You are on page 1of 8

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s.

, XLVII (2014) 297

Mirsad Sijarić, Hladno oružje iz Bosne Mirsad Sijarić, Hladno oružje iz Bosne i
i Hercegovine u arheologiji razvijenog i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kas-
kasnog srednjeg vijeka [Cold-steel Wea- nog srednjeg vijeka [Cold-steel Weapons
pons from Bosnia and Herzegovina in from Bosnia and Herzegovina in the Ar-
the Archaeology of the High and Late chaeology of the High and Late Mediaeval
Mediaeval Periods], Sarajevo 2014. Periods], Sarajevo 2014. ISBN 978-9958-
ISBN 978-9958-600-50-0 (Univerzitet 600-50-0 (University of Sarajevo) and ISBN
u Sarajevu) i ISBN 978-9958-502-13-2 978-9958-502-13-2 (National Museum of
(Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine). Bosnia and Herzegovina). Hard cover: 433
Tvrdo ukoričeno: 433 str.; ilustr.; 25 cm; pp.; illust.; 25 cm; bibliography: pp. 420-433.
bibliografija: str. 420-433. Tiskano u 300 Edition: 300 copies.1
primjeraka.1 This book in fact represents a somewhat sup-
Knjiga predstavlja ponešto dopunjenu plemented doctoral dissertation, written un-
doktorsku disertaciju, izrađenu pod men- der the mentorship of Željko Demo and suc-
torstvom dr. sc. Željka Deme i obranjenu cessfully defended at the beginning of July
početkom srpnja 2013. na Filozofskom 2013 at the Faculty of Arts of the University
fakultetu u Zagrebu. Tiskana je u sklopu of Zagreb. It was printed as part of the Tem-
Tempus projekta »Curricular Reform of pus project “Curricular Reform of Heritage
Heritage Sciences of Bosnia and Herze- Sciences in Bosnia and Herzegovina”, which
govina« koji je financirala Europska ko- was financed by the European Commission
misija i Ministarstvo obrazovanja i nauke and the Ministry of Education and Science of
Federacije Bosne i Hercegovine, a kao the Federation of Bosnia and Herzegovina,
izdavači zajednički su nastupili Univerzi- and it was published jointly by the Univer-
tet u Sarajevu i Zemaljski muzej Bosne i sity of Sarajevo and the National Museum of
Hercegovine. Bosnia and Herzegovina.
Knjigu sačinjava 431 stranica teksta s de- The book is composed of 431 pages of text
taljno citiranom literaturom koja obuhva- with detailed cited literature that includes
ća oko pet stotina naslova i sadrži velik around five hundred titles and contains a
broj djela vezanih uz temu kojom se autor large number of works relating to the theme
1
Ova je knjiga promovirana u Arheološkom mu- 1
This book was presented at the Archaeologi-
zeju u Zagrebu 4. lipnja 2014. godine, kao završna cal Museum in Zagreb on 4th June 2014, as the
manifestacija Međunarodnog znanstvenog skupa concluding session of the international scientific
Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom conference on Cemeteries and Funerary Customs
novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske [Ce- in the Mediaeval and Early Modern Periods in
meteries and Funerary Customs in the Mediaeval Northern Croatia  organized by the Institute of
and Early Modern Periods in Northern Croatia] u Archaeology and the Archaeological Museum in
organizaciji Instituta za arheologiju i Arheološkog Zagreb.
muzeja u Zagrebu.
298 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., XLVII (2014)

bavi. Tekst je popraćen iznimno velikim discussed by the author. The text is accom-
brojem od čak 1777 bilješki i podijeljen panied by an exceptionally large number
u šest poglavlja. U Predgovoru saznaje- of footnotes (1777), and is divided into six
mo da je autor tijekom višegodišnjeg rada chapters. In the Preface we learn that the au-
na ovoj temi okupio i obradio, ne samo thor, during many years of work on this topic,
hladno oružje iz svoje matične kuće, Ze- has gathered and analysed weapons not mere-
maljskog muzeja u Sarajevu, već i iz svih ly from his own institution, the National Mu-
ostalih muzeja s područja Bosne i Her- seum in Sarajevo, but also from all other mu-
cegovine što, nakon nemilih događaja na seums in Bosnia and Herzegovina – which,
tome prostoru, ovom monografskom dje- given the dreadful events that have occurred
lu daje posebnu važnost i težinu. in the area, gives this monograph a special
importance and weight.
U Uvodu autor definira svoju temu i ci-
ljeve, naglašavajući da će raspravljati o The author defines his subjects and aims in
primjercima hladnog oružja koje okvirno the Introduction, emphasizing that the discus-
datira od 10. do 15. stoljeća (str. 12-27). sion will involve examples of weaponry dated
Predmeti potječu iz arheoloških istraži- approximately from the 10th to the 15th cen-
vanja bosanskih i humskih utvrda te u turies (pp. 12-27). The objects come mostly
manjoj mjeri iz grobalja i naselja. Iako from the archaeological excavations of the
ne pretjerano brojni, nalazi iz pouzdano- Bosnian and Hum fortresses, and to a lesser
ga arheološkog konteksta predstavljaju extent from cemeteries and settlements. Al-
jedinu relevantnu pouzdanu referencu za though they are not particularly numerous,
datiranje i temeljitije analiziranje većine the finds from dependable archaeological
onih primjeraka koji su nađeni bez jasno- contexts represent the only relevant reliable
ga arheološkog konteksta. U radu je pred- reference for dating and thorough analysis
stavljeno oko 1500 predmeta nađenih na of the majority of artefacts that were discov-
području Bosne i Hercegovine. Jedan od ered without a clear archaeological context.
ciljeva rada bila je sistematizacija oruž- Around 1500 objects found in the territory of
ja razvijenoga i kasnog srednjeg vijeka, Bosnia and Herzegovina are presented in the
primjenjujući pri tomu suvremeni meto- work. One of the aims was the systematiza-
dološki pristup njihove obrade. Pritom se tion of weapons from the high and late Mid-
nastojalo kroz prizmu stilskih i morfološ- dle Ages, while applying a modern methodo-
kih značajki sagledati i analizirati kon- logical approach to their analysis. An attempt
tekst njihove pripadnosti regionalnim ili was made to identify and analyse the context
europskim radioničkim tradicijama. of their affiliation with regional or European
workshop traditions through the prism of sty-
Dio je uvoda posvećen i pregledu ikono-
listic and morphological features.
grafskih i pisanih izvora temeljenih ve-
ćinom na dubrovačkoj arhivskoj građi, Part of the introduction is devoted to a survey
u kojoj se često spominje upravo hladno of iconographic and written sources based
oružje. Kroz cijeli rad opaža se vrlo dobro mostly on archival material from Dubrovnik,
poznavanje pisanih izvora kojima se autor where steel weapons are often mentioned.
obilato služi, naročito pri rasvjetljavanju Throughout the work, a very good knowledge
tema važnih za raspravu. Prije svega, to of the written sources can be noted, which the
je spomen radioničke djelatnosti, naziva author uses extensively, particularly in illu-
oružja i njihove vrijednosti ili regionalnih minating subjects important to the discussion.
tipova. Ikonografski pak prikazi, kojima This refers primarily to mentions of workshop
se autor služi u pravilu kod tumačenja activities, names of weapons, and their values
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., XLVII (2014) 299

svakog primjerka oružja, nadopunjuju or regional types. The iconographic images


naša saznanja o vrstama i pokazuju koji that the author utilizes as a rule when inter-
je tip oružja bio češći. Autor je uz analizu preting each example of weaponry supple-
domaćih prikaza na iluminiranim sred- ment our knowledge about variants and show
njovjekovnim rukopisima i spomenicima, which types of weapons were more common.
obradio i velik broj europskih, pokazujući The author also includes, along with an anal-
i na taj način kako su tipovi oružja koji se ysis of local images in illuminated mediaeval
pojavljuju na teritoriju današnje Bosne i manuscripts and monuments, a large number
Hercegovine samo slika europskih tren- of images from elsewhere in Europe, proving
dova uz, naravno, domaće inačice. in this manner that the types of weapons that
appeared in the territory of present-day Bos-
Potom slijede poglavlja koja obrađuju
nia and Herzegovina were merely a reflection
pojedine vrste oružja, svako podijelje-
of European trends, along with, naturally, lo-
no na dva dijela – uvodna razmatranja i
cal variants.
analizu. U poglavlju »Mačevi« obrazlažu
se ciljevi i metode istraživanja te se isti- This is followed by chapters dealing with
če važnost tipološke i kronološke analize individual types of weapons, each divided
svih mačeva koji se mogu pripisati raz- into two sections – introductory discussion
doblju od 10. do 15. stoljeća (str. 28-165/ and analysis. The chapter on “Swords” ex-
engl. 33). Sva 33 bosansko-hercegovačka plains the aims and methods of research and
mača, prema morfološkim karakteristika- emphasizes the typological and chronologi-
ma sastavnih dijelova, autor uklapa u već cal analyses of all the swords that can be at-
postojeću sistematizaciju koju je načinio tributed to the period from the 10th to the 15th
R. E. Oakeshott, a u manjoj je mjeri ko- centuries (pp. 28-165/Eng. 33). All 33 swords
rištena i ona koju je načinio A. Geibig. from Bosnia and Herzegovina are placed by
Svoju analizu počinje mačevima tipa X the author, according to the morphological
prema Oakeshottu, koji pripadaju grupi characteristics of their component parts, in
INGELRII, vrlo često prikazivanima na the pre-existing classification system created
iluminacijama Otonskog vremena. Uz by R. E. Oakeshott, and to a lesser extent the
mačeve ovog tipa s nepoznatih lokaliteta, system of A. Geibig is also utilized. He begins
koji su vjerojatno bili zgotovljeni već sre- his analysis with swords of type X according
dinom 10. stoljeća, spominje se jedan iz to Oakeshott, which belong to the INGELRII
Glamoča, koji je navodno iskopan ispod group, very often depicted on illuminated
jednog stećka, kao primjer mača kojem manuscripts of the Ottonian period. Along
su pojedini dijelovi mogli biti dodani i with swords of this type from unknown sites,
naknadno. Nakon mačeva tipa X, navode which were probably produced as early as the
se i drugi tipovi koji većinom svoje ana- middle of the 10th century, one example from
logije imaju u šire europskom prostoru, Glamoč is mentioned, which was suppos-
kao što je primjerice mač s nepoznatog edly excavated beneath a stećak (mediaeval
nalazišta s natpisom SIETRUS koji je tombstone), as an example of a sword where
zgotovljen oko sredine 12. st. Provedena individual parts could have been added later.
tipološka analiza je i osnova za dataciju After swords of type X, other types are noted,
mačeva o kojima najčešće podaci o okol- most of which have analogies throughout the
nostima nalaza, odnosno arheološkom broader European area, as is the case with a
kontekstu, nedostaju. Gotovo svi obrađe- sword from an unknown site, with the legend
ni mačevi tipološki se vezuju uz primjer- SIETRUS, that was manufactured around the
ke iz zapadne i srednje Europe, te uz Ita- middle of the 12th century. The typological
300 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., XLVII (2014)

liju. Velik broj zasigurno potječe iz stra- analysis undertaken represents the basis for
nih europskih radionica, o čemu svjedoče dating swords where most often information
radionički natpisi i znakovi na sječivima about the circumstances of discovery, i.e. the
i trnovima mačeva te različiti natpisi, kri- archaeological context, is missing. Almost
ževi, heraldički znakovi ili životinjski all of the swords analysed are typologically
motivi, primjerice urezan prikaz vuka ili related to examples from western and cen-
jednoroga. Kod jednog djela riječ je o nji- tral Europe, and from Italy. A large number
hovoj kopiji. U Humu, Bosni, Hrvatskoj certainly come from European workshops, as
i Ugarskoj djelovali su i domaći mačari i is shown by the workshop signs and marks
kovači, a neke od njih spominju povijesni on the blades and hilts of the swords, with
izvori. Stoga bi se poneke od ovdje objav- various legends, crosses, heraldic symbols or
ljenih komada možda moglo povezati i s animal motifs, such as the incised depictions
nekim od tih povijesnih izvora. Obrađeni of a wolf or a unicorn. One part is certainly
mačevi ukazuju da je i na području koje represented by copies. Local swordmakers
danas zauzima Bosna, koja je kroz čitavo and smiths were active in Hum, Bosnia, Cro-
srednjovjekovno razdoblje bila dio razli- atia and Hungary, some of them mentioned in
čitih regija i kraljevstava, kolala različita historical sources. Hence some of the items
roba. Zbog toga se datacija, uz iznimke, published here could perhaps be connected to
veže uz europske sustave i standarde. U some of these historical sources. The swords
tome pogledu autor je pokazao zavidno analysed show that a variety of goods circu-
poznavanje svjetske literature. Svojom lated in the region now constituting Bosnia,
objavom također je pokazao da pojedini which throughout the entire mediaeval pe-
predmeti nemaju uže nacionalno ili dr- riod was part of various regions and king-
žavno obilježje, bez obzira na to što se doms. Hence the dates, with exceptions, are
često u srednjovjekovnim izvorima regi- connected to the European system and stand-
onalno obilježavaju. ards. In this regard the author has exhibited
an enviable knowledge of the international
U poglavlju »Vrhovi kopalja« analiziraju
literature. He has also shown in this publica-
se vrhovi kopalja, stopice za koplja i boj-
tion that individual objects have no narrow
ne kose (ukupno 46 komada). Nađeni su
national or state characteristics, despite the
različiti tipovi koji su u rijetkoj arheološ-
fact that they are often regionally identified
koj literaturi do sada vrlo šturo opisivani
in mediaeval sources.
(str. 166-251/engl. 170). Vrlo su zanimlji-
va autorova razmišljanja o vrhu koplja iz The chapter on “Spearheads” analyzes spear-
Junuzovaca koje je, za razliku od drugih, heads, spear butts, and war scythes (a total of
bio predmetom različitih interpretacija i 46 items). Rare types were found that have
datacija. Taj je vrh koplja važan za raz- been very tersely described to date in the
matranje prilika u srednjovjekovnoj Sla- sparse archaeological literature on this topic
voniji, o kojoj imamo poprilično malo (pp. 166-251/Eng. 170). The author makes
podataka. Autor s velikom sigurnošću, very interesting reflections on a spearhead
pozivajući se na druga ugarska nalazišta from Junuzovac which, in contrast to other
ali i na okolnosti nalaza, vrh koplja iz Ju- examples, was the subject of various inter-
nuzovaca datira u 11. i 12. stoljeće. Vrlo pretations and datings. This spearhead is im-
je značajno uvrštavanje pojedinih tipova portant for evaluating the situation in medi-
vrhova koplja i kosa koja su u dosadašnjoj aeval Slavonia, on which relatively few data
domaćoj arheološkoj literaturi bili zane- are available. With great certainty, the author
marivani. Na osnovu jasno preciziranih dated the spearhead from Junuzovac to the
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., XLVII (2014) 301

konstrukcijskih karakteristika, proizašlih 11th and 12th centuries, on the basis of another
iz specifične namjene i specifične vojne Hungarian site as well as the circumstances
taktike, izdvojio je više tipova kopalja of the find. The classification is very impor-
koji se uklapaju u zadano vrijeme i koji tant of individual types of spearheads and
nam također pružaju sliku vrsta oružja scythes that have been neglected in the local
koje je korišteno na spomenutim prosto- archaeological literature to the present. On
rima. Kao i kod mačeva, veliki problem the basis of precise constructional character-
kod datacije predstavljala su nepozna- istics, which evolved from specific purposes
ta nalazišta ili nalazi izvan arheološkog and specific military tactics, several types of
konteksta, što je ozbiljan problem koji spears are distinguished that fit into the given
autor nastoji riješiti iznova se pozivajući period, and that also offer us an image of the
na bliže i dalje objavljene komade, kao i type of weapons that were utilized in the area
na iluminirane rukopise te prikaze sa ste- in question. As for swords, unknown sites or
ćaka. Opet dolazi do izražaja zavidno au- discoveries made outside an archaeological
torovo poznavanje literature i umijeće da context represent major problems in dating,
iz poprilično zanemarivanog materijala which is a serious problem that the author at-
izvuče maksimalno. tempts to solve by depending on nearby and
more distant examples, as well as illuminated
U poglavlju »Topuzi« ili buzdovani raz-
manuscripts, and depictions on stećci (monu-
matrano je devet komada toga tipa oruž-
mental mediaeval tombstones). Once again,
ja koje se udomaćilo na ovim prostorima
the author’s excellent knowledge of the rel-
od 12. stoljeća (str. 252-287/engl. 255).
evant literature is emphasized, along with the
Nađeni su željezni i brončani primjerci,
skill to extract the maximum from consider-
većina opet bez jasnog konteksta. Iznim-
ably neglected material.
ku predstavlja primjerak iz Čipuljića koji
je nađen zajedno s kronološki osjetljivom In the chapter on “Maces”, nine examples of
ostrugom i kopčom, što upućuje na to da this type of weaponry are analysed, which
se ovaj nalaz treba datirati u prvu polo- were present in these regions from the 12th
vinu 13. stoljeća. Vrlo su zanimljiva za- century onwards (pp. 252-287/Eng. 255).
pažanja autora o tome kako se često ma- Iron and bronze examples, most with no
terijal opredjeljuje vremenski preširoko, i clear context, were found. The example from
to na temelju kategorije stilskih opažanja, Čipuljić is an exception, found together with
bez znanstvene argumentacije, te su se a chronologically sensitive spur and a buckle,
tako u literaturi vrlo slični buzdovani če- indicating that this find should be dated to the
sto krivo povezivali s vremenom turskih first half of the 13th century. The observations
osvajanja i utjecaja. of the author are very interesting about how
often the material is too broadly assigned
U poglavlju »Vršci strelica« razmatra se
chronologically, on the basis of stylistic char-
ukupno 1434 vršaka strelica iz muzejskih
acteristics and without scientific argument,
zbirki u Bosni i Hercegovini (str. 288-
so that very similar maces are often wrongly
405/engl. 291). Kao polazna osnova za
related to the period of the Turkish conquest
prezentiranu tipologiju poslužio je, zbog
and influence.
karakterističnih materijala, dijelom pri-
lagođeni metodološki model B. Zimmer- The chapter on “Projectile points” analyses
manna. Većina analiziranih primjeraka a total of 1434 arrowheads from museum
potječe s arheološki istraženih lokaliteta, collections in Bosnia and Herzegovina (pp.
uglavnom utvrda i u manjem broju gro- 288-405/Eng. 291). The partially adapted
blja, i stoga vrijeme njihova funkcionira- methodological model of B. Zimmermann
302 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., XLVII (2014)

nja ima prioritet pri datiranju. Jednako serves, on account of the characteristic ma-
kao i vrhovi koplja i topuza, svi tipovi terials, as the starting point for the typology
vršaka strelica nađeni unutar granica presented. Most of the examples analysed
Bosne i Hercegovine kartirani su zajed- come from archaeologically investigated
no sa srodnim nalazima iz Hrvatske, Sr- sites, primarily fortresses and, to a lesser ex-
bije i Slovenije. Autor smatra da se na tent, cemeteries, and hence the period of their
temelju tako postavljenih stvari mogu functioning takes priority in the dating. As
dati relativno pouzdane smjernice za for the spearheads and maces, all the types
kronološko determiniranje pojedenih ti- of arrowheads discovered within the borders
pova vršaka strelica, ali ne u većoj mje- of Bosnia and Herzegovina were mapped to-
ri nego što to određuje kontekst njihova gether with similar finds from Croatia, Serbia
nalaza. Neki od tipova nađeni su samo and Slovenia. The author considers that, on
u Bosni i Hercegovini. Ponekad se neki the basis of such things, a relatively reliable
tipovi s ovoga područja datiraju i neko- guideline can be given for individual types of
liko stotina godina iza njihove pojave u arrowheads, but not to a greater extent than
zapadnoj Europi, možda je to – smatra is determined by the context of their dis-
autor – posljedica slabog poznavanja covery. Some of the types were discovered
starijeg doba. Poznato je iz povijesnih only in Bosnia and Herzegovina. Sometimes
izvora da je na to područje uvezena ve- some types from this region are dated several
lika količina strelica za samostrele, a hundred years later than their appearance in
samim time treba očekivati da se nešto Western Europe, which might represent – ac-
od toga i pronašlo. cording to the author – poor knowledge in
an earlier period. It is known from histori-
Nakon svega iznesenog u »Zaključnim
cal sources that a large quantity of crossbow
razmatranjima«, posljednjem poglavlju
bolts had been imported into this area, and it
ove značajne monografske publikaci-
is to be expected that some of them would be
je (str. 408-417/engl. 402-416), autor
discovered.
smatra kako je i nakon detaljne morfo-
loške, tipološke i stilske analize hlad- After all that is noted in the “Concluding re-
nog oružja nađenog unutar današnjih marks”, the last chapter in this monograph (pp.
granica Bosne i Hercegovine, pogotovo 408-417/Eng. 402-416), the author considers
unutar širokog vremenskog datiranja od that, after the detailed morphological, typo-
početka 10. do kraja 15. stoljeća, veo- logical, and stylistic analyses of the weapons
ma teško ili nemoguće iznijeti koncizan discovered within the present boundaries of
i konkretan zaključak. I dok je pojedine Bosnia and Herzegovina, particularly within
primjerke različitih vrsta oružja mogu- the broad chronological dating from the be-
će smjestiti u određeni kontekst, u ot- ginning of the 10th to the end of the 15th centu-
prije poznate radioničke tradicije, i ba- ries, it is very difficult, or indeed impossible,
rem približno precizne kronološke i ge- to present a concise and concrete conclusion.
ografske okvire, s dobrim dijelom njih, While individual examples of various types
kako navodi, to ipak nije slučaj. Autor of weapons can be placed in certain contexts,
smatra da je na neki način to ograniče- in previously known workshop traditions,
no stvarnim nalaskom hladnog oružja and at least approximately in precise chrono-
iz srednjeg vijeka na navedenom po- logical and geographic frameworks, it is not-
dručju koje, prema njegovoj slobodnoj ed that this is not the case for a good propor-
procjeni, ne iznosi niti 1% onoga što tion of them. The author considers that, in a
je zaista bilo u upotrebi. Ovdje prove- certain manner, this is limited by the actual
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., XLVII (2014) 303

dena analiza, ali prije svega kartiranje finds of weaponry from the Middle Ages in
nalaza oružja iz šire regije, trebaju se the region – which, according to his estimate,
smatrati osnovom za buduća istraživa- does not correspond to even 1% of what was
nja, odnosno slikom trenutačnog stanja truly in use. The analysis performed here, and
istraženosti cijelog problema. Unatoč particularly the mapping of finds of weapons
tome i upravo zbog toga ovom knjigom from the broader region, should be consid-
napravljen je veliki pomak u prouča- ered a basis for future research, in fact as a
vanju, ali i veliki doprinos poznavanju picture of the current state of research into
ukupne problematike hladnog oružja, the entire problem. Despite this, and in fact
kako na regionalnom tako i na širem just because of this, this book marks a major
srednjoeuropskom planu. Zahvaljujući advance in studying, and also a major con-
uvjerljivoj interpretaciji te vrlo lijepim tribution to knowledge of, the entire problem
crtežima i kartama, ova će monografija of weaponry, in both the regional and also
nesumnjivo biti okosnica svim budu- broader central-European senses. Thanks to
ćim radovima o toj temi i nezaobilazno the convincing interpretations and extremely
štivo svakomu tko se bavi navedenom good drawings and maps, this monograph will
problematikom. Također, autor je istra- undoubtedly be the foundation for all future
živanjem pisane arhivske građe dao de- works on this theme and essential reading for
taljan uvid u pitanja proizvodnih, kao anyone dealing with the above topic. The au-
i tržišnih cijena oružja, pogotovo poje- thor has also provided, through his research
dinih tipova mačeva i topuza. Pregle- into written archival material, detailed insight
dom tih arhivskih podataka dobivena je into the question of production of weapons,
jasna slika o kvalitativnom dijapazonu as well as their market prices, particularly for
proizvoda ondašnjih oružara, odnosno individual types of swords and maces. The
visokom stupnju prilagodbe zahtjevima review of these archival data has provided a
tržišta koje je pratilo svjetske trendove clear image of the qualitative range of prod-
i ponašanja. Kartiranjem analiziranoga ucts of the weapon producers of the time, or
arheološkog materijala, u kontekstu sa rather the high degree of adaptation to the
srodnim i identičnim nalazima iz šire demands of the market that followed world
regije, oslikan je prostor njegova teri- trends and behaviour. The mapping of the ar-
torijalnog rasprostiranja koje kod nekih chaeological material analysed, in the context
tipova predstavlja jasnu refleksiju pro- of similar and identical finds from the broad-
mjena historijskih okolnosti na analizi- er region, has delineated the area of its ter-
ranom području tijekom srednjeg vije- ritorial distribution, which for certain types
ka. Uspostavljanjem tipološke sistema- represents a clear reflection of changes in the
tizacije i kartiranjem dostupnih nalaza historical circumstances of the region during
hladnog oružja dobivena je slika koja the mediaeval period. The establishment of
predstavlja solidnu polaznu osnovu za typological systematization and the mapping
nastavak istraživanja na tome područ- of available finds of weapons have resulted
ju. Njome će uvelike biti olakšan posao in an image that represents a solid starting
onima koji će se nastaviti baviti tom point for the continuation of research in this
problematikom u kojoj ostaje prostora area. This will greatly facilitate the work of
za razrade pojedinih u radu naznačenih those who continue to deal with this problem,
problema. where room remains for elaboration of some
of the issues noted in the work.
304 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., XLVII (2014)

Na kraju, valja istaknuti da knjiga Mirsa- Finally, it should be noted that this book by
da Sijarića, kako po važnosti teme tako Mirsad Sijarić, in terms of both the relevance
i po načinu prezentacije, predstavlja of the subject and the manner of presentation,
iznimno vrijedan doprinos arheološkoj represents an extremely valuable contribu-
znanosti, posebice proučavanju kasnoga tion to archaeological science, and particular-
srednjeg vijeka. Mogli bismo zaključiti ly the study of the Late Middle Ages. It can
da se ona, ne samo svojim izgledom već be concluded that this book, not merely in its
i brojnošću podataka koje donosi o hlad- appearance but also the abundance of data
nom oružju, prvenstveno bosanskoherce- it offers about weapons, primarily from the
govačkog prostora i njegova užeg ali i ši- region of Bosnia and Herzegovina, but also
reg okruženja, predstavlja kao kvalitetno from its immediate and broader vicinity, rep-
oblikovana publikacija gotovo enciklope- resents a well-designed publication of almost
dijskih dosega i značaja. encyclopaedic range and significance.

Krešimir Filipec, Tajana Sekelj-Ivančan, Krešimir Filipec, Tajana Sekelj-Ivančan,


Željko Demo Željko Demo

Related Interests