You are on page 1of 34

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Ονοματεπώνυμο Παραγωγού (Farmer's name-surname): ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ


ΑΦΜ (Tax No): 042167176
Τηλέφωνο (Tel No): 6977060646
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): -
Έδρα Εκμετάλλευσης (Farm address): Κρήνη
Έκταση βαμβακιού που εντάσσεται στο Πρωτόκολλο σε στρέμματα (Cotton area to be subsumed under the Protocol in stremmas): 59 στρ.
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή Παραγωγού (Manager’s name-surname): Ο ίδιος
ΑΦΜ (Tax No): 042167176
Τηλέφωνο (Tel No): 6977060646
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): -
Έδρα (Address): Κρήνη
Καλλιεργητική περίοδος (Growing season): 2018
Οδηγίες Εντύπου: Παρακαλώ κυκλώστε Ναι ή Όχι ή Μη εφαρμόσιμο (όπου δίνεται αυτή η δυνατότητα) για κάθε γραμμή και τμήμα. Σε κάθε τμήμα επισημαίνεται ο αριθμός των
θετικών απαντήσεων (Ναι) που απαιτούνται για τη συμμόρφωση στο Πρωτόκολλο CSF: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ.
(Form Instructions: Please circle Yes or No or Not Αpplicable (where possible) for each line and section. In each section it is indicated the number of positive answers (Yes) required for the compliance
to the CSF Protocol: REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS.)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 1 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης


(Control Points and Compliance Criteria)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ:
ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Δ), ΟΠΤΙΚΗ (Ο),
ΝΑΙ ΌΧΙ M/E ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (Α).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ANNEX I) (YES) (NO) (N/A)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (NOTES)
(COMPLIANCE CRITERIA) (METHOD OF VERIFICATION:
GROWERS COMMITMENT-
STATEMENT (C), VISUAL (V),
DOCUMENTATION (D))
Α ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - Υποχρεωτικά πρέπει να τηρούνται (PREREQUISITS - Required to be observed)
Χρησιμοποιώ αποκλειστικά ποικιλίες Χρήση αποκλειστικά ποικιλιών
Συνέντευξη και λήψη της
βαμβακιού FiberMax και εντάσσω στο FiberMax με εξαίρεση τους
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
σχήμα πιστοποίησης όλα τα παραγωγούς που σποροπαράγουν
ή/και των παραστατικών
αγροτεμάχια με τις ανωτέρω ποικιλίες ποικιλίες FiberMax. Ένταξη του
αγοράς σπόρου. Στην
που καλλιεργώ βάσει της τρέχουσας παραγωγού στο σχήμα
περίπτωση σποροπαραγωγής
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. πιστοποίησης με το σύνολο των
Μόνο Fibermax ποικιλία απαιτείται επιβεβαίωση από
(Εξαιρούνται οι παραγωγοί που αγροτεμαχίων με βαμβάκι
Α.1 Χ ELSA - ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΔΕ την εταιρία σποροπαραγωγής.
σποροπαράγουν ποικιλίες FiberMax). FiberMax. ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
διαθέσιμη / Interview and the receipt of the
(Use FiberMax cotton varieties exclusively / Use of FiberMax cotton varieties Single Application Form or/and
and include in the certification scheme all exclusively with the exemption of seed buying invoices. In case of
fields with the aforementioned varieties growers that produce FiberMax cotton seed production, confirmation
according to the current Single Application seed varieties. Induction, in the from the seed production
Form. (Growers that produce FiberMax certification scheme of all cotton fields company is needed.
cottonseed varieties are excluded from this with FiberMax varieties. NO NOT
Δ, Α / C,D
obligation.)) APPLICABLE.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 2 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Δεν κάνω κατά την συγκομιδή,


αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση Η συμμόρφωση απαιτεί τη μη Η διαδικασία ιχνηλασιμότητας
του σύσπορου βαμβακιού FiberMax, ανάμιξη του βαμβακιού FiberMax του εκκοκκιστηρίου ή/και ο
ανάμιξη με προϊόν άλλων παραγωγών με προϊόν παραγωγών που δεν έλεγχος κατά τη συγκομιδή
που δεν συμμετέχουν στο σχήμα Παράδοση απευθείας στο συμμετέχουν στο πρωτόκολλο. ΌΧΙ ή/και αποθήκευση.
Α.2 πιστοποίησης. Χ εκκοκκιστήριο (ΑΦΟΙ Ν. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / The traceability procedure of the
(During harvest, transport, storage and ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ) / Compliance requires not mixing ginning company or/and
delivery of FiberMax seed cotton, do not FiberMax cotton with products of inspection during harvest or/and
mix with products from other producers farmers that do not participate in the storage.
that do not participate in the certification protocol. NO NOT APPLICABLE. A,Ο / D,V
scheme.)
Αποδέχομαι τη συμμετοχή μου στα
εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα Παρακολούθηση των σχετικών Αρχεία εκπαίδευσης
διοργανώνουν η Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ και Παρουσιολόγιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. (εξατομικευμένης ή ομαδικής).
Α.3 ο φορέας υλοποίησης. Χ εκπαίδευσης 2018. ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
Συμμετοχή στις 31/5/2018
/ Training records.
(Accept my participation in trainings / Attendance of the relevant training
A/D
organized by Bayer Hellas AG and the programs. NO NOT APPLICABLE.
implementation body.)
Επιτρέπω πάντα την είσοδο στα
δηλωθέντα αγροτεμάχιά μου του
αρμόδιου προσωπικού του
συνεργαζόμενου εκκοκκιστηρίου, της
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, του πιστοποιητικού Δέσμευση παραγωγού. ΌΧΙ ΜΗ
Επιτόπια επαλήθευση.
οργανισμού και του φορέα υλοποίησης ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
Α.4 Χ / On site verification.
για τις προγραμματισμένες ή έκτακτες / Grower's commitment. NO NOT
Ο/V
δειγματοληψίες, ελέγχους και APPLICABLE.
επιθεωρήσεις.
(Always allow entry in my declared fields to
the responsible staff of the collaborative
ginning company, Bayer Hellas SA,

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 3 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

certification body and implementation body


for scheduled or non-scheduled sampling,
audits and inspections.)
Είμαι στην διάθεση των
προαναφερόμενων για κάθε
συμπληρωματική συζήτηση, Δέσμευση παραγωγού. ΌΧΙ ΜΗ
Επιτόπια επαλήθευση.
πληροφορία ή έλεγχο όταν αυτό μου ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
Α.5 / On site verification.
ζητηθεί. / Grower's commitment. NO NOT
Ο/V
(At the disposal of the aforementioned for APPLICABLE.
any supplementary discussion or audit
when asked.)
Οι συμβουλές για το είδος και το
χρόνο εφαρμογής των
αγροχημικών δίνονται από
αρμόδιους γεωπόνους. Ο
παραγωγός δηλώνει το
Εφαρμόζω φυτοπροστατευτικά συνεργαζόμενο κατάστημα Αποδεικτικά επάρκειας και
προϊόντα και λιπάσματα κατόπιν γεωργικών εφοδίων στην νομιμότητας εμπορίας
Συμβουλές από
σύστασης και επιλογής από αρμόδιους εκκοκκιστική επιχείρηση και στον αγροχημικών.
Μπουραζάνα Αναστάσιο,
Α.6 γεωπόνους. Χ εσωτερικό ελεγκτή. ΌΧΙ ΜΗ / Proof of competency and legality
γεωπόνο από κατάστημα
(Apply plant protection products and γεωργικών εφοδίων ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. concerning agrochemical
fertilizers upon the recommendation and / Advice on the type and time of commerce.
selection by competent agronomists.) application of the agrochemicals is A/D
given by competent agronomists. The
farmer reports the collaborative
agrochemical store to the ginning
company and the internal inspector.
NO NOT APPLICABLE.
Ημερολόγιο αγρού
Τηρώ τα αρχεία καταγραφής σποράς, Τήρηση κατ’ ελάχιστον των Τήρηση των σχετικών αρχείων
Α.7 Χ διαθέσιμο π.χ.
λίπανσης, άρδευσης, φυτοπροστασίας παρακάτω αρχείων καταγραφής για τουλάχιστον τρία έτη.
Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 4 από 34
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

και συγκομιδής της τρέχουσας Σπορά: 18/04/2018 (ημερολόγιο εργασιών) για / Recordkeeping of all relevant
καλλιεργητικής περιόδου για τουλάχιστον τρία έτη: A) ΣΠΟΡΑ: data for at least three years.
τουλάχιστον τρία έτη. Λίπανση: 3/8/2018, 40-0-0, ημερομηνία, αγροτεμάχιο, Α/D
(Keep records of sowing, fertilization, 13 κιλά/στρ., ποικιλία, ποσότητα σπόρου, Β)
irrigation, crop protection and harvesting of λιπασματοδιανομέας
ΛΙΠΑΝΣΗ: ημερομηνία,
the current growing season for at least three αγροτεμάχιο, τύπος ή/και
years.) Άρδευση: Ράμπα,
15/8/2018, 12 ώρες εμπορικό όνομα λιπάσματος,
δόση, μέθοδος εφαρμογής, Γ)
Φυτοπροστασία: ΆΡΔΕΥΣΗ: ημερομηνία,
24/7/2018, Profil 20 SG - αγροτεμάχιο, ώρα έναρξης,
acetamiprid, 20 gr/στρ., διάρκεια ή ποσότητα νερού, Δ)
σκούπα, 3 atm, 4-5 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ημερομηνία
km/hour (έναρξης -λήξης αν είναι
διαφορετική), αγροτεμάχιο,
Παράδοση: δεν έχει
στόχος, εμπορικό όνομα, δραστική
συγκομιστεί προϊόν μέχρι
την ημέρα της
ουσία, δόση σκευάσματος, όγκος
επιθεώρησης (25/9/2018) ψεκαστικού υγρού, όριο αναμονής
από τη συγκομιδή, Ε) ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ-
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Ημερομηνία,
αγροτεμάχιο, τοποθεσία
αποθήκης, αποθηκευμένη
ποσότητα (στην περίπτωση
μακροχρόνιας αποθήκευσης) ΣΤ)
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ημερομηνία,
ποσότητα, παραλήπτης. Στην
περίπτωση ξηρικής καλλιέργειας,
τα πεδία της άρδευσης
παραμένουν κενά. ΌΧΙ ΜΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 5 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

/ Keeping at minimum records of all


the following data (farm
recordkeeping) for minimum three
years: Α) SOWING: date, plot, variety,
seed quantity, B) FERTILIZATION: date,
plot, fertilizer type or/and tradename,
dose, method of application, C)
IRRIGATION: date, plot, start time,
duration or applied quantity, D) CROP
PROTECTION: date (start-end date if
different), plot, target, trade name ,
active ingredient, dose, spraying
volume, pre-harvest interval, E)
HARVEST-STORAGE: date, plot, storage
location, stored quantities (in the case
of long term storage). F)
DELIVERΑΝCE: date, quantity,
recipient. In the case that irrigation is
not applied all the relevant fields stay
blank. NO NOT APPLICABLE.
Τηρώ αντίγραφα των τιμολογίων των
εισροών (πολλαπλασιαστικό υλικό,
Δέσμευση παραγωγού. Τήρηση
λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά Ναι, σπόρος από
των σχετικών παραστατικών για
προϊόντα) της τρέχουσας κατάστημα γεωργικών
τουλάχιστον τρία έτη. ΌΧΙ ΜΗ Δέσμευση παραγωγού.
καλλιεργητικής περιόδου για εφοδίων «Μπουραζάνα
Α.8 Χ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Grower's commitment.
τουλάχιστον 3 έτη. Αναστάσιο» π.χ. αρ.
τιμολογίου αγοράς / Grower's commitment. Keeping of all Δ/C
(Keep copies of the inputs' invoices relevant invoices for at least three
(propagation material, fertilizers, plant ΤΙΠ00069988/16-4-2018
years. NO NOT APPLICABLE.
protection products) of the current growing
season for at least 3 years.)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 6 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Ενημερώνω εγκαίρως τον υπεύθυνο


γεωπόνο του φορέα υλοποίησης για
την πρόθεση συγκομιδής ή/και Δέσμευση παραγωγού. ΌΧΙ ΜΗ
αποθήκευσης-παράδοσης Δέσμευση παραγωγού.
Ναι, Αργυροπούλου ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
Α.9 (ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία). / Grower's commitment.
Μαρία-Λεμόνια / Grower's commitment. NO NOT
(Inform in due time the responsible Δ/C
APPLICABLE.
agronomist of the implementation body for
the intention of harvesting or/and storage-
deliverance (date, time, location).)
Τηρώ την κείμενη νομοθεσία και τις
συστάσεις της Διεπαγγελματικής
Δεν εφαρμόζεται
Οργάνωσης Βάμβακος σχετικά με τις Δέσμευση παραγωγού. ΌΧΙ ΜΗ
συγκομιδή με stripper, Δέσμευση παραγωγού.
A.10 προδιαγραφές της συγκομιδής. Χ αλλά με
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Grower's commitment.
(Comply with the applicable legislation and βαμβακοσυλλεκτική / Grower's commitment. NO NOT
Δ/C
the recommendations of the Interbranch μηχανή APPLICABLE.
Cotton Organization concerning harvesting
specifications.)
Προστατεύω την ποιότητα του
Απομάκρυνση υλικών από τα
προϊόντος απομακρύνοντας υλικά από
αγροτεμάχια, χώρο αποθήκευσης
τα αγροτεμάχια και τα μέσα μεταφοράς Συνέντευξη ή/και Οπτική
και μέσα μεταφοράς σύσπορου
που πιθανώς να αποτελέσουν επιβεβαίωση.
βαμβακιού. ΌΧΙ ΜΗ
Α.11 προσμίξεις στην ίνα (π.χ. πλαστικά, Χ Οπτική επιβεβαίωση / Interview or/and visual
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
σκουπίδια). confirmation.
/ Removal of all contaminants from
(Protect product quality by removing from Δ,Ο / S,V
fields, storage locations and transport
the fields and transport means potential lint
means of seed cotton. NO NOT
contaminants (such as plastic materials,
APPLICABLE.
litter).)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 7 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (OPTIMISE WATER USAGE)


Β ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 6 ΝΑΙ αν αρδεύεται η καλλιέργεια με υποχρέωση τήρησης του Β.1. Αν δεν αρδεύεται 1 ΝΑΙ από τα Β.9, Β.10, Β.11. (REQIREMENT: 6 YES
in case of irrigated cotton with the obligation to observe B.1. Ιf not irrigated 1 YES from B.9, B.10, B.11.)

Η χρήση νερών υπονόμων ή


αποστραγγιστικών δικτύων για
Δεν κάνω χρήση νερών υπονόμων ή άρδευση απαγορεύεται. ΌΧΙ ΜΗ Δέσμευση παραγωγού.
Β.1 αποστραγγιστικών δικτύων. Χ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Grower's commitment.
(Do not use sewage water or water from / The use of sewage water or water Δ/C
drainage networks.) from drainage networks for irrigation
purposes is forbidden. NO NOT
APPLICABLE.
Οπτική επιβεβαίωση του
Υπάρχουν διαθέσιμες μέθοδοι εξοπλισμού. Διαθέσιμα αρχεία
Χρησιμοποιώ συστηματικές μεθόδους παρακολούθησης της εδαφικής παρακολούθησης της εδαφικής
παρακολούθησης της εδαφικής υγρασίας (πχ χρήση τενσιομέτρων) υγρασίας και συσχέτιση με την
Δεν υπάρχουν μέσα για την εφαρμοζόμενη άρδευση.
υγρασίας ώστε να προγραμματίζω τις ώστε να προγραμματίζονται οι
Β.2 Χ παρακολούθηση της / Visual confirmation of the
αρδεύσεις. εδαφικής υγρασίας αρδεύσεις.
(Use systematic methods for monitoring soil equipment. Records of soil
/ There are soil moisture monitoring
moisture so as to plan irrigation.) moisture monitoring available and
methods (e.g. tensiometers) available
correlation with the applied
for the planning of irrigations.
irrigation.
O, A / V, D
Συνέντευξη, αρχεία
Χρήση υδρομέτρου σε κάθε
καταγραφής (ημερολόγιο
γεώτρηση του παραγωγού που
Πότισμα από μία ιδ. εργασιών) ή/και οπτική
Χρησιμοποιώ υδρόμετρα. χρησιμοποιείται για την άρδευση
Β.3 Χ γεώτρηση. Υδρόμετρο μη επιβεβαίωση.
(Use flow meters.) του βαμβακιού FiberMax.
διαθέσιμο. / Ιnterview, farm recordkeeping
/ Use of flow meter at every borehole
or/and visual confirmation.
used for FiberMax cotton irrigation.
Δ,Ο,Α / C,V,D
Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 8 από 34
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Η χρήση της άρδευσης με


σταγόνες ως κύριας μεθόδου
άρδευσης σε μεταφυτρωτικές Αρχεία καταγραφής
εφαρμογές, απαιτεί την εφαρμογή (ημερολόγιο εργασιών ή/και
της σε ποσοστό ≥ 50% της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης)
Χρησιμοποιώ άρδευση με σταγόνα. ενταγμένης έκτασης βαμβακιού ή/και οπτική επιβεβαίωση.
Β.4 X Άρδευση 100% με ράμπα
(Use drip irrigation.) στο σχήμα πιστοποίησης. / Farm recordkeeping or/and
/ The use of drip irrigation as the main Single Application Form or/and
irrigation method in post emergence visual confirmation.
applications requires its usage in ≥ 50% Α,Ο / D,V
of cotton area induced in the
certification scheme.
Η χρήση της άρδευσης χαμηλής
πίεσης ως κύριας μεθόδου
άρδευσης σε μεταφυτρωτικές Αρχεία καταγραφής
εφαρμογές, απαιτεί την εφαρμογή (ημερολόγιο εργασιών ή/και
της σε ποσοστό ≥ 50% της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης)
Χρησιμοποιώ άρδευση χαμηλής πίεσης ενταγμένης έκτασης βαμβακιού ή/και οπτική επιβεβαίωση.
Β.5 (ράμπα). X Άρδευση 100% με ράμπα στο σχήμα πιστοποίησης.
(Use low pressure sprinkler irrigation.)
/ Farm recordkeeping or/and
/ The use of low pressure sprinker Single Application Form or/and
irrigation as the main irrigation visual confirmation.
method in post emergence Α,Ο / D,V
applications requires its usage in ≥ 50%
of cotton area induced in the
certification scheme.
Η άρδευση κατά τις νυχτερινές
Αρχεία καταγραφής
Εφαρμόζω άρδευση και κατά τις ώρες μειώνει τις απώλειες λόγω
(ημερολόγιο εργασιών).
Β.6 νυχτερινές ώρες. X Άρδευση και τη νύχτα εξατμισοδιαπνοής.
/ Farm recordkeeping.
(Apply irrigation also at night hours.) / Night time irrigation reduces losses
Α/D
due to evapotranspiration.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 9 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Σταματώ τις αρδεύσεις με τον κορεσμό Για την εξοικονόμηση νερού, η


του εδάφους σε εδαφική υγρασία άρδευση σταματά με τον κορεσμό Συνέντευξη.
Π.χ. έλεγχος με χρήση
Β.7 (υδατοϊκανότητα). X του εδάφους σε νερό. / Ιnterview.
οικοδομικής βέργας
(Stop irrigation as soon as soil is saturated / Irrigation is ended as soon as soil is Δ/C
with water (field capacity).) saturated with water.
Πραγματοποιώ συντήρηση του δικτύου
άρδευσης (για τη μείωση των Αποθήκευση και συντήρηση των
διαρροών) και αποθήκευση των αρδευτικών μέσων δικτύου με το
αρδευτικών μέσων κατά το χειμώνα πέρας της καλλιεργητικής Συνέντευξη.
Συντήρηση πριν από την
Β.8 (για την αποφυγή φθοράς). X περιόδου. / Ιnterview.
έναρξη της άρδευσης
(Perform maintenance of the irrigation / Storage and maintenance of Δ/C
network (reducing leakage) and storage of irrigation means by the end of the
irrigation means during the winter (to avoid growing season.
damage).)
Ως μέθοδοι διατήρησης της
εδαφικής υγρασίας προτείνονται:
α) η φυτική κάλυψη των
αγροτεμαχίων κατά τη χειμερινή Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης
Χρησιμοποιώ φυτική εδαφοκάλυψη ή
περίοδο ή β) η κάλυψη με (περίπτωση α), οπτική
άλλα μέτρα για την πρόληψη της
διάφορα υλικά μεταξύ των επιβεβαίωση (περίπτωση β).
Β.9 εξάτμισης του νερού. Χ Δεν χρησιμοποιεί
γραμμών κατά τη διάρκεια της / Single Application Form (case a),
(Use cover crops, mulching, or other
καλλιεργητικής περίοδο. visual confirmation (case b).
evaporation prevention measures.)
/ Cover crops during winter (a) or Α,Ο/D,V
mulching during the growing season
(b) are recommended as soil moisture
conservation methods.
Η καλή ισοπέδωση σε αγροτεμάχια
Εφαρμόζω καλή ισοπέδωση του αγρού. Καλή ισοπέδωση, οπτική Συνέντευξη ή/και οπτική
Β.10 Χ χωρίς κλίσεις αποτρέπει το
(Apply good leveling of the field.) επιβεβαίωση επιβεβαίωση.
λίμνασμα του νερού.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 10 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

/ Good field leveling prevents water / Interview or/and visual


stagnation. confirmation.
Δ,Ο / C,V
Συνέντευξη, αρχεία
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση καταγραφής χημικής
Εφαρμόζω αποτελεσματική των ζιζανίων (μηχανική, χημική) ζιζανιοκτονίας (ημερολόγιο
αντιμετώπιση των ζιζανίων σε μειώνει τον ανταγωνισμό για νερό
εργασιών) ή/και οπτική
περιόδους υψηλών αναγκών της Ζιζανιοκτονία με Cottonex και θρεπτικά στοιχεία.
Β.11 Χ επιβεβαίωση.
καλλιέργειας σε νερό. (fluometuron) / Efficient weed management
/ Interview, farm recordkeeping
(Practice effective weed control when crops (mechanical, chemical) reduces
for chemical weed control or/and
have higher needs in water.) competition for water and nutritional
visual confirmation.
elements.
Δ,Α,Ο /C, D,V
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ (LANDSCAPE CONSERVASION)
C
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 3 ΝΑΙ (REQIREMENT: 3 YES)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 11 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Ανάλογα με τις δυνατότητες της


εκμετάλλευσης, τέτοια μέτρα
μπορούν να περιλαμβάνουν:
- τη διατήρηση της φυσικής
βλάστησης στα όρια των
αγροτεμαχίων,
- την αμειψισπορά ή
συγκαλλιέργεια,
- τη δημιουργία ή συντήρηση
φυτοφρακτών,
- την τήρηση τμήματος εκτός
παραγωγικής διαδικασίας,
Λαμβάνω μέτρα για τη συντήρηση της - την απαγόρευση της θήρας στα Συνέντευξη ή/και οπτική
βιοποικιλότητας και του αγροτικού όρια της εκμετάλλευσης, επιβεβαίωση.
Αμειψισπορά με σκληρό
C.1 τοπίου. X - τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων / Interview or/and visual
σιτάρι
(Take measures for the conservation of της άγριας πανίδας confirmation.
biodiversity and urban landscape.) - τη διατήρηση φυσικών Δ,Ο / C,V
υδατοσυλλογών,
- τη χρήση ζωνών ασφαλείας κατά
την εφαρμογή αγροχημικών.
Οι ενέργειες αυτές μπορεί να
αποτελούν μέρος δραστηριότητας
στην οποία συμμετέχει η γεωργική
εκμετάλλευση. Σε
προστατευόμενες περιοχές (πχ
περιοχές NATURA) πρέπει
απαραίτητα να τηρούνται τα
αντίστοιχα νομοθετικά μέτρα. ΌΧΙ
ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 12 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

/ According to farm potentiality, such


measures may include:
- preservation of natural vegetation at
field limits,
- crop rotation or multiple cropping,
- creation or conservation of hedges,
- keeping sites out of productive
activities,
- prohibition of hunting in farm limits,
- conservation of wildlife habitats,
- conservation of natural water
reservoirs,
- the use of buffer zones during
agrochemical applications.
These actions may be part of a broader
activity that the farm is participating in.
In protected areas (e.g. NATURA
network areas), all legal requirements
must be met. NO NOT APPLICABLE.

Τα απορρίμματα συλλέγονται
τακτικά και απορρίπτονται Συνέντευξη ή/και οπτική
Τηρώ τα αγροτεμάχια καθαρά από κατάλληλα. ΌΧΙ ΜΗ επιβεβαίωση.
C.2 απορρίμματα. X Οπτική επιβεβαίωση ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Interview or/and visual
(Fields are free from litter.) / Waste is regularly collected and confirmation.
appropriately disposed. NO NOT Δ,Ο / C,V
APPLICABLE.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 13 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Ο παραγωγός προβαίνει σε
ανακύκλωση άχρηστων υλικών της
γεωργικής εκμετάλλευσης όπως πχ
λάδια μηχανής και μπαταρίες,
χάρτινες συσκευασίες.
Ενθαρρύνεται η χρήση
Συμμετέχω στην ανακύκλωση υλικών βιοδιασπώμενων υλικών (πχ Συνέντευξη.
Ανακύκλωση λαδιού πλαστικών, γράσων και
C.3 όπου είναι εφικτό. X / Interview.
γεωργικών μηχανημάτων λιπαντικών). ΌΧΙ ΜΗ
(Participate in recycling where possible.) Δ/C
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
/ The farmer recycles useless materials
such as motor lubricants and batteries,
paper packings. The use of
biodegradable materials (e.g. plastics,
lubricants, grease) is encouraged. NO
NOT APPLICABLE.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ENERGY CONSERVATION)
D
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 2 NAI (REQUIREMENT: 2 YES)
Προσαρμογή του μεγέθους ή
χρήση περισσότερων του ενός
Συνέντευξή ή/και αρχεία
Προσαρμόζω το μέγεθος του ελκυστήρα στη γεωργική
2 γεωργικoί ελκυστήρες (70 καταγραφής (πχ ημερολόγιο
γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) εκμετάλλευση με διαφορετική
hp, 125 hp) - Καταγραφή εργασιών).
D.1 ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες. X ιπποδύναμη. ΌΧΙ ΜΗ
εξοπλισμού στο / Interview or/and farm
(Adjust the size of the tractor to the farming ημερολόγιο αγρού ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. recordkeeping.
operations.) / Adjustment of size or use of more Δ, Α / C, D
than one tractor with different
horsepower. NO NOT APPLICABLE.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 14 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Ο βασικός εξοπλισμός
(ελκυστήρας, συλλεκτική,
ψεκαστικό) πρέπει να συντηρείται
τακτικά και σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιώ και συντηρώ το βασικό Προαιρετική αναζήτηση Συνέντευξη ή/και αρχεία ή/και
εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιστοίχων καταγραφών (πχ οπτική επιβεβαίωση.
κατασκευαστή. Συνέντευξη και οπτική αρχεία συντήρησης, παραστατικά).
D.2 X /Interview or/and relevant records
(Use and maintain the basic equipment επιβεβαίωση ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. or/and visual confirmation.
according to the manufacturer's / Basic farming equipment (tractor, Δ,Α,O / C,D,V
instructions.) harvesting machine, sprayer) are
regularly maintained according to
manufacturer's instructions. Optional
request of relevant records (e.g.
maintenance records, invoices). NO
NOT APPLICABLE.
Xρήση ανανεώσιμων πηγών
Κάνω χρήση ανανεώσιμων ή Συνέντευξη ή/και οπτική
ενέργειας στη γεωργική
εναλλακτικών πηγών ενέργειας (πχ επιβεβαίωση.
D.3 X Δεν γίνεται χρήση
εκμετάλλευση. ΌΧΙ ΜΗ
αιολική, ηλιακή ενέργεια κλπ). /Interview or/and visual
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. confirmation.
(Use renewable or alternative energy (e.g.
/ Use of renewable energy sources in
wind power, solar energy etc.).) Δ,Ο / C,V
the farm. NO NOT APPLICABLE.
Συνέντευξη ή/και οπτική
Αντικαθιστώ τις λάμπες πυράκτωσης με Χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης
επιβεβαίωση.
λάμπες φθορίου ή LED στις αποθήκες. Δεν χρησιμοποιεί λάμπες ενέργειας στη γεωργική αποθήκη.
D.4 X /Interview or/and visual
(Replace incandescent with fluorescent or φθορίου ή LED / Use of energy saving light bulbs in
confirmation.
LED lighting in barns.) barns.
Δ,Ο / C,V
Παρακολουθώ τις κύριες πηγές Τήρηση σχετικού αρχείου. ΌΧΙ ΜΗ Αρχεία καταγραφής.
Τιμολόγια πετρελαίου και
D.5 κατανάλωσης ενέργειας στην X ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Recordkeeping.
ρεύματος
εκμετάλλευσή μου. / Recordkeeping. NO NOT APPLICABLE. Α/D
Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 15 από 34
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

(Monitor the main energy consumption


sources in my farm.)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (OPTIMISE CROP PROTECTION)


Ε
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 6 ΝΑΙ περιλαμβανομένης της υποχρέωσης τήρησης των Ε.7, Ε.8 και Ε.9. (REQUIREMENT: 6 YES including the obligation of observance Ε.7, E.8 and E.9.)
Τέτοια μέτρα παρακολούθησης
περιλαμβάνουν πχ τον οπτικό
έλεγχο των καλλιεργειών ή τη
χρήση παγίδων. Η χρήση παγίδων
μπορεί να γίνει σε επίπεδο
Οπτικός έλεγχος - χρήση παραγωγού ή ομάδας. Σε κάθε
παγίδων για σκουλήκι και περίπτωση ζητείται ο συνολικός Συνέντευξη ή/και αρχεία.
Παρακολουθώ τους κυριότερους
παρακολούθηση από τον αριθμός και τύπος παγίδων. ΌΧΙ /Interview or/and relevant
Ε.1 εχθρούς της καλλιέργειας βαμβακιού. X
ίδιο και επιπλέον ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. records.
(Monitor the main pests of cotton crop.) ειδοποιήσεις από τον
/ Such monitoring measures include Δ,Α / C,D
γεωπόνο
crop inspection or the use of insect
traps. Insect traps can be used on a
farmer's or farmer group level. In any
case the total number and type of
traps is requested during internal
inspection. NO NOT APPLICABLE.
Λαμβάνω υπ' όψιν τα δελτία των
γεωργικών προειδοποιήσεων για τις Τήρηση των σχετικών αρχείων σε
περιοχές που καλύπτονται από το επίπεδο παραγωγού ή ομάδας Αρχεία.
σχετικό δίκτυο του ΥΠ.Α.Α.Τ.. Παρακολούθηση από τον
Ε.2 X παραγωγών. / Recordkeeping.
(Take into account the Greek Ministry of Γεωπόνο και μέσω internet
/ Keeping of the relevant records on a Α/D
Agriculture and Food crop protection
farmer's or farmers group level.
warnings for the areas covered by the
relative network.)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 16 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Εφαρμόζω εναλλαγή
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με
διαφορετικό τρόπο δράσης για τον ίδιο Εναλλαγή φυτοπροστατευτικών
Αρχεία καταγραφής
εχθρό όπου αυτό είναι εφικτό, για την προϊόντων με διαφορετικό τρόπο
Εναλλαγή ΦΠΠ για (ημερολόγιο εργασιών).
Ε.3 αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας. X δράσης.
αποφυγή ανθεκτικότητας / Farm recordkeeping.
(Apply rotation of plant protection products /Rotation of plant protection products
Α/D
with different mode of action for the same with different mode of action.
pest wherever possible to prevent pesticide
resistance.)
Χρήση μη χημικών ή/και
βιολογικών μεθόδων διαχείρισης
Χρησιμοποιώ και μη χημικά μέσα
παρασίτων. Αναφέρεται η μέθοδος Συνέντευξη ή/και αρχεία
καταπολέμησης των παρασίτων ή/και καταγραφής (ημερολόγιο
και ο στόχος. ΌΧΙ ΜΗ
βιολογικά φυτοπροστατευτικά εργασιών).
Ε.4 X Δεν χρησιμοποιούνται ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
προϊόντα. / Interview or/and farm
(Also use non-chemical means of pest
/ Use of non- chemical or/and
biological methods of pest recordkeeping.
control or/and biological crop protection
management. The used method and Δ, Α / C,D
products.)
the relevant target are reported. NO
NOT APPLICABLE.
Εφαρμόζω κατευθυνόμενους
Κατευθυνόμενοι ψεκασμοί για τον
ψεκασμούς για την καταπολέμηση Αρχεία καταγραφής
έλεγχο των ζιζανίων. ΌΧΙ ΜΗ
ζιζανίων σε μεταφυτρωτικές (ημερολόγιο εργασιών).
Ε.5 X ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
εφαρμογές. / Farm recordkeeping.
/ Directed sprays for weed control. NO
(Apply directed sprays for weed control in Α/D
NOT APPLICABLE.
post emergence applications.)
Χρησιμοποιώ εκλεκτικά Χρήση φυτοπροστατευτικών
Αρχεία καταγραφής
φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπου προϊόντων με εκλεκτική δράση.
(ημερολόγιο εργασιών).
Ε.6 είναι δυνατό. X Π.χ. Coragen 20 SC ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
/ Farm recordkeeping.
(Use selective plant protection products / Use of plant protective products with
Α/D
where possible.) selective action. NO NOT APPLICABLE.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 17 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Ενημερώνω τους μελισσοκόμους της


περιοχής για την πρόθεση ψεκασμού Οι μελισσοκόμοι
Γνώση των σχετικών περιορισμών.
και αποφεύγω την εφαρμογή πριν από ενημερώνονται και Συνέντευξη.
ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
Ε.7 τη δύση του ηλίου. X επισκέπτονται την περιοχή /Ιnterview
μετά την περίοδο των / Knowing of the relevant limitations.
(Inform the region's beekeepers about the Δ/C
ψεκασμών NO NOT APPLICABLE.
intention of spraying and avoid spraying
before sunset.)
Χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων
και τήρηση των οδηγιών της
ετικέτας του σκευάσματος (πχ
χρήσεις, στόχος, δόση,
Χρησιμοποιώ μόνο τα εγκεκριμένα από
συνδυαστικότητα, χρόνος
την αρμόδια εθνική αρχή Αρχεία καταγραφής
φυτοπροστατευτικά προϊόντα επανεισόδου, προφυλάξεις κλπ)
Έλεγχος ημερολόγιου των σχετικών αρχείων. ΌΧΙ ΜΗ (ημερολόγιο εργασιών).
Ε.8 ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας. X
αγρού ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Farm recordkeeping.
(Only use registered plant protection
/ Use of registered products and Α/D
products by the pertinent national authority
and follow the label's instructions.) observance of product's label (e.g.
uses, target, dose, compatibility with
other products, re-entry intervals,
precautions etc.). NO NOT
APPLICABLE.
Τηρώ το όριο αναμονής προ της Αρχεία καταγραφής
Τήρηση των σχετικών ορίων. ΌΧΙ
συγκομιδής για τα φυτοπροστατευτικά (ημερολόγιο εργασιών).
Έλεγχος ημερολόγιου ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
Ε.9 προϊόντα που χρησιμοποιώ. Χ
αγρού / Observance of the relevant intervals. / Farm recordkeeping.
(Observe pre harvest interval when applying
NO NOT APPLICABLE. Α/D
plant protection products.)

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (SAFE USE OF PLANT PROTECTION PRODUCTS)


F
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 10 NAI (REQUIREMENT: 10 YES)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 18 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Η προετοιμασία και εφαρμογή των


φυτοπροστατευτικών προϊόντων
περιορίζεται στο προσωπικό με
επαρκή εκπαίδευση, καλή
κατάσταση υγείας και ηλικίας άνω
Η προετοιμασία και εφαρμογή των των 18 ετών. Απαγορεύεται η Συνέντευξη ή/και αρχεία
Πιστοποιητικό ψεκαστή -
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενασχόληση σε εγκυμονούσες και (εκπαιδεύσεων,
διαχειριστή διαθέσιμο,
γίνεται από αρμόδιο προσωπικό. θηλάζουσες γυναίκες. ΌΧΙ ΜΗ πιστοποιητικά).
F.1 Χ ημ/νία κτήσης: 3/7/2015,
(Preparation and application of plant ημ/νία λήξης ισχύος: ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Interview or/and documentation
protection products is made by competent 3/7/2020 / Preparation and application of plant (training records, certificates,)
personnel.) protection products is restricted to Δ,Α / C,D
personnel with adequate training,
good health condition and age above
18 years old. Occupation is forbidden
for pregnant or nursing women. NO
NOT APPLICABLE.
Είμαι ενήμερος σχετικά με τυχόν
περιβαλλοντικούς (πχ
προστατευόμενες περιοχές) ή/ και
άλλους περιορισμούς (πχ γειτνίαση με Γνώση των σχετικών περιορισμών.
σχολεία, νοσοκομεία, οικίες κλπ) στα Ενήμερος. Δεν υπάρχει Συνέντευξη.
ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
F.2 όρια της γεωργικής μου Χ ακόμη κάποιος / Ιnterview
περιορισμός / Knowing of the relevant limitations.
εκμετάλλευσης. Δ/C
NO NOT APPLICABLE.
(Consider any environmental (e.g. protected
areas) or/other restrictions (e.g. proximity
to schools, hospitals, residences etc.) within
the limits of my farming operation.)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 19 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Λαμβάνω υπ’ όψιν τις καιρικές Γνώση των μετεωρολογικών


συνθήκες προ της εφαρμογής των προβλέψεων προ της εφαρμογής
Παρακολούθηση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ψεκασμών. ΌΧΙ ΜΗ Συνέντευξη.
μετεωρολογικών
F.3 (βροχή, ταχύτητα ανέμου κλπ). Χ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Ιnterview
δεδομένων από δελτία
(Take into account the weather conditions καιρού σε τηλεόραση / Knowing of weather forecasts prior Δ/C
before the application of plant protection spraying applications. NO NOT
products (rain, wind speed etc.).) APPLICABLE.
Το ψεκαστικό πρέπει να
βαθμονομείται τακτικά. Δήλωση
του παραγωγού σχετικά με τον
τρόπο βαθμονόμησης.
Προαιρετική αναζήτηση
KTEO διαθέσιμο για το Συνέντευξη ή/και αρχεία ή/και
Ρυθμίζω τακτικά τον εξοπλισμό ψεκαστικό του διαχειριστή,
αντιστοίχων καταγραφών (πχ
αρχεία ή παραστατικά οπτική επιβεβαίωση.
εφαρμογής ψεκασμών. KTEO ΑΒΟΥΡΗ Φ. -
F.4 Χ βαθμονόμησης). ΌΧΙ ΜΗ /Interview or/and relevant records
(Calibrate the spraying equipment ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Ο.Ε.,
ημ/νία ελέγχου: 3/3/2017, ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. or/and visual confirmation.
regularly.)
ημ/νία λήξης: 3/3/2020 / Spraying equipment must be Δ,Α,O / C,D,V
calibrated regularly. Grower's
statement relating the calibration
method. Optional request of relevant
records (e.g. calibration records,
invoices). NO NOT APPLICABLE.
Πραγματοποιώ την προετοιμασία του
ψεκαστικού διαλύματος καθώς και το Γνώση των σχετικών περιορισμών.
Στην οικία ή στο χωράφι Συνέντευξη.
πλύσιμο του βυτίου μακριά από πηγές ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
F.5 Χ του μακριά από πηγές /Ιnterview
νερού. νερού / Knowing of the relevant limitations.
Δ/C
(Prepare spraying solutions and tank NO NOT APPLICABLE.
washing away from water sources.)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 20 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Φόρμα ολόσωμη, γάντια, Χρήση μέσων ατομικής


Χρησιμοποιώ τα απαραίτητα μέσα
μπότες, μάσκα με ειδικά προστασίας σύμφωνα με την
ατομικής προστασίας τόσο κατά την Συνέντευξη ή/και οπτική
φίλτρα για ΦΠΠ. Η μάσκα ετικέτα του φυτοπροστατευτικού
προετοιμασία του ψεκαστικού επιβεβαίωση.
με φίλτρα για τον ψεκασμό προϊόντος. ΌΧΙ ΜΗ
F.6 διαλύματος όσο και κατά τον ψεκασμό. Χ / Interview or/and visual
δεν ήταν διαθέσιμη. Η ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
(Use necessary means of individual τελευταία απορρίφθηκε confirmation.
protection as much as during preparation of
/ Use of protective clothing according Δ,O / C,V
γιατί έχουν τελειώσει οι to the label's instructions. NO NOT
the spraying solution as during spraying.) ψεκασμοί για φέτος APPLICABLE.
Καθαρισμός του προστατευτικού
εξοπλισμού μετά την εφαρμογή
και ασφαλής αποθήκευση ξέχωρα
Καθαρίζω τον προστατευτικό από κοινά ρούχα, αγροχημικά και Συνέντευξη ή/και οπτική
εξοπλισμό μετά τη χρήση και τον καινούργιο προστατευτικό επιβεβαίωση.
F.7 αποθηκεύω με ασφάλεια. Χ εξοπλισμό. ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Interview or/and visual
(Clean the protective equipment after usage / Cleaning of protective clothing after confirmation.
and store it with safety.) application and storing apart from Δ,O / C,V
every-day clothing, agrochemicals or
new protective clothing. NO NOT
APPLICABLE.
Διαχειρίζομαι την περίσσεια του Ο χειρισμός της περίσσειας μπορεί
ψεκαστικού διαλύματος ή τα να περιλαμβάνει τον ψεκασμό της
"ξεπλύματα" του ψεκαστικού με τρόπο καλλιέργειας με την προϋπόθεση
που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ότι δεν γίνεται υπέρβαση της
Το ξέπλυμα απορρίπτεται
ασφάλεια του προϊόντος, άλλες συνιστώμενης δόσης σύμφωνα με Συνέντευξη.
εντός ειδικού χέρσου
F.8 γεωργικές εκμεταλλεύσεις και το Χ τις οδηγίες της ετικέτας του / Ιnterview
σημείου του αγροτεμαχίου
περιβάλλον. μακριά από πηγές σκευάσματος. Σε κάθε περίπτωση Δ/C
(Handle the surplus of the spraying solution η απόρριψη πραγματοποιείται με
or tank rinses in a way that does not τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο
compromise food safety, other farming την ασφάλεια του προϊόντος,
operations and the environment.) άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 21 από 34
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

(πχ κτηνοτροφικές) και το


περιβάλλον. ΌΧΙ ΜΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
/ Handling of surplus spraying solution
may include the application to the
crop under the condition that the
overall dose rate is not exceeded
according to the plant protection
product label. In any case, disposal is
performed in a manner that does not
compromise food safety, other
farming operations (e.g. livestock) or
the environment. NO NOT
APPLICABLE.
Χρήση της σχετικής συσκευής
πλύσης υπό πίεση του ψεκαστικού
ή τουλάχιστον τριπλό ξέπλυμα με
Ξεπλένω τις κενές συσκευασίες νερό και επιστροφή του νερού στο
φυτοπροστατευτικών προϊόντων προ βυτίο. Η διαχείριση των κενών
της απόρριψής τους και τις συσκευασιών γίνεται κατά τρόπο
διαχειρίζομαι με τρόπο που δεν εκθέτει που δεν εκθέτει σε κίνδυνο τον
Συνέντευξη.
σε κίνδυνο τον άνθρωπο και το Τριπλό ξέπλυμα και στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι
F.9 Χ / Ιnterview
περιβάλλον. κάδο κενές συσκευασίες δεν
Δ/C
(Rinse empty plant protection products ξαναχρησιμοποιούνται. Αν
containers before discarding them, and υπάρχουν επίσημα συστήματα
handle them in a way that does not pose αποκομιδής αναφέρονται στον
risks for humans and the environment.) εσωτερικό ελεγκτή. ΌΧΙ ΜΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
/ Use of the installed pressure-rinsing
device of the spraying equipment or at

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 22 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

minimum triple rinsing of the empty


containers with water and disposal of
the water to the tank. Handling of the
empty containers in a way that does
not pose risks for humans and the
environment. Empty containers are
not reused. If there are official
collection systems, these are reported
to the internal inspector. NO NOT
APPLICABLE.
Η αποθήκη αγροχημικών πρέπει
κατ' ελάχιστον να είναι:
• Ασφαλισμένη
• Πυρασφαλής
• Καλά φωτιζόμενη
• Καλά αεριζόμενη
• Με μη απορροφητικά ράφια
Αποθήκη σύμφωνα με τις • Μακριά από τρόφιμα,
προδιαγραφές. Δεν ήταν ζωοτροφές και υλικά συσκευασίας Συνέντευξη ή/και οπτική
Αποθηκεύω και μεταφέρω αγροχημικά
διαθέσιμος όμως Τα αγροχημικά μεταφέρονται κατά επιβεβαίωση.
F.10 υπό ασφαλείς συνθήκες. Χ εξοπλισμός διαχείρισης
τρόπο ασφαλές για το προσωπικό. / Interview or/and visual
(Store and transfer agrochemicals under ατυχήματος διαρροής confirmation.
safe conditions.) υγρού ΦΠΠ (σκούπα,
ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
/ The agrochemical store must (at
Δ,O / C,V
άμμος κλπ.)
minimum) be:
• Secured
• Fire resistant
• Well-lit
• Well ventilated
• With non-absorbent shelves
• Away from food, feed and packing
materials
Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 23 από 34
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Agrochemicals are transported in a


way that poses no risk for personnel
transporting them. NO NOT
APPLICABLE.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (SOIL HEALTH MANAGEMENT)
G
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 5 ΝΑΙ (REQUIREMENT: 5 YES)
Ως ελάχιστη απαίτηση η
πραγματοποίηση μίας ανάλυσης
εδάφους ανά τριετία. Η ανάλυση
παρέχει πληροφορίες για τη
μηχανική σύσταση, ηλεκτρική
αγωγιμότητα, pH, οργανική ουσία,
Διεξάγω αναλύσεις εδάφους βάσει Δεν έχουν γίνει αναλύσεις. θρεπτικά στοιχεία. ΌΧΙ ΜΗ Aντίγραφα αναλύσεων.
G.1 προγραμματισμού. X Τελευταία ανάλυση πριν 3 ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Copies of soil analyses.
(Conduct soil testing based on planning.) χρόνια Α/D
/ As a minimum requirement the
implementation of one soil analysis
every three years. Soil analysis
provides information concerning
mechanical composition, electrical
conductivity, pH, organic matter,
nutrients. NO NOT APPLICABLE.
Η λιπαντική αγωγή στηρίζεται στις
ανάγκες της καλλιέργειας βάσει
Εφαρμόζω τα θρεπτικά στοιχεία βιβλιογραφίας ή/και τη Αρχεία καταγραφής
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίες από γεωπόνο γονιμότητα του εδάφους (βάσει (ημερολόγιο εργασιών).
G.2 X
καλλιέργειας. Μπουραζάνα Αναστάσιο αναλύσεων). ΌΧΙ ΜΗ / Farm recordkeeping.
(Nutrients applied based on crop needs.) ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. Α/D
/ Fertilizers applied according to crop
needs based on literature or/and soil

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 24 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

fertility (records of analyses). NO NOT


APPLICABLE.
Βελτιστοποιώ τη χρήση αζωτούχων
λιπασμάτων με τις εξής μεθόδους: α)
Σε περίπτωση εφαρμογής
την ενσωμάτωση στο έδαφος μηχανικά
αζωτούχου λίπανσης σε μία δόση
ή μέσω άρδευσης, β) την εφαρμογή τηρείται απαραιτήτως το α. Σε
υδρολίπανσης, γ) τη χρήση λιπασμάτων Συνέντευξη, αρχεία
άλλη περίπτωση απαιτείται η καταγραφής (ημερολόγιο
βραδείας αποδέσμευσης, δ) την Ενσωμάτωση
G.3 Χ επιφανειακού λιπάσματος υιοθέτηση τουλάχιστον 2 εργασιών).
εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης μεθόδων.
σε τουλάχιστον δύο δόσεις. σε 2 δόσεις / Ιnterview, farm recordkeeping.
/ In case of applying nitrogen fertilizers Δ,Α / C,D
(Optimize the use of nitrogen fertilizers
in one dose method a is applied
through: a) soil incorporation mechanically
inevitably. In any other case adoption
or through irrigation, b) fertigation, c) the
of at least two methods is required.
use of slow release fertilizers, d) applying
side dressing in at least two doses.)
Τακτική παρακολούθηση της
Παρακολουθώ τακτικά την καλλιέργεια καλλιέργειας για διαπίστωση
Συνέντευξη.
για εμφάνιση προβλημάτων θρέψης. Οπτικός έλεγχος προβλημάτων θρέψης. ΌΧΙ ΜΗ
G.4 Χ / Ιnterview
(Monitor crops regularly for nutrient αγροτεμαχίων ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
Δ/C
disorders.) / Regular crop monitoring for nutrient
disorders. NO NOT APPLICABLE.
Η συμμόρφωση απαιτεί την
εφαρμογή της μεθόδου σε
ποσοστό ≥ 30% της ενταγμένης Συνέντευξη, οπτική
Εφαρμόζω μειωμένη κατεργασία
έκτασης βαμβακιού στο σχήμα επιβεβαίωση.
G.5 εδάφους ή ακαλλιέργεια. Χ
πιστοποίησης. ΌΧΙ ΜΗ / Interview, visual confirmation.
(Use minimum or no-tillage systems.)
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. Δ,Ο / C,V
/ Compliance requires the usage of the
method in ≥ 30% of cotton area

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 25 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

induced in the certification scheme.


NO NOT APPLICABLE.
Η καύση των υπολειμμάτων της
καλλιέργειας οδηγεί στη μείωση
της οργανικής ουσία του εδάφους
και εκλύει στην ατμόσφαιρα CO2.
Αν επιλεγεί η καύση ως μέθοδος
διαχείρισης, αυτό πρέπει να
Δεν εφαρμόζω καύση των αιτιολογείται και να λαμβάνονται
υπολειμμάτων της καλλιέργειας εκτός υπ' όψιν οι περιορισμοί του
και αν τεκμηριώνεται ως αναγκαία για Κώδικα Ορθής Γεωργικής Συνέντευξη.
Ενσωμάτωση με όργωμα
G.6 την καταπολέμηση ασθενειών, εχθρών Χ μετά από καταστροφέα και Πρακτικής. ΌΧΙ ΜΗ / Ιnterview
ή ζιζανίων. στελεχοκόπτη ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. Δ/C
(Not apply burning of crop residues, unless / Burning of crop residues leads to the
documented as necessary to manage reduction of soil's organic matter and
diseases, pests or weeds.) to the release of CO2 into the
atmosphere. If burning is adopted as a
management method, it has to be
justified and all necessary measures
must be taken according to the Codes
of Good Agricultural Practice. NO NOT
APPLICABLE.
Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν τη
χρήση φαρδύτερων ελαστικών του
ελκυστήρα, την αποφυγή χρήσης
Λαμβάνω μέτρα για την αποφυγή Συνέντευξη.
Αποφυγή εισόδου με πολύ βαρέως εξοπλισμού ή κατεργασίας
G.7 συμπίεσης του εδάφους. Χ / Ιnterview
υγρασία σε υγρό έδαφος. ΌΧΙ ΜΗ
(Take measures to prevent soil compaction.) Δ/C
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
/ Such measures include the use of
wider tractor tires, the avoidance of

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 26 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

using heavy machinery or cultivation


of wet soil. NO NOT APPLICABLE.
Αναφορά της μεθόδου
αμειψισποράς που ακολουθείται
καθώς και το είδος των
Συνέντευξη.
Εφαρμόζω αμειψισπορά. εναλλασσόμενων καλλιεργειών.
G.8 Χ Σκληρό σιτάρι / Ιnterview
(Apply crop rotation.) ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. Δ/C
/ Report of the rotation method as
well as the type of the rotating crops.
NO NOT APPLICABLE.
Η συμμόρφωση απαιτεί την
εφαρμογή της μεθόδου σε
ποσοστό ≥ 30% της ενταγμένης Αρχεία καταγραφής
έκτασης βαμβακιού στο σχήμα (ημερολόγιο εργασιών) ή/και
Εφαρμόζω χλωρά λίπανση. πιστοποίησης. ΌΧΙ ΜΗ Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
G.9 Χ
(Apply green manure.) ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Farm recordkeeping or/and
/ Compliance requires the usage of the Single Application Form.
method in ≥ 30% of cotton area Α/D
induced in the certification scheme.
NO NOT APPLICABLE.
Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν πχ
την άροση παράλληλα ή διαγώνια
ως προς τις ισοϋψείς, την κάλυψη
Λαμβάνω μέτρα πρόληψης της Συνέντευξη ή/και οπτική
του εδάφους κατά την διάρκεια
διάβρωσης σε επικλινή εδάφη (κλίσεις επιβεβαίωση.
G.10 >10%). Χ Δεν υπάρχει κλίση
του χειμώνα, την εφαρμογή
/ Interview or/and visual
μειωμένης καλλιέργειας ή confirmation.
(Take measures to prevent soil erosion in
inclined fields (inclination>10%).) ακαλλιέργειας. Δ,Ο / C,V
/ Such measures include for instance
ploughing parallelly or crossways the
contour lines, the use of cover crops

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 27 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

during winter, use of minimum or no


tillage systems.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (HARVEST)
H
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 2 NAI (REQUREMENT: 2 YES)
Κάνω χρήση αποφυλλωτικών ή/και
φυτορρυθμιστικών σκευασμάτων
λαμβάνοντας υπ' όψιν το στάδιο και την Συνέντευξη και αρχεία
κατάσταση της καλλιέργειας, τις Γνώση των σχετικών περιορισμών. καταγραφής (ημερολόγιο
Δεν έχει και ούτε σκοπεύει
κλιματικές συνθήκες και τον ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. εργασιών).
H.1 Χ να κάνει χρήση
προγραμματισμό της συγκομιδής. αποφυλλωτικού / Knowing of the relevant limitations. / Ιnterview and farm
(Make use of defoliants or/and plant growth NO NOT APPLICABLE. recordkeeping.
regulators considering the stage and crop Δ, Α / C, D
condition, weather conditions and harvest
planning.)
Η χρήση μηχανών τύπου stripper Συνέντευξη ή/και Οπτική
Δεν χρησιμοποιώ μηχανές συγκομιδής απαγορεύεται. ΌΧΙ ΜΗ επιβεβαίωση.
Καθαριότητα αγροτεμαχίου
H.2 τύπου stripper. Χ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Interview or/and visual
αν χρειαστεί
(Do not use stripper type harvester.) / The use of stripper type harvesters is confirmation.
prohibited. NO NOT APPLICABLE. Δ,Ο / S,V

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - Μη εφαρμόσιμο αν δεν αποθηκεύεται (STORAGE - Not applicable if not stοred)


Ι
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 2 NAI περιλαμβανομένης της υποχρέωσης τήρησης του I.1 (REQUREMENT: 2 YES including the obligation of complying with I.1)
Αποθηκεύω το βαμβάκι μόνο όταν είναι Συνέντευξη ή/και Οπτική
Τοποθέτηση σε σημεία καθαρά και
στεγνό, σε σημεία που δεν συγκρατούν επιβεβαίωση.
που δεν συγκρατούν νερό.
Ι.1 νερό και απομακρύνω υλικά που Χ Δεν αποθηκεύει / Interview or/and visual
/ Placement in clean locations that do
πιθανώς να αποτελέσουν προσμίξεις confirmation.
not hold water.
στην ίνα. Δ,Ο / S,V

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 28 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

(Store seed cotton only when it is dry, in


locations that do not hold water and
remove potential lint contaminants.)

Αποθηκεύω προσωρινά το σύσπορο


Κάλυψη του συγκομισμένου
βαμβάκι στον αγρό και υπό κάλυψη σε Συνέντευξη ή/και Οπτική
βαμβακιού σε περίπτωση
περίπτωση κακοκαιρίας, επιβεβαίωση.
κακοκαιρίας ελέγχοντας τη
Ι.2 εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα του Χ Δεν αποθηκεύει / Interview or/and visual
στεγανότητα του καλύμματος.
καλύμματος. confirmation.
/ Covering of harvested cotton in case
(Store temporarily seed cotton in the field
of bad weather and ensuring the cover Δ,Ο / S,V
under cover in case of bad weather,
impermeability.
ensuring the cover impermeability.)
Προσκόμιση σχετικών
Στην περίπτωση μακροχρόνιας αποδεικτικών (πχ ζυγολόγια) και
αποθήκευσης, καταγράφω τις σήμανση του σημείου εναπόθεσης Αρχεία ή/και Οπτική
εισερχόμενες ποσότητες σύσπορου στην περίπτωση ταυτόχρονης επιβεβαίωση.
I.3 βαμβακιού και επισημαίνω το σημείο Χ Δεν αποθηκεύει αποθήκευσης με μη CSF βαμβάκι. / Documents or/and visual
εναπόθεσης. / Presentation of all relevant evidence confirmation.
(Ιn the case of long term storage, record (eg weighting records) and Α, Ο / D,V
incoming seed cotton quantities and demarcation of the deposition point in
demarcate the point of deposition.) the case of concurrent storage with
non CSF cotton.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (WORKERS WELFARE)


J ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 7 ΝΑΙ στην περίπτωση που διαμένει προσωπικό στη γεωργική εκμετάλλευση, σε άλλη περίπτωση 6 ΝΑI. (REQUIREMENT: 7 YES in case
staff stays at the farming operation, otherwise 6 YES.)

Δεν χρησιμοποιούνται παιδιά για τις Απαγορεύεται η παιδική εργασία


Συνέντευξη.
εργασίες στη γεωργική μου (ηλικία κάτω των 16 ετών).
J.1 Χ Δεν χρησιμοποιεί παιδιά / Ιnterview.
εκμετάλλευση. Εξαίρεση αποτελεί η ενασχόληση
Δ/C
(Child labor is forbidden in my farm.) παιδιών σε οικογενειακές
Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 29 από 34
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

εκμεταλλεύσεις με την
προϋπόθεση ότι αυτό: α) δεν
επηρεάζει την παρακολούθηση
του σχολείου και την μόρφωσή
τους, β) δεν εκτελούν επικίνδυνες
εργασίες και γ) εκπαιδεύονται και
επιβλέπονται πάντα από μέλος της
οικογένειας. ΌΧΙ ΜΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
/ Child labor is forbidden (age under
16 years). Exemption occurs in case of
family holdings providing that: a) this
does not affect school attendance and
their education, b) they do not
perform hazardous tasks and c) they
are always guided and supervised by a
family member. NO NOT APPLICABLE.
Ενημερώνω τους εργαζομένους για Ενημέρωση και λήψη προληπτικών
τους πιθανούς κινδύνους κατά την μέτρων από τον εργοδότη.
εργασία και τις αντίστοιχες ασφαλείς Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
πρακτικές που πρέπει να Οικογενειακή εργασία (ο Οργανισμό Εργασίας, σε
ακολουθηθούν και λαμβάνω ίδιος και η γυναίκα του) επικίνδυνες εργασίες όπως πχ η Συνέντευξη.
προληπτικά μέτρα για την μείωση τους μόνο για σκάλισμα, εφαρμογή αγροχημικών, η
J.2 Χ / Ιnterview.
στο χώρο εργασίας. τσάπισμα κ.λπ. Ενημέρωση ελάχιστη ηλικία είναι 18 ετών. ΌΧΙ
από τον παραγωγό και Δ/C
(Inform workers of possible hazards during ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
work and respective safe practices that have σήμανση στα μηχανήματα.
/ Informing and taking preventive
to be followed, and adopt preventive measures by the employer. According
measures to minimize hazards in the to International Labour Organization
workplace.) for hazardous work (e.g. agrochemical

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 30 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

applications), the minimum age is 18


years. NO NOT APPLICABLE.

Ύπαρξη πλήρους κυτίου πρώτων


Διαθέτω κυτίο πρώτων βοηθειών στους βοηθειών κατά τη διάρκεια Συνέντευξη ή/και οπτική
εργαζόμενους της γεωργικής εργασιών στο αγρόκτημα. ΌΧΙ ΜΗ επιβεβαίωση.
J.3 εκμετάλλευσης. Χ Διαθέσιμο ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Interview or/and visual
(A first aid kit is available to the workers in / Complete first aid kit is available confirmation.
the farm.) during farm operations. NO NOT Δ,Ο / C,V
APPLICABLE.
Δεν λαμβάνουν χώρα διακρίσεις
(φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας
ή άλλου είδους) κατά την επιλογή και Καμία διάκριση. ΌΧΙ ΜΗ
Οικογενειακή εργασία (ο
απασχόληση του προσωπικού στη Συνέντευξη.
ίδιος και η γυναίκα του) ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
J.4 γεωργική μου εκμετάλλευση. Χ / Ιnterview.
μόνο για σκάλισμα, / No discrimination. NO NOT
(No sexual, racial, religious, national or τσάπισμα κ.λπ. Δ/C
APPLICABLE.
other kind of discrimination occurs during
personnel selection and employment in my
farming operation.)
Η χρήση, η αμοιβή και ο τρόπος
πληρωμής του προσωπικού
Οι συνθήκες απασχόλησης συνάδουν
συμμορφώνονται με το Εθνικό Συνέντευξη.
J.5 με το Εθνικό Δίκαιο. Χ / Ιnterview.
Δίκαιο. ΌΧΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.
(Employment conditions comply with
/ The use, wages and way of payment Δ/C
National Law.)
of workforce comply with National
Law. NO NOT APPLICABLE.

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 31 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Πρόσβαση των εργαζομένων σε


Οι εργαζόμενοι μου έχουν πρόσβαση εξοπλισμό πλυσίματος χεριών και Συνέντευξη ή/και οπτική
σε εξοπλισμό πλυσίματος χεριών και πόσιμου νερού. ΌΧΙ ΜΗ επιβεβαίωση.
J.6 πόσιμου νερού. Χ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ. / Interview or/and visual
(My employees have access to hand / Access to hand washing facilities and confirmation.
washing facilities and drinking water.) potable water by the employees. NO Δ,Ο / C,V
NOT APPLICABLE.
Τα καταλύματα των εργαζομένων είναι
κατοικήσιμα και προσφέρουν τις
Τα καταλύματα των εργαζομένων
στοιχειώδεις παροχές (πόσιμο νερό, είναι κατοικήσιμα και προσφέρουν Συνέντευξη ή/και οπτική
Δεν απασχολεί εργάτες.
τουαλέτα). (Εφαρμόσιμο μόνο στην Οικογενειακή εργασία (ο τις στοιχειώδεις παροχές (πόσιμο επιβεβαίωση.
J.7 περίπτωση διαμονής προσωπικού στη Χ ίδιος και η γυναίκα του) νερό, τουαλέτα). / Interview or/and visual
γεωργική εκμετάλλευση). μόνο για σκάλισμα, / Workers accommodation is habitable confirmation.
(Workers accommodation is habitable and τσάπισμα κ.λπ. Δ,Ο / C,V
and provides the basic services and
provides the basic services and facilities
facilities (drinking water, toilet).
(drinking water, toilet). (Applicable only in
case staff stays at the farming operation).)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 32 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή Διαχειριστή Παραγωγού
Παραγωγού
Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι διαφορετικός
Farmer’s Name - Surname / Signature Manager’s Name - Surname /Signature από το διαχειριστή της εκμετάλλευσης, η λίστα
ελέγχου υπογράφεται και από τα δύο πρόσωπα.
(In case the farmer is a different person from the manager,
the check list is signed by both persons.)
Δασκαλόπουλος Ευστάθιος

Στοιχεία Υπεργολάβου / Details of Subcontractor Αν χρησιμοποιείται υπεργολάβος (ψεκαστής,


μεταφορέας κλπ) απαραιτήτως προσκομίζονται τα
Ονοματεπώνυμο / Name - Surname: Διεύθυνση /Address : Τηλ / Tel No: στοιχεία του: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλ.. Με
ευθύνη του διαχειριστή, ο υπεργολάβος
1. Μ/Ε ενημερώνεται για τις παραπάνω απαιτήσεις.
(If a subcontractor is used (for spraying, transportation
2. etc) the following information is required: Name,
Surname, Address, Tel.). At the manager’s responsibility,
3. the subcontractor is informed about the requirements
above.)

Στοιχεία επιχείρησης προμήθειας σπόρου FiberMax®/ FiberMax® cotton seed supplier’s information
Επωνυμία / Name:
Συνολικός αρ. σάκων βαμβακόσπορου 1. 2. 3.
FiberMax®/ Total nο of FiberMax® cotton Μπουραζάνας Αναστάσιος
seed sacks:

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 33 από 34


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FiberMax® ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF))

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ


(REQUIREMENTS FOR FARMING OPERATIONS)

Εσωτερικός Έλεγχος / Internal Inspection Εξωτερικός Έλεγχος από Φ.Π. / External audit by C.B.
Ημερομηνία ελέγχου / Date of Ονομ/νυμο –Υπογραφή/ Name, Ευρήματα - Σχόλια / Findings -
inspection: Surname – Signature Comments:
Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται από
συμβεβλημένο γεωπόνο με κατάρτιση στο παρόν
Πρωτόκολλο από τον Φορέα Υλοποίησης.
(The internal inspection is carried out by an assigned
25/9/2018 Παπαδημητρίου Σεραφείμ agronomist trained in the present Protocol by the
Implementation Body.)

Εκδοχή (Version): 2, Έκδοση (Edition): 2, Ημερομηνία (Date): 22/01/2018 Σελίδα 34 από 34