You are on page 1of 180

söylenceleri arasında da bir ilgi vardır; dediğine bakılacak

olursa, artık "Slavcılık"tan ya da "Slav tehlikesinin mas-


kesi"nden (İbid, p. 118) başka bir şey olmayan komüniz-
min, üstyapılarıyla, binlerce yıllık sanat hazinelerini orta-
d a n kaldırmaya hazırlandığına inanılabilir. Bir Parti'nin
yönergelerine uyan ve sefil davalarının şehitleri olabilecek
kimselere verdiği merhametli öğütlerin nedeni de budur.
Croce'nin.
Gilbert MOGET