You are on page 1of 1

SECRETARIA AUTONÒMICA D'EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ

SERGIO MESTRE FROISSARD, DIRECTOR DEL CENTRE DE FORMACIÓ,


INNOVACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS DE CASTELLÓ DE LA PLANA,
DEPENENT DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT

CERTIFIQUE: que SALVADOR LLORENS MIGUEL amb DNI/NIE 52.942.333J ha participat en el


projecte de formació del professorat en centres
Igualtat de gènere i millora de la convivència (codi: 18CA63IN080)

de 30 hores de duració. Activitat convocada per resolució de 15 de novembre de 2017,


de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les
modalitats formatives següents: projectes de formació en centres docents, grups de
treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics
educatius de titularitat de la Generalitat per desenvolupar-les. [2017/10470] (DOCV 8175 /
22.11.2017) i realitzada al CEIP "Concepción Arenal" (VILA-REAL) del dia 23/11/2017 al
dia 15/06/2018.

CERTIFICO: que SALVADOR LLORENS MIGUEL con DNI/NIE 52.942.333J ha participado en el


proyecto de formación del profesorado en centros
Igualdad de género y mejora de la convivéncia (código: 18CA63IN080)

de 30 horas de duración. Actividad convocada por resolución de 15 de noviembre de


2017, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se convocan
las modalidades formativas siguientes: proyectos de formación en centros docentes,
grupos de trabajo y seminarios, y se establece la dotación de recursos económicos a los
centros públicos educativos de titularidad de la Generalitat para desarrollarlas.
[2017/10470] (DOCV 8175 / 22.11.2017)
y realizada en el CEIP "Concepción Arenal" (VILA-REAL) del día 23/11/2017 al día
15/06/2018.
I perquè així conste, als efectes oportuns, expedisc aquest certificat
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido este certificado.

Castelló De La Plana, 28 de setembre de 2018


Castelló De La Plana, 28 de septiembre de 2018

A l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aquesta activitat equival a 30 crèdits.


Inscrita en el Registre de Formació Permanent del Professorat el 28/09/18 amb el núm. 18CA5448
En el ámbito de la Comunitat Valenciana, esta actividad equivale a 30 créditos.
Inscrita en el Registro de Formación Permanente del Profesorado el 28/09/18 con el núm. 18CA5448

Firmat digitalment per


SERGIO ANTONIO MESTRE FROISSARD
Data: 01/10/2018 09:57:01 CEST

Id: GVA-GESFORMFirma-1012990 Cod. Verificació: Q4AFM7XX:M2BGDHAR:V5G4PZEN


URL Verif: https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/