You are on page 1of 1

Кадино

1364/2

1364/1
КО

и.

КП

Број на парцела
1.1

Намена
Г2

Максимална висина
10.20
П+2+Пк

Висина катност
10840

Површина на
парцела (м2)

П (м2) градба
7588
22764

Бруто П+2+Пк (м2)
развиена

Процент на
70

изграденост

Коефициент на
2,1

искористеност