You are on page 1of 6

1.

สินค้า (Product) เป็ นสิง่ ทีส่ นองความต้องการของมนุษย์คอสิง่ ทีผ
่ ูข
้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้า
และลูกค้าจะได้รบั ผลประโยชน์และคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์นน
้ ั ๆ โดยทั่วไปแล้ว
สินค้าแบ่งเป็ น
2 ลักษณะ คือ “สินคา้ จับต้องได้”และ “สินคา้ จับต้องไม่ได้”
2. ด้านราคา(Price) หมายถึง การกาหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การให้บริการชัดเจน
ซึง่ ในบางครัง้ การกาหนดราคาสามารถบ่งบอกถึงตาแหน่ งทางการตลาดได้
ู ค้า ซึง่ มีผลต่อการ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ นการน าเสนอบริการให้แก่ลก
รับรูข้ องลูกค้าในคุณค่าและประโยชน์ ของบริการทีน
่ าเสนอ
ซึง่ จะต้องพิจารณาด้านสถานทีต่ ง้ ั
และช่องทางการจัดจาหน่ าย
่ งมือหนึ่งทีม
4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็ นเครือ ่ ค
ี วามสาคัญเพราะเป็ นส่วนทีใ่ ช้
สาหรับชักจูงผูบ
้ ริโภคให้เข้ามาทดลองใช้บริการของเรา
5. ด้านบุคคล (People) ต้องมีการฝึ กอบรม คัดเลือกบุคคล
เพือ
่ ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูม้ า
ใช้บริการสูงสุดโดยเจ้าหน้าทีต
่ อ
้ งมีความพร้อมทีจ่ ะให้ขอ
้ มูลและให้บริการแก่ลก
ู ค้าผูม
้ าใช้
บริการ
6. ดา้ นกายภาพ และการน ำาเสนอ (Physical Evidence/Environment and
Presentation) เป็ นการน าเสนอลักษณะทางกายภาพเพือ
่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพือ
่ ให้เกิดเป็ นรูปธรรม เช่น การพูด การแต่งกาย
การให้บริการทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันใจ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นขัน
้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ใิ น
ด้านการบริการ ทีน ่ าเสนออย่างเป็ นรูปธรรมอย่างเป็ นขัน
้ เป็ นตอน
ไม่วา่ จะเป็ นในด้านการ
บริการ ด้านระบบคลังสินค้า ด้านระบบบัญชี
 การแบ่งส่วนตลาด “Market Segmentation”
ใ น ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ Niche marketing ห รื อ ก า ร
แบ่ ง ตลาดออกเป็ นส่ ว นย่ อ ยๆ เพื่ อ ตอบสนอง ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
โดย เฉพาะกลุ่ ม Youtuber และกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย ว Backpack ที่ ต้ อ งมี ก าร
เดิน ทางบ่อ ยๆ ซึ่ง ถื อ เป็ นเป้ าหมายหลัก โดยให้ค วามส าคัญ กับ ตลาดผู้บ ริโ ภค
ไ ด้ แ ก่ ช า ว ไ ท ย ห รื อ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ที่ ช อ บ มา ถึ ง สน า ม บิ น ก่ อ น เ ว ล า แ ล ะ
ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ไ ก ล แ ล ะ ต้ อ ง พั ก โ ร ง แ ร ม ก่ อ น ขึ้ น เ ค รื่ อ ง บิ น
ซึง่ มีความประสงค์ตอ ้ งการหาทีพ ่ กั ผ่อนทีส่ ะดวกสบายและใกล้สนามบิน

1. เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic) ทีน


่ ามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด
ประกอบด้วย
เชื้อชาติ :
แ บ่ ง ส่ ว น ก า ร ต ล า ด ต า ม เ ชื้ อ ช า ติ
โดยให้ความสาคัญกับกลุม ่ ลูกค้าทัง้ ชาวไทยและต่างชาติทม
ี่ ก
ี าร เดินทางบ่อยๆ
มีความต้องการทีพ
่ กั ชั่วคราวในการทางาน
ช่วงอายุ :

ก า ห น ด ช่ ว ง อ า ยุ ใ น วั ย ท า ง า น คื อ ร ะ ห ว่ า ง 20 – 40 ปี
ซึ่ง เป็ นช่ว งอายุ ของกลุ่มลูก ค้า ที่มีการเดิน ทาง เดิน ทางบ่อ ยๆในการทางาน
เป็ นกลุม ่ ทีม ่ ีรายได้และกาลังซื้ออยูใ่ นระดับน้อย-ปานกลาง และให้ความสาคัญ
กั บ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น มี ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี
มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบถ้วน
อาชีพ :
ผู้ ท า ง า น Youtuber แ ล ะ ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
Backpackทีต
่ อ
้ งมีการเดินทางบ่อยๆ

รายได้ :
12,000 – 60,000 บาทต่อเดือน
2. เกณฑ์ภม ิ าสตร์ (Geographic) ทีน
ู ศ ่ ามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด
ประกอบด้วย

ที่ ตั้ ง : แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง
โ ด ย เ ลื อ ก ต า แ ห น่ ง ที่ ตั้ ง ใ น ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ อู่ ต ะ เ ภ า
ซึง่ เป็ นจังหวัดทีม ่ ีแหล่งท่องเทีย่ วติดทะเล การเลือกทาเลทีท
่ า่ อากาศยานนานาชาติอต
ู่ ะเภา
ซึ่ ง ตั้ ง อ ยู่ ใ ก ล้ กั บ สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก
และแหล่งความบันเทิงต่างๆรวมทัง้ มีการคมนาคมทีส
่ ะดวกจึงถือว่ามีความเหมาะสมอย่าง
ยิง่

่ าศัย :
ลักษณะการอยูอ
ก า ร เ ลื อ ก ที่ ตั้ ง ใ น ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ อู่ ต ะ เ ภ า ท า ใ ห้ APtel
มี ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ก ว่ า โ ร ง แ ร ม ที่ มี ที่ ตั้ ง น อ ก เ ข ต ตั ว ส น า ม บิ น
เนื่องจากอยูใ่ นสนามบิน มีเวลาในการพักผ่อนและเตรียมตัวขึน ้ เครือ
่ งได้สะดว
กกว่ า ซึ่ ง จะเป็ นปั จ จัย ภายนอกที่ จ ะช่ ว ยดึ ง ดู ด ความสนใจให้ ก ับ APtel
รวมทัง้ จะช่วยลดค่า ใช้จ่า ย APtel ในการจัดหาสิ่ง อานวยความสะดวกต่างๆ
เพือ่ สนองความต้องการของลูกค้าด้วย

3. เกณฑ์จติ วิทยา (Psychographic) ทีน


่ ามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด
ประกอบด้วย
้ ทางสังคม :
ชัน
APtel เ ป็ น ตู้ น อ น ที่ มี รู ป แ บ บ เ ป็ น ห้ อ ง ๆ ซึ่ ง ก า ร ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น
และความครบถ้วนของสิง่ อานวยความสะดวกจะเป็ นสิง่ ทีช ่ ่วยเพิม
่ ภาพลักษณะ
และระดับของผูพ้ กั อาศัย
รูปแบบการดารงชีวต
ิ และบุคลิกลักษณะ :
เป็ นการแบ่งส่วนตลาดตามรูปแบบการดารงชีวต ิ และบุคลิกลักษณะของชาว
ญี่ ปุ่ น ที่ ส ะ ท้ อ น วิ ธี ชี วิ ต ที่ ท า ง า น ห นั ก
และแสวงหาความบัน เทิ ง เพื่ อ ปลดปล่ อ ยความเครี ย ดจากการท างาน
ต้องการทีพ ่ กั อาศัยที่ สะอาด สะดวกสบาย มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบถ้วน

 การกาหนดลุกค้าเป้ าหมาย “ Targeting”


กลุม
่ ลูกค้าหลัก
ช า ว ไ ท ย ห รื อ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ที่ ช อ บ ม า ถึ ง ส น า ม บิ น ก่ อ น เ ว ล า แ ล ะ
ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ ง เดิ น ท า ง ไ ก ล แ ล ะ ต้ อ ง พัก โ ร ง แ ร มก่ อ น ขึ้ น เค รื่ อ ง บิ น
ซึง่ มีความประสงค์ตอ ้ งการหาทีพ ่ กั ผ่อนทีส่ ะดวกสบายและใกล้สนามบินมีสถาน
ะ โสด หรื อ มี ค รอบครัว แล้ว อายุ ต ้งั แต่ 25 ถึง 60 ปี มี ร ายได้ต ้งั แต่ 12,000
บาทต่อเดือนขึน ้ ไป มีความเป็ นตัวของตัวเอง และชอบความเป็ นส่วนตัว
กลุม
่ ลูกค้ารอง
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี อ า ยุ ใ น ช่ ว ง 2 2 – 6 0
ปี ที่ ช อ บ ก า ร พั ก ผ่ อ น ใ น บ ร ร ย า ก า ศ ส บ า ย ๆ แ ล ะ แ ป ล ก ใ ห ม่
นิ ย มออกไปเที่ย วตามสถานที่สาคัญ ของจัง หวัด ระยองในช่ว งเช้ า และกลับ
เข้ามาพักผ่อน หรือ มาท่องเทีย่ วช่วงกลางคืนในตัวเมืองระยอง

Persona

่ ้มยา
•ชือต •อยากเก่งขึน้
•นักศึกษานิ เท •อยากออกไปถ่าย
ศาสตร ์ คลิป
•อยากเป็ นพิธกี ร
•พฤติกรรมชอบ
ทาคลิป Who What
•เล่น Facebook

•เห็นจานวนยอด
Why How •เจอบนFacebook
ไลค ์เยอะอยาก •วิธก
ี ารเป็ นพิธก
ี ร
ทาอีก มืออาชีพ
•เวลาไดฝ ้ ึ กทาให ้ •สถานทีท่่ องเทียว

เก่งขึน้ ยอดนิ ยม
•ชื่ น
อตู •อย ากเป็

•นั ย่วอิ
กท่อง เที สระ Youtuberมื ออาชีพ
•อย ากเป็ น •อย ากรี วว ่
ิสถ านที
Youtuber ่โลก
ต่าง ๆ ทั

•พ ฤติ กรรมชอบเท่อง
เทีย่ว Who
•เล่น Youtube
What

•เป็นอาชี พ อิ
สระ Why Why
เง น
ิเด อ
ืนด ี •เจอบนYoutube
•เวลารี วว
ิสถ านที่ ธก
•วิีารเป็ น
ต่าง ๆ คนชื ่
นชอบ Youtuber มื ออาชี

•กล้ ่อด งั
อง ย ห้

สาหรับ Youtuber

•ชื ่ ก
อติ ๊ •อย ากหาที ่ก
พ ัราคาถ ูก
•นักศ ก
ึ ษาการบิ น •อย ากมี ประสบการณ ์
•อย ากเป็นแ อร์
โฮสเตส ึ้
ไปต่าง ประเทศ มากข น
•พ ฤติ กรรรมชอบ
เด น
ิทางไปต่าง ประเทศ Who What
แ ละ ใช้Google

•เวลาได ที
้พ่กัราคาถ ูก Why How
คุณ ภ าพ ด ท
ีาให้อย าก •เจอบน Google
เด น
ิทางไปต่าง ประเทศ •ห้อง พ ก
ัที่าคาด ี

เรื่ ๆ
อย คุณ ภ าพ ติด อั
นด บัใน
•ได พ้กัผ่อนสบายใจ ต่าง ประเทศ
•การนอนสบาย ๆ ใน
สนามบิ น
Positioning

Product Positioning Map