You are on page 1of 1

A e - "а"; кад се ради о en на крају речи, е се

ai - "е" чита као "е"


au - "о" i, y - "е"
ay - "еј" u - eu
Некад се не чита. Носни двогласници се читају као један глас,
B осим када иза m или n стоји самогласник, и
b се не чита иза m и на крају речи. у mm и nn.
У речима које почињу O
са abs, obs, obt, subs, subt, изговара се oi - "уа" али се "у" и "а" изговоре као један
као "п". глас
C oy - "уај"
c - као "к" испред сугласника и a, o, u oeu - eu
ç - "с". ou - "у"
испред i, y и e - "с" P
Не чита се иза n и на крају неких речи. p се на крају речи се обично не чита. Не
Чита се као "г" у seccond и речима чита се уопште у неким речима.
изведених од ње. ph - "ф"
ch - испред самогласника "ш" (изузетак су Q
неке речи), а испред сугласника "к" q, qu - "к"
D R
d се углавном не чита на крају речи. r се не изговара у речима које се
E завршавају са er и ers - постоје изузеци.
Не чита се на крају речи. Не изговара се у monsieur и messieurs.
eau - "о" S
ei - "е" Између два самогласника је "з".
ent се на крају глагола не чита. На крају речи се обично не чита.
eo - "о" T
es на крају речи се не чита осим у Ако се t налази у tial, tiel, tie или tion на
једносложним речима где се чита као "е". крају речи, обично се чита "с". Чита се "т"
eu - наместе се усне за "у", а каже се "е". испред s и x.
ey - "еј" На крају речи се обично не чита. Такође се
G не изговара у неким речима.
g - "ж" ако су после њега e, i или y. U
Испред a, o и u - "г". u - углавном наместиш уста за "у", а кажеш
На крају речи и у неким речима се не чита. "и"; некад се чита само као "у"
gn - "њ" или "гн" ui - "у" и "и" се изговоре као један глас
H uy - као ui са "ј" на крају
h се никад не чита. Обично се не изговара после g и p.
J W
j - "ж". w - "в"
I X
ill - "иј", осим на почетку речи када се чита x - "кс", у редним бројевима као "с"
"ил". ex - "егз" на почетку речи а испред
Ако се испред il и ill нађе неки самогласника
самогласник, читају се као: На крају речи се не чита.
ail, aill - "ај" Y
eil, eill - "еј" y - "и"
euil, euill, ueil, ueill - - као eu са "ј" на Z
крају Не чита се на крају речи.
ouil, ouill - "уј"
M, N
Самогласници који стоје
испред m и n заједно са њима чине носне
двогласнике. У носним двогласницима чита
се:
m - "н"