των «εθνικών συμ- κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
φερόντων» θυσιάζει τις ανάγκες μας για Άσυλο, στέγη, υγεία, παιδεία, δουλειές για
πολεμικούς εξοπλισμούς και ετοιμασίες για πρόσφυγες και μετανάστες. Να τσακίσουμε
να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ιμπε- τους ναζί της Χρυσής Αυγής, να προχωρήσει
ριαλιστών συμμάχων και ελληνικού κεφαλαί- η δίκη και να γίνει καταδίκη και φυλάκιση
ου και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο σε όλον των φασιστών. Συμμετέχουμε μαζικά στην
τον εσμό των παραστρατιωτικών οργανώσε- συγκέντρωση στο Εφετείο στις 13 Νοέμβρη
ων, των ακροδεξιών και φασιστικών συμμο- που καλούν οι δικηγόροι της Πολιτικής
ριών, στην υπόδικη ηγεσία της Χρυσής Αγωγής στην δίκη της εγκληματικής συμμο-
Αυγής να βγαίνουν στους δρόμους ντυμένοι ρίας της Χρυσής Αυγής.
«μακεδονομάχοι» και «σκοπιανοφάγοι».
Τα λαϊκά συμφέροντα μπροστά: ρήξη /
έξοδος από την ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρωζώνη βρί-
σκονται σε βαθιά κρίση. Η «σταθερότητα»
που δήθεν χαρακτήριζε το εσωτερικό της ΕΕ
έχει ήδη καταρρεύσει με τo Brexit και την
πρόσφατη κρίση με την Ιταλία. Τα «κοινωνι-
κά δικαιώματα» έχουν εξαφανιστεί μέσα
στην κρίση και την λιτότητα:
Η ΕΕ είναι ένας μηχανισμός των πολυεθνικών
και των τραπεζιτών. Δεν ήταν ποτέ το «σπίτι
των λαών». Δεν μπορεί ούτε να αλλάξει,
ούτε να μεταρρυθμιστεί «από μέσα». Συμφέ-
ρον του εργαζόμενου λαού σε κάθε χώρα της
ΕΕ είναι να διαλυθεί αυτό το οικοδόμημα που
φτιάχτηκε μόνο για να ισχυροποιεί το κεφά-
λαιο απέναντι στους εργαζόμενους.
Είμαστε υπέρ των εργατικών και λαϊκών συμ-
φερόντων και για αυτό είμαστε κατά της ΕΕ.
Παλεύουμε για την ρήξη και την αποδέ-
σμευση από την ΕΕ για λαϊκές κατακτή-
σεις, για μια ενότητα των λαών και των
κινημάτων, για τον σύγχρονο διεθνισμό.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.|www.antarsya.gr
Ο Σ Η
Ο Μ
Ρ ΕΜ ΟΣ! Β Ρ
Δ
Ο ΝΟ ΑΤΙΚ
Ο Υ
Τ ΝΑ ΑΛΙΣΤΙΚΗ Σ Τ ΣΥΝΟ
Ρ
ΓΙΑ Π Α ΑΝΟΙΧ
Α
ΕΠΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑ Π Ι Τ
ΡΟΣΦ
Υ Γ
ΤΑ
ΕΣ ΚΑ
Ι ΜΕΤ
ΑΝΑ
! ΣΤ ΕΣ
ΜΕ Ε ΡΑ Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΣΤ παλεύει για μια πλατιά
ΑΡΙ συσπείρωση δυνάμεων και
αγωνιστών που θα αποτελέσει τη πραγ-
Εργαζόμενοι/ες, νέοι και νέες. ματική αντιπολίτευση στη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τη ΝΔ. Που θα παλεύει
45 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη τα
για την εργατική – λαϊκή αντεπίθεση με ενω-
διδάγματά του παραμένουν πιο επίκαιρα από
τικούς νικηφόρους αγώνες. Για την ανατρο-
ποτέ! Το ψωμί, η παιδεία και η ελευ-
πή της βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ
θερία δεν χαρίζονται, κατακτιούνται! – ΔΝΤ – Κεφαλαίου.
Με την πάλη του λαού. Με τους
αγώνες και τις εξεγέρσεις! Για να έχουμε δουλειά και ζωή με
δικαιώματα πρέπει να χάσει τον
Και τότε υπήρχαν οι φωνές του «ρεαλισμού»
πλούτο και την εξουσία της η τάξη
από τις ηγεσίες της ρεφορμιστικής αριστεράς
των καπιταλιστών. Για να έχουμε
που έβλεπαν την ανατροπή της χούντας να
γίνεται με έναν «ομαλό, ρεαλιστικό τρόπο», ειρήνη και φιλία των λαών πρέπει να
με συμβιβασμό με το καθεστώς! Κι όμως, ο χάσουν το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, ο
Νοέμβρης του ’73 έφερε την απομόνωση και ιμπεριαλισμός!
την τελική κατάρρευση της χούντας, και Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει!
άνοιξε το δρόμο για το θυελλώδες εργατικό
και νεολαιϊστικο κίνημα της Μεταπολίτευσης,
την αναγέννηση της Αριστεράς και της ελπί- Αυτός είναι ο δρόμος για να αλλάξει
δας για μια νέα σοσιαλιστική κοινωνία. ο συσχετισμός σε όφελος του
Χρειαζόμαστε μία άλλη αριστερά, μαχητική, κόσμου της δουλειάς, να έχουμε κα-
αντικαπιταλιστική και επαναστατική που απέ- τακτήσεις, να δημιουργηθούν προϋ-
ναντι στο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει άλλη ποθέσεις για την ανατροπή!
διέξοδος να προβάλει τη διαγραφή του
χρέους, τη διεθνιστική ρήξη και αποδέ- Δεν περιμένουμε τις εκλογές για να
σμευση από την ΕΕ, για τον σύγχρονο αλλάξουμε την ζωή μας. Η ζωή αλλάζει
διεθνισμό, την κρατικοποίηση των τραπε- με την πάλη! Παίρνουμε και πάλι την
ζών και όλων των μεγάλων επιχειρήσεων κατάσταση στα χέρια μας!
κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων Καμιά αυταπάτη για την πορεία της
που να μπορεί να ανοίξει δρόμους για μια
κυβέρνησης ή τις «προθέσεις» της
ζωή αντάξια των ανθρώπων, για μια άλλη
αντιπολίτευσης. Καμιά αναμονή!
κοινωνία πραγματικής ελευθερίας, δημοκρα-
τίας και κοινωνικής ευημερίας, για τον σοσια-
λισμό και τον κομμουνισμό της εποχής μας.