You are on page 1of 1

KRITERIUMET PËR NOTIM TË KLASAVE TË GJASHTA PËR LËNDËN E

ARSIMIT FIZIK DHE SHËNDETËSOR PËR TREMUJORSHIN E PARË PËR


VITIN SHKOLLOR 2018/2019

Nxënësi me kënaqësi i pranoi aktivitetet në orë, me sukses

5
dhe i pavarur i përvetësoi teknikat e dhëna nga atletika,
hendbolli dhe ushtrimet në vegla

Nxënësi me sukses i përvetësoi teknikat e dhëna nga atletika,

4
hendbolli dhe ushtrimet me vegla

Nxënësi i përvetësoi teknikat e dhëna nga atletika, hendbolli

3
dhe ushtrimet në vegla , me ndihmë të vogël nga ana e
arsimtarit

Nxënësi me vështirësi i përvetësoi teknikat e dhëna nga

2
atletika, hendbolli dhe ushtrimet në vegla