You are on page 1of 16

K13 Revisi Antiremed Kelas 10

Kimia
Sistem Periodik - Latihan Soal
Doc Name: RK13AR10KIM0301 Version : 2016-09 | halaman 1

golongan VA (E) 28 (C) periode 4... Suatu atom memiliki nomor massa 80. maka unsur B massa atomnya adalah .. 8. dalam (B) 19 sistem periodik (C) 21 (A) periode 4. Apabila unsur-unsur disusun 5... periode 6 tiga-tiga. yang berselisih 1 oktaf menun.I..R. elektron sama (A) J. golongan IVA periodik modern disusun berdasarkan . 9.. kemiripan sifat (A) 2 8 4 (C) kenaikan jumlah proton dan (B) 2 18 4 neutron (C) 2 8 8 3 (D) kenaikan titik leleh dan titik (D) 2 8 18 3 didih (E) 2 18 8 3 (E) sifat kimia dan sifat fisis . (A) mempunyai elektron sama jukkan persamaan sifat..8. unsur (E) golongan VIIA.. Sistem periodik Mendeleev elektron: 2. (B) mempunyai konfigrasi Kenyataan ini ditemukan oleh . Moseley 6.. Dobereiner (C) mempunyai elektron valensi (B) A... unsur-unsur berdasar-kan (A) golongan IA..1. golongan VIIA (D) periode 5. golongan IA (D) 27 (B) periode 4. (A) konfigurasi elektron (A) periode 4 golongan IIA (B) massa atom relatif dan (B) periode 3 golongan IIIA kemiripan sifat (C) periode 3 golongan IVA (C) kesamaan sifat (D) periode 4 golongan IIIA (D) nomor atom dan kemiripan (E) periode 4 golongan IIIB sifat (E) kenaikan massa atom relatif 7..3 dalam sistem disusun berdasar-kan . Suatu atom terletak pada (A) kenaikan massa atom dan golongan IIIA periode 4. ternyara unsur-unsur adalah . jika (D) golongan VIA... Penyusunan unsur pertama kali neutron 45. kemiripan sifat konfigurasi unsur tersebut (B) kenaikan jumlah proton dan adalah . Mendeleev (D) mempunyai sifat kimia sama (D) Lothar Meyer (E) mempunyai jumlah kulit sama (E) H. periode 6 kenaikan massa atomnya menjadi (B) golongan IIA...... Pernyataan yang paling benar menurut kenaikan massa atom untuk unsur-unsur segolongan relatifnya.. Unsur tersebut dilakukan dengan mengurutkan terletak pada . Unsur dengan konfigursi 2. periode 4 C massa atomnya 23.W. periode 1 pengelompokkan terse-but. memiliki jumlah 03. Unsur yang bernomor atom (A) 17 37 terletak pada . periodik terletak pada .. Newlands sama (C) D. Unsur-unsur dalam sistem (E) periode 7.. Menurut cara (C) golongan VIA. periode 2 unsur A massa atomnya 16.18.. golongan IA 4...

zenius. Copyright © 2016 Zenius Education .net dengan memasukkan kode 5099 ke menu search.Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Kimia. Bilangan Bulat .Latihan Ulangan halaman doc name: RK13AR10KIM0301version : 2016-09 2 .

. jika nomor massa atom tersebut 127. Di bawah ini yang merupakan kelompok unsur golongan alkali tanah adalah . K. 15. (A) Li. maka jumlah neutron unsur tersebut adalah . Ion I.. Sr..... Sb.. Ba. Bi (D) F. CI.. I. Ca (B) Be. Br. P. 8. Ca. (A) 43 (B) 53 (C) 67 (D) 64 (E) 74 14. Ca. (A) golongan IIA periode 3 (B) golongan IIA periode 4 (C) golongan IIIA periode 8 (D) golongan IVA periode 8 (E) golongan VIIIA periode 3 12. At (E) K. 10. Unsur tersebut terletak pada ... As. Mg. 8.mempunyai konfigurasi elektron 2 8 18 18 8. Unsur yang mempunyai (A) elektron valensinya 5 konfigurasi elektron kulit terluar (B) elektron valensinya 7 N berisi 5 elektron terletak (C) elektron valensinya 8 dalam sistem periodik pada . Salah satu tanda unsur golongan halogen adalah ... Sr.. (A) golongan VA periode 6 (B) golongan VIIIA periode 5 (C) golongan VIIA periode 6 (D) golongan VIIA periode 5 (E) golongan VIIA periode 6 13. (D) memilik jumlah proton = (A) periode ke-4 dan golongan elektron nitrogen (E) memiliki jumlah elektron > (B) periode ke-4 dan golongan neutronnya boron (C) periode ke-4 dan golongan oksigen (D) periode ke-4 dan golongan halogen (E) periode ke-5 dan golongan karbon 11. Na. Atom unsur tersebut terdapat dalam .. Suatu atom terletak pada golongan VIIA periode 5.. Ba (C) N.. Kation Ca2+ memiliki konfigurasi 2.. Rb. Na ..

. (C) periode 7 golongan IIIB dan periode 6 golongan IIIB 16... golongan IVA membentuk ion positif (D) periode 4. Pernyataan yang tidak benar (D) periode 6 golongan IIIB dan mengenai sistem periodik bentuk periode 7 golongan IIIB panjang adalah .. golongan VA mengion (B) periode 5.. golongan IVA (C) energi menimum untuk (E) periode 5... Unsur dengan nomor atom 50 dalam sistem periodik terletak 20... Unsur dengan nomor atom (C) periode 2 dan 3 masing- 14 mempunyai sifat sebagai . (E) periode 3 golongan VIB dan (A) periode 1 hanya berisi dua periode 4 golongan VIB unsur (B) periode 4 berisi 18 unsur 19. golongan VA (B) kemampuan ion untuk (C) periode 5. pada . positif dalam wujud gas (A) periode 5 golongan IIIB dan (E) energi potensial suatu periode 6 golongan IIIB atom netral menjadi (B) periode 6 golongan IIB dan bermuatan periode 7 golongan IIIB ... masing berisi 8 unsur (A) nonlogam reaktif (D) periode 7 belum terisi penuh (B) logam reaktif (E) periode 5 dan 6 masing- (C) unsur transisi masing berisi 32 unsur (D) metaloid (E) logam kurang reaktif 17. Unsur lantanida dan aktinida (D) energi minimum untuk dalam sistem periodik bentuk keperluan membentuk ion panjang terletak pada . (A) kemampuan elektron untuk (A) periode 4.... golongan VIIA keperluan mengion dalam wujud gas 18. Potensial ionisasi adalah ..

net dengan memasukkan kode 5099 ke menu search. Copyright © 2016 Zenius Education .Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.zenius.

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Kimia. Bilangan Bulat .Latihan Ulangan halaman doc name: RK13AR10KIM0301version : 2016-09 3 .

15. Di antara grafik di bawah ini energi ionisasi : menunjukkan sifat unsur satu A= 120 kj/mol periode dari kiri ke kanan.. E. Faktor utama yang turut nomor atomnya 7. Unsur A. D. A 22.. D. Jika unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan nomor atom-nya. B (D) C.. (A) A. menyebabkan penurunan tersebut 33 dan 38. A. (D) bilangan yang menyatakan (A) Na kecende-rungan menarik (B) Na+ elektron ke pihaknya dalam (C) Mg suatu ikatan kimia (D) Mg2+ (E) bilangan yang menyatakan (E) Al3+ perbandingan energi ionisasi daru suatu unsur dengan unsur laninya .. E (B) C.. C. 37Rb yang ketika suatu atom dalam memiliki energi ionisasi terbesar wujud gas menyerap adalah . Di antara unsur-unsur 11Na. C. A. 176 kj/mol D= 131 kj/mol E= 215 kj/mol Dalam sistem berkala unsur- unsur tersebut segolongan. B. D.. B.. urutan yang benar adalah . B. D (E) E. di antara keempat adalah … unsur tersebut yang mem-punyai (A) Pertambahan jari-jari atom jari-jari atom terpanjang (B) Pertambahan muatan inti adalah . (A) energi yang dibebaskan 12Mg... Diketahui 24. Di antara atom atau ion di pada pemben-tukan suatu bawah ini yang paling panjang ikatan kimia jari-jarinya adalah . 20Ca.. B. C. (C) Pertambahan nomor atom (A) A (D) Pertambahan massa atom (B) B (E) Pertambahan titik didih (C) C (D) D 23. D. Pernyataan berikut yang (E) E paling benar tentang arti keeloktronegatifan adalah .21. Energi ionisasi unsur-unsur segolongan berkurang dari atas 25.. C.. elektron membentuk ion (A) 11Na negatif (B) 12Mg (B) energi yang diperluakan (C) 19K untuk melepas satu elektron (D) 20Ca dan suatu atom dalam wujud (E) 37Rb gas membentuk ion positif (C) energi yang dibebaskan 27. B... 12. A... B= 141 maka grafik keelektronegatifan kj/mol C= yang tepat adalah . D dan E berturut- ke bawah. E (C) E.. 26.. 19K.

net dengan memasukkan kode 5099 ke menu search.zenius.Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www. Copyright © 2016 Zenius Education .

Bilangan Bulat .Latihan Ulangan halaman doc name: RK13AR10KIM0301version : 2016-09 4 .K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Kimia.

025 dan . 2. 25. (B) Unsur P mempunyai jari-jari atom lebih besar daripada unsur Q. (A) unsur A dan B lebih mudah menyerap elektron daripada unsur B (B) ion B.. Jumlah elektron valensi unsur tersebut adalah .lebih stabil daripada atom A (D) unsur A lebih bersifat nonlogam dari-pada B (E) unsur A lebih sukar melepas elektron daripada unsur B 30. Energi ionisasi tingkat pertama hingga kelima dari suatu unsur (dalam kJ mol-1) adalah 801. 28.... (D) Unsur P lebih mudah membentuk ion positif daripada unsur Q.. 31.660.lebih stabil daripada atom B (C) ion A..826. 32. P:281 Q:287 Manakah satu di antara pernyataan berikut yang tidak benar tentang kedua unsur tersebut? (A) Unsur P dan Q terletak satu periode dalam sistem periodik panjang. (E) Unsur Q lebih mudah membentuk ion negatif daripada unsur P. 3. Unsur A dan B mempunyai afinitas elektron berturut-turut 240 kJ mol-1 dan -328 kJ mol-1 Berarti . (C) Unsur P mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada unsur Q. Unsur P dan Q mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut.427. Manakah dari persamaan (A) 1 reaksi berikut yang (B) 2 menggambarkan ionisasi tingkat (C) 3 kedua? (D) 4 (A) M(s) M2+(s)+2e (E) 5 (B) M(s)  M2+(g)+2e (C) M(g)  M2+(g)+2e (D) M+(s) M2+(s)+e  (E) M+(g) M2+(s)+e 29.

dan 10.. 2. afinitas elektron terbesar (A) IA adalah . Unsur Unsur yang mempunyai tersebut termasuk golongan .00 . Q :28 7 (A) 2. Energi ionisasi tingkat pertama hingga keempat dari suatu unsur adalah 740.00 Unsur yang mempunyai afinitas (C) 1.15 . 1.500.32.50 S :2 8 Dari data tersebut yang P :288 1 4 merupakan jari-jari atom barium T :2 adalah ..15 R :282 (B) 2. Jari-jari atom unsur golongan IIA secara acak 35. 7. Diketahui beberapa unsur dalam satuan angstrom dengan konfigu-rasi elektron sebagai berikut: sebagai berikut.80 elektron (D) 1.. 2..05 . Perhatikan gambar berikut (C) R (D) S (E) T .05 (A) P (B) Q 34.. 1. 1..80 . (B) IIA (A) P (C) IIIA (B) Q (D) IVA (C) R (E) VIIIA (D) S (E) T 33.50 terbesar adalah . (E) 1..700.... 1.500 kJ mol-1...

Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www. Copyright © 2016 Zenius Education .net dengan memasukkan kode 5099 ke menu search.zenius.

hal itu disebabkan . K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Kimia. Jari-jari ion positif selalu lebih kecil daripada jari-jari atomnya.. Bilangan Bulat ... Unsur paling mudah membentuk ion positif adalah . (A) gaya tarik antara elektron terluar dan inti semakin kuat (B) gaya tarik antara elektron terluar dan inti semakin lemah (C) semakin sedikitnya jumlah atom terluar (D) semakin banyaknya elektron yang dilepas (E) semakin banyaknya elektron yang diserap 37.Latihan Ulangan halaman doc name: RK13AR10KIM0301version : 2016-09 5 36...... (A) 2P (B) 10T (C) 17U (D) 19V (E) 20W .. (A) P (B) Q (C) R (D) T (E) R 38. Unsur yang jari-jari atomnya terbesar adalah .

zenius.net dengan memasukkan kode 5099 ke menu search. Copyright © 2016 Zenius Education .Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.