You are on page 1of 8

Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.

16

CLASSICAL GAS

By MASON WILLIAMS
Fingering by JIM FAGEN
Rubato
Intro:

& 43 œ œ œ .
ggg ˙˙˙ .. œ˙˙ .
.
œ œ ggg ˙˙˙ ..
˙. gg ˙ #œ ˙. g .
F
1 1
ggg 00 0
ggg 22
ggg 0
2 0 2 0
2
0
g3 2 0
0

5 > >
44
3

& œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ .. œ œ œ œ
œ ˙. ˙˙ . ggg ˙˙ .. 3 œ œ
#œ gg ˙ .

T 0 1 0 0 1 0
ggg 00 0

ggg 2
2 2 0 2 0 0 2
A 0
B g0
0
3 2

U accel. rit. U
œ
8 3

4 œ œ œ
3

œ œ œ˙ œ ˙.
3

& 4 g œœ œ œ œ œ œu
w
˙
4 4 1 4

ggg œ œ
1 1

œ œ
3 2
2
2 3

u
3

ggg 22
T 0
0
2
1
0
3
0
3 1
2
3 1 0
A 2
B 0
3
0 2 3

Allegro Π= 160

j œ œj j j
11 3

& œ œ œ œ œ œ w œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ
1
œ œ œ œ
˙ œ œ
3 3 3

#œ œ œ œ
2 2
3 2

> > >


T 0 1 0 1
2
1 0
0 0
0
2 0 2
0
2
A 2 0 0 0 2
B 0 0
3 2 0 0 0

Classical Gas - 8 - 1
P0961GTA
© 1967 (Reneved 1995) Weems Music Co. (BMI)
All Rights Reserved

Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
17

Œ Ó j j
14 3

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
œ
3 3

#œ œ
2 2

> > > > > >


T 2 2
0 1 0 1
2
1 0
0 0
A 2 2 2 2 0 0 0
B 0 0 0 0 0
3 2 0

j œ j Œ Ó j
œ œ œ œ œ œj œ œ œ
17 3

œ
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ ˙ œ
3

œ œ
2

> > >


T 0
2 0 2
0
2 0 2 0 2
0 1 0 1
2
1 0
A 2 0 2 0 2 2 2
B 0 0
0 0 0 0 0

j j Œ Ó
20

& w œ œ œ œ œ
œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œ œœ œœ œ
œ œ œ œ
3

#œ œ œ œ
2

> > > > > >


T 0 0
0
2 0 2
0
2 0 2 0 2
A 0 0 0 2 0 2 0 2 2
B 3 2 0 0 0
0 0 0

j œ œj œ˙ œ œ œ œj œ j
23 3

& œ œ œ œ œ œ w œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ
œ
3

#œ œ œ œ
> > >
T 0 1 0 1
2
1 0
0 0
0
2 0 2
0
2
A 2 0 0 0 2
B 0 0
3 2 0 0 0

j j œ
26

œ œ
œ œœ . œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 42
˙
4 4 4

œ œ œ
1 1

˙ ˙ œ. J
3 2

J
2
2 3

0
T 2
0
0
0 1
2
1
0
3
0 0
3 1
2
3
A 2 2
B 0
3
0 2 2 3

Classical Gas - 8 - 2
P0961GTA
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
18

> >
j j j
29

& 42 œ ˙ œ 44 œ .
I

œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ
1
œ. œ
1

˙
2

‰ ˙
2 3 3

œ.
0

˙
3 0 2
2 3
1 3

T 1 0
2 0 2 2 0 2 2
0
0
0 1
A 3 0 2 2 0 2
B 1 0
0
3

> >
I
>
1/2 II
>
III
> > >
32
j j œ œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ 4
œ 6 œ œ 3
& œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ 4
4

4
1 3
1 1 1

œ .
4 2 1

œ œ œ
1 1 1

œ. .
2

œ œ
3 2 1

J œ œ J ˙.
3

J
2 2
1 1

0 1 2 3 4 0 5 0 7 0
T 2
1
0
3
0
1
0
1
2
3
2
3
4
A 0
B 0 2 2 3
1 3 0

œ œ œ œ œj œ # œj j j œ œ œ œ œj œ # œj
œ œ œ œ œœ # œœœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ
35

& 44 œ œ œ œœ œœœ œ œœ œ œœ
4 1 4

œœ œ œ œ. œ
4 1 1 4

œ œœ
1 4 1 3 3 3 1 4
1 3 3 1 1

.
3 3 3


1 3 3 1 1

˙ œ ˙ œ
1 3 3 3 1

J
1 1
3 3
1 1 1 1

f
8 7 5 5 5 5 5 8 7 5 5
T 5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
7
7
A 5 7 7 7 5 7
B 5
7
5
5 5
5
7
5

(V)
j
III

j œ œ œ œ œ œj œ j
œœ œ # œœ œœ œ œ œ
œ œœ œœ œœ œ œ œœ # œ œœ œ # œœœ œœœ œœ œœœ œœ 5
38
œœ
4

& œœ œ œ œ 4
œœ ‰ Œ œ˙ œ
4

œ œœ
1 1 4 1

‰ œJ œ
1 1 1


1 1

˙ œ
1 2

J J
1
3
1 1

5 5 8 7 5 5 8 5 5 3
T 8
7
7
7
8
7 5
5 5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
7
7 7
7
7
7
7
8
7
7
7
3
4
A 7 7 5 7 7
B 5 5
5
7
5
5 5

> > > > > >


(III)
>
I

œœ j
œœ œ œ ‰ œœ .. œœœ œœœ œœœ ... œœœ
41
5 b œœ 46
œ œ œ 44
&4 œ œ ‰ œ œ.
3 1
4

œ œ
3

œ bœ
1

œ. œ œ œ. œ œ
3

œ.
3 2

œ
3

J J
4
1 1
J J J
1 0 0 0 0
T 5
5 5
1 3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
A 5 3
B 3
3
1
1 0 0 0 0

Classical Gas - 8 - 3
P0961GTA
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
19

*For solo performance


j
cut directly to bar 55 1/2 I 1/2 II 1/2 I

˙ w œ œœ j œ b bb œœœ œœ ˙
43

& 44 ‰ œj œ œ b b œœ

œ
œ œœ ˙œ œ œ b ˙˙

w w J J bœ œ

0 1 1 1 2 2 1
T 2
3 2
1
2
1 1
2 2
3
2
3
2
1
A 3
B 0 4 4 4
4 4
4

j j
(1/2 I) 1/2 II 1/2 I 1/2 IV

œ œœ j œ b bb œœœ œœ œœ
œ bœ œ œ œ
# œœ œœ j
œœ ˙œ œ
œ
47

& b bb œœœ œœ œœ œ˙ œ œ œ
J J bœ œ b˙ œ œ J
J
1 1 1 2 2 1 1 4 4 4
T 2
1
2
1 1
2 2
3
2
3
2
1 1
2 5
4
5
4 4
5
A
B 4 4 4
4 4
4
0 0
7

j
1/2 V 1/2 IV 1/2 V 1/2 IV III

œœ œœ # ˙˙ # œœ œœ j œ œ œ œœ # œœ œ œ n œœ
# œœ
50

& œ
# œ ˙˙ œ œ œœ œ˙ œ œ œ 45
œ œ J œ œ nœ
œ œ œ. J
J
5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3
T 5
6
5
6
5
4
5
4
5
4 4
5 5
6
5
6
5
4
5 3
4
A
B 7 7
7
0 0
7
7 7 0 3

(III) 1/2 V VII

œœ œœœ œœœ œœ œœ b œœ j
œ. œœœ œœœ œœœ ... œœœ
53
5 œ 46 ‰ œœ ..
œœ œœ 44
&4 œ 4

œ œ
2

œ bœ œ. œ œ œ. œ œ
2

J J J
3 5 6 0 0 0 0
T 5
5
6
5
6
7
3
2
3
2
3
2
3
2
A
B 3 8
6
0 0 0 0

j j >
j j œ œ œ j
55

& 44 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

4 4 4 4

w w ˙ ˙
2 2 2 3 3
3 3 2

hold

0
T 2
3 3
2 2
3
0
0 1 0 1
2 2
3
A 3 3 2
B 0 0 0

Classical Gas - 8 - 4
P0961GTA
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
20

> j > > > j >


58
œ
3

& œ œ œœ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œœ œ .
œ œ
1

œ œ œ ˙ ˙ œ œ
3 3

> > > > > >


T 2
1
2
0
2
0 1 0 1
2 2
0
2 0
A 2 2 2 2
B 0 0 0 0 0 0 0 0

> >
> > j > >
œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ
61 3

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4 4 1 1
3 1

˙ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ
2 2

J
> > >
T 0 1 0 1 0 1 3 }
}23 5 5 5 3 3 1
2 2 2 2 5 5 4 2
A 2
B 0 0 0 0 0 0 0 0

>
œ œ œ œ œ œ œ œ
64
œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1

˙ ˙
4 4 4 4

œ œ œ œ œ œ ˙
1 1 1 1

œ œ œ 3
2 3 2

0 0 1 0
T 1 0
0
0
2
0 1 3 3 1
0
1 0
0
3
0
3 0
A
B 0 0
3
0 2 3 3 2 2 2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
67

& œ œ œ œ œ 1
œ œ œ
˙ ˙
4 1 1 4 4 4 1 1

˙ ˙ œ œ ˙
3

0 0 1 0 0 0
T 3 1
2
1 0
0
3
0
3 0 3 1
0
1 0
A
B 0 0
3 3 3
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
70

& œ œ œ œ œ œ œ w œ œ
1

œ œ œ
4 4

œ œ ˙
1 1

˙ ˙ œ
3
2
3 #œ œ 2

> > >


1 0 0 0
T 0
3
0
3 0 3 1
2
1 0
0 0
A 0 0 0
B 2 2 2 0 0
3 2 0

Classical Gas - 8 - 5
P0961GTA
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
21

I 1/2 II III

j j œ œ œ œ #œ œ œ œ 3
73

& ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4
1 1 1

œ œ
4 2 1

œ
1 1 1

œ œ œ œ
3 3 3 3

œ œ œ
2 2
2 3
3 1

0 1 2 3
T 0
2 0 2
0
0 2
0
0
1
2
3
0
1 1 3 3
A 2 2 0
B 0 0
0
3
0 2 3
1 3

œ œ œœ j j
#œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ # œœ
44 œœ
76
3 œ œ œ
4

œ
4 4

&4 œ œœ
3 1 4 1
1 1 1 3
1 3

˙ œ
1 1
1 3

˙.
3
1 1

f
4 0 5 0 7 0 8 7 5 5
T 5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
7
7
A 5 7
B 0 5
7
5

j j j
(V)

œ œ œ œ œj œ j j œ
œœ # œœœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ # œœ œœ œ # œœ œœ œ œ œ
œ
78
œ
4

& œœ . œ œ œ. œ œ œœ œ œ œœ ‰ Œ
1 1 4 1 1

œ œœ
3 3 1 1 4 3 4 4
3 3 1 1 3 1
3 3 3 3


3 3 3 1

˙ œ
3 1 1 3 3 3

J J
1 1 3
1 1

5 5 5 8 7 5 5 5 5
T 7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
7
7
8
7
7
7
8
7 5
5
A 7 7 5 7 7 7
B 5 5
5
7
5
5 5

>
(V) III

œ j j
œ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ # œœœ œœœ œœ œœ œœ
81
œ
& œ œ œ œ œ 45
4 4

œ ˙œ œ
4 1 1

œ œœ
1 4 1 3 4 1
1 3 3 3

œ
1 3 3 3 1

‰ ‰
1 1 1 3 3

˙ œ
1 3 3 2
3 1
1 1

8 7 5 5 8 5 5 3
T 5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
7
7 7
7
7
7
7
8
7
7 3
4
A 5 7 7
B 5
7
5
5 5

> > > > > >


(III) I
> j
œœ œ œ œ ‰ œœ .. œœœ œœœ œœœ ... œœœ
83
5 œ 46 44
&4 œ œ œœ œ œœ œ‰ œ œ b œ œ.
3 1
3

b œ
3 3 1

œ. œ. œ œ œ. œ œ
3

œ.
3

J J
4

J J J J
1
1 1

1 0 0 0 0
T 5
5 5
1 3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
A 5 3
B 3
3
1
1 0 0 0 0

Classical Gas - 8 - 6
P0961GTA
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
22

˙ œ œ œ œ www wwwœ
85

& 44 ˙˙ œ œ œ 4
w w œ
w ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ w wJ œ œ œ œ
2
J
3
p i m a 0

(hold)
0 0
T 2
3 3
2
3
2
A 3 3 3
2 0
2 2 0
B 0 3

j œ œj œ˙ œ œ œ œj œ j
88 3

& œ œ œ œ œ œ w œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ œ
3

#œ œ œ œ
F > > >
T 0 1 0 1
2
1 0
0 0
0
2 0 2
0
2
A 2 0 0 0 2
B 0 0
3 2 0 0 0

Œ Ó j
œ œ œ œ œ œj œ œ œ
91 3

& œ œœ œœ œœ œœ w œ œ
œ œ œ œ 2
˙ œ œ œ

œ
œ
œ
> > > > > >
T 0 2 0 2
0 1 0 1
2
1 0
0 0
A 0 2 0 2 2 2 0 0 0
B 0 0 0 0 0
3 2 0

j œ j j j
94

œ
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4

œ œ œ
1

˙ ˙ œ.
3 3

œ œ J 2

T 0
2 0 2
0
2 2
0
0
0 1
2
1
0
3
0
A 2 2
B 0 0
0
3
0 2 2

œ j j j
97
œ œ
42 œ ˙ œ 44 œ .
I

& ˙ œ œœ . œ œœ œœ œœ œœ
1 1 4
œ 1
œ.2

J ‰
2

œ.
2

˙
2 3
3
1 3

0
T 0
3 1
2
3 1 0
2 0 2 2 0
A 2 3 0 2 2 0
B 3
1 0

Classical Gas - 8 - 7
P0961GTA
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.
23

I 1/2 II III >V


1/2 IV

œ
œœ œœ # œœ œœ 34 # œœ œ œœ œ œ œœ 44
100

& œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ
4

œ œ œ
1 3 1

œ
2 2 1

œ
2

œ œ
1 1

œ œ ˙.

0 1 2 3 4 5 7 5
T 2
0
0
1
2
3
0
1
0
1
2
3
2
3
4
5
4
5
4
5 5
A 2 0 2 0 0
B 0
3
0 2 3
1 3 0

> > >


(V)
>
III
>
I

œœ œ œ j
#œ œœ œ œ j j œ
103 Poco meno mosso
4 œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ b œœ ‰ œ œ œ
&4 œ œ
3 1


3 1 3
1

œ œ œJ
3 3 4


3 3 1

œ. w
3

œ
3 2

J œ.
4 4 3

J
1 1 1
1 1

hold

3 1 0
T 7
7 7
3 5
5 5
1 3
3 2
3
A 7 5 3 3
B 5
5
3
3
1
1 0

opt. ending
(with orchestra)

j j j U
rit. accel.

œ œ j j j œ œ œ j ‰
106 3

œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ # œ œ œ œœ gg # ˙˙˙ ... œ œ
Fine
& #œ 2 0

ggg ˙ .
3

w w w œ
1 2
3

(hold)
u

ggg 22
0
T 3 3 3 3 3 0 2

gg 20
2 2 2 2 2 2 0 2
A 3 4 4
B 0 0

>j
rit. 1/2 IX V

.
‰ œ œ ‰ # œ œ ‰ œ # œ ‰ œ œ 2 ‰ # œ œ ‰ œ œ 4 ggg # œœw œ ˙˙ .
3 3 3

œ
3 3 3

# œœœ ‰ Œ
110 1 1

Ó
4 4

& 4 4 ggg
1 1 3 2 2 1

œœ
1 4 2 2 1 1
1 2 3 2

œ œ œ œ œ œ gg w
2
4
3
1
J
ß
ggg 109 9 5
T
ggg 9
3 5 7 8 10 12 12 10 5
4 6 7 9 11 12 6
g0
A 7
B 0 0 0 0 0 0 7
5

Classical Gas - 8 - 8
P0961GTA
Sheet Music Plus Order 1289914303. 1 copy purchased by stephanbajurnow@yahoo.com.au on Dec 5, 2016.