You are on page 1of 1

हनम

ु ान चालीसा
म । म न र ॥
चरन र र , न मन म र र। रम र म रख र। न बन प र॥
बरन र बर मऱ , य फऱ च र॥ ब खऱ र रन । म र रन ॥
ब न न न , मर प न- म र। पन र प। न ऱ प॥
बऱ ब य म , र ऱ र॥ भ प च न न ।म र बनम न ॥
न र र बपर। प नर र नम ब र ॥
य नम न न र। य प ऱ र॥ नम न । मन म चन य न ऱ ॥
रम ऱ बऱ म। न-प प न नम॥ ब पर र म प र । न ऱ म ॥
म र मब र । म न र म ॥ और मन र ऱ । म न ऱप ॥
चन बरन बर । नन ऱ च ॥ चर पर प र। पर यर॥
औ बर । म न ॥ म रख र। र न न र म ऱ र॥
र न रन न। पम न॥ न न । बर न न म ॥
य न च र। र म रब र॥ र म र यन रप । र र प ॥
भचर नब र य । र म ऱखन मन ब य॥ रभ नरम प । नम नम ख ब र ॥
म प र य ख । प रऱ र ॥ ऱ र बर पर । म र-भ ॥
भम प र र र। र मच र॥ और च न र । नम ख र ॥
ऱय न ऱखन य य। र र र र ऱ य॥ म बपर। मर नम बऱब र ॥
र प ब ब । म मम य भर मभ ॥ य य य नम न । प र न ॥
ब न र य । प ऱ ॥ बरप र । ब म ख ॥
न म मन ।नर र ॥ य प नम न च ऱ । य ख र ॥
म बर पऱ । ब ॥ ऱ र चर । न यम र॥
म प र । र म मऱ य र प ॥
र म र भ नमन।ऱ र भय ब न॥ प न नय रन, म ऱ मर प।
य न पर भ न । ऱ य म र ऱ न॥ र म ऱखन यब र भप॥
भम म ऱ मख म । ऱ ऱ ए चर न ॥