You are on page 1of 4

.GES.

TIONAR Regim special

J..\VPS TtJrris .Turnu Măgure;e Seria ACB hr. 218457 _

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB . ,
Data emiterii P..1/..t.bf....tQ.I~
. .

· ·\c '°' • -~~~\
I .. . .. '., ~ • c~,.•.
· ·:·
. • -·. ·
· .. Jo,W.~X..l':
Dl ........... ......... ~ ... . -
.f7J52.~ W. ......................., avand
" calitatea. .de ............. ,Ut?i
- ~ & .······••u•.·'.····
,. ·., :, .. '.'.·... , este autonzat
............. .
. - . ·. ;: . .. - L. - ." - .: . .:, .. .• ::>Ic-- ·. . . . z .I ~ ',• •..,. . . ' . . . . " -
saorgamze_ze ş1 sa conduca vanatoarea colectiva din data de ...<2~.f.. 9-/. ...... -;o,1-:,•m · .. \:"·.'."···.-··, p~\fondul de:vanatoare
nr. ·... ~... JJ1b~.Oltl,.t?./ .. denumit .......f'N..m...<f.. .. /Q.4.-:tf.(.ţ(. .......... ;.. ;zon8=. ·~11~'2..... c.r.:4-W~•~···············,
judeţu.C....r~_ ··········.···:················································, pentru recoltarea _ urmijtorul.ui. vânat (sp'ţ~--ă~~plare, etc.):
.••······#.1i.S.1lr.ef.. ...?..!1?.Srd.c ..... ~Y.c..dr1e .. ~L.:,,/. .. s:aeol =: t_.~ţ:_ i: ~/..<i'o~ [te_.. . ~., .. : -~--:Sk..~
I . I ,·. . I . . . _, -~ .. , ·. . ~ ·' /""
· · ·
•'.
Numele vânătorilor
.
şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor µiscrie îri procesul-verbal de că~e organizator.
. . . \, ' ..__ '

.. Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci,. candidaţi). vor fi îns~rişi şi vor semna, ·~air1:te de îp.ceperea.acţiunii de
vânătoa:i;e pentru instructajul priv nd regulile de prevenin1a accidentelor în timpul _practicării vânătorii.

· G?stionar,
··- ·~_·,.
~.

Semnătura organizatorulm ................. . Numeie şi prenumel~ .~f'r.J:fr~~}:.'lf;t.f
• .

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului .
. . - un numar
P art1c1pa .. . · °3 ,-,
- de .......... " - . ş1. ...................
~....... :.. vanaton O 1 aţ·1 I a permis
cand.d . ul de vana
" -toare

. Organizator ... :t.~.Qlil.1.F/.1:--:_.... .J::t./l.lJ.i2./N.
/
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului conform
vânatului
anexei

:-4·. 6 ' 7.' .8

Tipiirit Ia C.N. "Imp
o 1 \~ .A
3 4. 5 6 7 8
15. ?-( ..;.? ..~1ilJ(>,~-1.;.}CJ2lsTiJM .

,--1,
16. <"r;i:-,rr;_~~n1 -s·r~ft.iffJ .. ~.:' .. ' ,
:; .. ;
..
':./) \ .·. i ·:'.'i'.f :; /<; "'. ··; :;
,t ... .,,
., 1· :'

17. 1./f/!Ş,/"t:;; 'lO„A/
18. ·7zj/1~
h J;:li -··};,''V,,.;- 1'¼1.! ·V
14-'Lt::X:1:P11tit.•t: -" .,
._

19. /v•1/J·:ri:':_1l~-
,, -:.......-- l-::;~,'J..;,· t..u... . l"'

20. c-;I7J:we; ~ ./ (~~'lJ. ,$.1"~w.~~
"I,.,, I.. ;;.,-;:- . ....
21. 61.:h.u.ţt- v#,flJS l
22. S'oPbMAl Mt)Ci:·-A .. · 6.

23. <oet:~ esr- f;i tJ,jjy ~ ,, , _..,
24. ~lt!..~ . ~12.,h1-Al I
25. M;tJ~.t:1CGtl e_,,e,.;t,,74'1V' ~

ry ' --
26. ld/Mth1 /JP3:i72.:t" '
I
21.··
28.
mtrJ
1~1i LlYJ97J.,,,, h ,1,11z,: w.f·
fPLJoia=J.).. ,--- l

- I
. o~

29. b1,/~1ru /)l,'/'f/'J7-4,,{ I '
l/t/JS tG•"lil,,.C
. l
•-
30.
' {I
31. .J,~tcllkNI.Ji AJ I U.1/ »· G
32. I) ul' ri.'171 CtA \IA--u' »:r I
33. ti7J.1/~f[r.,,, .P:<J-t/L ::·
34. S-tJil}]Zj;- ;v,',·~, .sz;;t (
(/
35. N'ic;:;. l\.ăN-
36. NiTJf l,A}V.Y~rrfV
37.
-
·38.
39.
40.
41.
' 42.

·.,, Numele şi prenumele candidaţilorla permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
\

\ (~
d'f...13 <.I 1::,
\
,.,, .~o~~=
t
. r /1
r
p 9 ,~,fi• ~ţ
~ .. A--'!.-.,.•
'.

-·, ~?. .,-,_ )?f ,!.
.:;;,., 'b
,# -~

..
'
__;ft
.,..,_.,4•
,.
.~
6. .. ~\.
~
\
7. ~ - -· .· '•:
- .
',8. :
·•
9. '·

10.
·,

11. r,

Au participat ...... ;........ vânători şi ...... } ..... candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat • I

Nr. Destinaţia (buc.) Arii;-· primit în
gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, de
crt.
.J.
' .. ~. !

/~//J:ff"€,_:;
;__ ~-,..uh_ ~~,t.,k-~~6 Otl·!
. /(;7
~
-

fll'
la vânători
G:.:,,.: \.ID
.s.
~ la gestionar
·- integritatea şi calitatea lui.
. ' (!

,... r..·
' Gestiona# .· ·
,, . ;rf;'r.,j(.J""..11; ';,~~· .'i
'
'
.:-.

I ij '·
~- .
. Num,ele ş1 prenumele.,. .... ~"!.:.. :': ......... t:.i ....... ;.,/.:5.?l•
\

.
~
-" " t ,·. . -
\
~
~\
\ ~ ' .. .

Semnatura ~..... ......._.··;••· .. ·.· ... :::............... .

Data ....... o..rt.ţ?,./~!.~.0..!~ .................... :, ..........
;,. ".
, GESTIONAR Regim
,, sp_ecia/
.

Seria ACB·m. . ·" ~218258.
l~VPS Turris rurnu Măgtlre!e \.

AUTORIZAŢIE DE VÂN.ĂT\OARE COLECTIVĂ
TIPB
........of.·
· ·· .05°"4-
D.ata emzterzz i.oc 3 ..
.. .~\i.............

· ·.D·l ......... u~~- ffF 11
1.o....v.:;;._
J.............
.
cit& ·
~ . ..
' . .•.. .................................
f.2.~
d a1·
, avan. c. 1tatea
A .-d .,..A;/1,,-r.rî~cJc. /· ·
·. ••••••.•• ~ ................. , este autonzat
. e ......'v.,.t..,•. .'k<✓..lr-f:';
să organizeze şi să conducă vânătoarea colectivă din data de ... k?.G.:1J?..l:-: ... 29../.3. .. ,......... :..........:··: ........., pe fondul de vânătoare

·. :. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .,
:·~··':tfe.--::1.Q.b:
' · · /J: · · d · ~ TC//2,N't,./'" ~;/'nA&.;S.. · · · .,.--J!. ,,,.(9 Lr,Lµc:._o
.nr.............. :'=1-··....................... enUilllt ............•.. \··········<-r..11<.~<..-r.t.'~.G-.\<. ......... , zona/~r.·:···~················ ..... ~........................,
jlldeţµl pentru recoltarea următorului vâ~t (specii, mpnăr defxempl';'fe, etc.):
......•. 111./.Ş. .. .•✓.r..<f.e...;-:.J.fu.c.1
1 ... '. Sacd ;; ~t„c. ;- '3/:"'"°r' ;/::~s- <;;el"" g-?PC?_ ,
· ·.Numele vânătorilor şi ale can.didaţilor\ la permisul de vânătqare înscrie în procesul-verbal de către organizator.
' .. se vor
. . .
Participan.ţii la vânătoare (vânători, gonaci, can.didaţi) vdr fi înscrişi şi vor seinna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării_vânătorii.

Gestionar,

Semnătura organizatorului ... Numele şi prenumele ..&.P.!S.-&l.«..ef.i:...'Vc.1ft/
Semnătura ·
.......................... .

. .L.S.

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
Participă un număr de ...................... vânători şi ................ ~ .. candidaţi la permisul de vânătoare
. G:": r " · -~Ă/MJ
-.Organ.izator ..-~o~L1..«-.#.:..... l.:1.lf..{-:t(Y..~~ .....
J
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru înstruire
pentru primirea
crt.. vânătorului · conform
vânatului
·anexei
2· 3 4 5 6 7 8

' 1.
2.
3.
4.
5.
6.-
7.
8.
9.
I
11. l
1_2.'
13.
14..
Tipărit la C.N. "Imprime ia Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15. J}")h,~·-)u 6•~J.,o.J:o'!Jr-vrio1-1-· I ,.
16. .)<li/I,'l.")//21)-hţ;' .lm-il- I, . ~ ... .- ' ~ - ' . : , •• ·_

. .,'.,::··-/, î1·· :•: ~ :q ·~
,.
.. .
·:f:: '
'
17. 4!.);JJ~N /'1-:?·r.fJ_6:: l I
18.
19.
ht:1 .1.11>r.lV
t_.,,.. I'.
f (.j :.r;_A,~') Jf
.l
.A
./~/.1:,,.,,Z/c.,/ &·
j
,1)f"tJC/1lfi
i -
20. ,...t .v•<lîft-Wt'.1.i/ti„k-&- ,t./)l?I Sffe'
21. rM'A"-Ji_:_ulBlJ €/'··'//. L- i
22. ~o__L)ff
; • ,/~· •• J'•~.... J.:: ·".k,!,'·.
":' '/?/-., ~18 .. ,z ·•-· li I
23. •l(;'t.~-
·,_·(5.t'~î..,,J-- }1-·f) _;) _,; IJ-..A/ I I

24. l!a
:.:> ,-;"\~--,...:;✓
,f ._,., lJ itl'--t i :r:r;.k! (
25. l.;;ţ. ~,·ti.,.. .-·-- ,
.__. (,J ..-'!.> 'J ::- ..) [..:i,.d llfi;.1/ I ...
26. ::;r~ kl!.. G f2.r t-;!"JJ · L~iffA/1.
.., .
'
.. l I ~.
"' .

I
I

J
""!.ii..
~'
27. t;,~e.n..f· )-..J /Cl/5 O,() .

28. v~Pu ./.f t.. oe~~-/;- 1
li

I ..I '
29. \

•-
30.
31.
· 32.
33.
34.
..
35.
..
36.
37.
38.
39.
40. I

41.
J

42.
Numele .şi prenm~ele candidaţilor· la permisul de vânătoare
\
'.

•-
1. ...
•" I~
.. ,:....-
, .. _•,'-. __ --- . -· -·
I
2. ~
..
3. ~
~

4.
~~----~--- 1::::-'
, .....~r'~ ;i.. .. ~...... '-.~61
\
'
5. C/./0, k"''
,· ~-
....~~l n-
t-:&.././' ,"' Ol'.. ('L, - ~-
,, _,,.
I.': ... !Y~ ..
,

. c..,~& ~- ? ,-; -:gr'e:;
?
/•

' 1 xJ':Zţ/
\
6. ~ ~--(. \G . ., ~ .•:: (., ... -~ . . . ~ t7 'Io

7.
\ 8. .
..
'9. \.

10\
11. \ J
.,

\ Au participat ............... vânători şi ........t; •• ; •• candidaţi la permisul de vânătoare.
\
Centralizâtorul
\
recoltei de vânat •.
Nr.
\

\
\ Destinajia (buc.) Am primit în gesthm.e şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şj valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar.,
integritatea şi calitatea lui.
f lr/l~h-eJ: ,~:/ ţ,o,--_ ·-/I~ .......,__

2
i S'r:.c...t1Jt\
r.ţ.; M. 4,,_-µ\
/
,
le l
'
i'.
,.
ţ·:

6"
r G«:.
6:,pc_
s-
s ··~
-- Nurne1e ş1· prenumele.~
1 A-9,,.~:7-"'C:•JIY'?'f/l!
Gestionar,

... -. ...1,,:,..•..•.............:_•JB4,l
-... ~ , ...
.., I. r •
\ i;

\ ,I.
Semnătura ........ ............................... ..
\ Org ·~o; ...
r ,
Data „v..,~.:.f2.(.. ~ ...... ~.ţ.~ ...................................... .