You are on page 1of 4

FIŞA DE EVALUARE A PROFESORULUI

PERIOADA ......................................

UNITATEA ŞCOLARĂ......................................................................................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI ...........................................................

Punctaj
Unităţi de Indicatori de performanţă Autoeva Evaluare
competenţă max
luare
corelarea activităţilor de învăţare cu
Studierea aprofundată a
obiectivele generale în funcţie de 4p
curriculum-ului şcolar
numărul de ore afectate
Selecţia judicioasă a alegerea manualelor şi materialelor
materialelor şi auxiliare în funcţie de profil şi 4p
DIDACTICĂPROIECTARE

mijloacelor didactice specificul vârstei
Elaborarea
alegerea strategiilor didactice optime
planificărilor
pentru parcurgerea integrală a
calendaristice în raport 4p
programei
cu metodologia
actualizată
stabilirea obiectivelor
specifice/competenţelor specifice 2p
fixarea activităţilor de învăţare 2p
Elaborarea proiectării
didactice pe cap./unităţi corelarea strategiei didactice cu
2p
de învăţare/lecţii obiectivele şi conţinuturile activităţilor
transmiterea accesibilă a informaţiei
în funcţie de particularităţile de vârstă 2p
a elevilor
ORGANIZAREA ŞI

Organizarea procesului
2p
REALIZAREA

de învăţare în clasă
Selecţia procedeelor, 2p
tehnicilor şi metodelor
de predare, în funcţie
de cantitatea de
cunoştinţe de
transmisşi nivelul de
pregătire al elevilor
ÎNVĂŢAREACTIVITĂŢILOR DE
Corelarea secvenţelor
de învăţare cu
obiectivele specifice,
2p
pentru finalizarea
dezvoltării
personalităţii elevului
Organizarea
pregătirea activităţii aplicative
activităţilor
desfăşurarea activităţii aplicative 6p
aplicative/practice în
îndrumarea elevilor
procesul de învăţare
Utilizare eficientă a
materialului didactic şi
2p
mijloacelor
audiovizuale
stabilirea tipului de evaluare
Evaluarea nivelului de
*fixarea instrumentelor de evaluare 6p
pregătire a elevilor
*valorificarea rezultatelor evaluării
PARTICIPARE LA ACŢIUNI

Examene, probe de elaborarea conţinutului
verificare,simulări supravegherea elevilor 6p
COMPLEMENTARE

evaluarea cunoştinţelor
Concursuri şcolare, supravegherea elevilor
olimpiade elaborarea conţinutului 6p
evaluarea cunoştinţelor
Expoziţii, reviste şc., îndrumare
sesiuni de comunicări
4p
ale elevilor, act.
sportive participare efectivă
DE ÎNVĂŢAREACTIVITĂŢII

pentru performanţă
Pregătire suplimentară
pentru recuperarea decalajelor în 4p
a elevilor
instruire

Definitivat, grade
4p
didactice, doctorat,
Formare continuă, 4p
formare în specialitate
PERFECŢIONAREPARTICIPARE LA ACTIVITATEA DE

lucrări de specialitate,comunicări
ştiinţifice
alcătuirea de programe şi manuale(sub
Autoperfecţionare sigla MECT) 8p
desfăşurarea unor activităţi
ştiinţifice/didactice recunoscute de
MECT
COMUNICARECAPACITATEA DE

selectarea modalităţilor de comunicare
respectarea partenerului în comunicare
Cadru didactic-elev asigurarea feed-back-ului 8p
asigurarea unei consilieri corecte
completarea documentelor şcolare
comunicare- în specialitate
-în cadrul ariei curriculare
-în cadrul colectivului profesoral
Cadru didactic- cadru -cu personalul de conducere
8p
didactic informarea familiei
consilierea familiei
atragerea familiei în rezolvarea
problemelor şcolii

Comportamentul faţă
COMPORTAMENTUL ŞI

de elevi
Comportamentul faţă
de personalul şcolii
ŢINUTA

Desfăşurarea de 8p
activităţi legate de
reprezentarea unităţii
şcolare
Decenţa propriei ţinute

TOTAL 100p
 81-100 - calificativ: FOARTE BINE;
 71-80 - calificativ: BINE;
 61-70 - calificativ: SUFICIENT;
 0-60 - calificativ: INSUFICIENT.
Numele şi prenumele titularului: Director.
Semnătura: ________________________
Data: __________________
_______________________