You are on page 1of 2

Department of Education

Region VI – Western Visayas


Division of Iloilo City
JARO NATIONAL HIGH SCHOOL
Fajardo Ext. Jaro, Iloilo City
Paaralan JARO NATIONAL HIGH SCHOOL Baitang/Antas Grade 9
Guro LEOLINDA F. ANDRADA Asignatura ARALING PANLIPUNAN
Petsa/Oras November 7, 2018 Markahan 3, Week 2
Pamantayang Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang
Pangnilalaman kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungon sa pambansang kaunlaran.
Pamantayan sa Ang mga mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pambansang ekonomiya bilang
Paggaganap kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungon sa pambansang kaunlaran.
Mga Kasanayan sa Natataya ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. AP7MAK IIla-2
Pagkatuto(Isulat ang
code ng bawat
kasanayan)
I. LAYUNIN
(Cognitive) (Affective) (Psychomotor)
Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng Nabibigyang halaga ang mga bahagi na bumubuo sa Nakgagawa ng data-retrieval chart
bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya paikot na daloy ng ekonomiya
II. NILALAMAN J. Karagdagang
A. Paksa Bahaging Ginagampanan ng mga Bumubuo sa Paikot na gawain para sa
Daloy ng Ekonomiya takdang-aralin at
remediation
B. Sanggunian AP9 TG, LM9
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa Gawain: Ibigay mo!
nakaraangaralin at/ Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng mga IV. MGA TALA
o pagsisimula ng salita na inihanda ng guro
bagong aralin Tanong: Natapos ang layunin
1. Ano ang naiisip mo kapag nakikaita mo
ang mga salitang ito?
*Sambahayan
*Bahay-kalakal
*Pamahalaan
*panlabas na Sektor ng Ekonomiya

B. Paghahabi sa Suriin ang bahaging ginagampanan ng mga


layunin ng aralin bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya V. PAGNINILAY

C. Pag-uugnay ng Surrin ang modelo ng paikot na daloy ng A. No. of learners


mga halimbawa sa ekonomiya who earned 80% on
bagong aralin this formative
assessment

D. Pagtatalakay ng Punan ang data retrieval chart B. No of learners


bagong konsepto at who require
paglalahad ng Mga Sekto na Bahaging additional activities
bagong kasa bumubuo sa Ginagampanan sa for remediation
nayan #1 Ekonomiya Paikot na daloy ng
ekonomiya

E. Pagtatalakay ng 1. Anu-ano ang mga bahaging ginayng mga C. Did the remedial
bagong konsepto at sektor? lessons work? No. Of
paglalahad ng 2. Bakit mahalaga ang bawat sektor sa pikot learners who have
bagong kasanayan na daloy ng ekonomiya at pag-unlad ng caught up the lesson
#2 bansa?
F.Paglinang sa Surrin ang mga sektor na bumubuo sa ekonomiya D. No. Of learners
Kabihasnan (Tungo ng inyong baranggay. who continue to
sa Formative 1. Anu-ano ang mga ito? require remediation
Assesment) 2. Paano ito nakatutlong sa pagpapaunlad ng
inyong ekonomiya?
G. Paglalapat ng Ang mga sektor na bumubuo sa daloy ng E. Which of my
aralin sa pang- ekonomiya ay ___________. Ang gampa in teaching strategies
araw-araw na ng bawat isa ay _____________________. worked well? Why
buhay Mahalaga ang bawat sekto sapagkat did these work?
_____________.
H. Paglalahat ng Gawain: Fill me! F. What difficulties
Aralin Punan ng mainam na impormasyon: did I encounter
which my principal
Mga Sekto na Bahaging or supervisor help
Bumubuo sa Ginagampanan sa me solve?
Ekonomiya Paikot na Daloy ng
Ekonomiya
Ina ng Tahanan
Sm store
City Government
Nestle Corp.
I. Pagtataya ng Magdala ang mga mag-aaral para sa paksa G. What innovation
Aralin bukas. Magdala ng toy, fruits, cars at clothes or localized materials
did I used/ discover
which I wish to
share with other
teacher?

Prepared by: Checked by:

LEOLINDA F. ANDRADA. EDNA S. CATAMIN

Teacher I- Araling Panlipunan. HT- III, Araling Panlipunan Department