You are on page 1of 10

Spēles “Latvijas faktu mednieks”

noteikumi, faktu kartītes un uzdevumu lapas

Spēli var spēlēt, lai pārbaudītu bērnu zināšanas par Latvijas vēsturi vai, lai eši gūtu ieskatu Latvijas
vēsturē un citos ar Latviju sais tos jautājumos! Pieaugušais, izlasot faktu kar tes, vislabāk sapra s, vai
konkrētajai bērnu (arī pieaugušo ;)) grupai šī spēle būs piemērota!

Spēle gatavota sākumskolas vecuma bērniem.
Lai spēlētu spēli:

1. Jāizdrukā faktu kar tes un jāsagriež. Pēc izvēles tās var noformēt, pielīmējot uz kartona un/vai
ielaminējot.

2. Faktu kar tes ar lipekli vai līmlen ek pielīmētas dažādās vietās mācību vidē.
Šis process ek darīts tā, lai spēles dalībnieki neko nemanītu. :)
3. Katram spēles dalībniekiem ek izdalītas jautājumu lapas (šī dokumenta pēdējas 4 lapas ) un dots
laiks, lai izlasītu visus jautājumus un uzraks tu atbildes. Ja spēlētājs uz kādiem jautājumiem atbildi
nezina, lai atstāj tukšu vietu.

5. Pēc tam spēlētāji dodas mācību vidē meklēt, dažādās vietās pielīmētās, faktu kar tes. Tās izlasa un
salīdzina ar savu atbildi. Ja nepieciešams palabo, bet, ja vieta ir bijusi tukša, tad, lasot kar , noskaidro
atbildi un ieraksta tukšajās vietās.

6. Kad visi ir kuši galā ar faktu kar šu “nomedīšanu”, tad sa ekas uz kopīgu atbilžu pārrunāšanu.
Kāds lasa jautājums, cits izlasa atbildi, visi ieklausās un salīdzina.

Lai jautra spēlēšana un Latvijas iepazīšana!

Spēles autori: Marita Veldre un Evelīna Sproģe
©2018
1 2

Lāčplēša diena, kas ek atzīmēta 11.
1918. gada 18. novembrī Rīgā, tagadējā novembrī ir kritušo karavīru piemiņas
Nacionālajā teātrī, ka pasludināta diena. 1919. gada 11. novembrī - pēc
neatkarīga Latvijas Republika, un cilvēki smagām kaujām no Rīgas ka padzī
aizskus nājumā veselas sešas reizes bermon eši un šis datums kļuva par
nodziedāja mūsu himnu “Dievs, svē Latvijas Neatkarības kara simbolu.
Latviju!”

3 4
1991. gadā
Jānis Čakste bija Latvijas Republikas no 13. līdz
prezidents no 27. janvārim
1922.gada līdz Rīgā no ka
1927.gadam. Viņš atjaunotās
bija pirmais Latvijas neatkarīgās
Republikas Latvijas aizsardzības pasākumi, kad Vecrīgā
prezidents un viņa un ap svarīgākajiem stratēģiskiem
uzdevumos ie lpa objek em ka celtas barikādes, lai
jaunās Latvijas valsts aizsargātos no iespējamā padomju
reprezentācija. bruņoto spēku uzbrukuma. Barikāžu laiks
bija nevardarbīgas pretošanās posms
Latvijas Atmodas gaitā. Barikāžu laika
traģiskākais no kums - apšaude pie
Iekšlietu ministrijas 1991.gada 20.janvārī.
9 10

Latvijas teritorijā ir ap 5 000 ezeru un
ezeriņu un to koppla ba ir apmēram 110
tūkstoš ha (hektāru). Vals ir 2256 ezeri,
Latvijā ir četri kultūrvēsturiskie novadi - kuri ir lielāki par 1 ha. Latvijas ezeri
Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme. pārsvarā ir nelieli. Visvairāk ezeru ir
Latgalē, bet vismazāk Zemgalē.

11 12

Baltā cielava ir Latvijā bieži sastopams
neliela izmēra zvirbuļveidīgo kārtas cielavu
Latvijā 18 upes ir garākas par 100 dzimtas putns. Baltā cielava ir Latvijas
kilometriem, turklāt dažas no tām plūst ne nacionālais putns.
kai mūsu zemē, bet arī kaimiņvals s.
Visgarākā Latvijas upe ir Gauja, kas ir 452
km gara.
13 14
Lielāko daļu (69
%) no valsts
mežiem klāj skuju
koku audzes. No
em 49 % mežu
veido priede, 22
% – egle. Pārējā
pla ba klāta ar
lapu koku
mežiem, no
Latvijas meži un tajos esošie koksnes kuriem visvairāk
resursi ir viena no galvenajām valsts izpla tas bērzu audzes (24 %), kā arī apšu
nacionālajām bagā bām, kas izveidotas un melnalkšņu audzes (2 % katra). Nelielas
cilvēka ilgstošas un mērķ ecīgas darbības pla bas aizņem baltalkšņu un pārējo lapu
rezultātā. Latvija ir viena no mežiem koku audzes.
bagātākām vals m Eiropā, jo Latvijā meži
klāj 3,8 miljonus hektāru jeb 56.9 % valsts
teritorijas.

15 16
ES un NATO
Latvija ka
uzņemta 2004.
gadā. NATO ir
militāra
savienība. Tās
mērķi ir
Latvijas lielākais zīdītājs ir alnis. Augumā saglabāt un
alni no Eiropā sastopamajiem sauszemes a s t savas
dzīvniekiem pārspēj kai sumbrs. Aļņu aizsardzības
tēviņu augums var sasniegt divus metrus, spējas.
bet garums – līdz trim metriem, savukārt
svars varenākajiem eksemplāriem var
sasniegt 600 kilogramus.
Spēle “Latvijas faktu mednieks”

1. Kad Latvija tika pasludināta par
neatkarīgu valsti?
------------------------------------------------
------------------------------------------------

2. Kas ir Lāčplēša diena?
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
3. Kā sauc pirmo Latvijas prezidentu?
----------------------------------------------
4. Kad Latvijā notika barikādes un, kādēļ
tās rīkoja?
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
5. Latvijas valsts himnas vārdu un mūzikas
autors ir
-----------------------------------------------
6. Kādam nolūkam tika uzcelts Brīvības
piemineklis?
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
7. Kāda nozīme Latvijas vēsturē ir
Ernstam Glikam?
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
8. Nosauc visas valstis, ar ko robežojas
Latvija.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
9. Nosauc Latvijas kultūrvēsturiskos
novadus.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
10. Kurā Latvijas novadā ir visvairāk
ezeru?
-----------------------------------------------
11. Garākā upe Latvijā un tās garums
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
12. Latvijas nacionālais putns ir
-----------------------------------------------
13. Kāda ir lielākā Latvijas dabas
bagātība?
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
14. Visizplatītākā koku suga Latvijas
mežos ir
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
15. Lielākais Latvijā dzīvojošais savvaļas
zīdītājs ir
-----------------------------------------------
16. Kurā gadā Latvija tika uzņemta ES un
NATO?
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------