You are on page 1of 4

GESTIONAR Regim special

• Seria ACB nr.,

\ •.

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ_
. TIPB r
pata_ e7!lţtet}i<{°(~./.~.~..
""+ ' :.:.., ' \ ·~-
~lS: - ;:.

... •. ,Dl .... J"f.f.w.. ...!Jicrf&.iJ.........'. ................,.......,având calita.tea de -,,l,!!:f!.îi.J.,;6.9'.F.-:t.. ~k., este autorizat
să organizeze şi sa conducă vânătoarea colectivă din data de ..../.2.rl.l..<:...ts>...t[:... ~ .............................,pe fondul de vânătoare
nr. ..'..:.ff ............... :······'. ...... .'. denumit .... ~.ff!:.Ct.~............... :............................, zona ........ :............................. :........................ ~··'.··,
judeţul·: ..... ~.................................... :..............•..., pentru recoltarea UfIIlătorulni vânat (specii, număr de exemplare, etc.):
..... m/yhe.,<t.:.. :::. ~:r--v;;,.~....7;;... k.r.~=f = 2- · · ,
, Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci~ candidaţi} vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentnrinstructajul privind re lile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

••
· .Semnătura organizatorului .. ;
.

· Semnătura
Gestionar, .
/Je:;,,r-~-.:t~
N urne1e şi· prenume1e L,J... v.: ••••••••.•.•..••••••..••••.• Vr,tn·t
.................. ..
0
,....
,:

!
~

. .

L.S.

PROCES~VERBAL
. pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
Participă un număr de ...................... vânători şi .... ;.............. candidaţi la permisul de vânătoare
Organizator· .~ .......... ; ........................................ : _.. .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr.
crt.
Numele şi prenumele
vânătorului
pen!'!:;"'e ·lu.,~ pentru primirea
vânatului
anexei

1 2 . ·J 4 5 6 7 8
· .. .1·~
,. . -· ·· ......
·Data vanatom fe_ ·e.otr
.. .J..,........:......... JJ, .... .
l,
2.
3-.
4 ..
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria. Naţională" S.A.
o 1 3 4 5 6 7 8
15. 1-f'-z;ti p._ St1Af) l'v.rc~. '.' < ln-n : J lt(lt 1-
16. 1n ~-wd-~'&. i· .~ '-,lih f, ,;•.,
J>'irJ ..~6 ,7:J,~l 11
[/

i.Î'. -~.
_·,•, .
..
_ ... :""
~ ~
•.
oAJ~
' (: ' ··•·
~'. t.

l~-n
1

17. f ::/4c;wfe-- /Qu,f
'-
-
o:;:-...

Î✓
- . ?1 j_(""J~)
., .... J'
18. "'
19.
20.
21. rw· iD~2~ -~ 7 - S"S:<
22.
23.
'
24.
25.
':
26.·
27.
28.
29.

·--
30.
31.
32.
33.
34.
'
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candid,aţilor la permisul de vânătoare
..
1.
2.
3.
4.
5. ~

'
.• \,
..
:
'
.'-
6. . .

7. . , . .' ..
.
.
~ ··.! ··\
'.
,.~ i•
..
~

8. .. . .....~--· -
J ·, \ ' \ : l \\', -. _,
\
9. ·.
.. ..
10. , '•4,
o,.; ·, '
11. ~ .. ..
Au participaL ....\.~ .... ;. Vânători şi .............. candidaţi la permisul de.vânăto&e:-:
1

Centralizatorul recoltei de vânat ..
Nr. Destirtaţia (buc.) ' Am primit în" gestiune şi răspund, până' la
Specia Cantitatea U.Ivf.
crt.
. la vânători .la gestionar predarea şi . valorificarea acestuia, de
- 'integritatea şi calitatea lui. . , . ,:, .
4 H,~.f- ·•.Gl,..J {/hl.t.. ,.,
)(._ ţ

',;:-- . ,,

j
· . . .· Ge~tio~~ ..tl~. \. , ·
. . . . ~ U. V'-, ,1,_,t
Numele ŞI pr_en~ele '." ........
C .. ~

~emnătura ...........·... !.. . :··
Organizator·. ~- .'. t
.
Semnătura
/"
4 q .- 12.. - 'J.Ot({ .
...... Data·······························································~··········
.GESTIONAR Regim special
\ ·, ! '\
' .. •·

.'/.\VPS Turris Turnu Măgurele_ .. Seria AC~ ~r-

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. . . TIPB -· · .· ,. .
• •• /8. 2- . /'Jr. tr .'.'
D ata emzterzz ..... ~.t.. .. :: .. ~·:·J.:- C

. . ~. . ' .~. . . .... , ·:P·· ·.· di_'i?t.·,
P.:la/.:1..k(........................... ;având calitatea deL··. ·~·······-?O?.................,este autorizat
. ' Dl ... J_Qi(J.C{'.~e .....
sav orgamzeze
. • ş1 v . .ducav vana
• sa:con. I odl2 , ...?~.l .. .....................................
" vtoarea co, Iect•1vav dind ata de. .................... . · r\ .ţ':. dul de vanatoare.
, pe 1.on " v
nr.. :.....:1 ........ ;..~··········: ........ denumit ...°10.#.e. .....C?.rJ..~<../ ......................,zona ~✓-f!.<J,./J-:•.. C:C&.r;:/k.v.r. .....................,
• deţu
JU .. 1·.. ~:...t7?2.... . ~eco,ltarea
.... ..................................._. .............. r, pentru . '
urmatoru v·lm• vanat
. " (specn,
•• nu.mar de exempIare, etc. ) :
v

7 1
..... J11ll.r.W..~:-::..:~."1.41c... ..... i·····\!.~v..J~ .~· 2._ · So.~ ~ e__ .
I . . . .
Numele v'ânăt01jl6r şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vorînsctj.e în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii.la vâhăt~ar~ (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi ·înscrişi ş1 vor semna, înainte de începerea acţiunii de

vân;Mepentru:::::::::~lile;rmme aaccidentelorm timplli practiwii vân::onar,
s'emnătura organi~atorului .... .. Numele şi prenumel;/;e
. .C.O<?..~~.t.A. ..\/~f .
Semnătura.. ...................... .

.S.

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
·· Participă un număr de .................... :. vânători şi ........ ~ .......... candidaţi la permisul de vânătoare
.Organizator . :.:Ţau. e:cf)f?. ... F./4,.r.:✓• .k .........
Vânat împuşcat (specii, număr)
. Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pen~ instruire
pentru primirea
crt. · ,,vânătoruhti - .-conform
~ ·~.-" -...:..~_.....__~- vânatului
anexei
3 4 5 6 7 8

1.
2.
,.3.
4..
5.
6.
7.
8.
9.

11.
".12.
13.
14.
Tiplirit Ia C.N. "Imprimeria Naţionalii" S.A.

~I
3 4 5 6 7 8
Â

. ..
23. I /
24. '/
t
25.
26.
27.
28.
29..
30.
31.
32, ., ..
33. I

•.
34.
35.
36.
37.
38. ,
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele cancţidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ':, :.
8.
9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi \a perptlsul de vânătoar_e.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) · .. Ain .primit :în ·gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M.
crt.
. - la vânători la gestionar predare~ .şi . .valorificar_e_a acestµia, de
:integritatea şi calitatea lui.
~ H1.\~Î ?J ~(... /C-- •. ',

. ·.. /le8,fio~ia1L . .__n} \ _,
.
Nurne1e ş1 p.renu
1 ~d.v(,Ul<:_ Ytr.,{_
.. ···················J········
- ..
Organizator
Semnătur~....... ,.,·.'.: .................. .
Semnătura ........................... :.. .
, ~ r- 12-- 2-o ,~
Data ......................................................................... .