You are on page 1of 205

GESTIONAR : l

Regim special

Seria ACB nr. 218319
. AVPSTurris Turnu Măgure~e

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. .. . TIPB · -
D.ata; emzterzz ·€) r- v
o :.........
· · · ................. :ic 4~.

· Dl ...... J!...!.!!..'!.......A:<!:!..":Y'.. . ~.. A:.,~9.'4.'..~e autorizat
~..'......................,av~d calitatea de~ii
.d 1 · ... di. d d.. O)-- O·/- ~ duld. "
e vanatoare
sa orgamzeze ş1 sa con. uca vanatoarea co ectiva n ata e ..................................... :................................. , pe 1.on
V
• ·.,. V V ·,.. V •
.;, • ••

11. .......................
nr............. denumit ... :... zona .......~ .... ./,~.1.~r••··················--······ .. ,
fu-S?.:~k ..:...........................;.........,
judeţul~,1--- ·......O._:~. : ~................
........ ~T.~. ,.~ ......... :........... ~ pentru.· reco.lfare. a.următoru.1 ~ at (~pe. cii, num.··.ăr de ex~mplare, etc.):
vân.·· ·
- . ~ ·o 'c· caf:t-u)--1-.... .leu:rP o 1~-- ~ ~c.. . "" ~ --'l---~C . - ~ ( - : - 2.-~: .Lb -kr/ 1 ,. •.·

.·~·······~~~;~:~~:r ş;;~~::z;~;;~;:::.vânătoare sevo/înslne' ;;o~~bt?~ o~gan?za:r~ "7t_
H. ," O\ •

vor semna, înainte de începereacandidaţi) vor fi înscrişi şi acţiunii de
·Participanţii)a vânătoare (vânători, gonaci;
vânătoare pentru 1nstructajul privind regulile de prevenire a accidentelorm timpul practicării vânătorii.
' , • • I
• , I

· Am primit ·autorizaţia.,:
. . ..
·-· ..... ·
Sem.natura orgamzatorulm ........

Organizator ............ :................................ :......... .
.

· Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire pentru primirea
crt. ·vânătorului conform
anexei tvU: 'f4xr d ~ L
"'. #',UJ
I - -
'!/"1
~~•
\ ţ

~~ vânatului

o 1. 2 3 4 5 6 7 8

:: • t) ~- 0 4;,,;- 'JA>fl-
D ata vanaton1
A- -~
..................................... ,..
1. ~L-L' '
i.Ji'~-~ 4 f..,oo~ rG G4-1
2. 7:~,ta/L- ·~~
'... ,·... _, .
A ,Coo; J'HoG ~,e-
3. ..~'1'1~\tir•· ,-1."t'ii¼:(,\A ~ P-oo,: >-GG lr3
4. PJ;a.,Vv'lt.. ~.'Y-C4-- .A 12--o o?; )-{, b, 4 '1
5. Î)¾At~ \hJ2e,'lt\ {. 12--00' ) 11, ' ~!
r-JJo:/"ll~~; lu~
' Gl+ra
6. --? 12--o 0'3 ).;-G,

7; ·. C·r-/Jctu_ .fi o-cM_,; J o 4'
8.. ·Mot~ v~ k;~.._Q. o r'Jr ~ ?i 3 .A
9. ~.o-.t~ ~ M tl¼, A '
?:-otn. -f, G ~ţ
10:. -I-ero'~ ~Vt,U..O L 12.,,-0 () 'J. :-hG 4-i
11. w1·tii~~~ -A--~\u,t_ . - .. .1- 1 -
~
:
Ă
-r
12. 1,.-rc:u.~
' -~~
..
13. M,f.t.4J, . bM,U-e..L X 4
.P;v~ y,tXi_.L 4 t?? '.} ţ;e, yq ~
\
14. 'P-1.?·
'•
. Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

\
3 4 5 6 7 8

19.
20.
21.
22.
23.
24.

~
25.
26.
·/··l,, ,)îf "'·'•- ~ ...
·• ,<>· ~

• •. ••. .!_. ~·,:" :.~ ,:. ,...

·~ · ·


•· · ~.•

.. ; ,
·
·'t 'i: .. t.., ..... : \.,. ..... , .,.... '' ,,;, "'
ţ
! • '•
~·~
.,
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
- --39. · -
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Au participat .............. .- vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
ţ ?~
Destinaţia (buc.) \
._
Nr~ · Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. la vânători
crt. la gestionar predarea şi valorificarea acestuia, de
4 1-1 .....---=--+----
,·iM-t --+----+----+-
g· ~c.
-,..- -~-.-+---B-lru_-,c_~
1
integritatea şi calitatea lui.
l.. ; ~~ l;.. ~c
,O, --:~ 'n<c
Gestionar, ((½ {~
Numele şi prenumele ...~.~~~··········:·.::-:.... !!.¼-.
~\1
t,. C.,d,f-vt-1.,.. -~--•' •'L ~IJ. ~f,.

Semnătura ................. ........... .
Org
-
Semnatura ....
or-o 1i- 2-0
Data ....................................... r~,.
................................. ..
'rESTIONAR Regim special .

!\V~>s· turiris Tyrnu Măgurele SeriaACB n,r. 218320 ' \

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE .COLECTIVĂ
. TIPB • L. ... · '
Data. emiterii ..9.K--::..Ql--:-:-. ..?1l.4 ~

Dl ........~!&,r.../ ~ :........:C-e...:P.~.,:················,
. ·având calitatea de ...:~~············:1:::Q.~ k ' '&±c_
.., · - ·
ş1
.., · d -- ,.. "t -· 1 t· .., d.
sa orgamzeze sa con uca vana oarea co ec 1va _m. ata e ..... d d 0 <f~
,_ 0 , '"2-0 Ar ·r ste autorizat
...................................-;5f; ...... .....M n u e vanatoare
~
fi. d 1·d ,.. ..,

~J..li}:.. . . .:. . . . . . .:., zoiia_ ···t·········-:/:M. :...........:....:..................,
r:r· .. ·····:··!:/::.. j."i)'e.(};,ii_·~numit ..1~~......
Jude11;11 :P:,::. .. 1,:-...................................... ~ .......... , p~ntru recoltare~atorulm. vanat (sJ?ecn, numar de exemplare, etc.):
...'JY.J..~ ...~ ..?,df!...~~ ...;............ f& . :-::.~""-c I ~ ca.1,;;,;::c~~~ ~~0- 1 ~-4()~
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator. .
Participariţii'la vânătoare (vânători, g·onaci, candidaţi) vor fi înscrişi· şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de .
vânătoare pentru.instructajul privind regulile de'prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

Am prinnt autorizaţia. :

Semnătura orgauizatorului .....

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele ·pentru instruire
crt. · .. vânătorului · conform pentru primirea
anexei vânatului

o .l 2 3 4 5 6 7 8

Data vânătorii .. ~.t::. J?.J~.~.1.;ţ ~-~ (\ ___ .
/2..00'3 t-G r;, s-o A
l2-oo~1 -~ (, r-4 -~

Jl.-0 o;1 ' C, r-2---
P1? 0:Jj 6 G r3 ~
f1.o b~1 - GG 'i"4-
,I ~
~ 4·
~1 4
.. .I\ A
flo 6 '>1 '(; CS"'J.
iLo O?r cc <f:G
4 A,
4 i
~ ~
Tipllrit la C.N. "Imprimeria Naţionalll" S.A.

·'
·-

o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.. '~""I~~ '.~~t,(-·
Gv' vtw' A,\;(_
~
1:1>\;·,.--:· _ ,.. r /.
•\
.
~: ~~ )~~;~
"'t·
; !~~~ 'f r ~ ... ~ ~
.,; ·..

17. -rl~ --f.rv•
j- \,(__,

18. ~' ~ C<A..- HMcJ_ $ 4
19. JlJR/)1AdA. ,-J ,. eJ .AAJ'v
.....
:p-, A ~
20. 6''J;o/26G'5C <I S "l'kr/Jll( ,1
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. I

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. -~ - -·-- .. ·'
... ::_.~ ---. --·· - ·;._ ·-

39.
40. :

41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânăto~e
1.
2. '

3.
4. j
..
5.
6. •,
I

7. ,
.,,.,
8. \

9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi ia permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat '

Nr. Destinaţia (buc.)··· Am primit în 'gestiune şi răspund, până h
Specia Cantitatea V.M. predarea Şţ valorificarea acestuia, df
crt. · la vânători la gestionar
.. integritatea şi calitatea lui.
J µ I~ ·::ţ- »,,Le ~
z., { ~t" vv\.J ·q ~-t: >'-.. Gestionar, ..
? ~lu..L CJ ~- )(
· · . · 1-1~~ ILe ~~\-'~.
J\(umele ş1 prenumele·~···· .. ····
4- C:.Ct;pv'r,. ~ J l O i " _ t. ·lj
~-=- X.

. Semnătura ............. ..... ou.

Semnătura
Organiz. or
Data .. g.I.~ ..qJ.~:::... ?.::.i!!...:f.t.:: ...................... .
i-~--.. . -.. - ..

.. ·• -.J-••---· ____......... _ ............................... .....f-,. •..

--- - ......... t ... .. •·-·-•- -~- ~ ·-
- -·- -·· ,- J.'-----.•
~-•<""-...U........ - -- ._._......_ ~ --~

·-~~J -~=>lw~s-=UAi .· · · ··
! ' i
. J.

Semnătura
·pentru primirea-
vânatului

•··
4., ...• N_j_c/u_ .) . -.-~~~~ ...... -. _ _ J_ . . -A-···-.. ----1---- -~- -+-· ·-·· -- · ,. ..... .•


6. -~ f!o,... 11._
--vv\JL
T
~-/- -· ·-···--;.;.-...........
- ~

. •",1
,
.,. J

,-~-~-
,..
.4·. ····~• ... - ·Â--· -- l

-~- -
·., '

-~/ · ..i· ...... \ . ;:.--::·
s---.. . . - ., -- . .
.;
I!.-·• ....- ~ . , ..

13. \i l L. -· ... -
14.
... --...... 5......i...11· -~- ~' . ------~
:
-1-
!

. .. ~J·:· - •,:ipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
\() ·-·-~o
\ ,I
t,
I
~✓----, ~ ..
o 1 • 4 5 6 7 .8
15:
16.
17.
18.
19.
20.
,._.';i!'

21.
22.
• 1 ~-. .,

F23. .~.. ,::--
.
. . . . . .. . . . -. .. . . . . . . ........ . . . . ~ ..... . ' . ,r ..
· \........ ·,'· ..... r.no:, ...... .
25. ,_ .....

·.;:_ '!!;, ,1Lffi .;D'.!qd 1ursv m!fnnrnm11r 3'17:;:; . ._:' ·_; i .... .;.
--• ' __) ~-·, :, _,.,._-;...,

27.
. ·•rr-:: .\; ; ~ . . ' : i: _·
28.
I 1•: . ' q ,. ~. -: , r >.~-,

.i: , .. I.•
30.
31.
________. ---------------+------------------------_----.;-.
;'.!W{I;)!\•?.'.""::~) 1 ____________
,, .. it:,.1 ;. :;r;,,r.· ;f
___.., . --: -
32. _..,.~-.:.~_:"' ·-..~~-t".~-~t.~
-.- ... ':'#- ..,~fiQ.N"1:tt;ltr-.,::f:t.;.o o-f,t;\·r•··ral:..Jf ::,··;1·!;"; :::.•- ·
'-----"'

36.
37.
38.
. "'ri' '
39. . .li

40. M .. - •'---: ..... ,O ,.,/$~•)..

41.
.. -, . . ~··
42. I
N~unele şi pr~numele c~didaţil?rlla1pem,;tisu.kde, v&nătoare
.'.'.;.-

! .,,.. r··· . ,. •
,...··_-_2_._.. _......·-----·-··_______-_._-.,.-
__·-_--·_""·-·___._.··-1·1-·.........
,! _____·.....-..•...---•:_.-__·•...·_·-_·_-t......·_-·_·-1··1-------t-------+----'-+----.....,,._ ; -~
3. .... ~-· ·•·•··~-- \ ----~i. c·•v, •.•-•·-· .• ,_..,.!_____ c___,1.._._ _ ,l____ ,. ___,,/
4, .....
5,: I ;.•_:- ..-.•·
. 6.
·r-. ·--·-
L ., --~ ·-

t
( I \. j·
••.
:-
. . i·

! ..
•. J

.... \
\ ! ~.
: ~ -'---Ji--·"-•,.•--· ✓ i ..._. .
9:•·-_· : . .. I i \ : , ,.r: : ;,
-•---iJ•f••··:

·--10.

-·-•··--
:
. ·-··Â;U·partiei:r.i~l-:·
. :.I:''
..............1vânătari•şi·
l
.....~,. ....... bandid~ţi~,l~p·enm_.'.·sw--dţ~vânătoare;:-_,.:., · · : .:
I {\ .. • \ l • J', .,.. • .... •

Cetltr~ilza'.t0ml-rde0ltei·devâh.at-· -- ·--:...--~~~ I .1 ·:-·- -~• ·---~-..:~. .~'· ·, · ., --i•-~--· ,. -. {.· . ··
·• . -- " v \o'~; •: . : I , ; ~ ; .,...._-._.. }, ">f;\.._J • • . ,_ ·c ' _. ; • : .:,- \ f A ·__: ':

---Nr;· .. - . --·· .... ~:;..... ·-~- -.· -··---- --+-------· . --~-:---- --l-~-------IDestinaţia-~:Uc.1-- - . /.~ ... pnnnt m gestiune .ş1 .raspUI;u:l,. pana la
·predat.ea şi\• v,âlor-i'ricarea

i~~~·~'=--· --.. \-~ ~. e ~-.--i-·~- -=~~:~- :Z ~tate!fŞi
Crt••··- ,r ' Specia
:
. '.. ·
. ,
(t;jt antita,tea v.M.: ~.-1.
...J.;..
A; ~t \ Ia g;esti'o•-·'•·.
'· a vana on nar 1 • •
-,~cestuia,. de

--i ~ _:=: . , . ~ , , . .
cah~te~~liii..
Gestionar, , .

·.·.~· . . . . . v_.,~T
'"· ,,.·;:;•• .;~~
1
;.-·,;:~
---~~---.-~1~-·~~~=~=;--~-~~~-:~-~=:: Or-Of - iof<o ,
:=:c
Sen:inătura Data············· .. ········ .................................................. .
GESTIONAR . Regim special

AVP.Ş Tur_ris Turnu Măgurele Seria ACB nr. 218312

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB
Data emiterîi t.1~.(Q„1:;:. ?:-f?..1/:>

. f.~.~······j··~······,
. Dl ....... având calitatea de .... .9..~ ..~:~............., estea~torizat
d
sa orgamzeze sa con uca vanatoarea co ec va
• v• ,. • ·
ş1
• •, "" .. 1 ti .., dV d.
• " "' 1--o ·\ - 1b
A~~·
Ull.\
. · , pe 1.ondu1de vanatoare
ata e .. :.................................................................... ~ " ~ ~ V

nr.... ...'.......1.A....... :.:~ ............. denumit ....... ~.~...... :............................ , zona ...... R ......b.;R.✓.tJ..!..... ......................,
· d"i,,l · T.e.Je_oy--v'J..(JJ.J..__ tru 1· vt ru1 · " ( .. d 1 t .)
JU.e~~ ·:ţţ .... ]:.:.... _·... ···.· ... :.............................~ . , pen. t!~o tare~ o \LI vana.t specp,_,,num~- ae" ex.emp are, e c. :
V

...:JIA./..~:.t:-.&Q.:k..0.... <., I ~ -'2--'nc..c.- I ~ -1..o ~ C .
+··y:····:··t"'_.:-
·Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
· Participanţii_ la •vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna,· înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru insţructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii;

\ . sAtura organizatorului
Am primit au
...... .
ae.tH~ 1~. i-t·
Numele şi prenumele .............................................~
Selllllatura .........
-~\~~....
."~""-\\a u,uur~,·-~
L -~~ ·~,:.
. .' ~\
,r;\_
. r.w~;fr
PROCES-VERBAL :_ ru,,. --. w8 l,i
. . Jj-.. , : llJJ~Je ~t1·
. · ·. . pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului 4:tnMM.ti\ ~ ;✓-,-··
A
. • • un numar de ......................
' Partic1pa v
vanaton ş1 ................... candidaţi• 1a permrsu
v li- " v" oare
• 1· de vana • • · vt --..:::,, __

Organizator .~.L~.~..... k ......... .
Semnătura.
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire ;

pentru primirea
cJ,t.

O · .
vânătorului
.,

1 ·
conform
-anexei \¼'M ~ 4 ~ vânatului

2 3' 4 5 6 7 8
l).a.ânătorii ... ,ţ_:J:..-:.9..1.:::.::!?..!.k....
.,

I
l. ·c~ --~~M. 0.
2. I~~~-· :Cv(, ~'C;LL- -
-~
3. 5 .
' ~ . Jţ/~ I
-~ 4
4. --~
. i V'-,~ ~ .. . ''
2.,

1\·cvw ~ A
,- J~c-
. 5. \. O'<'- ... •··

6. V-~.~ ~ ~\}./ ~ .
7. ···G,-rY·-Â,4,e- lyL'.
..
8. ' •>-:fi_,,iu\{µ"'(\ G-,~ 1 1
9. Vi~, ~~ f 4
10. r~- {~ l
,.

11. t\1A~ -P~ I

~
';
12. ,K,{ ~c:tţ7 ~Al ţt_ . A
13. tJ\()-,~ ~l,~ 1_;
14., -~~
·.'
/IAA.c.Lt,
Tipllrit Ia C.N. "Imprimeria Naţionalll" S.A.
1Lo f> ~ 2-- ~S::r'?J -
R..o o '.>2.-- ~ S':)- 4
12- o 01>2-'1(r.("
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15„
.; .... ';
:,.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

28.
i-----1--,----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----ij
29.
30.
31.

.,..._3_2.--t---------+-----t----t-----+-----+-----+-----+-----==
33.
34.
35.
36.
37. ·
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3. ...
i------r-------t---t-----t---+------+----i---f--'1~
4.
5.
6.
7.
8 ...

9.
10.
11.
Au participat ·····: ......... vânători şi ............. ; candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionat
. integritatea şi calitatea lui. ·
4 f-,1,'~J-- ~. ~C- ><
<., :,..::..tl/':,-o-.A,L. ,{0 -11- 5<..
1, ~r.:·l"".t o "L -I{-
~ · Numele ~~~ f......................
· · Şl.prenumele~ ~e- f{~.
lt- \},A.Q .h-f ~ -i(- ~
I
Semnătura ................ .................. .
Org~izator
2_;::;- - eV .{ - '7A) I ~
Sem Data ......................................................................... .
GESTIONAR Regim special

AVPS Turris Turnu Măgurele
Seria ACB nr. 218311

AUTORIZAŢIE DE ~ÂNĂTOARE. COLECTIVĂ
. . TIPB. . . .
. ·nata..... :21--o•f-?,.....
emzterzz ...................... of(:,
.

,
:;a orgamzeze Şl sa con uca vana oarea CO ectiva
~
.......d.......d......'.:~d_"_a:t:~ ;:;·r1·~\~!.~ ::\···d···,led ste ~u~orizat
. .. .~L.·:·~!.~d~··· :···~·~t·.?_~~~ 1.......... ..din
ata e ........T.......................... ........... ;..: ............. 7 ....., fe rw U ~ vanatoare
rir, ........... denumit ... '.·····±·~ ·~:.:....... :.......... :;zona .........
,1::.~ ...;................ ~.~ ....... 0!.~ţ!t.t\
. .. t .. - d 1 )
.~~e~o
O·/ . " ( ..
:;:::::::~:~ 1· . " ·1
~~~:::::::i:Q:f;:k·.:
· 'd 1·
1ar~=~
1
~~~~e~,~ ~x%p kcetc. ,
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la p(?rmislil de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.

.
·Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci,· candidaţi) vor fi. înscrişi· şi· vor semria, înainte de începerea acţiunii de
.

vânătoare pentru in~tructâjul ~rivind regulile de prevenite a accidentelor în timpul practicării vânătorii. ·

· _· · · .
Ainprim~ ·tauto·
. GesfF~ I('( - M. ~
'
•S.tura .
' .
org~ato

.
·.
. .. . Numele şi prenumele .... ....................................... .

Semnătura ........ . .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura Semnătura
Nr. Numele şi prenumele· , pentru instruire pentru primirea
crt. , vânătorului conform vânatului
anexei

o 1 2 7 8

1

A

7
11.
12. . P·\ s ,l . .,p, <11'7
_j_ • •.
, ,. ·.. ( -l(
b
_,V'--(_,.
A
\ .. ZI
\ \.13. 6~c Cu\~, . w.. A
Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
I
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 .
. 24.
25.
26:
27.
28.
29.
30.
31.
32.
---t------+-------+---+-----+------r-:---t----ii------t.:_
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
-1
2.
3.
4.
· - 2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Au participat .... ~ .......... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Destinaţia (buc.) primit. în gestiune şi răsptincl, până la
1
Nr. • · Am
Specia Cantitatea U.M. 1-----..--- ----1 .- predarea ş· i ;valorificarea . acestuia, de
crt.
. la vânători la gestionar •
A H ,'0AR t O· lh,{_C... inte~tatea şi calitatea lui;
77-- A_,~
") , ~
J
r .,..,.,,..,"'"_ '10 ;,c..
V'~ • . Gestionar, . f
::> .2., ln.<..c X ~.· . ' . . 'l-1~ k_-~~
c.,- ~-GLdJc 0 hv,_c.,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.__ _ _....__...___ _ _.......___ ;c___' .....
·. =::p~·=: ::::::::
. Sern • '?::.t:::...~..( ..:::.?::<?...'..~...................... .
.. Data ......
GESTIONAR . Regim special

AVPS Turr~s Turnu Măgurele Seria·ACB nr. 218310

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB
Data emiterii ..l-~. :-.<P..f.: •. •?.Dla. .

. . . T~ ~r. r-;? . .,_. .. . .· " .. ,µ 1~ .~?. 'o
Dl ...... .C/.P.7.C/.J-e. ... ..t:::zae:Ln............................., avand calitatea de ....c?L!.s:'O ...~.C..... .&. .... Ct:L ... , este autonzat
/d; .
sav orgamzeze
•. • ş1• sa con'duca
IJ v vana
" vtoarea co • din data de ..........
. 1•ectiva 'IJ o I -. ...................................................
. 2 J :....... . 2LJ I . / e fiondu 1de vanatoare
" v
nr.......... /f/.. .........•...:............ denumit .dttf;efe......<:?.!~.1.'11.~.........................,zona .. ~ ....±.✓.:..:.. C..:J .. ~ ..:...............................,
judeţul··· ·····~·/J77. ,. .:....................,............................, Po/'.1 recoltarea unnătoz:ui vânat (specii, număr de exemplare, etc.):
....... U&.f.~[l;/J:gl.:. ....... ..!a...-; .. ..!.9-11:ct?.. .. ?...~... 1/o:ddv( ~le:; 1 '-Io 1/~ "2 ~,·socd = ~ .
. ·· Num~le vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători,· gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

Am primit auto~. · Gestionar,

S . a organizatorului ·· .. . Numele:::= ~·.·.·.·~tt7-·/
L.S.

I PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
„Participă un număr de ...................... vânători şi ................... candidaţi la permisul de vânătoare
Organizator ... ;....... ;...................... :.. :......... ;.: .... .

Vânţ1.t împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele, şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului ·corifo~ · ..\-X(~& vânatului
anexei \''
1 2 3 4 5 6 7 8

1. I
2. I i.
3.

2- L
5.
'6. I
· 7. I
8. I
. 9.
10.
11.
'
f-
I.
f

p.·
.........."":~..
13.
14. C
(2,o 0.'5 'Z._~ J...S 2...
' Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

IZo o32.fS-G6 -0327St}-2-
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
•;·
:
16. 7. it~r , '. L-' •.
l
.•
'
17.
18.
19.
20.
...., \.
21.
22.
23.
24.
25.
26. . ·.

27.
28.
29.
30.
31.
32 . .
__
i . ....;'....;;.;...'---·--""""""------l--------l-----_._----1---"_-· ·_----l________..,_ _ _
_ _._ ~~-
. .
33. ·,
34.
35.
36.
37.
38. I
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele canqidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
--+-----+----+------+---+---------4--+-..,
4. •.
-+------c1•- •
5.
,..
6. ..
-------------ii-,-------1--1---·- - - + - - - - + - - - 6 - - - + - - - - - - · ·-+----+------,··,-·-,------1~
7. -
8.
9.
IO. '

. fr.·
r Au participat ............... vânători şi .........
f••••• candidaţi .hi;-petmisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
1
I ! ~ I
Nr.
· Specia ,
crt.
1.J
1
l . .
:GESTIONAR Regim special

$eria ACB rir.
AVPS Tur1r~s.Turnu Măgurele
~--'~

. ~ . '
\ " ',.,_ \ \J • \J

AUTORIZAŢIE DE V~ATOARE COLECTIVA
TIPB
Data emiterii .O..f~..Q.1.'::..1-! O 1(::;

Dl .......... :rz.i../~. . .f/~ . . . . .:. o a - o 4 - ,avândcalitateade ..... O..~.. ~~..~.........,esteautorizat
·d· ..;t 1 · din da d '?.,o ,1 " I · ~ d 1d · "
sa orgamze~e ş1 s~ con uca vana oarea co_!2tiva _ _. ta e ···r-··~························-.a······•·.•····, ~ u ~ vana~1?
V
w • • • --- • w " V

~d····:~·l·: ..... ~..i;;Je:a;~:u:t/....(. ~.~ . . __f:J.~r··l··············.···~·,zrul·on~ ....; .......(........:._-··~···d···········9_·1~J······)·;-
JU eţu ....... _..~
._-~·.··°,F·· . . .~;y.v..·. .....•.............•..
. . . ._.......... _.....•.~ . ~ , pentru rţCO tarea urmato Ul vanat specll, num'{a:-- ri: exemp are,. etc. :
. . .~~.:. .=. . {:;u.~.--·-f···A.9..l~ ·, . ~ ---00 ~C, /V.....,7--Z,~c., ~--'2-fttt
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizato~.
. Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi. înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii. de
vânăt~~e pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.
!!
. -~ · , . : Ain primit autorizaţia..

S~ătura organizatorului ..... .

PROCES-VERBAL
pentru .instruire, participare. la.v:ân_ătoare, recoltarea vânatului
Participă un număr de ................... .-.. vânători şi ......... ;......... candidaţi la permisul de vânătoare
Organizator .....................................·................. .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
. Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire rtfro p.enthrprimirea
crt. ·vânătorului conform · vânatului
anexei ·

1 2 3 4 5 6 7 8
. O°'
,.. . wton1·· ......
D ata v:ana
~ O...........................
.J..... I , .'2..fJ . U -~·

3. r,;_..;.
4.

.s.'
6.
7.
8.
9 ..
io.
11.
12~-
13.
14.
Tiplirit la C.N. "lmprim~ria Naţionalii" S.A.
1--o--+-___ \ :~__
·~,:_''-_:,._<I_ _,_._-,4-. =-_--1-_3---+-4---f-_5_-+--_6_ -+--_7_+-_ _s_---l _
. ,15~-, rfJ "11'~1:,.:R · /' I 1:,_, (I
• r , .l~vT'-/v • ' ~ r~ck1/r

-·-1-..:.. ~,- v.,: ;,,. ,.. ,
~ I_

,)
V
19. {J
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29:
30.

..E-·
'------f------+---+-----J-------J--J--........,......----I----""._,
32.
33.
34.
35.
36. ;_ .. •'•

37.
38.
. ..
..
._ :• ..

39.
40.
41.
42.
Nu.niele şipre7:n1ţnele canqidaţilo~ la permisul de vânătoare
1.

i---2_.t - - - - - - - - - ' - - - + - - - - - - + - · - ·- t - - - - - + - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 4 . \ -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.-·
10.
~ 11.
. · Au partîcipat· .... :·....~ ..... vân~tori şi ....... :.: .... candidaţi la.permisul de vânătoare ..
\,.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia,. ,.'
crt. ·Cftitra ,V.M. la gestionar . predarea şi valorificarea acestuia, de
1---+-.---,,-,,,.......,.---,;;.--- ~----"---...:.-;.:_a..---i..---- --1.-~/-----1· integritatea şi calitatea lui.· .

. Gestionar, J _ Ji:. )
.___ _._.........-'--".....__ _ _ _O_r_-g_an-iz_a_to.._r-'----.....__..~.:.i.:_:. . . . . : . . l - - . . L . . . - - - - - - 1 •·

Semnătura ..
1 :::~~ :::!:'.:::
.......... 'bata ..... .O.c;.~.P./..... ~.O./C.. i ........................ ..

J
GESTIONAR Regim special

• Seria ACB nr.,

\ •.

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ_
. TIPB r
pata_ e7!lţtet}i<{°(~./.~.~..
""+ ' :.:.., ' \ ·~-
~lS: - ;:.

... •. ,Dl .... J"f.f.w.. ...!Jicrf&.iJ.........'. ................,.......,având calita.tea de -,,l,!!:f!.îi.J.,;6.9'.F.-:t.. ~k., este autorizat
să organizeze şi sa conducă vânătoarea colectivă din data de ..../.2.rl.l..<:...ts>...t[:... ~ .............................,pe fondul de vânătoare
nr. ..'..:.ff ............... :······'. ...... .'. denumit .... ~.ff!:.Ct.~............... :............................, zona ........ :............................. :........................ ~··'.··,
judeţul·: ..... ~.................................... :..............•..., pentru recoltarea UfIIlătorulni vânat (specii, număr de exemplare, etc.):
..... m/yhe.,<t.:.. :::. ~:r--v;;,.~....7;;... k.r.~=f = 2- · · ,
, Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci~ candidaţi} vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentnrinstructajul privind re lile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

••
· .Semnătura organizatorului .. ;
.

· Semnătura
Gestionar, .
/Je:;,,r-~-.:t~
N urne1e şi· prenume1e L,J... v.: ••••••••.•.•..••••••..••••.• Vr,tn·t
.................. ..
0
,....
,:

!
~

. .

L.S.

PROCES~VERBAL
. pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
Participă un număr de ...................... vânători şi .... ;.............. candidaţi la permisul de vânătoare
Organizator· .~ .......... ; ........................................ : _.. .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr.
crt.
Numele şi prenumele
vânătorului
pen!'!:;"'e ·lu.,~ pentru primirea
vânatului
anexei

1 2 . ·J 4 5 6 7 8
· .. .1·~
,. . -· ·· ......
·Data vanatom fe_ ·e.otr
.. .J..,........:......... JJ, .... .
l,
2.
3-.
4 ..
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria. Naţională" S.A.
o 1 3 4 5 6 7 8
15. 1-f'-z;ti p._ St1Af) l'v.rc~. '.' < ln-n : J lt(lt 1-
16. 1n ~-wd-~'&. i· .~ '-,lih f, ,;•.,
J>'irJ ..~6 ,7:J,~l 11
[/

i.Î'. -~.
_·,•, .
..
_ ... :""
~ ~
•.
oAJ~
' (: ' ··•·
~'. t.

l~-n
1

17. f ::/4c;wfe-- /Qu,f
'-
-
o:;:-...

Î✓
- . ?1 j_(""J~)
., .... J'
18. "'
19.
20.
21. rw· iD~2~ -~ 7 - S"S:<
22.
23.
'
24.
25.
':
26.·
27.
28.
29.

·--
30.
31.
32.
33.
34.
'
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candid,aţilor la permisul de vânătoare
..
1.
2.
3.
4.
5. ~

'
.• \,
..
:
'
.'-
6. . .

7. . , . .' ..
.
.
~ ··.! ··\
'.
,.~ i•
..
~

8. .. . .....~--· -
J ·, \ ' \ : l \\', -. _,
\
9. ·.
.. ..
10. , '•4,
o,.; ·, '
11. ~ .. ..
Au participaL ....\.~ .... ;. Vânători şi .............. candidaţi la permisul de.vânăto&e:-:
1

Centralizatorul recoltei de vânat ..
Nr. Destirtaţia (buc.) ' Am primit în" gestiune şi răspund, până' la
Specia Cantitatea U.Ivf.
crt.
. la vânători .la gestionar predarea şi . valorificarea acestuia, de
- 'integritatea şi calitatea lui. . , . ,:, .
4 H,~.f- ·•.Gl,..J {/hl.t.. ,.,
)(._ ţ

',;:-- . ,,

j
· . . .· Ge~tio~~ ..tl~. \. , ·
. . . . ~ U. V'-, ,1,_,t
Numele ŞI pr_en~ele '." ........
C .. ~

~emnătura ...........·... !.. . :··
Organizator·. ~- .'. t
.
Semnătura
/"
4 q .- 12.. - 'J.Ot({ .
...... Data·······························································~··········
.GESTIONAR Regim special
\ ·, ! '\
' .. •·

.'/.\VPS Turris Turnu Măgurele_ .. Seria AC~ ~r-

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. . . TIPB -· · .· ,. .
• •• /8. 2- . /'Jr. tr .'.'
D ata emzterzz ..... ~.t.. .. :: .. ~·:·J.:- C

. . ~. . ' .~. . . .... , ·:P·· ·.· di_'i?t.·,
P.:la/.:1..k(........................... ;având calitatea deL··. ·~·······-?O?.................,este autorizat
. ' Dl ... J_Qi(J.C{'.~e .....
sav orgamzeze
. • ş1 v . .ducav vana
• sa:con. I odl2 , ...?~.l .. .....................................
" vtoarea co, Iect•1vav dind ata de. .................... . · r\ .ţ':. dul de vanatoare.
, pe 1.on " v
nr.. :.....:1 ........ ;..~··········: ........ denumit ...°10.#.e. .....C?.rJ..~<../ ......................,zona ~✓-f!.<J,./J-:•.. C:C&.r;:/k.v.r. .....................,
• deţu
JU .. 1·.. ~:...t7?2.... . ~eco,ltarea
.... ..................................._. .............. r, pentru . '
urmatoru v·lm• vanat
. " (specn,
•• nu.mar de exempIare, etc. ) :
v

7 1
..... J11ll.r.W..~:-::..:~."1.41c... ..... i·····\!.~v..J~ .~· 2._ · So.~ ~ e__ .
I . . . .
Numele v'ânăt01jl6r şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vorînsctj.e în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii.la vâhăt~ar~ (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi ·înscrişi ş1 vor semna, înainte de începerea acţiunii de

vân;Mepentru:::::::::~lile;rmme aaccidentelorm timplli practiwii vân::onar,
s'emnătura organi~atorului .... .. Numele şi prenumel;/;e
. .C.O<?..~~.t.A. ..\/~f .
Semnătura.. ...................... .

.S.

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
·· Participă un număr de .................... :. vânători şi ........ ~ .......... candidaţi la permisul de vânătoare
.Organizator . :.:Ţau. e:cf)f?. ... F./4,.r.:✓• .k .........
Vânat împuşcat (specii, număr)
. Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pen~ instruire
pentru primirea
crt. · ,,vânătoruhti - .-conform
~ ·~.-" -...:..~_.....__~- vânatului
anexei
3 4 5 6 7 8

1.
2.
,.3.
4..
5.
6.
7.
8.
9.

11.
".12.
13.
14.
Tiplirit Ia C.N. "Imprimeria Naţionalii" S.A.

~I
3 4 5 6 7 8
Â

. ..
23. I /
24. '/
t
25.
26.
27.
28.
29..
30.
31.
32, ., ..
33. I

•.
34.
35.
36.
37.
38. ,
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele cancţidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ':, :.
8.
9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi \a perptlsul de vânătoar_e.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) · .. Ain .primit :în ·gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M.
crt.
. - la vânători la gestionar predare~ .şi . .valorificar_e_a acestµia, de
:integritatea şi calitatea lui.
~ H1.\~Î ?J ~(... /C-- •. ',

. ·.. /le8,fio~ia1L . .__n} \ _,
.
Nurne1e ş1 p.renu
1 ~d.v(,Ul<:_ Ytr.,{_
.. ···················J········
- ..
Organizator
Semnătur~....... ,.,·.'.: .................. .
Semnătura ........................... :.. .
, ~ r- 12-- 2-o ,~
Data ......................................................................... .
GESTIONAR Regim special

Seria ACB nr. · 218303
AVPS Turris Turnu Măgurele

· AUTORIZAŢIE.DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
.- TIPB - -
Data..· . .. -(?J - XJ -'lo I~
emzterzz ............. ·-········

· ..• Dl ..... I~~~ . :. f i.?..~~···········, având cal~a de ·~F.f.Y.:~.........¼.-.r{4'.~torizat
d d . A? - X ' - ~ l.r- . .,.. • :D dul d " wt
Ă
:.~:~.9~.~'. ~.~: :. ~:::=~.:r~. .~9...~i.+;;;z:::::::::::::~~·::::::::Jff.::::~. . .~.~.::.~::
_, . • • v d _, w . 1 • wd•

· d ·-1 · T:.e.:fe..or-~ · · 1 - - 1 · · ,.
Ju eţu ............... ,....... ·············,;;:;:·······•···················, peutru reco tarea urmatoru Ul v~~
cl'i}'f ';1' - d.e exemp1are,· etc..)·
.. mnnar
. . J~.::::. . .1.9:.........F.::..:.,....:Ţ.~/r.~~- - 1 o 4'xe- 1 •. V'-'T- - {4v.c 1 (Q_ cd A ~<:_
· N~ele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, 'candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte· de începerea acţiunii de
vânăto~e pentrtiin:sthictajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

. • .\ .. · Ampri · · Gestionar, f'
\ f

Semnătura organizatorului
.
,( . · H ~ ve-~~
Numele ş1p~umele ........
Semnatura ..........
. . ~\c.t
~~<Ş

.
.
r:~ --·•,·.· "'~..• .~~"'.·t.
r·Ii .:.<·
(;J q.,,·
Qli?:-w'
. · , . , ~1
,,~ ;,~iitnws 1-,: :
~;Pl, 'ci<'
j
. . PROCES-VERBAL . \._rumf.!M~!Jlîf&J~ ~~-
.-
Participa un numar de
~c ,. - .la-vânătoare,
-.. - - ······•·····:······..)::;'.'1at,Pn
pentru instyuire,- par_ticipare
~
l
. . .1~&}~/
.ş1 ·········=······_candidaţi ,. - recoltarea viJ"nat~·
l de vanatoare
- · · Organizator ..!.~~.. :~.~.......... ·
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului conform
vânatului
anexei
5 6 7 8
~\~
3 4
· 1.. . _ . 2
Data vânătorii_ ....1.~.:~.~J~.J..½
A

7.· ✓· /
8.
9.
10.
11.
\" 12.
\ 13.
\.)4 .. :; !J

'\ '<~;(,
.., . ~:
Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15. ••,
., i ;, •· :'~-) ..
16. ·. {':•o' ~r~ 11
~
: .,!'" . ·-''.

17.
18.
19.
20. .• .

21.
22. ·.
,,
23.
24. "\ ·.
25.
26.
'21.
28.
29. i
•·
30.
31.
32.
33.
..
,!
.
.'7-
34.
35. I

36.
37.
38.
39. ·'·
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4. I•
'-.

' .
,.Ir• l
..
L
5. ! ' \:

6. • /':·:~.~:. .:c
•')

.
7.
,' ~
. --i
I
; •--~.
,
8. . ~

"
9. ·'-·
'
·•
,· - :. ! - .\
10. .. \ J ~

11.
Au participat.. ...~t~'linători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. i - - - - - - . - - - - - - - 4 predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.

Gestionar, \.f _ _. U
Numele ş1 prem
. . 1-1 ~ ·'«_. ,- ~
....................... ..

Semnătura ..... ........................ .
Organ
·.A-?.l - ~{ .- z,.o rf
Semnătura ...... Data ......................................................................... .
GESTIONAJt ·Regim special

AVPS Turris r·urnu Măgurele Seria ACB nr.

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIV
· .. . TIPB . .
lo:-::..................
· · ·· ......
D ata emzterzz tftf-?,-0/r-- .

. .Dl ····<··B..di.!-~. . .:.E. .~d~ . d...... ,
....d.''...... a~d ~tata~ .
sa orgamzeze ş1 sa con uca vanatoarea co1ect1va m ata e ........~ ........... :l... ..... ::-.\1. ....:-:\ ....................._. .. ,
,,~::n~~~.PM_
;:ţ~~dd. u., e,dste ~ut~rizat
11 e vanatoare
!t...~ . :.................. denumit ....:lk\A.~Y.....~~~9.'.~:u.Ât ...............,zona .........±rt:f;::.... -:ţ:M.................................,
nr. ··'.······:· ..
judeţul :....J.fZ..................,. .i;;;._ ................:.: ...., pJJfU recoltarea următorului vânat (specii, număr de exemplare, etc.):
..... li1'u~r✓.M...t.d:.... .-~:: . â..o .........~....~.:.:~9vL. - 4-~c 1 n~r- - ~ ¼.c
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
·Participa~ţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

_.t, Am primit autorizaţia. . Gestionar,

Semnătura organizatorului ...
1
.!... ...... Numele şi pr~ele „M.. ~--~~.·.···~
Semnatura ......... ·
,·i'
r~ ,a;' ·~~~
L. lf! ~ ~:k,:
r Cil ·-~f~il;I" " l

PROCES-VERBAL
,., t uI m.
,:~:;z :::(:~;f ! ..
. . trmre,
pent ru ms . partic1pare
. ,., "toare, recoltarea vana
I a vana . ~=--~--- ·,-"'
~4F,il..-r

·-p~rticipă un' număr de ....... /.i.L .... vânători şi :..·.... fr!. ......... candid~ţi la permisul de vânătoare
·· .., Organizator ;J3.d/.~d.... 1.4.cf?.t?f.:f't.:lo:.; ............ .
. .
Vânat împuşcat (specii, număr) _
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului' conform
vânatului
anexei tfi~r/(G.r
,.
3 .
:

1 2 "
3 4 5 6 7 8
jL~ )''
le
" .., .. ... :_.: ...... ·... ·······················ft
Data vanaton1 tr- .
1. J(}/f/~A, }J,,,f,,t /'Â-; I 1.~. @32/~ >2cfl_
·-
2. 'u I ~f .
/IA
nr--
_.,.
.,,., ,
.
·IA.1A
lff V(l'cl Lll-
A
I . /<tJ . &32~5' 2/(
3. ~ ~
.~~ L. ✓A;e.{_,
·f..l"v r r -~ .'--
~-- .
4.' 11a~~~~ --.
I ~cP. cv.s24o 22 - "
·-·
5. J-, ~;/t,, ~ l/1/~f .
·I I<(() o324s 2!) ...

'ra~
J

./te_ 74-_,L,,. ~
..
6. I /<d~ @c3Zt/5 2f
7. /Mtr, rti>'titl ~tfÎttt ~ ·1' RcO.' o32.4s 2.>
8. rlăkd,;u1 ··()~~
. 9.
10 .
~,
., .·...... ~"4,,, ~--
~-.;.'·,.
.· - ~ ~
~-
/l-oh-4
~-~" I ·RdJ, e;324:. ~~
-
._-:,~
11. J . ·•· ..
..

12.- ., '

13 ..
14:':
·.
r: _\ _:ripănt la C.N. "lmpnmcr_ia Naţională" S.A.

.I
o ·1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.
17. ·
18.
19.
20.
21.
22.
23. . .

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
-f---------+------+-------+--------1--1---f------+---.1--
I:,
32. ·.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
~
3. ·wv-
4.
5.
6.
7.
~- .
8. ,\î •'i • I

9.
10.
11. . . ..
·-:; ,· .
Au participat::✓-~: .."... vân.ători şi·......:::: .... candidaţi Îa;pertnisu(de vânătoare. ·-
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. · Destinaţia (buc.) . · · Am primit în':·gestiune şi răspund, până la
la gestionar, pre darea şi valpr.ificarea- acestuia, de
1
. Specia Cantitatea U.M.
crt. la vânători
1 /.fr~~'T. .,_ D ~
integritatea şi calitatea lui.
l .

Gestionar, { 4t'{ . . ~
· Numele şi prenumele .r ···~
Semnătura ... .................. ......... ·I
Organizator
Semnăt ........ . Data .. /.J.., ... /!.. .. .f.4?/...f.:.......................................
9
I
J GESTIONAR
I
Regim special

AVP$ Turds' Turnu Măgurele ·Seria ACB nr. ·218301

· AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. .• 'TiPB .
I,
. emitem
D ata · ... ............ 4 -- 2.-0. rJ-
o 15'~ 'f.J. .............
I,

.· . ·· . ·m ,...... f::.'.W.9.c.~......
d . 1 . . d. d d o
.f..~. . . . . . . . . . . .,
r - 11 :z o
f!!.iJ.rN.J.........~Q}.J...'lgtte autorizat
[J'',.-
avân(! calitatea de ..
~ dul d " vt
ga orgamzeze ş1 sa con uca vanatoarea co ectiva m ata -~ :...:;p::......... uo ...............................................~ e vana oare
V • • •' •• ,.:, • • V ". V _.a.. V

nr...... :....._.J-0. ....... :.............. denumit ...........Q.Q.T:!9...~.~~........ ;........., zona .:..1..r:f; ...... P,-.............................. ~·· · . ··,
. d
JU eţu
. ,..-.,-:1·~.o
l·................ r"\V'"-"ltl I f i A A . .I 11. .., . 1 . . " ( .. d 1 )
~ r .. t.~v.v.v.~ ............................... , pentru reco tarea urmatoru Ul vanat specu, nu.mar e exemp are, etc. :
V

.... S.~."?9.::Q.~..C.;f..). ...=. . 1.. ~.~······j····~~~~.jtJl~~"",L i";t_~-§~~~ tcH,\;(_ -€"'L
.· Numele, vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
· Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
:vânătoare p·entru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

· . -Am primit autorizaţia. · Gestionar,

şi.prenumele .. ~ . ~ - ...~.~~.=-~~
"'~ ,'

~tura-organizat .......... . Numele

PROCES-VERBAL
r. -. ·. \. , ',;..-;.,,,.~,. ~ ....;--, .•. ,\'.,=P_ţntru instruire,.participar.eJ.a__y~~ătoare~ r~coltar~~ .Y~Jlatului .
Participă un număr de ...................... vânători şi ................... candidaţi la permisul de vânătoare
, Organizator ... f~.~ .......f..~.......... .·
. ,,

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Seninătura
Nr. · . :Numele şi prenumele pentru instruire

~ ~cJ!..._- :pentru primirea
cri. vânătorului conform '\\u~ i~ .~ vânatului
,. anexei

o 1 2 3 4 5 6 7 8
'1•

·,~ ta vanato_n1
" ~ . .. .......................................
o 'f - ;f ~ - '2-o /J · ,
1.
~

·-r~~~ R.t;~ __ A
2. ~~- f>...1./~rc , ~. .

3. .Pi.~ IH,,'~
4. l.(Lq~, H-e_)./C<M.._
5. w;·~- . ,i
V'¼,~
6 . .. (J..a:e, BR/u..J'evtMJ t1'L,.r
7. r 'f. tf? .j)eXAi_
I

8. M1'J~Stc,, ~~1L ..
9. ,.

10. ,•

... \
11.
·.•

12. >.

13.
14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
,
I
15.
16. ,·•?. :; \. ,;
,••
,.,,.: .Jf:"':}..
" I
,.
! ;~.:
.• ,\
• t·~ ;

17.
18.
19.
20. \

21.
22. . ! •
•.
.
23.
24.
25.
26.
27. .
.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34. .
.
-r
35.
36.
'-
37.
38.
. -39.
i-, .,,.. .•• ~- ....
~
__
,
- ~
--~ .. -- -':"
;
-~-, -- ~
r ..
~

40. A

·-
41. '.

',
42. \

.Numele şi prenumele can~idaţilor la permisul de vânătoare
1. ; ,!

2.
3. -
,
',
4. .•'

5.
6. •.,
:
7. ; •.

8. . ,,
9. '
10. •J,;·\ '.
-..__;• . "
11. ~

- #

Au participat ............... vânători şi .............. candi~~ţi.ltpermisul de vânătoare.
.,, "
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia. (buc.) · Am primit în gestiune şi răspund, până la .
Specia Cantitatea U.M.
crt. la vânători la gestionar predarea şi valorificarea acestuia, de
integritatea şi calitatea lui.
o~
' hc.c.
.( tf
I
Gestionar, ({ _ lt ..
Mwu.. \iv-(_ v--~~
Numele şi prenumele····~·················

Semnătura ................. .............. .
Organizator . . ·
o '":r ._ 1 ~ - 2-, o t·t; .
Semnătur ·· Data ......................................................................... .
.A
·GESTIONAR Regim special

AVPS .Turris Turnu Măgurele Seria ACB nr. 218251

.AUTORI~AŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB.
.. .. ;e CI
D ata emiterii ...... - ~4 --- L- 0 4,2.....
:J..............•.....

Semnătura .,__ _ _Vânatîmpuşcat(specii,
_ ____,.;;;......,;.._....;...;;;.._ _număr)
__,.;...._ _----1 Semnătura
Nr. Numele· şi prenumele pentru instruire . ~ ,, pentru primireJt
crt.
vânătorul~ .', · c~=~r: . b~ · . · ftţ~~- :.f \v};ţj;1 ~~~ • vânatului
·1~~
...~l,;.;.,l_____;__'·_l;...__...:.......;.........;._--4-_ _ _ _ _+ - - - - - + - - - - - + - - - + - - 6 - - + - - ' - · ~ - . . . . . ; . . . . ~ - - - - - - - t
I ...:~,, - 1 2 3 4 5 7 8
•O • n;ata ..vanatom @z- /)~ ..........
"~- .. .................... - (_.o
.-.....
„f z_
·
~--
,

~
1 '. ' 4· t--1 ~~ f'-0~ A I
;~ s.,: v:~Ă. · ~ 0 ~-- ·L l
6.·.. ,;Jrx \'' ·-)-~L J rv\.<..-- "

·'-· 9. -~
.......
10;
11.·
12. ..
\

13.
· 14.
,. 1 ,. • Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţ1onal_ă" S.A.

--
__ ,,,...,---· ---
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
·... ·•..
35.
36.. ·
37.
38. ·'-I'
.-,• ..

39.
40.
41.
42.
Numele şi prenmp.ele candidaţilor la permisul de vânătoare

2. ._ w • ·-..J.;.,1··1
! ~ ,J_ ·-r.,r -' •~
'-·· !"..•••C:.. 1.,. J f..J .,__,,~ l,.. J.. {'
v . ~ ·•+·<:i'
V _
-
t---+-----,------------'--1-------+-----+-----+-----+-----+-----+---- ,.
3.
4.
5. ',,. '.·'·
6.
7.

9.
10.
11.
Au participat .....±:: ..... vânători şi ...Q. ....... candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
·..
Nr. ·-.
'· Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
•,,Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar,
integritatea şi calitatea lui.
I ,ţ~a_,.;yiQ..J..,,c,..- t;. !rJ.C-~· X._
.,_ H ~~:t~ -½,1.(_
"
·v,_
~
- .
c_,~ ·~.J 'th. ( J..~..,t.J-~..;,J-' - 'J
,.,
!) !nv..f_ )i.

"-·,

{\
GESTIONAR. ; Regim special

218252
AVPS.Turris Turnu Măgurele Seria ACB nr.

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. TIPB
<, .ll'I/••••.•
Data emi"teru.. ....... - ~!.JJ.........
_. ?-Q . ~1 ~

.·PROCES-VERBAL
,. . . i.' .. ;.. \· : p~JI~u i~s_truit:';;_ pat*jpargJa yâ_nătoare, re.coltarea__vânatului_.---- :----- - -.
Partic1pa ;f <! · vana
• • un numar de ......................
v v o
,_ ton ş1 ...................
v
cand"d h Ia permisu
1 at~
• • • I de vana
,- oare vt

.· . · ·_ · ·Organizator ....ţ.9..~.t.:Q:~ .... ;.. ~--~~ '-
Vânat împuşcat (specii, număr)
· · Semnătura Semnătura
Nr. şi prenumele
Numele penctru-~n srmtruire E....1..rv1_î
T'-"C-,--~ v · ~ i4·
. _ . ~~ . ,~~ ~~i\)-- pentru ~ · ·
„ pn~ea
crt. vânătorului 0 iw0
l~K.~ ~/._..... ... vanatu.lUI
\ r-~L-_-.--"..;_· anexei
----1-.-.. . ;_·•--,---4-~•..:..·-2--+-........._3__--1--4-:....+---5_..;_'+--6---1--·7---+----8----I
'>...;..'·

Data vânătorii ...@.f.-.~d:?.::.. lr..P.l1=...... J

I f) Q
I) f) f)
3. 'C6.t/~: ;/4AAV/.,(GUL · I/ ~ o
4. JO<.Cioriâ .j',fl!!_ ~c:tf-l O.--~ 4 -~
...

(l· :- (() o ·•

6. I
./ ~
7.·
8.
'

..
"'··
9.
10.
11.
12. ,.

13. '" . '• " ~ ... '

\
14.
. . Tipărit Ia C.N. "Impnmena Nnţ1onnlă" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8

15.
..·\
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26 ..
\.
27. ~-~ r-\.-·.,.:..-''__ ,..... _,,,.,_ _ ....--.~.~~~- --;,- .. r~~. ·.~,t„ţ ... .:;.!..:.. ...::.::.~_ ... ··-

28.
29.

\
30.
31.
32. ·
33.
34. ;. ·
;,
f . , •.
4l
t.· .. . .":t~.
.. t
.. : .
.,.,

~ ...,.
·-~~-:'\
--
. 35. /·•.
·'•·.
36. ·
37.
38.
~cc;-'\------::,•"-..,s,,..,._,._

39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele canc;lidaţilor la permisul de vânătoare
l. ~ · f)_n , , I ~ •
t--2_.- + - - \ _ ._
3.
~ -_
: -_ _._·-_eh_•~--+--~:_.---+-.J'°'_'l_v_Q_f.-+~-.,·-_·Cj..!...-,;.~}-_.-~~•--=2-;...2-~IRi........:.'~___,;;q;;....'•~}_c
: ...:;L,..;......__-+W.,-i--,
:
_....1.;·--
4.

5.
6 1\
~
t---·----t----------'-"- - - - - + - - - - - - - + - - . . . ; . . . . - + - - - - - - - - l i - - - . . . . . . _ - + - - - - - + - - - - - + - - - - - - - - 1 .
7.
8. .·• ·.. ,..

''"-ţf ~ ~-9:-, ...
10.
11.
Au participat ...... S:. ..... vânători şi ....... ::: .... candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de-vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea. şi valorificarea acestuia, de
crt. la vâµători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.
I ~/,_.,,,,-,-{, 7, w.; _ ,X
:J ·f.4Â'~-C 2., i.1„c. 'f-
Ca..,f--v ,,._,_ , J-l. • Gestio~ar, ."'- ,
·.?_) ~/e...AA { ¼A I' ,. . I

Numele şi prenumele, ___ .,_ -/------~---------!,!,..-----~ ~
1 :J )C._,
.

/ I
Semnătura ............ ···············
Organizator
-
() J_, - l 2-- '"Ui 1 2-............... .
Data ..........................................................
Semnatura ·····
I
/

" GESTIONAR· Regim special

ÂVF>S Turris ~turnu_ Măgurele·. Seria ACB nr. 218253

.AUTORJZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
,.. . ·TIPB · .
. .emiterii
D ata o~- --..............
· · .. ............. J2- - .'2-0 4 2-
. : S . :· ·•.· .. .· . t l _ .. .
, ~-- ~ r CM.)~ h- I " . • . . . \}-(L,'lĂA-rfc__ . . •
. Dl ............... ,........... :................................................ :.~ avand calitatea de ....................................................... , este autonzat
·.saorgamzezeş1sacon
. .., . . ·• ·.., ·ducavana
. ;. ·:... "toareaco·1·ectiva ·of -J-<,· -?--01
. "din.dat a d e ................................................. .
~:.......... ~......... ~pe :5··ond.u. ldevanatoare
."·..,
. 1. ?-... . . · .· . . , • . . r AAA.I\Â. :L....t A '}J , • . . • tl Y'--t 0-... ...
nr. ......... !:'t:::.:..J..................... denum_lt .....r.: ...............'. ...~..'!.~\.... .......... ;......... , zona ..................................................................... ,
judeţ~.il
· :...· ~. ...:........ l~
·0 :..... J-. ··· . · .··· · ·. ·. · · ·
....... :...... ;.: ...... .-......._.. ~ .......... , pentru r~coltarea următorului vânat (spec1:_număr de exemplare~ etc.):
Jw..{iU(t...:::: .. ~..k~·-t···1·~-=-·:?- fu_e- 1 ..~ . ~ . 1 "J "-rM,L -4 o ~ c._
· Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la pemiisul de vânătoare se vor înscrie în procesul~verbal de către organizator.
, • , I ~

Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi· înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instţuctajul privind regulile de prevenire aaccidenteior fu timpul practicării vânătorii .
ţ,.

.. . .. G;flion2u__,d-CU0t' K
\
~

'(
N~ele şi prenumele .:Y ~ ~
· . s~-mna
. . . .tur·a...... .

· Semnătura Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru înstruire
pentru primirea
'··<crţ.
• . 'i vânătorului . . confo~ ·\l,\('.-r A.. ¾_ r-. n V=*' J _ vânatului
-•
.anexer
._~., .\ .
tL<.e..f
·:.i
v(.U{_
;.
. ~. ~' t ·
. -~,,._,',"'-.. ,.,.-.
., ·,.--.•-.. -._l.;...._........:.._;___-1---2-·. ..;_. ...;....;;.+-_3.....:..;,;.......,___4_-4-___5__.
.. :-.1---6--1------7____;,~---8-----1

·n· . "w .· . • :._<9:0.~}2-- "2,o/12--
ata v,anatom ...... A·.·•.•:: ..........,: .........
1. -C ~ - ·, 1/ Yi.,,11-r-....
l) ' . . . . . .. . f\--l;/ '--1.V"'ll î ~ .L_
.1.
. . i _1:- '-_~;,ţ.c/l ·. . (j J'r-f· .· p __i,---
· ..-c, 3.- ...• C~1~.,u.~ ~u - ;,. ' .

~ --~4. VtJ.A:}~ t}~~q
s">> .v~J.... -~~-- -Â

· 14.. .....~---,,___--~r-.J. ..;...~-·L---J
Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 . 4 5 6 7 8
15.
ţ_•_ ...
:·,I,'
16. •I.. .. .... ~

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. <t.· -

27.
28.
29.
30.
31.
32~
33.
..-
34.
35.
36.
37.
38.
-• --~'--.::..- --~·-~s'<~-~
3~C
40.
41.
_42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1. ., . . ,,_
-=--'---+--+------:..--....;....+---:..-?...,.:..---_2-+i.---5_ţ
(_\ f\.✓-r-A.tYJ: __L)-. ~··· t.R.- ~ .;...
2. C 11- J ~ 1
.". ._·__._2_.,_2...
t.._f_o_+-D_._(-- __c5_'(i=-f....;·D;;...._b;;_.- l i - - - - - - - ~
3.
I
4. -!

5. •"' "c •,-•.

6.
7.
-. _ -s
Ş.
-t-----------~1---------+----+-i_'----1----4---~6_--1------1-.;;....__ _ _ _---(-----,._
9.
10.
.. ,
11.
Au participat ... L~ .... vânători şi ·....... f?... candidaţi la permisul de v,ânăto~e.
Centralizatorul recoltei de vânat I • .

Nr. -- Destinaţia
• •
(buc)'</
- ... J
.'.Arii ..primit în gestiune
..' ' l şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. : predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători~ ~ la gestionâr
,int~griţatea şi calitatea lui.
~ 1--1 l~J) r_ .:t. h,,_ X-
,7 V \Ă. y .brl. > r%,. ··hv_. X.. . . . Gestfon~r, A- ~ \ ~ ·
I '
' ...~ ..... :~e
N~ele şi_ p_renume~e:~~

J.,,,
,.:/
-
- - --
,. -ra
·semnă~a ... ;...... :: ........... ..
Organz

Data ...................
12-- ?\01..,~-.................. .
08- :............................
Semna~tura .....
.
7
GESŢION~. Regim special

.'AVPS Ttfrris Turnu Măgurele , Seria ACB nr. 218254'

\

I\ 'li,J • ' ', . . - • 'li,J ' \' ·~ ,:-_~ ,\ ••

AUTORIZAŢIE DE V ANATOARE COLECTIVA
· TJPB - .· · ·
·t .. ~ 1.2-. 2ot.~-·
D ata emz erzz ... Q., .................. .

:D'l
.
rit'\11.·/'}y° L./~.n>1.lĂ/ '
····-:-.'-df.Y..: ....;;":r../..7.~t:~.W.:~./..':.... '. ............. T ...... ,
. avan
"d. 1··· d. •.._>-,R,,,.,;;r,_70~'-- , . •· ....
ca 1tatea e ..... :v. •.f.f.'I..Y.'~.•.... ............................ , este autonzat
1

să org~zeze şi să condhcă vânătoarea colectivă din data de .../0.:.--.12..i...~(.-f-.......~:,...................... :.:., pe fondul de vânătoare.
. . JJ ·J?c G-t t[ .. . ;( \ . .. . .. . ~/ , ,O~ . ·;
nr. .. //... ,K.~·....• Q. .. ............... denumit .. :..(;;>;.(;!ffQ.t,....l .......................... r: .............., zona ....... L.. ~.??.11::.1............................................... ,
:judeWl ·...7.l5:~~e-e/.e/?!'4z1/..: ..................... :........., pentru recolt~~a următo~lui vânat (specii, număr :d~ ţxeipplare; etc.):
~~c-,·,1~_·L~ 2.,r- 4·•• ,,,. ::....LLvc . s-cr~l;_z~c_ 1~✓,,e,,(;,e··«=3~c:i..,. .. ·......
.,;,,_~•le . . ;I ·-~-a~
....... ~t.:(.I-A71('e:z:........ .?.. ........~.-.., ........... N.:-... :· ....... · ;;), / - '77

· Num,ele ~ânătorilor şi ale candidaţi or la permisul de vânătoare se vorînscri~ în procesul-verbal-de ~ătre organizator.
. Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, îna~t~ de· începerea ~cţiunii

.•
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii .

'
Semnăţura.organizato~lui ...... . Numele şi prenum
Gestionar,
,. ' \

.....'ffd.N.'!Z&.:. ....V.t:4.Bt-L

PROCES-VER BAL

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
_Nr. Numele şi prenumele . pentru instruire pentru primirea
crt. · vânătorului · · · conform vânatului
anexei·

1 2 3 . 4· 5 6 7 8
" 1,-1..•2- • 2.of"L
D ata vanaton1 ./.w..-. ....... ~ ................. 1 .
V ••

1.

' 2.
1
' ~·\3.
;4.
5.,
6.
7..
8.

10.:

,-
'L
o 1 .Jl #·
3 4 5 6 7 8 ~-/

15. ..,. .
/;'.{(/; S l' /1 /.:;-/y' "

16. y}•:1,:·lJJ,ryf:V
.-:;·• ' - A'' ' ' , . • . .::.•,' ' ' •.;_.~-" ,:
l.!' A//(" OC.rli::::.r· J \:' ·, ., ..... ,,··
,,i~ : ,>Î. •'' ! ;!

,~rl,
17. _ ✓- ;1' -.ru.~ {V ::/
tJFJ9" /'r ,/llh;,,,
A • •

18.
19.
20.
S'olh..e--Nk o se1,L
il."t J~i'iJ7',.,JJjtit;,11/0ÎJ, ..
712.JP:.L: Fu-;2.. 81
I
,
)_....

i
.I

21.
22.
bJ:Jgc- c,v,vc; . -J<.?Mil·L
;o,a-c..,H ~llÎL, ,
23. /;:;·//j ;:? V~1ZGAI g✓)
,,,:
I 1
24. flf-P/ l'&r77lG ,· f
25.
26.
.J lLdc; l ,~A-- ttl 'IÎJJ
nr .aA~ ~ ~ r · ~-~ 1
1- ,
:,
'

·_::;c>
.~, .5;~}11: :."'~t,), 1\./rr_ce~'-&
!
- .. 1· -
-~ -,ţ28.
/,k_,~ L ' 'T7-/-/._l./c="~ ~1...
29.
30.
31.
32.
•'•
1

._
33. ~)· '" '
1,-.:
34. ..
-:
.. $.. , : , ;
,.
•.•
•.
35. ::·.· ~


36. ~<I
. ·8 :., ..
37. '• •t . •
l

38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumeie car;i.didaţilor la permisul de vânătoare
--
--
.'!-
I ✓
1. - .,... ~·•.,._.....-.,.1-v
.,/
2. '-.I
~
__..--:...,;;:;:;:;:-

3. ..- ~
4. ~
~
,., ~~:>
5.
6.
'".
. Ci,. .' 1;, '
~-rc/.t/
-
..................
,,e,,,✓

{ •ii.i ,:.;. /'a~
ţ·
~.-,
. '•

t .f:Y~>,,,; u·
. ~e?o~
~ ~,..-;.

2.~1. J~.? "} J
'

-~ -·
- )
t.-<, ;
-~p ~ I
;/4 6u (~ ."/
""6.;,;0
7. ~

8.
9.
..
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am . primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. 1 - - - - - - - - - - - 1 predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui .
.1. ..

Semnătur . .:. .
) .
. )

. ·:GESTIONAR . Regim special
\' ' '

A~{PSTurr;s Ţurnu Măgurele Seria ACB nr. - 218255 ....
~,. .1: ..

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
· TIPB
Data emiterii .i.?.?.:~..1.?::.::::.'?-0 42- '·

. l cn)Jt{;___' H 0--~L')A_ ; avand
.Dl ............................................................................... . calitatea 'lh"~~
. de ...................................................... .
, este autonzat ·
·- saworganizeze
· · w d. w·"
şi sa con uca w
vanatoarec1: co1·ectjya
. wd•m ·dt 2_,~-(2-~
a a d.e .......... '2-0IÎZ-
:.................................. U ........~
,.....,p on-
d de vanatoare
"w
nr. ....... ~ ...... ~.2 ................. denumit· .........°T..~~~.~~···••................,zona ............................... .-..............
=. . '°. h.......c. . . . . .
.. ................. ,
· a ţu1
].~ ·e.·.'': ~-
O L:C •
.......l.........
r
~ e n ~ r4c~~ urm.at~~.~Ulla;1;
ana1t .
1 · ,.. · w c·d
s~e?;:c:.
.. w 1
e e n~~'. qtc.,:o f
)

.-~·~~;~-~~~::·~:~~~:'~~:~;~;;:;~:;~g,~~Ye:~~'"':esWe~d~tr~J~-: ~c
·P~ii:icipanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) ·vo~ ·fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul° privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

~ V\
':!' (:_
• Am primit a
. . G~tion~t
Semnătura organizatorului . ... Numele ŞI prenumele .. ~.... / ..............................
Semnawtura .......
?'l'&'r-1:,;,.
. rl~tl}~~~~·f\
'4;/~ :-· i-:' ''i\
~ >f fiv,'.t{.~,;~i;1tJ'
'
1
·· · ·..• , ~~} ff}
:.:1~~)1JJ,... ~t;~
PROCES -.VERBAL . . / ::~h•l"~!)l·-.,~ ,:-.•~{"'./
~'',li"'i> .,.
~114/lt ·'# ·•ţi'
. . trmre,
. pent ru ms · tic1pare
. par . · I a vana " t uI m.
" wtoare, recoltarea vana ~~
~..:.~· _
••·w un numar
Participa 41~,
w·de .........(.{/.......... vana_ton şţ ..... ,. ........ ·.... ·ca_n d•d,:•
-"W ••. ~ lsude vana oare
i ~ i a pe -"Wt

. .....·:I............
Organizator "),Lt . I~ lL. lL VL .
.................... .

anat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi
prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului · conform
vânatului
ţapexej. -:~
:1 '
.1 2 3 4· 5 6 7 8

Da~~ vânătorii. ..Z.:?.-:.~:..J.?:::.:-... ½Q 4?/
2. Tn--
3.
.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
i2.
13.
14.
Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
a 3 5 6 7 8 1
O 1 2 4
.
...
, .·•., . .,,•:,.ii_ 'i.:_.:r,. • r • ;' · •: •.
•, -.;;,:: i ! . - -·-" . · · ·t

18.
19.
20.
21.,
22.
23.
24.
25.
26.
27. ,\

28.
29.
30.

l-3_1.-+-----'-~----,,----+-------l-----t-----t----4-----,,-4----+----I.~ .
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
() .. .-D-· ·p ·,, ;-
-,- \JL._·,•..,r;
J
( /
·r-~ ,,~ t.R.,,
,J.

.-
7.
8.
9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi ............... candidaţi ţa p~rmisul de vânătoare .. .
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. ' Destinaţia (buc.)·- Am primit în gestiune şi răspund, până la
,.
Specia
la gestionar preda.rea şi valorificarea acestuia,' · de
crt. Cantitatea U.M.
la vânători
·•,
..,. .·· integritatea-şi calitatea lui.
A r-t.-1 t;:t,.¼ i ~.. ~/....(.:,.. /.r!J...C·. "'fii.,_

,'';j_, V vJl.)H:: i ~1 0„J..f. :,;:._ .· Gesti01p.r, ... (} . ,>.\ '· ( • "
~-- ,..... kf.Lh}::~O.....
/

!~ ., ... oJ/,:"t.,.. "" ... ~..,.
* ~ '1-1.{p ;.:. ~, ,•'
·--~·••f--~-- ..
· ~i ~I- /.i..~..1...i.J 'l,, h ''hi{-".,
!
Numele ş1 pre .. ······~······················· ... ·1r

·
Semnătura ...
Organiz~ri_· ./
..
'
S~ă~a ;_ ---;::----;:;:,-i;;.;--------------
Data .....~..~.::-::::::.. .-:.,t;. ..:~.. ~'f::-.:.!:-:::.\t4.~ .......... .
j
. .
GESTIONAR R~gim special

~.-.AVPS Ţurris Tw~nu Măgurele Seria ACB nr. 218256

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ.
. . TIPB'
. . ... ,"') ? ) ,? /j i'"\.J .:,
D ata emzteru ..~ ...... ~.~ ... ~,....__

.· . ··· · Dl ..... $,/:o./.1:::q. .... 7.~....................................., având calitatea de ....P.1!.';70.l.?.f~...................., este autorizat
sa orgamzeze ş1 sa con uca vanatoarea co ectiva m ata e .... ...•~
" · ·. •· -' d - " - 1 · - d. .d d 2. I l.:.........
t.·....... Zo/L ·
.......................................... , pe ~J.Ondu1d e vana " -toare
. i ? c;,
nr........ . • f\/JP!~Lr:-r;J /'-:5---;," do J_ -- V:
~.k.-•••••••• ·.................. ·denllffilt ... !.-1/.~r::J:~.r.l:/.{l':,(..f::;;=.:-:!✓• •••••••••••••••••••••••••• , zona .......... :r. ... ~.t::.:-.. ·....•.....................................,
. î .

judeţul· ........ ~T..~ ................•.............. :................... •.·.···, pentru recolft1rea urpătorului vânat _(specii, număr de exemptare, etc.):
. •··•·•v•\r'T.U.kl
k ~. . r ... ::-:......Ir,
LI -· /_ ..,.... Ci'//1.r,. . J/J ? -~ / ~
,...,,
v... ~~J""··•/J'Y•~~K;._..:-:-:-. .. ;).~. ~<... j
. s'1(./ţ/dl.,,l(( 'VI')'h ;:, J.D~
. . - C.. I /
A (;:. . ~- ~b _;:;. .3o
e~ rv'~t
· Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de ~tre organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători; gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânăto·are pentru instructajul privind regulile qe prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

er . ţia.
Am ppmit au;;oriz . .

~ Se:ătura organizatorulu ········:····.·

Semna.tura Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire 12. M"ţ. ·
crt. vânătorului conform C();ţllJ. ,JU\f t/11,t
pentru primirea
vânatului
anexei · l' n·

cavânătorii J.J.:./.?...,.lfo../~
.Data
. .. ..
1 2 3 4 5 6 7 8

1
I .
-- L
L
-
5. 5~ /ol-:) f.)ţ,j
l
1
t
-
I .. z_
L
2-

6.
7.
8.
9.

,I~\ ,-.• \

Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

I
1'
I t

o 1 2 4 5 6 7 8
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

25.
26.
27. )

28.
29.
30.

t--".'-'3'--1.--t---\~,--..,...------+-------+---....,__---f----:.;;;~1-----+------J---___,;;ii•-
32. · ·
33.
34.
35.
36.
37.
38 .
. ----- --"39. > - - - ~ - . - • - - .- - ~ - - , - - : - , ' - - - _ ..:.--, -- ---~~-.- '-·--_:- ~-~~ _.,__ __ •'--,..-~----.;. ••

40.
41.
42.
Numele şi prenup:iele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.

t--:-:-f--,--._"- - - - - - - - + - - - - - - + - - - - + - - - - + - - - - - + - - - - - + - - - + - - - - - - - 4 1 • ~
4.
5.
6.
7.
8. t- , ••

9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recolte.i de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. 1 - - - - - - - - - - - - 1 predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui. ·

I.
~-'-
.GES.TIONAR Regim special

J..\VPS TtJrris .Turnu Măgure;e Seria ACB hr. 218457 _

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB . ,
Data emiterii P..1/..t.bf....tQ.I~
. .

· ·\c '°' • -~~~\
I .. . .. '., ~ • c~,.•.
· ·:·
. • -·. ·
· .. Jo,W.~X..l':
Dl ........... ......... ~ ... . -
.f7J52.~ W. ......................., avand
" calitatea. .de ............. ,Ut?i
- ~ & .······••u•.·'.····
,. ·., :, .. '.'.·... , este autonzat
............. .
. - . ·. ;: . .. - L. - ." - .: . .:, .. .• ::>Ic-- ·. . . . z .I ~ ',• •..,. . . ' . . . . " -
saorgamze_ze ş1 sa conduca vanatoarea colectiva din data de ...<2~.f.. 9-/. ...... -;o,1-:,•m · .. \:"·.'."···.-··, p~\fondul de:vanatoare
nr. ·... ~... JJ1b~.Oltl,.t?./ .. denumit .......f'N..m...<f.. .. /Q.4.-:tf.(.ţ(. .......... ;.. ;zon8=. ·~11~'2..... c.r.:4-W~•~···············,
judeţu.C....r~_ ··········.···:················································, pentru recoltarea _ urmijtorul.ui. vânat (sp'ţ~--ă~~plare, etc.):
.••······#.1i.S.1lr.ef.. ...?..!1?.Srd.c ..... ~Y.c..dr1e .. ~L.:,,/. .. s:aeol =: t_.~ţ:_ i: ~/..<i'o~ [te_.. . ~., .. : -~--:Sk..~
I . I ,·. . I . . . _, -~ .. , ·. . ~ ·' /""
· · ·
•'.
Numele vânătorilor
.
şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor µiscrie îri procesul-verbal de că~e organizator.
. . . \, ' ..__ '

.. Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci,. candidaţi). vor fi îns~rişi şi vor semna, ·~air1:te de îp.ceperea.acţiunii de
vânătoa:i;e pentru instructajul priv nd regulile de prevenin1a accidentelor în timpul _practicării vânătorii.

· G?stionar,
··- ·~_·,.
~.

Semnătura organizatorulm ................. . Numeie şi prenumel~ .~f'r.J:fr~~}:.'lf;t.f
• .

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului .
. . - un numar
P art1c1pa .. . · °3 ,-,
- de .......... " - . ş1. ...................
~....... :.. vanaton O 1 aţ·1 I a permis
cand.d . ul de vana
" -toare

. Organizator ... :t.~.Qlil.1.F/.1:--:_.... .J::t./l.lJ.i2./N.
/
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului conform
vânatului
anexei

:-4·. 6 ' 7.' .8

Tipiirit Ia C.N. "Imp
o 1 \~ .A
3 4. 5 6 7 8
15. ?-( ..;.? ..~1ilJ(>,~-1.;.}CJ2lsTiJM .

,--1,
16. <"r;i:-,rr;_~~n1 -s·r~ft.iffJ .. ~.:' .. ' ,
:; .. ;
..
':./) \ .·. i ·:'.'i'.f :; /<; "'. ··; :;
,t ... .,,
., 1· :'

17. 1./f/!Ş,/"t:;; 'lO„A/
18. ·7zj/1~
h J;:li -··};,''V,,.;- 1'¼1.! ·V
14-'Lt::X:1:P11tit.•t: -" .,
._

19. /v•1/J·:ri:':_1l~-
,, -:.......-- l-::;~,'J..;,· t..u... . l"'

20. c-;I7J:we; ~ ./ (~~'lJ. ,$.1"~w.~~
"I,.,, I.. ;;.,-;:- . ....
21. 61.:h.u.ţt- v#,flJS l
22. S'oPbMAl Mt)Ci:·-A .. · 6.

23. <oet:~ esr- f;i tJ,jjy ~ ,, , _..,
24. ~lt!..~ . ~12.,h1-Al I
25. M;tJ~.t:1CGtl e_,,e,.;t,,74'1V' ~

ry ' --
26. ld/Mth1 /JP3:i72.:t" '
I
21.··
28.
mtrJ
1~1i LlYJ97J.,,,, h ,1,11z,: w.f·
fPLJoia=J.).. ,--- l

- I
. o~

29. b1,/~1ru /)l,'/'f/'J7-4,,{ I '
l/t/JS tG•"lil,,.C
. l
•-
30.
' {I
31. .J,~tcllkNI.Ji AJ I U.1/ »· G
32. I) ul' ri.'171 CtA \IA--u' »:r I
33. ti7J.1/~f[r.,,, .P:<J-t/L ::·
34. S-tJil}]Zj;- ;v,',·~, .sz;;t (
(/
35. N'ic;:;. l\.ăN-
36. NiTJf l,A}V.Y~rrfV
37.
-
·38.
39.
40.
41.
' 42.

·.,, Numele şi prenumele candidaţilorla permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
\

\ (~
d'f...13 <.I 1::,
\
,.,, .~o~~=
t
. r /1
r
p 9 ,~,fi• ~ţ
~ .. A--'!.-.,.•
'.

-·, ~?. .,-,_ )?f ,!.
.:;;,., 'b
,# -~

..
'
__;ft
.,..,_.,4•
,.
.~
6. .. ~\.
~
\
7. ~ - -· .· '•:
- .
',8. :
·•
9. '·

10.
·,

11. r,

Au participat ...... ;........ vânători şi ...... } ..... candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat • I

Nr. Destinaţia (buc.) Arii;-· primit în
gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, de
crt.
.J.
' .. ~. !

/~//J:ff"€,_:;
;__ ~-,..uh_ ~~,t.,k-~~6 Otl·!
. /(;7
~
-

fll'
la vânători
G:.:,,.: \.ID
.s.
~ la gestionar
·- integritatea şi calitatea lui.
. ' (!

,... r..·
' Gestiona# .· ·
,, . ;rf;'r.,j(.J""..11; ';,~~· .'i
'
'
.:-.

I ij '·
~- .
. Num,ele ş1 prenumele.,. .... ~"!.:.. :': ......... t:.i ....... ;.,/.:5.?l•
\

.
~
-" " t ,·. . -
\
~
~\
\ ~ ' .. .

Semnatura ~..... ......._.··;••· .. ·.· ... :::............... .

Data ....... o..rt.ţ?,./~!.~.0..!~ .................... :, ..........
;,. ".
, GESTIONAR Regim
,, sp_ecia/
.

Seria ACB·m. . ·" ~218258.
l~VPS Turris rurnu Măgtlre!e \.

AUTORIZAŢIE DE VÂN.ĂT\OARE COLECTIVĂ
TIPB
........of.·
· ·· .05°"4-
D.ata emzterzz i.oc 3 ..
.. .~\i.............

· ·.D·l ......... u~~- ffF 11
1.o....v.:;;._
J.............
.
cit& ·
~ . ..
' . .•.. .................................
f.2.~
d a1·
, avan. c. 1tatea
A .-d .,..A;/1,,-r.rî~cJc. /· ·
·. ••••••.•• ~ ................. , este autonzat
. e ......'v.,.t..,•. .'k<✓..lr-f:';
să organizeze şi să conducă vânătoarea colectivă din data de ... k?.G.:1J?..l:-: ... 29../.3. .. ,......... :..........:··: ........., pe fondul de vânătoare

·. :. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .,
:·~··':tfe.--::1.Q.b:
' · · /J: · · d · ~ TC//2,N't,./'" ~;/'nA&.;S.. · · · .,.--J!. ,,,.(9 Lr,Lµc:._o
.nr.............. :'=1-··....................... enUilllt ............•.. \··········<-r..11<.~<..-r.t.'~.G-.\<. ......... , zona/~r.·:···~················ ..... ~........................,
jlldeţµl pentru recoltarea următorului vâ~t (specii, mpnăr defxempl';'fe, etc.):
......•. 111./.Ş. .. .•✓.r..<f.e...;-:.J.fu.c.1
1 ... '. Sacd ;; ~t„c. ;- '3/:"'"°r' ;/::~s- <;;el"" g-?PC?_ ,
· ·.Numele vânătorilor şi ale can.didaţilor\ la permisul de vânătqare înscrie în procesul-verbal de către organizator.
' .. se vor
. . .
Participan.ţii la vânătoare (vânători, gonaci, can.didaţi) vdr fi înscrişi şi vor seinna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării_vânătorii.

Gestionar,

Semnătura organizatorului ... Numele şi prenumele ..&.P.!S.-&l.«..ef.i:...'Vc.1ft/
Semnătura ·
.......................... .

. .L.S.

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
Participă un număr de ...................... vânători şi ................ ~ .. candidaţi la permisul de vânătoare
. G:": r " · -~Ă/MJ
-.Organ.izator ..-~o~L1..«-.#.:..... l.:1.lf..{-:t(Y..~~ .....
J
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru înstruire
pentru primirea
crt.. vânătorului · conform
vânatului
·anexei
2· 3 4 5 6 7 8

' 1.
2.
3.
4.
5.
6.-
7.
8.
9.
I
11. l
1_2.'
13.
14..
Tipărit la C.N. "Imprime ia Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15. J}")h,~·-)u 6•~J.,o.J:o'!Jr-vrio1-1-· I ,.
16. .)<li/I,'l.")//21)-hţ;' .lm-il- I, . ~ ... .- ' ~ - ' . : , •• ·_

. .,'.,::··-/, î1·· :•: ~ :q ·~
,.
.. .
·:f:: '
'
17. 4!.);JJ~N /'1-:?·r.fJ_6:: l I
18.
19.
ht:1 .1.11>r.lV
t_.,,.. I'.
f (.j :.r;_A,~') Jf
.l
.A
./~/.1:,,.,,Z/c.,/ &·
j
,1)f"tJC/1lfi
i -
20. ,...t .v•<lîft-Wt'.1.i/ti„k-&- ,t./)l?I Sffe'
21. rM'A"-Ji_:_ulBlJ €/'··'//. L- i
22. ~o__L)ff
; • ,/~· •• J'•~.... J.:: ·".k,!,'·.
":' '/?/-., ~18 .. ,z ·•-· li I
23. •l(;'t.~-
·,_·(5.t'~î..,,J-- }1-·f) _;) _,; IJ-..A/ I I

24. l!a
:.:> ,-;"\~--,...:;✓
,f ._,., lJ itl'--t i :r:r;.k! (
25. l.;;ţ. ~,·ti.,.. .-·-- ,
.__. (,J ..-'!.> 'J ::- ..) [..:i,.d llfi;.1/ I ...
26. ::;r~ kl!.. G f2.r t-;!"JJ · L~iffA/1.
.., .
'
.. l I ~.
"' .

I
I

J
""!.ii..
~'
27. t;,~e.n..f· )-..J /Cl/5 O,() .

28. v~Pu ./.f t.. oe~~-/;- 1
li

I ..I '
29. \

•-
30.
31.
· 32.
33.
34.
..
35.
..
36.
37.
38.
39.
40. I

41.
J

42.
Numele .şi prenm~ele candidaţilor· la permisul de vânătoare
\
'.

•-
1. ...
•" I~
.. ,:....-
, .. _•,'-. __ --- . -· -·
I
2. ~
..
3. ~
~

4.
~~----~--- 1::::-'
, .....~r'~ ;i.. .. ~...... '-.~61
\
'
5. C/./0, k"''
,· ~-
....~~l n-
t-:&.././' ,"' Ol'.. ('L, - ~-
,, _,,.
I.': ... !Y~ ..
,

. c..,~& ~- ? ,-; -:gr'e:;
?
/•

' 1 xJ':Zţ/
\
6. ~ ~--(. \G . ., ~ .•:: (., ... -~ . . . ~ t7 'Io

7.
\ 8. .
..
'9. \.

10\
11. \ J
.,

\ Au participat ............... vânători şi ........t; •• ; •• candidaţi la permisul de vânătoare.
\
Centralizâtorul
\
recoltei de vânat •.
Nr.
\

\
\ Destinajia (buc.) Am primit în gesthm.e şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şj valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar.,
integritatea şi calitatea lui.
f lr/l~h-eJ: ,~:/ ţ,o,--_ ·-/I~ .......,__

2
i S'r:.c...t1Jt\
r.ţ.; M. 4,,_-µ\
/
,
le l
'
i'.
,.
ţ·:

6"
r G«:.
6:,pc_
s-
s ··~
-- Nurne1e ş1· prenumele.~
1 A-9,,.~:7-"'C:•JIY'?'f/l!
Gestionar,

... -. ...1,,:,..•..•.............:_•JB4,l
-... ~ , ...
.., I. r •
\ i;

\ ,I.
Semnătura ........ ............................... ..
\ Org ·~o; ...
r ,
Data „v..,~.:.f2.(.. ~ ...... ~.ţ.~ ...................................... .
GESTIONAR Regim special

AVPS Turris Turn.li M~gurel~ .Seria ACB nr. 218259

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. ·TIPB .
Data emiterii .ctf.:-.0.l.e:. f..D. /~..•

· . · . _01 .....: ~../.~/?id..........................,avândcalitateade ...9 - ~......................,esteautorizat
V • • V V ·. din d ata
uca vanatoarea co1ectiva
sa orgap.1zeze ş1 sa con.dr " V ·. . d e .....
O.~ ol.~ .. ~
9-..~ ......
V _p,... I :5 ·
............................................ .c-;
, pe 1.on du 1d'e vanatoare
" V

, nr...... f .B..e:c.<.C.-/.
\772-
... :........ denumit ...... Ae?:ce~c: .................................... , zona .... ~ ..13....Y..~......................................,
\ judeţrd ......./ ........... :............ '. ..............................,. pentru recoltarea unnătof4lui vânat (specii, număr de exemplare, etc.):
7
.;.•........ l#.!..J.'.t!.t:?.f.:. ...:-:..11.~: .. ~.....Q.o//.ce):Y ~ $ &:4o!,:-e == :16~ . '
· Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
:Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind re lile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele .şi prenumele ·pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului . conform
vânatului
anexei

1 2 3 4 5 6 7 8

D~ta vânătorii .0..'8..";.0./4.. ~.?.d..$.............. .

2.
~.

.5.
6:
7.
'8.
9.
10.
H.·
'12/
13.
14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
I
I
I
I

~
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
.. .. ,,
.. '... • 4,
,,·
16. ,!, ·•1; I
!'. :\
\':·i !,;) :. '', i
. ' ,

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. - ',

26.
'
27.
28.
29.

•-
30.
31.
32.
33.
34.
'
35.
36.
37.
38.
39.
'
40.
41. ~

42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
~--
·;

6. \
~

7. \,,, ·~..
..
8~ ; .

9. ,. '

10. .. . ',

~ ,'

11. ' \.
'-

.. Au participat ............•.. vânători şi.: ... \......... candidaţlla permisul de vânătoare .
.

Cen,tralizatoiul recoltei de vânat
Nr. . Specia
\

Destin1'.ţia (buc.) ·Am primit 'în gestiune şi răspund, până la
crt. Cantitatea U.M. :·-predarea şi. ·yalorificarea acestuia, de
la vânători · . la gestionar.
.. integritatea şi calitatea lui. ·
/rr,.') .A.t ~
l .
/~ ,...,~t ~1i"2-' .~:'J~:;)l
/~
:s
~•{_
J,,c.
..P:f-'
.b . Gestionar, .~ / ~/J
:.:/
Numele ş1•' prenume!
~··"- · ~~,te;~
.......... f
:..................> •••••••••••• i~
.
Semnătura .... ................................... .
Orga to/i .D . ţ1 .
Data ....0..-y. ... -11/.:....24.::..~...................................... '
GESTIONAR Regim special

Seria ACB nr.
AV:P~Turris Turnu Măgurele

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB . .
Data emiterii .. ~~.t .. ~ .. {.Q.::.2--0 1 0 · ,

~t.~ir-f-:.~. ~. ~. .,az.ţalitat~a6e ·~·~·~·~···~~~t~~
•. . ' ." . . . 't ' ..

. • -· · . .Dl .... ;:~:L:··~··:···~•- .
:.~~~.*-~'. ~0...1..:t
.:.:~~.:........~.~~:.: :. .~T.!?-:
judeţul ... :........
.~~...... E~~~.::::.::::::::::::::::·~~:~·:::::.::.:.::.·
~: ...... :: ... ,
. :::::J~-···~·~·:::
pentru re oltare ătorului vânat (specii, număr de exemplar~-'~etDc.:,):.A
'.MJ.'.~.....:::-:.....-2... b.....,........... .......:....... , <' . I -.i.~ - Z, ht_c. I ' •,e--24,_,
. Numeţ~ v-ă6ff1$-e canclida! l ~ u l de vânăto e se vor înscrie în procesul-verb alde către organizato~.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi· înscrişi şi vor. semna, înainte de începerea acţiunii de
vânăto~e pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii .

~-~·
...
,~î/W ·.
.
· Gestiona~
. ~1
--O-. . J f
v-;.'
Semnătura organizatorului .... . Numele şi prenumele ..t~·····ţ..-,................'ţ........ '1--z -e__
Semnătura ········ ...... .
. :- .t. ~
Î_,f,Y' . l,}{(a#"# . (.Q~.\
li ţ\' & .l.f:,;:j; ll ~ ţ~ 1·
r·:·i:,,. ,,i/· ~..;,!. • 1~1
\I l!fi;.1 . ;~:
PROCES-VERBAL \ ~.,1(;,,,.·~41J;.:.. "li! l/ ::
; .Jt,~~:!l ./f'.'
._ . . , pentru instruire, participare.Ia vânătoare, recoltarea vânatul~ · ·. i' .!~=~;<'::i"
.
P art1c1pa V I, - V . vanaton
. un numar d e ...... rr.:-........... "' J V •d.d . I
• a .
. I d e vana
ş1 ...... ........... can 1 aţi a permisu
,.. vtoare

. Organizator ... f:1.J~. ~.........fl.~U.. · .
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele· • pentru instruire
pentru primirea
crt. ··vânătorului conform ~
anexei -~~ c.a..ţu{ tt Jn,_~ <~ ~
vânatului

~-. .· I · . . 2 3 ·4 ·5 6 7 8
D ·~· " V „ i ?.) ->,f o.
ata.vanaton1 ·••:··················· .............. _...
- ?-o~ ?
I. l _o)V"ţ;, Hi~'~
2. l~~ ·p~ .1
3. c~ .µ,~
4. ţ)~'~· ~~1~
5. Hla_1l'~ A-Av~ .. ..

6. M ·tv\J...JL(L 0--\;~ .. Â
-,
7: ·?ru\., ?~o ~l ..

8. T 'N"h ~ ~
-- J j '- ·~4'
9. l. o'>" ţ,._ .,

10.' u~t;._ +=ev" ·lA... -
11. ~'
V I' <;; C/v'U__ . ~
.._.,,.
-' li

Ht' ~ k . ~\~
'.
''
12: 4 ,-.

13. '/tţ__q t{.r- : t,k.Jci
, ..
~
{Ă,(.,{
14. G-~¼,.~_·"·~\:,p~
. '\
,.
T1plir1t la C.N. "Imprimeria Naţ1onalli" S.A.

\
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15 .
. 16.
17.
18.
19.
20. ·
21.
22. ·
23.
24. \ ·•
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
· 32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
·- ·3g~
o
-.-· ----.,..:..; ..... ~ ;, -

40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4. ~-.
5. ,; . _i •

6. •,!\.,

7.
• -0.. ··~. •. ! _;

8. . ~;,,..:-.-:·~·
•.•.c, •• .• ;•
9. _:: <':•. .'·.····\ •

r. ··•.. .', ...~ ', t• .
10. i; ... , ' •

11.
Au participat ................ vânători şi•a ..... _....... can4id~ţî 1~ _permisul de;:vânijteiare.
Centralizatorul recoltei de vânat 1,;. I ,-••

Nr. Destinaţfa (buc.) •• primit;îrÎ ·gestiune şf răspund, până. la
' Am'
Specia Cantitatea U.M. piedarea . ~( . t~lor.ificarţa:. c1:cestuia, de
crt. la vânători la ge\tţ,qrtar·
. ihţţgritateă şi caliţatea lui. . .. . ·. .,
A \lu Jt J-e_ ~C- 2... ;<.. .. :'.. ·1:J~ · ., ;. • :· .: r --~ · '
2, F-~1.· hLc_ ~ )(_
.
• o~·

.'·.. . ·.'... ._.:. -~-..•--. . Ges-__ ti_o_.na_~
, -.· ··._.. .. '\ •. \111", --€.
:.i'
., ~

.),fa~~le-;i pr~n~ele_./1.K. °"~····:, . .- -..:)L.......
;

._ /emn~::c'_ :. ,•i•••'.,.:•..::..............:..
Data .... /2.a .. ~.:~... J.Q... :-:-:.... ?.:9.:f..?.1.......:..:.... .
I··--.
GESTIOijAR Regim special
~ .. ,,-~-
,,
·AVPŞ. Turris Turnu Măgurele Seriă· ACB nr. 218262 ·

AUTORIZAŢIE
.
DE VÂNĂTOARE~_COLECTIVĂ>
., - TIPR\: -" ~.-_>. ·.· ~,
Data emiterii ..ll~ .. //.
i
.... 0./.3.
- . .J.· • .., / , '

Dl .... /:1J.f?L ....4.C!1:t..&l.. .............................. ,avândc~tatea de '3/'71.(/!&.~ ..
să organizeze şi să conducă vânătoarea colectivă din data de .. .!tl.:-./!,.. 2.fJ./.3. ..................................~~' pe fondul de vânătoare
V,~~-d~.r
a~torizat

'nr. ....... :I.-I.............. '. ...... '.······ denumit ... /.5.-f:i".ctb................... ;........ .-............... ,zona .... 7.??T...E..~.v., .........................................,
judeţul ........11/b.............. ,....................:················• pentru recoltarea următorului vânat (specii, număr de exemplare, etc.):
.. Y.'tJ.ls.J:.e.t..;:;;
)
.. !4..f&t.e..f ...... Sa.9§/t?.-.s.;. ....v..~Je
/ :
;;:..J - .
Numele vânăto rilo! şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la :vânătoare (vânători~ gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi• şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vfuiătoarţ p_entru_ instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

·•
I ~
Am ;rimit autori~aţia.
Semnătura organizatorului .... ...... .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr.
crt.
Num.ele şi prenumele
vânătorului -
pentru instruire
conform
anexei
i~\ pentru primirea
vânatului

~
n · ~ ~- •·. ·· ...... tl
1
lo ~... :...........................
W/3 ·
2 3 4 5 6 7 8
ata vanaton1 p.._

1. ?i·f/k_t,f IJ-î\ I '
2. !J1Mi'1lJcl cl~AI
3. ;l},ffLIJAI -;t:=-L&,ţfZh4 -
4. . ;7:!frJ-/4·! fz=. .~-l_ l:J/ZfÎ'I/
5. t:°HNCU L:6s-ep l/l9N
6. IJ JPcCJ/v11 YtJ#'/l?L-
7.- -. 1o!ltJJIF 1>:4/;/Îet. - ' ..
8. -1JZJ:F?i. n/:J/2.,vd --
I '• ·.
.',., .,
·
9. :JtllJlf/? }t,;p:J-,j;;_;; · I
'10. !li:MFJ 17G~J; I
\ •.;. ...
11. ..l'J l/M; '1/liÎf Ci) V/Jl<fa»~
1
I
;,
'~ ,;, \
4 ""
. 1_2.· So1,;eE rJi,lL)soJL
'.

G.'il v;nttt r
.

13.. Gli
14.- /ld.,Y#-Nt1
., NtctJMG
·•\ ·. \\
r· ·,

Tipărit la C.N. "lmp/ia Naţională" S.A.
-;~,
:

..
o 1 2 3 4.
~
5 -6 7
15. Fl'ATG~JYU i>~Ae - I ..
16. (}' irir f0r/Z($ :;f:,:·:
:,.i .. ·:; '. i [
-~ ;,..1 l •
17. Nf ar'So.lL COJ.ir1'1JIJ7)/VBJ1.1 J
18. N e--<hUFî ffi)p Jr!.,/ .
19. 'CoM i flJ'- t1? li'Nilt1c1 /
,A~
.
.J
20. IJ/LlrCiJ~ i)vi7;
21. lrMJHN Hli~No/w
.,
. '
22.
23. \

24.
25.
26.
27.
28.

-.~
29.
30.
31.
32. :- . .

33.
34.
t
..
35.
36.
37. ..
38.
""t-'- ~
39. :;.: \,
..
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candţqaţilor la permisul de vânătoare ..
1. i
?'

~
2.
3.
4.
5.
6.
·7. ..
8.\
. 9.. ·,
10. \

\
11. \•
'•.
,,
\
Au participat .... ./.5:.... vânători şi ....... ~ .. candidaţi la.permisul de vânătoare.
\

Centralizatorul recoltei de vânat
·.
cr~;fj' :: /eLJ <Ol2-8Yoi- :112-
Nr. Destinapa (buc.),. Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. ' .. la vânători •. la gestîonar
1,6.,,,. . _ajtegritatea şi calitatea lui.
.l · -#/:Sdrp.J l/1 /,o }

.,
. . Gestionar, /J
. . ~ _L
Numele ŞI pr~ilumele .... ~'Syt;,f/.(!!.~········o·······
_L ~ (f.r.,&~
Semnătura........ ..... ::: .......................... .

Semnătura .. Data ....... ../(l.ft.....?./l../J....... :;............................
'-- ·--_ \\_
"\
GESTIONAR . •i·•
Regim spepial
. . .

AVP.:S Ţurris :Turnu· Mă.gurele :-¾:taAţs ~r·. ·; 21 ~263 -
. ';(, ·.! ·.'"
t,I ••• ! ~- /'
j '? .

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
· · TIPB . . .
Data emiterii .~.: ..(/J...?.:!:)./.3

' .·. · ·-/1,;,r I lJ r,,U. ,.. - /)
f'i " ·· · · · · · V\ . · U l . ~ ·
w • • Dl·····:··~ ·~.wd·······~··~··~····q···•• ••·:··_-··~··d··_-···d·······d······~r;d//11~~~e .. C/~'.···················:...........fi.....d... , edste ~u~onzat
sa orgapizeze ş1 sa con uca vanatoarea co1ectiva m ata e .......... :......~ ....... l...:i......................................... , pe on u 1 e vanatoare
nr... .:...........~.. ·.$.·~·· .............. denumit .. ....~Q.~?.t. ........................., zona ............... '.···· ................................................. ,
. . . d. 1· .. ~ ... · . . . . I .· I . " ( ..
w d I )· w

.· JU eţu ······T·····················:·············· .. ······················, pentru reco::::, .urmatoru 11\ vanat specu, numar e exemp are, etc..
....... .1111-Srh'd..:.. ?..,'ft..~.<;.,:-; ..1t:.,1../.fr..: ..~..?.-1 f"" ::,.. Y1 /~'-';, e_ - ~ ~= ::: /o ·
. .. · NumJe vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator. ·
·participanţii la vânătoare (vânători,_ gonaci~ candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de.începerea acţiunii de

vânătoare pentruinsttuctajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

•• Semnătura organizatorului ... Numele

Semnătura .
Gestionar,

şi prenumele ,.Cb., ...~u/4. . .\P..1f-{

PROCES-VERBAL

Organizator ......... '. .........

. Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
crt.· · pentru primirea
vânătorului conform
vânatului
anexei

1 2 3 4 5 6 T 8
~w.;•·2,,~•-~-~-~?<04~
.· vanaton1 ....t.~u. ............................. .
D ata
1.

.2.
3. {
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.'
11. . \· A

13.
14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 .8
15.
.,, \ .~·. ; .
16. ; :· "~_:'; .., , ~: A

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2~. \
27.
28.
29.
30.

t--3_1.-t----------t-----+----+----+----+---+----+---1·-
32.·
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
i
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare

-~
1.
2.
3.
4.
.. 5.- :
,' •,·,
•,

6.
·-
7. ,<l ._t

8. "

9.
10.
·-- \ - •,

11.
Au parţicipat .............. :vânătorişi .............. candidaţi la peŢIDisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr.
Specia
Destinaţia (buc.)
primit în gestiune: şi răspund," până la Ani
· crt. Cantitatea U.M. la vânători
la gestionar . predarea şi valorificar_ea acestuia, de

--
i----:---t----:----:----------+----,---+-e:--+----------+--------4 ''integritatea şi calitatea lui. ·
l -
"· f. \

)GESTIONAR Regim special

1J,fl_ .
Av1~s Turris Turnu M~gurele
-- Seria ACB nr. 21826.4..
,,

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂŢOÂ.RE CO~ECTÎVĂ
, I,-,

_ _ \TIP B: - -"<- -, _
Data emiterii .Ja. . /(1... Z4./.$. ..

Dl tet/?u JJ~1u: /) - R.7"...-..-...._. ...... '. ........................_. ..., este~-\./
"d a1· - 'd' - /l'cdh~h
. ·············'.···········!:c;J.. :1.K-'rf.~•..•...•..•....•...............•. , avan c 1tatea ~
:,.,:.
ail~~~~t. ,.
-w con
-'• sa
. • - ş1 I • w'd'•m dG.t.-
" w . -co~a_
} ducawvanatoarea JJJJr.Jr <LJf"? . d ld " w"'- ._,... ·._.
sa.., orgamzeze ~ e .. ~·· ...........................). ........ ····.::_· ....................., pe .LOn u e vanatoaţ~ . , .
,J:'.

nr.···:;········~························ denumit .. ~ .....~ ....4. .....~··················:········, zona .../ } ~ $ . ... cr!..~~ . . . .,. ...........,-~_::,-.,
.. deţul
Ju_
. 7J2_
_ :·-;_····t··"t·······_·_·······
tru lt wf - I ./" t ( ·· w d. . 1-
:·····;·······························, pen reco area urma oru u; vana specu, num8n e eyemp are, etc. :
--
) _'\;-"\·;·
.... ;...µf.Sb..e/.. ..V::. ••l.7.1 ... ./..,V.(.!Re.... ~..
?to....... ~~o ;?. Z.O_ 1 \/u•f/e 1 . J•a CJsf.
2
• 7 7 . ·
· Numeie vânătorilor şi ak candidaţilor la p/nmsul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
· -Participanţii la vânătoare (vânători, gon~cţ,. c:andidaţi) vor fi înscrişi -şi vor s~mna, înainte de începerea acţiunii_ de

Semnătura ,. ,·Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire . · ~ "' t~ pentru primirea
crt. vânătorului - · conform · )f} ,Jl-f} vânatului
anexei J{iJq_ ly-2q.·
o 1 2 ' 3 4 5 6 7

Data vânătorii ..Ja.)L..?-:ti.l.~ .............. .
I ,

3.
4.
5. /

6.
7.
8.
9.

, ' ';

, .. .,
Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Na ională" S.A.

I
- - - - - - - - - - , - - - - - - , - ' - ' - ·r{..;....tS_·~-·-rf-'---:q_1tJ_l_er---:.'--,---.-- ----,---- -:----.1
O 1 2 3 4 5 6 7 ,·:·8

.
f,; ·,

I ,,
I I
21.

o:2-3.:

25., ~ :·.

26 . \
. . 2'l._
i
28.

··•, '} ·, ,

r;_,, .... ::-:.;_.-_· .
2fU ·-.-'

. •· ~ .~'. IL: 30 . .

: o . , ...

,t33.·
·. ~>---~-·: -=~4'~~ .• f{-rft ·~ ~lt~·
- - - - - - - --,...,._,.,...,,),...,"".,...·.,,,..'-......- - - ~ - - -....
,?....
, .. -,:.....
,.. - - - - - - - - - - - - - - - ----------------
, 35. .o, !. ., ii :. •~
·-.. . . \_. . . ,~v-•l----f-- --....,...---r- -""'",,.....,,. ..,....-------, .--1--------+ -----f----+-- ----f-----f--- -+---------1
· 36:. ·\.. "- '. -~! ... ,
I ..
-~ 37.
38 ..
,,,
;
39.
- - i - - - - t - - - - - . - - - - - - - - - - - f - - - - - - - f - - - : , . , . \--1-------+- -....;....--+ ------------- +--------1
40. ., -· .
41.
42.
4
Numele şi preljumele candfdaţilor la permisul de vânătoare
1. , ; ..-\
~---t---------+------+-,-----+-------+----+----+----+-----
:2_. ------1 I
'\
3. ·:,
4.
5. '
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Au.participat .... /.:J. .... vânători şi .. ::-:-::-:-:: .... candig.aţiJa_permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat cveJs /,', ~ flo O 2/LB 1Jg - :J/.b „
Nr.
Specia Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Cantitatea U.M. - - - - - - - - - - 1 predarea şi · valorificarea acestuia,
la vânători la gestionar de
.integritatea şi calitatea lui.

- ,'Numele· şi prenumeleGestionar, /," -~
\Ji"
~-~~~U. .....r.~ :...
f-L_..a......_......_____
__......_______ ____--!'y~-~~~- ....1_,_ _ _ _ _ . . Semnătura ......... .......................... .

Semnăt ' Data ...3.P..,../f >...'?P../J.........................................
GESTIONAR Regim special

AVPS Turr~s Turnu Măgurele Seria ACB nr. 218265

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
·.TIPB .
· .. ......
· emzterzz
D ata {2 ~ ............
oa-::~ ....... Zo1s.

•• • •

Dl .......12'.t.S.t1...... i};.u/'e./.............................,având calitatea de ...W~r:?.:.~...,................., este autorizat
să organizeze şi să co~ducă vânătoarea colectivă din data de ...Or!l.:.~./~.(2d..S .....................................,pe fondul de vânătoare
· · . l.,f) · ~ L J , . . l A î ~ "/ .
nr............./.,~........................ denumit ... /.. .. .,.-;~C.:t/..r:.v.r...r.-::f:'.?. ............................ , zona ..................................................................... ,
..................................................;pentru recoltarea următorului vânat (sp,i, ·număr de exemplare, etc.):
1
judeţul .. :.oţ;-.
.......... :~:f@'.'e...... ::::./.P.~.C-..;1-../.~~R.'.'(~ .... :'.' /0 J ~ O ? P /o/ J'~CO 2-J,,,-
.· Numel{vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile e prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

•••
PROCES-VERBAL
pentru i n s ~ participare Ia vânătoare, recoltarea vânatului
. Participă un număr de·:··; ..... ~ .. ;....... v
Organizator ..
· ~ ······;·Candidaţi la permisul de va
·············_.·········
.
~·~·

~ . ' . --
'· '

' '-. t împuşcat (specii, număr)
.. Semnătura r
Semnătura
Nr.· Numele şi prenumele pentru instruire .· tfl.k f pentru primirea
crt. vânătorului · conform
anexei
~(s ,
·C'
vânatului

=-· ·Data·vânătorii .ol::dt.. ~ ...?..P.1:3.. ...........
1

~
2

.
..

,
·3 4 ·5 6
..
7 8

1. //'gc.-eo .·. .d.i:ţ; v
2. ·aOPG!-k{~ I
3. 7}/}u .p/:J.t-APc..: f
4.
5.
6.
'
-;k;_~··#~c.·~,lr
C

l.. ;:;:._J_,.d ./,pb,,
S?-x-r-. ,,. N:cult-'.,T?
p
,
I

7: ,#cU.e::-fpt<~ V'.(~d_ -----<-~ .i~
8. .~ ,. -
{½, , .. }

·,
"' ::" \;
""--'~';_1.
't. '.
..:.. .__!

··.·•••
'. 1· \
i·,~l :.:,·
·,
;"'

9.
10. ,.

,.
11.
:-,1.2,.:: ,:;_
..
....
- (
:
..,.
:
!j

I . ,i
1°3.· ,.
'
" •.
~-,,.,
14.. ' \

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16. '.
..
'.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

l-3_J·~----_____;_---+----+---~---+--+----+----+----·,•
32. ,., . .. ....
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele carţdid,aţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.,.
•\

: ..
7. ...
·

8.
I ! '
9.
...
,' ~

10. 1 ... ' ' ·.
:_ .f

11.
Au participat ....~ .. vânători şi .......~ candidaţi la permisu1 cfeivânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat ~cxk ~ ~r · /!o Ol/lKt:J/ o -fl')o 21-8 ~ 2JL.
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. 1 - - - - . . - - - - - - - 1 predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
,- 'J1 _t:;ţ:1Mx{.
-- integritatea şi calitatea lui.

se~a
OrganiJ!ff:_ / ,,
:=~~ ~~~:~~t ·-~/1
Data .... M.:.--../..2.r-. .................................................
·GESTIONAR Regim_ special
ţ • C ·•

Seria ACB nr. , 2182~.6
AVPS Turris Turnu Măgurele
'•

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIP'B
· Data emiterii •~-;./.'2..-..?!:?l.3 ....

· · fn1.~
· · DC,· ..... Sl/ /J cti;,tri'p[ · · ,. · · · ·· ·_; ere...I ~ ·
~ ../.. ........................... L. ................................. , avand calitatea de ...C?/."'.;Jt;;t..~.r.. ....... E?!.?..... :····;·········, este autonzat
0

sa:., orgamzeze
1
. . ş1·. sa,.; conauca vana "vtoarea. co·1 ectiva
V . va•m d ata·a·e ......... :: .:.... :·2./~/3
o;J.-1·1 ~ d u Ide vanatoare
.... s-:;. ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,pe.ton "V

· · · 1{. ., ·
nr:········,/. · · a·
··········.··················· ·· 1/J Er-ia · ·, /!"_-: /Se r.~ . t
enUIIllt .... /.l!.... ~ ........................................ ;·....... , zona .. I.C~.fl.f..{;.~......... ~.c ........ :.......................,
ju.deţul/~····.····.···fil············ .."[·························: ....,.pentru recoltarea următorului vânat (sp.ecii, num~r de exemplare, etc.):
... :: ... U:u.:s.f.r.J:.=..1.o..+.:·fj-·~·a?;.(.kf.. :~...?.o. ...t ..l.e/cJ ;e_ :; I o .I '-lu ,, e :::.- ~ J ~ ~cei!. ·~ o/ .
· , Nnkele vânătorilor şi ale candid~ţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentruinstructaj:ul privind regulile de prevenire a accidentelor în tiinpul practicării vânătorii .

.• : . . Ampri:m.it autoriza~a. Gestionar,
Seninătura organizatorului ... Numele şi pre~umele•.~~
... i/4~.#...i/;!.f{

Semnatura .. ···~îi••·~:-.·.-· .•
t ~· • ~sc;,:.."4.,
-~~~~ k>l {,•.t:~:ţ.
~$.Sc:~f >~ ;~~r;~~
'(!; ~f-(\ ~@; 1.,~
I:..... -1•-,, ~
~.·•.':"•,··. .·.··.·."'· ff.\:., :;1:1,
·tt ~~~-· li ;.,,~'; $.

PROCES -.VE·RBAL ti t.,;,\r~1ţ\utt~\e (l/4
\· 1o~al' .'i, '\ ~· -te J .
-f( f))ţ!'hlî~t~~~,·
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului Lîll\J/tn

/Y._
" de .....................
. " un .numar
Part·1c1pa .
vanaton ş1 . can 1 . 1a ~~su
aţi ••
. 1 de vanatoare

Organizator ....... ................

Vânat.împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. v_ânătorului' conform
anexei
('-,/\ vânatului

=-·"
.,
1. : ···' 2 3 4 5 6 7 8

D af a vanaton1
" V • : z
l-o [3.
. · . J..:.:. j..... ! .•.••••.•..•..••.•
tk>.'
1. Turcu .#}~1,- '
2. J3tt&d. ~hJ/'1-'c. . .
3. P~10„re P'hJ)Zt
4 .. ~ vtcii ~b-,,t.t .J),-:/,1/). ·.
..

5. ~l'-t::tr•o~ ··
-
;5b,:J
6. SP)c'/;'t::, A4;:L> (611_
i
,
7. '7h.~ Ph~6
8. ·V ;L .
/J..1,A; ,Î,">.~/'!_:k \/~li?;~~ . - ·~ ...
\
.. .
.· ,., ·~· .. !:'

9 ...
• I
-.~vi.Pc: -~~;.C"- c..c
\,

10. ~~~ t!Je1m ·1- ; '. .. ,•·~ t 't.
11. /-,. e,v..,lA::.x, V'~ . '.')~ .. t;..

-
·,i2. l·. //rJ~~ Î?;fdJA.l' .
13.· lid)dt;;, ~;;.._. r!}fk
14. iii-·\]
lftJ6oc.. \!.·t:Uj,ţ. . . ...
' "' F .. • Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Na ională" S.A.
. ·;,
..
o 1 3 4 5 6 7
l•
15.
16.
17.
-t!-=:/l~ \lc.,,{l~
;/';J~k~
/l_y;-~f✓l /b~e
·6;.1~i'i:: ' ;:l:1 ,i •'"";,'" ; .,i~ :f ~ . ••.
!
....,,. ,,.
: .. ·. \.
• ;, :
.. :

18. ~~
~A ~
---~,_ _ l,-&' .
19. Â~~l,-tR~
c· 4·v,"'
' .
u/
20. I
•'· '\
21. ' ,· ~

22. :

23.
24.
..
25.
26. \
', \
'
27.
28.
29.

•-
30.
31.
\
32. ;

33. ; :

34. d

35.
36.
37.
38.
.. \··
39.
40. , .. '
41. '•

42. '

.~
Numele şi prenumele candid~ţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
~2·
4:. '
5.
\.
6. .,

7.
8.
; I
9. ,.

10. .,
:
11. ,·.

Au participa( ............ ;.. vânători şi .............. candidaţi la permi&ul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat•.
1

Destina~a (buc.) Ain primit în gestiune .şi răspund, până la
Cantitatea U.M. - - - - - - - - predarea şi valorificarea . acestuia, de
la vânători . Lla gestionar
integritatea.şi .calitatea lui. ,
·2
Gestionar, • IJ,,, - ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . N~ele şipren~el~ ' . : ~ ~ ~ - ~ · · · · · ·
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.__ _,__ _ __.__ _ ____.·.·.Semnătura .... . . . . .,. . . ;. . . . . . . . . . . . .
Se ~ Data .... f?.d::d.:-ţ,., ...tL:/l8.................................. j
'GESTIONAR Regim special

·AVI=>$ Ttirris Turnu_ Măgurele seria_ Ace nr. - ~218267

AUTORIZAŢIE DE_VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
·TIPB
I 2.. ?~
:~ '"' :-...........
D ata emz·terzz·· ..~u. A1. c).-')

. Di .... ,./"f:,l!..... lJc/.u/.C/.,.:..........................:····, având calitatea de .... ffl'{jţ;//{(.t:~....,..............., este autorizat
·
sa- orgamzeze . v, d - ,.. vt 1 'ti• vd• data d e ..... ?o
ş1 sa·con uca vana oarea co ec va m Q•••••'. •.)?..·
.
,n~t?••......................•....•••.....
: •.• : ••• ::·:~c.,:;.. , pe 1,0n
,C', duld' ,.. vtoare
. e vana
m .......... Y..u••····:·················· denumit .....v.:n,..d~v.?.t19.t .... ::'················'., zona .../~ţt..~9.'..... Ca.~.c:...~ .......................,
jrideţul ·······?/bi·······························;·······;•.•·''··:.. , pentru recoltarea unnăforului inat (specii, număr de exemplare, etc.):
............_w,EJtM~.. ::::::.. Zh. ..1 .. .l't/er.1:.e/2:.lf?. . ~ 14 · ~- '2-0 1 Vv~ e ~ Z-,,1 ~r::ţct:fJ ~ Y.
1
·· Numele'vânătorilor şi ale candidaţilor lâ permisul de vânătoare se. vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
,

Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de

vânătoare pentru i~structajul privind regulile de pre:'enire a accidentelor în timpul practicării Vânătorii.

PROCES-VERBAL

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire pentru primirea
crt. vânătorului conform vânatului
anexei
1 . 2 3 4 5 6 7 8

Da~a vânătorii ..""2o... P.?..: .. ?:P.l3. ......... :··
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
-12.; /
/

13.

Tiplirit la C.N. "Imprimeria Naţionalli" S.A.
o 1 2 .3 4 5 6 7 8
15.
~ ·• ·: .. ' :."·.
16. •r .. ~ L ·, l~ ·_.

~
17. !
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
'
32~ \
';
-•\,•I, t:,_ f, •., .J, ",.
33.
34.
35.
36.
37. .•. ' ..;,,
38.
'', '' ''"L'\~ ~-".. ~·
39:
~

; ..
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
L
2.
3.
4.
.--
5.
6.
7.
8.
9.
10.
~
11.
" ~

Au participat .. .// ...... vânători şi .... :.~. candHaţi·laperinisul de vânătoare.
r--_c_e„ntr h_·z_at_om_l_re_c_ol_te_i_d_e_va_~n_a_t_c,,,_
__,a__ . . -,~;;;...-'
..;__~....,;;..;.;_.'~o=-=2-::;,==...i:;.____;::.,.._.....;:;.=-=i:::...c, g~~ .
Nr. Ani primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la gestionar:
integritatea şi calitatea lui.

,.. . . . . . Gestionar, . -~ lA~ 1
.
_Numele p r
_,.'.•
ş1 :·_······
~ l............... !{f.?.
Semnătura........ ··········'.·············· ....... .

~ata ........ ef?.Q.7/.?::.~...?:a.(.;$..: ..........................
GESTIONAR Regim specifl/ ~

Seria ACB nr. 218,26Ş -
· •-AVPS îurris„Turnu lVtăgure!e
~ ...::

AUTORIZAŢffi DE VÂNĂTOARE "COLECTIVĂ·:·.: ..
. · TIPB . . .. ,.-.·.
· ·· ....
D ata emzterzz 15 17.· .•••••.•• 1-0/'t •
ol -. •••••••••••••
u , c · /4 - " . . : · ·: st
/Zf.3ch ·, ~~ ·. ._
Dl ....... ./[t./~V.. ...~.<1.k!/, ........................................ , avand calitatea de ...... :... C!..<.V.................................... , este autonzat
.

...
·w··orgamzeze ·· . . ··!:t,:., "~ · ·1 . wd• .d. d Q 1 · V 1 2.0/'f .
ş1 sa conuuca vanatoare1:1 co ectiva, m ata e ....-:;?:-. ....,.: .. '. .......................... ......................... , pe iOn
.c. dld "~
u e vanatoare
.sa
nr... :..... / /.......................·...·..-denumit .....~~fi. ............ ~ .............................. , zona .......•.................. ~ ..... '. .................................... ,
· ţ7/2_
. deţu1............ . . . . . ·reco1tarea urma~toru1m. vanat
" · (specn, . 1are, etc..) :
.. numar de exemp w

JU _: ........................... ........................... ..... , pentru
' ..... .11â.şrl.r.ef ?:...'?2.; .
.. ?.,•...'k..,....
..ViU.;p..>!.. sad o, L
1 /,yv/e. :=: (; 1 ~ « ·,,· U)
~umele vânătorilor şi df.e candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
. Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea· acţiunii de
.vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

•·
Semnătura organizatorului, __

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire pentru primirea
crţ, vânătorului conform
vânatului,/1'.i·-
anexei ·. ~r,:.ff;\

1. 2 3 4 5 6 7 8

Data vânătorii t&.-..?!.l.....2.-?.?/7-........... ~ ..

2.
3.
4.
. 5.
6..
7.
8.
9.

11.

I~:\
1~.
I 14.
Tiplirit Ia C.N. "Imprimeria Naţionalii" S.A.

\. -
(I_
; '
- _J
o 1 .- 2..... 3 4 5 6 7 8
15. UJ.A,,, fle1:lr11?~ .
16. M t0k~MIA ;V,, 't.i/12;,~· ".: ·" ~'.~. l ._., ,c:·
~~- ~~
·1\,,
i t·"'-.i ··, .,
•'
,'t* ·: ~· ..
17. V,/1vl„ PIr,/L-L---"
r "'J /_'
18. )i'-6;11 '-"~ 12.c/J:n
19. 6' ,,.,,---
- ';._ ~~ .....
20. H ~ fvl, ..\~ ~ I
21. ,l\ ._ ,.
- t'~f';, '1~,,.,. ,..\..,.,._
22. \\.. ,~-'""1•-J ,fv•
- t-9..,, I Cli \Î
·11
(v.
23. .
'
. 24.
25.
'-,.
26.
'.
27.
28.
29.'.
30.
31.
32.
33.
34.
...
h - '0
.

~
~


35. ,/ ·-·
36.
.,
.. '• ~-

37.
•;,

..
... ,-
. ,.
' . .,~' .,.., \·;.
, ... ... .. -:::
o.},..
..
' .., .
,;
.
. : •.
38. ' ·-
: ţ_.,
-.
.
39. ,. •,,

40. ,~ 't

41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
-
.-
-
, .
6.
7.
'<~.
9. ,, ·- '
"-
-·-
10. ~
11. ~ -
~ Au participat .. ..l<!:::.... vânători şi ............ :.-candidaţi 1~ permisul de vânătoare. ~

Centralizatorul reccl'tei',, de vânat OZZ.!9 gţ - 02lJ1'?\[l
Nr. '--.... Destinaţia (buc.) . ·Am primit în-·.gestiune şi răspund, până la
Specia ~ Cantitatea U.M.
crt. la vânători la gestionar ţ>reda:ea ~~ · v~lorific_area acestuia, de
i--t--t---r-~---r-----r ----------t--""":v'"!: .---+"7'---+---r,..--- +-_-""."",- - - 1 mtegntateay calitatealm. .. .
• li ~ --

1 - - - 1 1 - - - - - - - - - + - ' - - - - _ . , _ _ _ _ - - - f . - _ . . . . . . . . , _ _ _ - - - - - - - 1 · ·_ _ ~s/4:~-; lJ.'Y11O
Gestiona.r, . _ ·,

:=:;O.
· · - ·

Data ....
:. ,.: : : : : : : : : :. : : .: : : :
?.0/}.. ............................. .
GESTIONAR Regim special

· Seria ACB nr. 218269
· AVPS Tur.ris Turnu Măgurele

. AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ

. Data emiterii~,,~.9...1.~.'Yv 1 4-
Dl .....J.o..~. ..f!../~.. O ..............,având calitatea de ..... ~~·~·················• este autorizat
·~ ~t·oarea CO1ecti.va~ din c1ata d e ....V..(J
· Şl· Sa·~ cona·UCa~ vana o I{- --Z-0 ~ ·."::T. " ~
·Sa~ ·orgamzeze r-i 9 ....................................
- 1 ._
......... :·:·,_ ve IOll<3iUl
.(:": duI d e vanatoare
7
nr.......... !:!:...........................
denumit ... :.. .T!U'!,,,)1M__...... ~ .. ~ ... zona .......~.....Ţ.!..½ - . ~.................. ,
judeţul ~ .....T.:ţ;,,J.-:f;...Q.'C".~·.... :.............. , pentru recoltarea următorului v~at (specii, număr de exemplare, etc.):
.'.W,,i:~.-::-:...?,,..h.:,,G;.. f-··@&..::::..'k4-vtC. J ~.uJ(_ ~-z-.-b.{__c. I +ct..~-cf.. ~('.
Numele vânătorilor şi ale candidaţilo'r la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii ·1a vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi .înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii. ·

.\ ·. Am primit au orizaţia. Gestionar,

Semnătura organizat ······· Numele şi prenumele ... .

Semnătura .: ..

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
p artic1pa ~ d
.. un numar ~ . ~
e ···········'·:········· vana
ef- ·. " . ·.
did . 1

Orgamzator ····
~z.can .
. 1d
aţi a pernnsn e vanatoare
...................._.
• ; .

~ V â n a t împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
· confonri. · · pentru primirea
crt: vânătorului ·
.. vânatului
anexei

~ .. _. . ·~ Lo 1- 24 ,ii.,-
·Data vanaton1 ........................................
2 3 4 5 6 7 8

1. ,$~ 't-i,.~
2. l~-li~ .~'ot1'-l\.\.
3. tv\. ' ·.
- ~ - - Kf'n=..tA
4. ·rw .
1
~-
~-
Bu-CfAAIA
5. . }Le_ #:1..().Jv~
'J J

6. niJJVJt./ _ţ . .,,_11 .J V1c.JttX
7. I \.).; ~ · 11-}vJ'n-.u .
. L\·fu.- \ ..;.,..

8.
9.
'
·10.
11.
.
.. ..

,~~.,
..

..
.. \
'J'·
.. . \, I·, ·,. .

13.
" - .. '
14. ~

., 1'-;..\
Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
\ .....

l
.I
')
o 1 2 3 4 5 6 7 ; 8
15.
,, . :

16. ''• .. ····" .....;·
• ~: ,. . i ; r.T··· ~ :, .__ , • .. -- fi ! .
1
''
17.
18.
19.
20.
21.
22.
" •-
23.
24.
25.
26.
I
27;·
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
. '
,.,


35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.

-=
2.
3.
4.
5.
6. \",
..
7.
8.
I
9.
- . - ..
10.
11.
Au participat .... ~ .... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. 1 - - - - . . . - - - - - - 1 predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.

Gestionar, ~ \J.t ~
Numele şi prenumele ..~~ ................'/.~ .. .
Semnătura~ ................................:.... .

Data · ··C.-'.f.,.Q/,.. _'U/."/. ...........
GESTIONAR Regim sp~-~ial
..;··. .•'

AVPS Turris Turnu Măgurele Seria ACEfnr. 218270

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE .COLECTIVĂ·
., .,
....
. .TIPB . . ·•
Data emiterii ..ll.:IJ.f. ..i.o/ţ,.... •. ··,J ·

.. Dl .._. ... /Y2f'l...... 4f:f'M.: .........................................., având calîtatea de .....~ c f ~ . : : .................. , este autorizat
. să organizeze şi să conducă vânătoarea colectivă din data de .. .J/";.. C.L .. w/.1,-......................................... , pe fondul de vânătoare
rir..•.. :.... :/;... ~·......:.... :........... denumit .. ~ff.l!jţJ.rt/e. ................................,
zona .... 7.i,J; ..G.l/., .............. :..........................,
.· d ţul ~/<_ · . . 1 ~ rul . " ( .. ~ d 1 )·
Ul vanat ;ecu, n:nar e exemp are, etc..
. . . . M/..4~. . .~.lt::..f
JU e . ··;···/:•···:·f ···:_················-:-···.·.···~·········~·······, pentru re~o tare_a urmato
·····So.~l.~.f"I... vuţ€B - ţ/' ţ;fo~i4 ~ Zo 1 - lrtJ ✓'§VA':
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vorînscri~ în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoate. (vânători, gonaci, candidaţi) vor· fi înscrişi. şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajulprivind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

Gestionar,

·.:~1ff
~ .
· • · ·. . . . Amprimita
. .· ,,-
Semnătura organizatorului..... ,... .
Numele::::~'.~..
-°e.r. .
. ~ jl_.·
·I> '·.
c-,ţ\\\)!' ŞJ

-\~
c~~

·- ,Y.!{.4ţ,...... ~ 'O
g "1,"i,~;.·!)-••,~( -~ 5;
~ IJ'i!'\i;,;"Îil~-.t~~'i' f!-1,,
PROCES-VERBAL rumC$ Mam1;•,!11: )'
1
1< fi ~ ît..,;. /
pentru instr~ participare la vânătoare, recoltarea vânatului "- OM,A.i\ ,,../
Participă un număr de .. ./:)..·:·•······· vânăt ... candidaţi la permisul de vânătoare
.. . . . Organwtor ·'·· .......................
.....___,,Vânat împuşcat (specii, număr)
.Semnătura
Set$ătura
Nr. Numele şi prenumele · pentru instruire
peţ1.tru primirea
crt. vânătorului · · · conform ·
vânatului
anexei

4_.....___5_~_6_ __,___7_-1-_ _ _8_ _---1
~f----..,..;...._1_:_·_ _ __..__ _2;.. .·_ ____;_1....-_3_·_..___

Data vânătoriţ .. ;;.,. ............. :••·················

7· !lid„J,11 !?~e

> ., ... ,, ',

14.. 111;/v R~ ~
Tiplirit la C.N. "Imprimeria Naţionalli" S.A.
'\. '\ '
·O 1 2 3 4 5 6 7 8
15. '"G?{~D
/., ~ . 't::ţli

16. /~'tiz; ✓-'~ ; ~ _.;......
.'·.,. .,,) ;·,:i ,,; ,:,
~
..
17. l1CJ,/41!4 /'}/y,~
18. ,tlrn (n- v„/1, k I,

19. 1"1,,0~ 11b;/$tu
(
20. tJ #'r.,;C>Jvt
..,.,. ec;z. 4-Vru \
21.
:
22.
··•
\ ţ'
', ,\ ..
23.
\ ·.
J
24.
\. •'. \
25.
26.
~ \; ..
27.
28.
29.
.
30.
31.
32.
33.
34.
.
,.\
• i

I
\.
:


35.
36.
37.
38.
39.
40. : 1

41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare

._
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
'"-.. Au participat .. /5......... vânători şi .............. candidaţi la 'permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund; până la
Cantitatea U.M. 1 - - - - - . . . - - - - - - 1 predarea şi valorificarea ac·estuia, de
la vânători la gestionar.
in,tegritatea şi calitatea lui. ·
L..

·i·. ~'"'~1
Gestionar,. · .
~umele ş1· prenumele . ....... Vt- .. .... .
v/;..... ...................
·
:• ., .

Semnătura.......... ......... :...... :.................. .

Da~ ...... 1/..~.0./,....· i/..k .................................
GESTIONAR Regim specia/

. AV.PS Turtis Turnu Măgurele ··Seria ACB nr. . 218271

" '-' .. ~ . . ' ~ ·~ -· ;.;
AUTORIZAŢIE DE VANATOARE COLECTIVA
. . , TÎPB . :
J D .I\J- '2.oA li ._ ~ :
' ·teru.. /.fl.~.M."; .
D ata emz ......... .l..... •~

.
. ·n· "fl'l,PJIA':d ~(;?Nr

..{~·····.-v············U':-. " d.
..\J..v.,A.................................... , avan 1·1 ·1·~ •. d -~C;{.lc}l:?~
./l.·.
ca 1 a ea e .. '. ,,~:: ···················:····~·-·················,.este autonzat
·. . , .
7
. să organizeze şisă conducăvânătoarea colectivă din data de ./.4..:..0l~ ..?.-R.l!t. .............. :~':':. ....................... , pe fondul de vânătoare
nr............ ~........................... denumit ...'rJ..11/t..ţ........cJ.f&.:.r.:/ ....... :........... :.. ,: zon~ .p..-,.~.d~~., ......... ,.: ...,._~::···········,
judeţul .~ ......... ~ .... ~ .. :.... ;.................... ·.:···············, pentru rec.oltarea următoruh1i vânat ·(specii, ·număr de exemplare, etc.):.
. ._.: . ib.(l..:~4. .:;...10...w.:~.f ,····v.~.IJ,.-:?..:~....2
1 . S"e< 2- ... Cc>-e -: _ C ~. ~
: _ :,. • - , • , ·_ • _ ..... __ •

Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie îti procesul.:.verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
1 • •

· vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

, Am primit au~aţiL
~ăhrra ~zarontllli ·· ········

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare vânătoare, recoltarea vânatului
to
... d e ....................... va
. · ... un numar
P art1c1pa " .. · · :/·~and.d · 1d e vânătoare
1 aţi· 1a permisu ·

Organizator .. .. ..................... .

împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire pentru primirea
crt. vânătorului •. · conform vânatului
anexei
.I 2 4 5· 7 8

· Data vânătorii .................... :.................. .

~- .

·• ·r. Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 IJ. 3 4 5 6 7 8
15.
16. -~- ., '
.. " ~ ~· .
17.
18.
19.
20.
21. ' \

22.
23.
24.
, 25.

~- 26.

l 27.
28.
29. j

.-
30.
4
31.
32.
33.
34. .•

35. " I

36.

37. I

38.
I
39.
40. '\
I

41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
---+----------1---+--------+--------+--I-----I-----I-----~--
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
'·"'
"'- 11.
'-., Au participat .20....... vânători şi .............. candidaţi la permisul de 'vânătoare.

Cen.traJizatorulrecoltei de vânat Qr'~/ b z_z..g76) -OL '2.h~. ·· ; ..
Nr. ~ ~- Destinaţia (buc.) ~ Am primit în: ·gestiune şi răspund, până la
crt. ·. ~~ecia Cantitatea U.M. la vânători la gesţionar · -.pr~d~rea şi .yaloril~Jcarea · acestuia, de
.1_ i??.~Â~ C: b- ,/• c;-- __ jntegritatea şi calitate_a hii.
I ~~ · ·. Gesti_onar,_ : •·· ., ,J .
,..___...__ _ _ _ _ _ _~_-"__,,'",JJ-1,_ _ _...1..,__..1...-_ _ _._________ ..:..1. .i,::::~ t:=:~:::::::
:•r ~ Data ....... ./.1.,.0./... 24/.'f.................................
I ••
GESTIONAR Regim special

AVPSTurris Turnu M~gurele ·Seria ACB nt , ~
':.,_.,

in~c. P/a,•-"'..::,~ "d cai
Dl ···f.J..Cl/.G-1.M .........li..1...'(,... ....................................... , avan ,,.,/'de:://4'.
a ea d ev..;;z~
1·tt. ......~/_ .............................. , est e autonzat
.

să orşariizeze şi să.conducă vânătoar~a colectivă din data de .. /.:i.-.fl.!:-.. l..nl.'t ............................................ , pe fondul de vânătoare
· ~d'.. ."ţuţ.1.7.!EZ~~:~f..~denumit · · · · · · · . . . . ,. . . . . . . . . . . 1 ..tarea . . . ~t·,oruz~lri~m ····;····t···(·········::·········~···d··
. . :. . urma ...... ·········l··········t····)·,
JU e ~
...... ..)li!.'?.f..x.-;-;.s:;, ...... '.···••.•·····························, pentru reco vana specn, nu.mar e exemp are, e c. :
...·.... :1(0;/{./.rr/....~./~;..... Y.Y:.f!i.e.:::.Jt...-)-···J~~e:-f-::= 7 I dcJ.:.1;ft,t =- 2AJ .
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la petmisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
Participanţii·Ia vân~toare (vânători, gonaci, candidaţi) vor
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

• An;i. primit autorizaţia. · Gestionar,

·r~ătura organiz~torului . ........... :.. . . Numele şi prenumele .C..?l~J.&.t&•..(/2t0.:~j':.e.
Semnătura .... . ._. Pes.. . . .
~r ~
~

ţJ? c~

.?J·
·i
. "'
-~
n te·
. ~\~ .a~
~~t/l
"'l;lf':il,l~~~JW,@lll~
i:i ~-~~\Îlwu~
l
:::;.
~>
PROCES-VERBAL Turm¾ MâgUţi~!e ,:;
-1 ..f'
pentru instruire, participare Ia vânătoare, recoltarea vânatului "~~-fiOM~~l"
' • ·• w w i .'.)
Participa un nu.mar de ...................... vanaton şi ...................
" w • • -
candidaţi
• • •
la permisul de vanatoare
" w •
·

Organizator · ············;·········

· Vânat împuşcat (specii, număr)
.Semnătura
.Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
pentl)l primirea
crt. vânătorului conform · vânatului

~-·
anexei

1 2 3 4 5 6 7 8

Data vânătorii ............... ;..'.. ;...............
J. ~, ,,P ,-..,t:.f
~
·c;J,;~, .

'2. Ji,rf~o,n ·E't:Jt"'~
3. ~uu i)/lt:A -

4. lJi.ţ-;cf1~ r . . . . · ·1i, ~ru
5. ,r.l 1J U .
;;,,: lf7 vJ ,,,.~h; t..1 ~- lt/ci n
6. •lk{"t,t.-, r~ ·~xh
7. mU do~se.L · ...
..
8. ~ stoJ -~ A41CÂ .. •' -,.
.. ......
9.. ,. ..· ~ . ~J8,'
•.
••. ·,
•· o6U,~'§
; '-'
llc ~" 1.-,tv
10. :~· Mcucr~~
11. s:/a,,.:,ţlh -:~r,j,-1 "

~r~'•!

"; ... '
-
~
1'' :.
12. . ~fe.\.t.Jt-cc..· (i.0.#3~;.4 ., -.-; I ·~

13. ·J::~~~:·,-4/e.x"""~~
14; 1tl}IJ ~ .f~ e
1 \. T1pănt la C.N. "lmpnmena Naţională" S.A.
3 4 5 6 7 8

.;,..~. .\ ' . ,. :: :. ,1' ·. ' ' ·•··

.~~ ...~;~:<- .
20. ....,.";;o,.••i:::.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
. . ..
35. ,_• /

36. '
37.
38.
..
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
·11. \

Au participat ..... J..'5. ... vânători.şi .... ~..... candidaţi•lapermisul de vânătoare.·
Centralizatorulrecolteidevânat ,,.. 1
;"':.,,-:/2~;' t!PZ Zcf:766:)- OâJ':76,?_ .. : . ·· ...· .· ·
Nr. . Destinaţia (buc,) Am primit în gestiune şi. răspund, până la
Specia · .; . , . predarea
Cantitatea U.M. la van"avton· 1a gesti.Qnar şi. valorifţcarea . acestuia, de
crt. . . . ., . .
::~=:=::::================~=A::o:===:
F kl:r~
L \/,. /4~. 4_ IL:.r.,,
o:==:==:=-===~--~. ţnţegntatea ş_1 ca 1ţ~tea
0;:•:~,.:===/: m.
Gestionar,
x7
1 1
..
1
~rz ,:Uco,f( 7 ~ X -· . .. /4.,/4.t Iii~
~
- I

.___.___ _ _ _ _ _ _O-rg,-a-tZ-
..;.,.fz----1..r_ _ _.....___...__ _ ___JL,_.._ _ _•.·,,;...·_ __.
__·• ::;:;:~ · · · · · · · : :•••••••• ::::::

Semnavtura . Data ......................................................................... .
I,
I•
. ',,

I

I

.;GESTIONAR . Regim special

AVl~S îWJis Tur~u Măgurele Seria ACB nr. 218273

AUTORIZÂŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. . . . ·. ·n····· • ...TRB_ (),, -2-0- 41'-
ata rmzterzz f!.11.ţ........ '. ...-:\<...... 1
fJ "/, . ~ . . ~
_ · .Dl ·····:··!··~d.....:...:..~... t......... .....t.....~..d.......d.......d......; avjmj cal~1;:_de }};;~3/:!1··················;····d···, edste ~u~orizat
sa or~p1zeze ş1 sa con nea vanatoarea co1 ec 1va m ata e ... !J?.. ~·;······························Ţ..················, p h l1e vana~".:"i
~d···ţu·~··:····y.eJe~··~~~'::~ ... .T.!M.,.~..;../::i.4r..~l ...W.':•L .... ~., zonla ···-fx:J::(
....·.... '. .·~·d···············~l~..~~)., 1c.
JU e. ~··,···········:·:·······!·':':\..""'·""······················, pentru !4co tarea unnatoru m vanat specn, numar e exemp are, etc. :
'·, . ~ ........:..tt......:::. Jt:.~.C-::: ...............:.......:.... .
· Numele vânătorilor şi ale candida~lor la permisul de \Fânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participat;tţii. l~ vâh~tbate· (vânători, goftaci; candidaţirvor fi. înscrişi şi vot semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru iristructajtil privind regulile de prevenire a acţidentelor în timpul practicării vânătorii:

.\ Ai:n primit au Ges~ona~~ ·

.·. semll"ttrr:a orgamzatorului . . . :. . . Numele şi prenumele ..!~ ...............................~ ...\).,~

PROCES~VERBAL
'* /:
- . . ._ -pe11tru instruire, participare la vânătoare,recoltarea vânatului ,,,,,.-
. -. ,~ un
p art1c1pa - -nu.marv.d•f(~)"v_••. •- .. cand•d•1
e ;........ ~.1.;-:c. : vanaton ş1 .. ;................ •1d•"Vt
1 aţi a permisu e vana oare
Qrganizator ....................... ;.;.; ...........
. :·............... .
.

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
~~✓-
. conform pentru primirea
crt. vânătorului
vânatului
'·,,
anexei

caD ata' vanaton1
,..
'

.:l... .. :::: ((?.?..,.
.V • !t
..................
••
1
A
_;. 7,.-0:...... ?t-
2

..
3 4 5 6
..
7 8

1. I_U"'l,Ll~~ ·. I~~'t -- .
i·'. _{"
.. <hi.Ai
('
<Li, tJ.J./ă-h r
3. :fr"n's. · ?~
A.' --(.'t7:tu . -F~ 4
5. Tco)C,n,~, · ~ lU.Ă- A-
6. -
- b ~ · - fĂ.J yt::1lti
·1.- tJ-itL;_~ \h.J)vnJ;:, A ;,,

8.
9.
- ...
.. ..
'•
--
..
r-...:__ .
- '"--,
........

10 .. . . ·.
il. - .:, ~ \·
".-V

q. . ' '.
.~
13. ' '•

14. '
·\·_:,
Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
...,. ,.
16. ..
t ·~

..
,, •

·,., ~ )
1.,..'"!'.
:;, ~ ;:11 . 'C Jt
l

i\. Y,
't,.:,:
.• ..J ~ .. . ' .. i ,,

17.
18.
19.
20. ~. ţ.

21. '\'i \'i'
22. ❖ ·;

23.
.'
,.. 'I.
'\'<;;
li
'r
24. '\ ... ;_
~

: .. ..
..
~

25.
26.
.\
- t . .•

27.
28.

._
29.
30.
31. ·,
'. -,
32.~ -~ ·1 ,. , :~ ~

33. ~

."•'"
34. ·,
'
,·,,
'
35. J '·
~

36.
37.
38.
·•
39. \
I ~

40.
41.
42.

.~
Numele şi prenumele candidaţil9r la permisul de vânătoare
,\
I
1.
.2.
3.
i: .. ,.
4.
, ,.
•·
5. '.,
: .•· 1
i

,)
6. ~
o
, -l
•• ... .J
.. ~

..
7. .. , -~
~

~.
' '
'· . .• ..
8. .l
..~ ~-·.,¾.

.
" .. :

9. ;
J, ,.
10. .•.J
: ;
11.
..,
Au participat .....~...... vânători şi .............. candidaţi la permis'ul de vâilătoare.

+ - ~ 4-Am
\'
Centralizatorul recoltei de vânat Q 1-<'t.
~
R.ov"2-2.- 89 f
1

Nr. Destinaţia (buc.) primit în gestiune şi răspund, până la
Specia c'antitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.
,f. ~-~-r, '-'- 6~ X..
G~1/V>
şi pren1t
i

Numele ················!,······~ •
Organizator
.Semnătura········ ·······························
Semnătura .............................. . Data ... 1..~.=~.~.~.½?.. 1..4::......................
GESTIONAR Regim special

AV,P.SŢurris Turnu Măgurele Seria ACB nr. 2'18274

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ

Data emiterii~.lf:.~Qz, .:-:.. ½? ,/ lţ-
..· . ~ ~ l/ .. f -r, f'~

·· ·. Dl .... .': ... ~ .'~::~~1, ....... .. '..: ........
Q:5-::.r,;&_.................... , având.calitatea de ...... 9...]2···· . ~........................... , este autorizat
· ·- · · · ,.; · d - · ,., - 1 · .., ·din d d / ~-o '2- - ~ 1 fi d 1 d ,., -
sa or~anizeze ş1 sa con uca vanatoarea co ~ ata e .......... ;-r······························· ~······T .. , ~j ~.o~ u e van~oft+. 1
'."· ....,...9.... =i-e:1f·;;::·~enumit ......!................... _Q.f±:!M!................~., zon~ ····~················::···~·····C!·~r c_
Judeţul ·r··:ic:···:r,::················~·······················, pentru recoltarea.urmatorulm vanat (specn, numar de exemplare, etc.):
I .~.i:1./.LtL._ •• ••::::::••••~•~• ••• .-:-:••••• ••• •••••• •
••••:

Numele' vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor î:iJ.scrie în procesul-verbal de către organizator.
.Participanţii 'la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi· înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
·vânătoare 1? entru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii. ·

• . Am primit autori,ta._ . -----

. Semnătura organizatorului ·· .

PROCES-VERBAL

..
Vânat-împuşcat (specii, număr)
Semnătura.
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele ·pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului conform Mt.~t vânatului
anexei·

rra
Dt "-ton1
a a vana ,4k-_-o~-1AJ1_t,-.
·· .. .-...
1

.. ..... .. .... .................
2 3 4 5 6 7 8

1. . R_~~AA1. P.eJ~
2. oa..i't JI. o ~}r\Jru
~J t\
3. t \-:/=
. ~ , < f . , - T ~ "U.1 . -~, A
4. HCLlt.,UL.-~1-ti_A ~
5. (~cu_ .. G-, ' Cj/""l t
6. b O').l_ clLP, ·~~ 4
...
7. /.CL<-ţ d_~ ·.~tta" . ,{
"
•-1,

J
8. "-
y' '• .. ·-··i . .~~· ..;-;) ,· t -,
,. ; -
-
9.
,,
10. ,·
.. ... . !
.
~ ~

11. ..
;'
' 1' '

1~.. I
, . .. .. '
13 .
. 14.
'1 Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
\, ,s
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.
- ,.
..::, :~, •':. 1; ~. Jţ..: !?- •.•:: 1
;*•I',:•
;1,
,.. ·.i ;,
,l '•
•,!·

17.
18.
19.
20.
·- ·.,
21.
22.
,.
23.
24. ' ' - .
•'
25.
26. \
. 5·
•'
27.
28.
29.

--
30.
31.
: ,. -
32. '.

33. :
'
34. '

35.
36.
37.
38.
39. ).
~

40.
I
41.
42.
Numele şi prenumele candi,daţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-- . . .. .•
i

~
> ,,
I

.. ..
·-
'. :
7. '-,
,,.. :•. ..
' I '
A
8. .. ,~ l
..
'-~
'
9.
. ,, .. 'l

10.
•. .. ' <·
'.
11. '.
"·' .Yt[~" ·,~ "'r

Aµ participat ............... vânători şi ...•... ;..... : cw'did.~ţi iăpermisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr.
oz.. <, 9l-r - 'fq
Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
· Specia Cantitatea U.M.
crt. la vânători la gestionar predarea şi valorificarea acestuia, de
integritatea şi calitatea lui.
4 r<..c' ~~ ~ ·t-:- lţ" 4ntc ><:._

Ge~\ ~
Numele şi prenum /~•:••···············~·······~Y,
Semnătura .......... ................................ .

Semnă ·
I
~ lf- - O 2---- - b10 ~ ;.[
Data .................................................
1~
..................... II
GESTIONAR Regim special .

AVPS Turris Turnu Măgurele Seria ACB nr. 218275

. AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. .. · TIPB: ·. . . ·
· · .. 1'5 -- ()~· - zo ,.{
D ata emzteru ... .... ..... .. .. ... .. .. .. ... T /,_
.. •.· .· . ·. . 'ei_ .. .. . .~ .
. · • ··..
. . : . ·.·. . ... \, .. a·' ... ,.. ... .
. . . . . .'. . . . . ;având calitatea de .......Q.~7 .0:.0!......,..................,este autorizat
Dl .... :....fJ/k..f!.-:.: ....... J.~. . .:
·' 1 • ..,··d· d d . Jf)-o?--·W4Lt::: .· .· C: d. ld ,. ...
sa orgam.zeze ş1 sa con uca vanatoarea co ectiva ~ ata e ·································································_-_C~er~n~mle vanatoare
±t±:.....
· nr.· ..;·...... A.1..;;.:.:_············: ... .'i ..· denumit' .......~~L-............................. ;'.·........ ~zona ....... ~.-.Ţ..:.~~ ................ ,
-·. d 1 · ·, . -e.,,f ~ or,AA/i' A • · • ; · · •.. • · 1 · ... 1 · -- c ·· . . d. 1 ·. )
J_u eţu. .·:··r··:.:o,:;.:.···ri:. ::·····:.·········Y.~.~... ~.- ................... , pentru reco tarea urmatoru m vanat specn, numar e exemp are, etc. :
... ~~\., ·-. C, f. ··r_. . . . .
···-~·················~············~·······••.•; .........~~---·············. '

Numele vânătorilor şi ale candidaţilorla permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
·Participanţii 1a· vânătoare (vânători~· gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor sţmna, înainte de începerea acţiunii de
:vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelorîli timpul practicăr.îi vânătorii.

·. • , _ Am pţimit ~ut : .
Seînhătura organizatorului • ·····

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la-vânătoare, recoltarea vânatului
Participă un număr de.: .... ;......•... /.... vânători şi ................ ;.. candidaţi la permisul de.vânătoare
.. · . Organizator .... .............. ·

_Vânat împuşcat (specii, număr).
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele. şi.prenumele pentru instruire pentru primirea
crt. vânătorului .. · · conform
vânătului
anexei.

we ~ ... ton1·· .....
' vana
D. ·ata
.1 ..
,1 b1 .••••••••••••••
.- O 2- ;-•••••••••••• '~ •.
'}:,,() 1::r.;
2 3 4 6 7 8

8.
.
'·. ·c--
9.
10. \
.. -,-
11.
'
12. . ; ..·
·;,-•
i3. . ~· .
14.
, Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
1'
-~
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.
17.
-~
18. J
19. -1
20.
j
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
I
28.
j
29.
1
30.
31.
-+-------,:-~---t-------+---i---i----f----f----t--ie- I
32~:·
33.
'.'.'•

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. s'

Au participat:.-::+.:. ....... vânători şi ........... :.. candidaţi la permisuYde vânătoare.
Centralizatorul rncoltei d~ vânat fZ. O O 2.. 'l-- ~ 't 5 ::/ - b -2,,
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
'Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, .de
crt. la vânători la gestionar J
I . integritatea şi calitatea lui.
( ~-~ (J, hlc >(__
ctestionar,_ t ~ ,b
Numele şi prenume!~..- ............. ~~ .... ~ ......~.Q
1
Semnătura .......... ........................... .
Organizator
Semnătu ... .
Âb;__O - "Z-0 ✓I /_L .
Data ....... ;..........................................T................... .
GESTIONAR Regim special

Măgurele Seria ACB nr. 218276
, AVPS Turris Turnu

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTNĂ
. TIPB . .
Data emiterii ...1.fl-::.Q'J.:-:.-:::.?f? 1 lt-

D! ......... f ~.~~·········_P.~................, având calitatea de ... :.. .Q.~.~~·······• este atitorizat
/ '!f- O '2- - . !:f::: 2-0.1.
. :6 d 1d " "t
:.~: zo.;~.~.~~=. ~~~~::::~.:.~t0.:P..~:~:::::::::::::::::::::·::·:::::.il:::~. ~=2:i.:~7ţ.?!c
-- ·

. d ·1 ;.~.i&rlf- OrMcMA.
· "

'
d " " "

. 1 . .
. 1 . · " dind d

_JU e~·\:.'..~-~:····,:··············~ ·G,···············, pentru recotarea urmatouum vanat specn, numar e exemp are, etc ..
V .:.., • A . ( •• • V d 1 )·
............................................. ½? ,................................. .
J\!uniele_vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vorînscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor" fi_· înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor~ timpul practicării vânătorii.

·. . . , Am primit a .

Semnătura organizatorulu ·······

PROCES-VERBAL

.,
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. · Numele şi prenumele· pentru instruire pentru primirea
~~
crt. ··· · vânătorului conform vânatului
anexei
:

~ 2 3 4 5 6 7 8
''

1
n ata•'vanaton1 , $""",: 0 2- - w 4 4-
,. -- .. ....................................... 1

1. Tr.~k .~ J..., '•

2. Toy:!~~ A.ewv-- A "

1
3. E~-.tu~ ttU -
4. f-1~Q.,V·-1 1_,f'-f _ u; ~u ·1
s: , v\N...CA,L · G--tev, '
6. l-M.ri _b.__ . ~ ~ ( A'
7. ~ Mcwtu,l 1·
8. F~- l oic;e; o ~
:4, . ·.
..
..
:

9. .............

10. ,.
~
.' .,
t,
11. •• ~ t\ .. .•

12. .. ..
t
... ''
. i,-.t.\

13. . ..

14.
Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A .
. ,1;
;
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
.. : .,, .,.
16. ,,.!
• i ', ~
17.
18.
19.
20.
21.
22. :

23.
24.

25.
26.
---t------------t--- ---+-----t-----+-- ---t--------1------ -----1~-----1 ~
27.
28.
29.
30.
,31.,
.a....,-..,.-------,,,_~.- - - - f - - - + - - - + - - - - + - - - - - + - - - - - - : . + - - - - - f - - - 1 - -
'32.î ,,/
33. .. \
34. ),

35.
36.
--+------t---+--+----+-----+---+------+------'-----1~
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânăfoare
1.
2.
3.
4.
5. .(
.-
6.
7.
8.
9.
10.
.~ ..
11.
Au participat ~ ... 8......... vânători şi ..... ~ ........ candidaţi la permisul de vânătoare.
0

Centralizatorul recoltei de vânat ~ O O ,l ~ 5" I.;-~ J - ~ G
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. i - - - - - - - - - - 1 predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. _la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.
• ft A

=~:~~=~!~ ?::Q.:f.~~~:.
Data ..... ................
l..C:::O.~k-.:=: ..
GESTIONAR Regim special

Seria ACB nr. 218277
AVl?S Turris Turnu Măgurele.

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. . TIPB.
Data emiterii .. Jf5:: .. 9.~::::.?:9 I( 4-
. · ·. A, . • . ( â . r~ .

•· .w . ; .. ·~·····••0 •l·~d···_-·d·······d······• aVr~ali;t~ d°.:_··t}J-~···················~····d···, edste ~u~orizat
bi ·····:··~··C,td
.sa orgamzeze ş1 sa•con uca vanatoarea co ectiva . m ata e ..: ............................................. ~·······••1••, p e ~ 1 e vanatoare
nr..........4.1:J.. ,........T . . .
denumit ....... f::-C~~ c ................,
zona .. ;... +. . . . . . . .:f~...............9.~ 1
L

jude~l ·.: .., . . ~ · ·...·t:.··········-r·,~····;····~·········, peritru recoltarea
...o_... următorului vânat (specii, număr de exemplare,
. .
etc.): .I
,1',t J I J '. , . _.- r .J Vd""JIL.C-----1 ·
········Y.~ ... ········•~.•······················································· ' . -
Numele vânătorilor.şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Particip8.1;1ţii la ·vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi· şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

e: .. Am primit autorizaţii. .:

Se~ătu,"a organizatorului

PROCES-VERBAL
' pentru -instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
Participă un număr de.•; .................... vânători şi ................... candidaţi la permisul de vânătoare

Organizator ...................................... ;... ;........... .
..

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele.şi prenumele •pentru ·instruire pentru primirea
i---
vânătorului
crt. conform
anexei
·k;.~ vânatului

__. ... 1 2 3 4 5 6 7 8
D - "w •. AS---
tt>'Z--- ~ , ,
. ata vanaton1 .................... '.···••.•············· •
4- •.,

Y/ti >
. 3.
1.
2. z<rU.~r'\
µJLQ.
.

.~ , '
f~

I \A..
~~ '
A

4. 1-10<.1h lh,,'~ ~
5. ·Mtt ~
I'-
.f--l(~\M1t '
6. ··€;,l~•n_.e__. ~-ff\j },\j I
i.-
4
7 ..· $, ~. t-~L- .ftvt ..
~ '•.
..

8. ·""· ·-
t
,-
•· ~
..
'
9.
10.
11.
..
.,

-
' .
"' ...

I

.. ..
12.' ..
.
•' .

13.
...
14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

_I
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16. ·~: . .-~ ~' .·). ,; 1· •.
t .•: {;~·1: : ,:, ·:.,; ~ ~ rr~: i! .:~'. ' . :· ~ .. ' .....

17. -

18.
19.
20.
21.
,. ..'
22. :.
- .' ::;
23. ,,
' ...,,-,
24. " ' ';
.,
25. '

26. • j
..•
27.
28.
29.
30.
31.
'32.
33.
34.
35.
.(
'', /
--
36.
37.
38. j
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
I'
,\

.. 't

. ~
'
. ,.
..~
I
I
'
6.
\
.. '·

7. ......
'. ,

8. ·,
'
9. .. ·- d
..,:t·

10. ,.
11. i . .. '•'
f

'
'
~

Au participat ... :!::. ....... vânători şi ...... :: ...... candidaţilfa p~rmisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat Ro O<,
Nr.
:}-~lr'? - (; 7:ţ-
Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M.
crt. la vânători la gestionar predarea şi valorificarea acestuia, de
.
,:;- integritatea şi calitatea lui.
4 f'-t,'~-r Lur.. )<

'
\ \

Se
:::~~=-:.e: ~::~~ .A..5..~...Q ..k..::.~.f !:t::.............
\ Data .....
I
Regim special
. ·GESTIONAR· .

\ AVÎ=>STurris Tumu Măgurele Seria ACB nr. 218278

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB
2..2- :.......
· · ·· ........
D ata emzterzz f:..ol .t,
02 :..........

) . . M.. .· . . .. . .'r!)-e I .
Dl ......~~a:<::. .....:···(.~..............................., având calitatea de .Qcl?~··· ·····~··.,.·· ··············
·, este autorizat
\ ·
l-ia orgamzeze· .ş1· sa. . conduca /e ·
"'"toa ea co1ectiva
.·..,· vana U~·D2.··r............
· "dindata d.e ············~····· ed.L ;,.................................... , pe fion duld ""toare
e vana
. //.-: . · d . /l>e,cb._ . , . . ................................. ,
rr........ :.. ·~··'.····•···················· enuilllt ······································••.•···:···········.········,zona ....................................
tideţlil ... ~.7./b:...........................;............................, pentru recoltarea ,următorului vânat (specii, număr
de exemplare, etc.):

... :v.u}ţe.:•··?.: ..6..~c ...,....âg.~ ..?.: ..Z. .. .0.-.r;.., , o4.'h ov ~ ·· 5 G<-> c. 1 lacktvt :::: so
Numele vânătorilor şţ ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-ve rbal de către
organizator.
··
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor· fi înscrişi şi vor semna, înainte
de începerea acţiunii de
practicării vânătorii.
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelo r în timp11l

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
: •. Participă un număr de .:-.............•...... vânători şi ···:··············· candidaţi la permisul de vânătoare
Organizato r.; ... ;: .............. ;.......................... ,...... .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura · Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire pentru primirea ·
vânătorului
crt. · conform
anexei '\" 0 vânatului

'1 2 3 4' 5 6 7 8

· . ,. . .... , .. 1i '"li ( ... o ~ .,,.,_1t,
D ata vanatom ,1.,,.~:-. ;.c.-:-••-. ••<,.f..,l ••-i........ .
L
2.
3.
4.
5.

7.
. 8.
9.
10.
11.
12.,
I

'I
c- I 14.
· Tipllrit la C.N. "Imprimeria Naţionalll" S.A.
I
~1/I
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
. -~ ,' '· .I
16. ......
' . I':. , •.
,•,
!,
. ...
'1 ~
,:
•·:" 1r: ·;:
,.. .. ',
•'
17.
18.
19.
20.
\
21.
22.
~
23.
24.
25.
26. I·.

27. ·--·

28.
29.
]
30.
31.
32. :. '• \ -,. '•

33. l

34.
35. \~.,

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenu,mele candidaţilor la permisul de vânătoare l
1. ..
2.
3.
4.
5.
6.
i-,
\:

~-
..
.. ~
.. ·~
--
'
,

8.
,.
9.
,,
~
10. •·
/

11. - ••• •

.. .. .. ~

Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am~, _primit î1i gestiune şi raspund, până la
Specia Cantitatea U.M.
la gestionar" _pţedarea şi valorifiqare a acestuia, de
crt.
la vânători
I integritatea şi calitatea luf
~
\10(114
o ' '1
- ~-.I~
puc.
,,;,c_
X . . .
...
Gestiona ~ t
şi prenume e~ef...... ,........ ~...........
~Al_ / ~ y ~

.Numele
\
-~-~k'I I Semnătura
.
... .......................................... .I

Semnătu Data ............ ~.~.crz.~... 2olf.:.........................
GESTIONAR 8egim special

. AVPSTurris Turnu Măgurele Seria ACB nr. 218279,

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTivĂ
TIPB
2c:;,, ') "'/.V
D ata e1J1,z·t·erzz•· .... /J, .. f:-Y
«.:·Ll.: ........ .

. . Dl ... ./!.t'ES.<.i...lJ41i1.lf...f...:·······························:·, având c.alita1:ea de .creylf?P..,f..~.'!:-:?....:................., este autorizat
V ' • . ·, V I d V " V ' . z.
1 . di. da d . '? .. .1'1. . L.o J L
,a orgamzeze ş1 sa con uca vanatoarea co ectiva n ta e ········'.···_,.-'··~··············Z·················
V . .c. d 1d "
····················, pe .ton u e vanatoare
V

_nr. ··:·····j/ ...:..:........... :.... :... denumit ···.:.4.e.aL.:t.........;.........•..........................,
zona ... 6.:t.:: ...
E.::.Y~ .....................................,
JU e
.'72.-
. d ţul ' ········--./.f.;, . . . 1 1 . " ( . .. d . 1
..................................... ~l·············, pentru recorea urmatoru Ul vanat specn, nu.mar e exemp are, etc. :
V ) V

..·....... _..··_.11&.l.s.rfr.'•. e/_ ..=. ..2.';l.... t.~(.t,.,\~.. :;,.. J; j ~ · ::- 2. ;-f'-C!&u S-o 1/'<rcNe :.S-
' Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participatiţii"la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de

'vfu:tăto·are pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

•· Am primit auto~ Gestionar, f
· . Semnătura organizatorului,-····. Numele şi prenumele ..~.~.... !!/..'!{z:.'..
Semnătura .......

PROCES-VERBAL

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele · pentru instruire pentru primirea
crt.. vânătorului conform vânatului
anexei··

1 2 3 4 5 6 7
.2'7,Ff.
" ~ .. ........
Data vanaton1 'UJ/ I~
'I.I..~ .•••••••••••7.......•.......

/\

.'
• I
/. ,. ........ · ',
o 1 2 - 3 4 5 6 7 I
8
15. ,hi"l:'T~~UI P(:_ Âv,i1.AI' ~?:).
1
16. /Jo, ✓--~-J . . ., /7't:Oh-".
; .....,.~ ...·.\. _ . r:(".:'d:) ; ( . ''
-
17. ~r-e M'c,-;,~ Z/
.,
18. :D,,-J/le"'4S
, Ai~&A.
r; V
f
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
. . '

27.
28.
29.

•-
30.
31.
32.
33. .-------._ ~--··
34. 1·_-+ /\:· '<
I


--~~l\.
35. tr

36.
37. i'

38.
39.
40.
41.
42.

.;-
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1. . •
2.
3.
4.
5. ';

6.
7,
8.
9.
~ '-
~o. .

11:"'- "-
~ Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizat~ecoltei de vânat
•.
Nr. Dest4Iaţia (buc.) Am primit- în gestiune şi răspund, până
crt.
4
-~
1Nv 0'tt.-C •"'"-._
Cantitatea U.M.

o
la vânători la gestionar _pre.darea şi valorificarea acestuia,
integritatea şi calitatea lui.
V
~~
i eÂ=xL/\.i
-,~;\__AA
' '-
'
···---..
Fj
·~o
){.
K.
.• • Gestionar, . __"'-
~~-
\A
J+,
'l v-vv,,.,'--:
·ta.._G,J) :;__

..
. ,, X _Numele şi pr~n~···· ....¼ .....
' . ·.

· Semnătura . . . . . . . . .:. . . .
I
Semnătur '"
2-,q - 4 1 - 2,o ~ 4
Data ....................... :.................................
/
GESTIONAR Regim special . J..;en·//-~J({~#f~;
(7 (_ ~ '0- w· -,, .•î,J.,.. •-;/ ,.,.

21828W--✓.fi.';f'':·';;f1:~~;?~it~,'ll,:r-1-/
1
AVPS Turris Turnu Măgurele Seria ACB nr.

c11m· 1:gfl.i'fll ·
AUTORIZAŢIE
"

DE VANATOARE COLECTIVA
\J . \J '• '{t:~]::?<1:::f f
~?~"t/
, ·~- :::·. -~'¼~~/
.TIPB
Data emiterii ...©.S ...fl. ... Zo.l S,

. ._ · .Dl .....~t,f~···:·~/a,ces,...:..:... :................., având calitatea de ... ,:?.';;J-?.?@...rk:!....~................,este ~u~rizat
sa org~zeze ş1 sa,conduca vanatoarea colectiva dm data de J!*'//! ....?o./..7. ....................................,pe fondul devanatoare

~j:::~1t;t:~'.:--.·.·.--··----~·----------·----------------·y· ~:~;~~;;~;:'~j;;i~~~;~~~··~::i:~:·
·;··:·······>)Mi.-/ţ;:t:.~ C.O.~.f.. .t,(.
·i
-e I .
I
·): I /~
. _ Numere vânătorilor şi ale candidaţi or la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
-vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii .

Am primit a~torizaţia.
1
• •\ • . . .
-~-.- .

Semnătura organizatorului .... ..... .

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
d •

Participă un număr de ............... :...... vânători şi ................... candidaţi la permisul de vânătoare
Organizator :· ....................... ,.............................. .

Vânat împuşcat (specii; număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire ·
pep_tru primirea
crt. · vânătorului conform
vânatului
anexei
'. ' 1 2 3 4 5 6 7 8

Data vânătorii @.~.~.n .. ~lo/.................
1.
2.
·3.

5 ..
6.
7.
'8 .
. 9.
10.
11.
12.
13.
GESTIONAR . Regim special

AVF>$ Turris Turnu Măgurele Seria ACB nr. 218281

\
I.

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB
Data emiterii ...~.o . .i.~ .. 2.o..t:~

. . Dl ..~ & : .... ./.'c.Yc.J.. .... :······--'················• având calitatea de .... .,,,.aVÂ:k.~......:..•........, este autorizat
să organizeze şi să cOnducă vânătoarea colectivă din 2ta de ....'Za.JJ.~.:zo.1..7,.....:.............................. ,pe foudul de vânătoare
nr. ~·······/.O. ......................... ·denumit ••.•······'4.o_~Q. ... ~ ~«.~.4...... ...................,
zona ..................................................................... ,
, judeţul ........'772,.....,.. :·····'····································• pentrfi re<ioltar'7unnătorului vânat (spOCii, număr de exemplaie, et.c.):
......U:1-t?.k."erf.:. . ?:.b..fu..Cr.-j .../V,~e..~ ...:::-/:-J / ~ w :=- 7 1 v# .z. / ;1 ~ - / _
Numele vânăţorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul..:verbal de către organizator.
· Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi .înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
, . yânătoarepentruinstructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii .

. . . . . . ..
, Am primit a u ~ .
<'•
Semnătura organizatorului ·o
.

. PROCES-VERBAL . ~
. .~~

.. pentru instruire, participar~ _la vânătoare, recoltarea vânatului '¼~~:.~;.:-~..---· ..
• • .;. ,.
Participa un numar A}Id:\. ........
v de .......... · vana
" vton · •. cand•d
. • şi• ................... i aţi• 1a permisu
• 1..deyana
.,., vtoare
·.. .' . ., orgamzator t¼. ~-~ 'P ~~
. ' ................................ ,r " ( ) '
......... .
. ,. .

.. .
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. .. Nume.le şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului ·conform·
anexei tw~t l
"
1~\,l k \J~ ~~ vânatului

.[]I _ 1. 2
..
3 4· 5 6 7 8
~ ••i ~ , _ ~ '2-- ~
I'- • V

ata vanatoni ... ;: ...................................
2o 1t,- r,-....,

1. € VU.:f c...~·. Pa.»JL I ~ •·'
4
2: i ()N.., ~~ ~ CM,t
,, '
3.
~
•'.fvlr ~t:(_.
t' ..
.t QJ\Ai'~
4. J (l_ V\.f}. ~· . ~~ ltl- .4 #-
5. M~. K-{yt,~ A
6. ţ../•e.:v~. .,
. '.'.
. ~ ,·
7; p~~ \ Cl'vLui
8. ·-Fo(;~ .Jo-Se-. -e.t:~
9. r d. ; '\ILUk ~ful
10. . ''t'
. I t/\JJ •. ·M_J ~ l)'u, ~
11. :P1-u'~ p ~
. 1,2. \f.,'.r~.· . • ~ ~ 1.,
13. CoJYPn.·.~ ?A\j\ '"'¼+..J
,J.

14. U(() ·/,t,, P,-,'.. A-t··r·~
t\i,
-: . ,·
\ _ ,• Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
·o 1 .2 3 4 5 6 7 8
15.
- ·~ . •,. I

K''.~: :\ ·1
~
...,
'>i,',.....
!
16. ', '.~ +~,~ ;~
~-" . ' li ::
'
17.
18.
19.
20.
.. \ I
21.
22.
;
23.
I
24.
'-o

25.
26.
... ·, \
27.
28.

._
29.
30.
31.
3i. I
'.

33.·
34.
..,,,
35. .. '•

36. ,,· ,,
,;
37.
38. '
39.
'
40. ,,
'
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.

·-
'.

2.
3.
4.
5. :
H

.

6. -:.. -~ \. -"""',~-
,

\,.

7. , ='•.,
,,,

8.
,, '; '
9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candid~ţi hi'permisul !,ie vânătoare.
~

Centralizatorul re.coltei pe vânat
Nr.' Destinaţia (buc.Y Am primit în gestiune şi răspund, până ia
Specia Cantitatea U.M. 1------------t predarea. şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.

.. (]~'6\L ~
Numele ş1 prenu:rn_J .:?..~.~......................... , . ~
~

Organizator
Semnătura .. . :.... :............. :................ .

Semnătura ....... ~ ½ -- t~-- -
'"2-0 4 :.~
Data ............................................... L_ ..................... . .
GESTIONAR. Regim special

.AVPS~Jur~iş_.Ţ~r~u Măgµrel-e• , '.Seria ACB·rir~- . 218282

, . . . , , :•:. . A \J . ·. _. . , \J

: AUTORIZAŢIE· DE:VANATOARE ·COLECTIVA
: ·.: · TÎPB · . ·
:- Data: emiterit.J.i~:.;.;.Ak:-:: 1P1 -~
. Hi.He ., 1~'- () i \ · ;-_d·· ·. ·. o N a.A,1,/~
Dl ....... '._. ..... .. :................. :~ ...... u ....~.......... : ............. , având·calitatea _e .. :~.: .............., ..... '._ .... '. ...................... , este autorizat.
sa- orgamzeze
... -şi· sa- cond.uc;:~- v~natoarea m
" - · · co.1.ectiva 2.r.-i2,-"1AJ44---- · L·;·:,
· -d· d.ata ·
· · ··d·e· ·......... k>...... '. ... :.... :......_............~... ,.. P,r.fon5l
~ ulde vanatoare" -

'."· .............4:.?,;>a.--7:i:·...... ~enumi1•, .,..E };::4}&;'t:~~0.::-..·,-<. . :. ~ ., zo~ •. --:----...........::· F-~............,...............:......,
Judeţul ..... ,:...... · ....... Jd.......... ;............_
............ ~.'. ...._., .pentru re_colt~e~ ~atorulm vanat (specn, ·numar de· exemplare, etc.):
--~-~r----"=--:·~---~~---1---#~<&M..,:c.. ~Q~~ ! ·f:'<1~· _;tko i ~;:--!Wc (~-e. -l~o
. Numele vanatonlor ştale candidaţilor la permisul de yanato~~ ,~ y,or mscnţ m procesul~verbal ?e catre orgamzator.
Participanţii la vânătoare (vânători,· gonaci; -candidaţi) vor fi înscri.ştşi: vor semri~, ·înainte de începerea acţiuni1 de
vânătoare pentru ins1r1:1ctajul privind regulile de prevenire a acoidentelor-îrftimpul:practicării v~nătorii.
'!·~; -~~---·-· ~--~•._. -.~

. , ·-: · · -Amprimitautorizaţia.. .
,.j . . 1 .
Semnatura orgam~~toru m
. • . • . ..
. _....... :... _.. ·

~~
~-

.:/
PROCES-VERBAL 1;,~
. ·pentru instruire, participar~ la vânătoare, r~c~ltarea vânatului--~
'.i>articipă.unp.umăr de ... ;.... ;: ........ ,... vânători ş(.~ ... :......... ~_... candidaţi la permisul de va
. . . .
' ' . . . .~ ' . . .
· Organizator ... ;..... :..... :···:; ..... :........_.. -.... .-:; ........... .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
.Semnătura
Nr. - Numele şi prenumele· ·pentru instruire . ·
pentru primirea
crt. vânătorului .. conform ..-~' vânatului
anexei:

3 4 6 7 8

2. A A
3. A 1
4. -~ A
5. ·1
6. ~
7. -~ .. A
8. ~
9. 4 ~
10.
11.
12.
13.
14;.
,, Tipărit Ia C.N. "Imprim

,,.,-·
o 3 4 ' 6 7 8
15. A
,A .. '. ·. '.. I(:. ·.. _:·: .,
16. :\ •. -~ I•,•..,: i •i; .1 :· •. ·' ·: : •

17. I
18.
19.·
·20.
2_1.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28 .
. 29.
30. .
t----t----,-- ------t------ -+------+--- --+-----+--- --1-----+--- -------t J

1.-f-------,----l-'-----~~-+-----l-'-----+-----+---4--------1~
l-3____
32. . ..... ' ...
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. .. )
40.
41.
42.
Numele şi prenumele·_candidaţilor la permisul de vânătoare
1.

8. ..

9..
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de··vânătoare.

Gentralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune' şi răsp~d, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea aces;tuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui. · ·
~ 1---l{·~ ~ 'N.c. ~

'ii
Q;>
·~
~-'
t ~- '--.J„A„fJ -5"
htc.
he.
~
K
I
.. . . Ge~~~~ l\-e_ .- tlJ .
Numele ŞI prenumele ..... ;··;····o·······:·~····················ţ
..

4 -$<J...u2 { -~ X...
c-- ~ ~
A ¼.c I<....
Semnătura .......:·····:: ...•... .. .

Semnătur~~ ····· Data .......~.G, ..:-:::.{ .. k ..:::..'k9..ţ ..~.................
I .
I ~ \,
1 Regim special
GESTIONAR

A.VPS Turris Turnu Măgurele .,•..seria ACB nr. 218283

AUTORIZAŢIE DE V~ĂTOARE COLECTIVĂ
- , - ·: . ; fîi> B ~

, Data emiterii P.!f.:-:-::.o.<l:::: .½. ~ b ·

. ..rn . . .H../.~.·.0::

.... A.~~······························ 11 9.:::1.~.~···········
o --o~ - 20 A~--✓-
1 · -- ·d·- d d
având calitatea de ...... este a~torizat
fi duI d ,..
orgamz_eze ş1 sa con uca vanatoarea co1~a _m ata e ·····T··································;:;..:.:·········L··/·f1Pe on
V

e vanatoare
, • • V V ,.. V •

.:.!.~:..:o...lb.w.........................,
.-.........9..~······-··················· denumit zona ..... 11:-1:....
r-:.i.;~~............................ ,
a TeJe_o
+.,1 f' 1,U_ GlM - 1 .. Vd 1 A )·
Je!r~~ i .. ··········•·v••················ ... ···:··················, pentru ~ r e a urmatoru m vanat specu, numar e ex~ are, etc ..
1. ( •• V

lY. ..... ;::~:~:~~:~1~:~~~ul~vânătoJe~:c:~1c:#
P~rticipanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
~te
vânăto·ar~ pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelorîn timpul practicării vânătorii .

• · _ __

Semnătur_a organizatorului
Am primit a
......
. .
- Numele ,ş1 prenumele ....
Ge•tr~i¼_ ,c~-J'L¼ .......... ., ..

PROCES-VERBAL

Vânat împuşcat (specii, număr)
· Semnătura
Semnătura _
Nr. _Nli:hieie şi: preriumţle pentru' instruire
pentru primirea
crt. - 'vânătorului : ' ' confo~ '..--k-i "' ' LL -- - QJ ~
"""-r:-
\M'

-anexei _iuJ~ \ ~ 7~~ 'oJLq_Q__ vânatului

,r.,_ 2 3 4 5 6 T ·8
··.,.. V-· :. · ·_o 1,~-6~~ ?-OA~
D ata vanaton1 ......T.:·........................•.....
1. 1
2. 1
3. A ~
4.
5. A
6. ~
7. 4
8. 4
9. ·4
10.
' 11.
-~12. A A
13 ..
14.
Tiplirit Ia C.N. "Imprimeria Naţionalii" S.A.
\
o 1 3 4 5 6 7 ) 8
15. 11/vv\
16. '.
17.
18.
19.
20. •,

'·.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

28.
29.
30. I

l---+------------"'-------4-----i--------i--------------'-----1---------1~
t--;n_.-+--------------1------+----1------+----1----¼----+-----t~. ·\
32. t I
1
' ~
33.
\ '
34.
35. . :

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
·6 .
.. 7.
8. - ,,---
\

9,. ..
10. .,.,:
11.
. Au participat .. .-............ vânători şi ............... candidaţi la permisril d~ vânătoare.
0

Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) .. Am primit în gestiune şÎ răspru1ci, până la
Specia Cantitatea U.M . .,___ _ _ _ _ _ _.... predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
( '
integritatea şi calitatea lui.

Ge~tionar, ·
.. t1 d,U.,~
I,~..
_ . ItJ\..t.
Numele şi p r e n u
.................
mele : .................
~ :.... .
. .

I Semnătura ........... .......... .
O
O lr-O ·( - 2--o I l-i
Data .............................................. .
.J........................ .
Semnătura
GESTIONAR· Regim special

Seria ACB nr. 218284
AVPS.Turris Turnu Măgure~e

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
~. . . TIPB : _ .
o~-
· ·· ......
D ata··· emzteru 0.4-UJA
1.•.•.•.•••.•.•.•••• ..• b
. .• . -¼'M l . ·~
· Dl... ....t.'..f.~. . . .±. . :. . . . .'. . . .:................,având calitatea de .......~..~...~L .......................,este autorizat
• v d v· ,. . v g o :1J..•••..•••
1 . • v .din d . d e ..Q................ - 'vr? ~ Er•.,•• 1 .(:'.~u1 d e vana " vt
v. . •
)a orgamzeze ~sa con uca vanatoarea co ectiva ~ta •.············~·······i-;:._·~, ~on oare
ar. ...........?.t.~.......... :...... :.... denumit·...U./.~"l/V............................... :: ......,zona ...................... ::).~.~':: ...............................
:... ,
· ·d 1 · T-eJe...ov--'¼A.r„Lu ·
· · 1 - ·1 · ,. t c ·· - d 1 · t )
J1:1~. e·.ţu. ~-.u.••.··. ..-·. ···············.········._-····"..'-:...~ at~oru u.1 v.ana sp. ecn, nu.mar e. exem.pare_, e c.:
•.......•..........•......, p~ntru reco tar~~.Â
.., . ~..:::::.. ??...o..½l.k. ...,...~.:,:-:.L f-'~c.., • -. _T. . . - 2, htc , s a._ru._ -~ ~c .
· Nlimele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de.vânătoare se vonnscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii 1a vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii
de

· vânătoare pentru instructajul ~rivind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii .

Gestionar, .k
. •· . .
Semnătura
Am primit au
~atorulu i ... Numele şi prenumele .... ţ.~ .J. ...~:::.tS~ .
Semnătura .........

PROCES-VERBAL.
, .pentru instruire, _participare la vânătoare, recoltarea v~natului
·.• ·. •--~,
• • un nu.mar de ... .....
Part1c1pa v ~ ..........·vanaton
A:.l.. v· " ~
ş1 ................... can
• 1 •
didaţi- ~ permis
v • • ul .d "
e vana oare vt·

.Organizator .... fi~.:r.:~"'"'·'····&.Y_~
Vânat împuşcat (specii, număr)
·; Semnătura Semnătura
Nr. Numele şi prenumele· pentru instruire pentru primirea

~
vânătorului · · · conform .· 't
crt.
anexei l~~ -··~~ ~cdL_ vânatului

CIi . 1 . - , 2 3
..
4 5 6 7 8

Data vânătorii .. P.ţ.:-:.Q:1.::::.1:-P.A. !? ,.......,
i'. s hu.t__ ~~~ 4
2.
"J
r ,·tt~ P-~- --- ~
.1':-lu'""1~· eh~~
_.,
3..
4„ \}l~S lo,_.· M.tî· ...
~ 4
5, ~~ ,•
o ' ~",L.U..,
}W'. ·,t~· .· l'd •
-

6.. LAJ{-~ % ·~M'-~ 4
7. t-O~:. j Hi-~_ ..... 4 ' .
8. ~1.J\J~-4,(Jf · ,t:tl-f..ţ-:: -'
......-.c.--
9. r'°'··-'W
.. . ~.
!t),¼·~
10. bh~ ·,PJvv«t . . .
11. (11avitv-
l
~~- A '•
.,

·,. ..'!' ;
12. i . . ~ ..
..
13:
.,
?
14. ..
...
T1plir1t Ia C.N. "Impnmena Naţ10nalli" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
'
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
-+----~--+------f-------+----------+----------J---------t---1.:_
32.
33.
34.
-+----,------+-----+-----+----+----+----+--+---------I l
35.
36.
37.
38.
-.....,.,...------
., --+--------+--- -+----t-----+-- ----------··...... .,. . . . . . - -.....· - - -- - - - - - 1 - - . -

39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
·-
7.
8.
9.
10.
11.
Au participat ..A.L ...... vânători şi .............. candidaţi la·p~rmisul.cle vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit .în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. 1--------- -i "predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.
X
Gestionar, { t
Numele şi prenumele ..cJ:~ .........~~.~~ '
OrgaJJJiator
Semnătura ................. ............
Semnătura ...
og -o 4 -2--t? ~,
Data ......................................................................... .
I
GESTIONAR Regim speciaL_

AVl• S Tur1ris T_urnu Măgurele (Seria ACB
\--·~
nr;· _: '218285 ·

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
.TIPB
Data emiterii ..ll./JJ!.: ..'?-ri.!.r._ ..

rr-~A
Dl ..... ; •.. ..l•• C-f.ţ<1.0..··1,;. F/,,a- ,-..,'tt · · _· "d l;t·t d ,,.,_~rv·
..,i--.......... ·························: ........ , avan c~ i a ea e .... 'l<.;
~ft!e;.."' #ff,./e
..........27' · ·
... ;.....~ ..........., este autonzat
.
·sa- orgamzeze . - d - " -t· .. · 1 ti. -d·· d t d // O( 2.o I ·r-:
7 - . . ~ d 1 d e vana " -toare
şi sa con uca vana oarea co ec va m a a e ......... :.... 1.~ •••••••••• .SL ....................................... , pe 1.on u

:~vt:.t;!.....9.U.c,1..~ ............. :.........._., zona ... ~/::-..6...V..............................................,
nr...... :......":J...... ;.................... denumit ...
judeţul ... '. ... :,::/Jb.,..............................:............,....; pentru recoltarea următorului vânat/pecii, număr de exemplare, etc.):
.....:.......JU1.'s.rkf....~?.P.....+jrtf«.&.::::...ZP. / ~ u fa/,,,.~ / soe-cf =C.
Nu11_1ele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-:verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi ·şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenite a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

• . .·
. Semnăntta or~atorului
Am printlt a~::~~/
. . . . .,. . Numele pre~u
. - .
şi
Gestionar,

..
._ .f."~-
-- r.~-~ \f.~/
.;'f~w,r şi l'e.s,'-':,~
Semnatura . ······f~'l-~·:: ...~ .... ~~
;·~ ~~- ~~
Lfs.î- ~
7..•TJ . - .<li cP
. l
· · \g yn~rus _ ·
~ ~ .t:. c1NW'\1i
~
.....
d~

· ;'._~· ·rurntt Măgurele - ·
' 1
:-,_ il!~ţ\~
PROCES-VERBAL .. t%t,-
__:;.,-

pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului ··
J
- de ...................
. . - un numar
Part1cipa r . · "- . .
;.. vanaton şi ................... cand.d .1 . 1d e vanatoare
~ aţi a permisu
" -
. . Ta~?l(lK ~?A..
Organizator ....................... :...... _........................ .
r

...
.
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instru_ire pentru primirea
crt. vânătontlui
..
conform·
· anexei: ¼U~t i
f'

l~
ţM-Ml viJfe- h.u..l . vânatului
·

~

1 2 3 4 5 6 7 8

Daţa vânătorii .. //.... Qlţ ..:'lo. l.'C.............. /

1. ll~o PloP<2P .
'. ·-·'":·-.
2. !7'&°Pl.c- St' no/\Jl,,
3. ,AJ..I ~ ~
IT/ .1 ·1.I- .,. • • --
4. -j//yu Ll/i IA

5. tu;u;, r»·l.Jh ... /v,,;M

6. rf::ciJJ41Af' ·~~î-~~
7. A' ,,1o~seJ-
;z;~o/,~ ~ -(I
8. J-1-h/o. /BI: b.oţ :zi A ~
9. ·~t;fl'Jl< ~/,'u.,. "'.Al
'
,, 4- ~
10. .t/}g,1 _ ...~Iii M~1,î.,.,,, :2., :u :~

11. ISl::;/,,,,,u, ... ! ~. i . -2,. . ~-
,, 3•.\. ţ._ - ''

!

l2: 1o~r.,71/2 •) ~l l.11- ~-- '''
ţf '

.,

13. ·\(~~1~·, ţy:/~)tv
.·14:'. (s' -,bi', . · 1~ lf;c:,
st>·0-r~\J L '-' -
.·v;
4 ~
,,., I ,J .-
.
lf. ~
~ .4
' ..
:J{
', ., - Ti părit la C.N. "Imprimeria Na ională" s:A.
o 1 , 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.
A;I~ A~
fu~--~ ,~61,, ,✓c:J;,L{
_ - .,,,l;ţ z
A
"'1 ~- Q..,·_: . .; ;.;
~i ~
.. 'i:'.
·•
~
. \'

17. /2--;J~f
/J.
--
1--
/; M Hl ,J2j I. //",, • ~ 0 i
18. -- \ -~- ~ ......
19. ~
20.
21.
22.
23.
24:
25.
26.
27.
28.
29.

·•-
30. I

31.
32.
33.
34. ..,.,

35.
36.
37.
38.
39.
40.

\
41.
I
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
\1.
'2,\_
3. \
4.
5.
\

\
\
-~ I

6. \
7. \ I
8. \ \ 1
9. '\
\

10. \
11. \ \
·.

Aµ participat ............... vânători şi ······_:······· candid~ţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vân~(
Nr. \
Specia
crt.

K

Or~izator . ' \
Semnătu
I

GESTIONAR Regim special

AVPS.Turri~ T_urnu Măgurele :Seria ACB nr. 218286

.AUTORIZAŢIE
. DE.VÂNĂTOARE
7B COLECTIVĂ
.
Data' emiterii .:.. G...--:-:-.tP..f ~ .. ?::?. 4 b
·. GkG -· t\ r:Jc . ~ . '~
, Dl ;..... : .......... 0:'~: ........_........ Y.~....................;
având calitatea de .... f.?.~.~······················ .. ·······, este autorizat
.., . . .., .d .., ,.. "t . I t· .., di. d d A~ - O<( - 2-o !f/
s_a org.amzeze ş1 sa con u.·ca vana oarea co ec 1va . n ata e ............................................................. .fi dul. d e vanatoare
_. ....... .,,, pe.ion ,.. ..,
~ ......... :....:........... denumit .......~fl..~.~...........,........ '. .........,zona .... fil".....j.:N.-.~ ...........................,
nr...........
- ·- ~, -,q- ~,-e 7') ·,'l{)::,U\ A~ ·
. ju1e.ţri.I..·:. : . .:............. ~............. )!X.~. ':.....
· · · , -
-. ~·~·~·;· .. ··, pentru recoltarea urm~to~w~ vânat ({ ecii, n.um.ăr de exemplare, etc.):
... l . ~... ::::-.. ft:-..~.&.: .... t ..'-+:.:.:~.:.:.~.. ~."'2- &,;te,. - 1. V ~ - ~C.. i l ccc,j/_- ( "1,C-
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul:..verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare· (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi· înscrişi· şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
_vânătoare penttuinstructajulprivindregulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

.• _ . . Am. ~rimit aut · Gestionar, .(
. . M ~ / t,'(_- ~-~~
S-~~ătura organizator · .Numele ş1 prenumele ........

PROCES-VERBAL
,. _ i=--•.> -. .. ___., _'"' . .,;p.ent:r:uJnstruire, p.articipare la vânătoare, recoltarea vânatului
· Participă un număr de .. ;...... ;; ........... vânători şi ........... :....... candidaţi la permisul de vânătoare
·Organizator ................... :.................. ;............... .
.

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele·, · pentru instruire ..
. vânătorului . pentru primirea
crt. conform
vânatului
anexei
.
1. 3
~
2 4 5 6 7 8

Data vânătorii ........................................
1. r ·"1 .r L--
l
'
j

2. Al LG t::). -<?<-~ ~eJ IJ CQ\_, [_ \/¼)A K.' ~
~
3. .( \ \ I • o .I h~ '
J ,' V\...(f '-· l V.g.J rVv
4. _l
-- · - - -- -- -
·-.
..: - ~

- - ------ ---
5~ .
. . .I
6. ,,,..
7.
8. "

9. ·'

10.·
11. ..
'
12.
13.
14.
T1păr1t la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
GESTIONAR Regim special

AVPS Turris Turnu ·Măgurele Seria ACB nr. 218287

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. ..TIP B 2.P/. ,-
Data emitem ..lr.::I?.!. ...........J.

· . Dl ...... .J:f/S.?.!.., ... /J.t;;!M..(ţgJ. ..:.....................,având calitateade....C C ~ u . ~ ~ ~..., este autorizat
saworganizeze
. .· ş1·.. sawconduca
I wvanatoarea
· ;.. w -co lectiva
. w-d.m data de ......... nJ.
/ fJ .:u.. ··"····!-:-O•f.<J
? _ Ir-/ · · .c d l d ,.. wt
... :..............................._... , pe l.On u e vana oare

'."· ······:·:L/... ....................... denumiL_~········:············_-····················~·, zo°": .~1.c~fa/✓•!.,,-~c[.L.&- ...... '.
Judeţul ........ ,rJ:a.,..........................:......................,
pentru recoltarea urmat9rulm vanat (specn, ntlfuăr. de exemplare, etc.);
.............. JM:l.~Jrk.l.:-:....:2.. J..a.. 1... /..tyv.e.e ... S.:..Î~c¾~ ţtJJ voţG ~.1 . · ·
Numele "âtiătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
P~cipanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instru.ctajul privind regulile de prevenire a accidentelorîn timpul practicării vânătorii. ·

Amprimit autorizaţia. .
0

• • .• Gestionar,
Semnătura organizatorului
. ·. · . r?~ ~~
Numele ş1 prenumele .. ~ ........~ ........... :...'.(!~.
['4,Af

Vânat împuşcat (specii, număr).
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
pentru primirea

~
crt. vânătorului · conform
anexei· ~ vânatului

1 2 3 4 5 6 7 8

Data vânătorii .. ,P·::rf?.1.s._.~.l.S::........... .
A ?,
4 ~-
2..J,

-~ 2J
·Â A

4 4
~
1 ?..J
4 1.]
 :[;,.

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15. '. ,, .,.
',., ,_ . ·,
16. '. :· ·~. r~): :t \~ . i'·,;: ,'
4
·r:· :

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
'-.
24.
25.
26.
27.
28.
-".
29.

.-
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
.,
40. .. o

41.
42:
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare

.__
1. .,
2.
3.
4.
5. .. ·-1·
.
'"-~,
6 .. -
...
7.
..
8. ~

,·.
9. .,.
"
10. '
11.
.'
"
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la pemtlsul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. -·. Destinaţia (buc.) Am. primit în gestiune şi răspund, până la
Specia
· crt. ' Cantitatea U.M. la vânători la gestionar .- predarea şi valorificar~a acestuia, de
iµ.tegritatea şi calitatea lui.

.I 11
Data ...... :J..~-04-t,,01{ ~
T..._.................................................... .
.GESTIO~AR . l
AVPS Turris Turnu Măgurele .,_ :~eria AGB nr. · 21 8288 · I

AUTORIZAŢIE D~ VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. . ·- TIPB .
Data emiterii J?-1..&::-:-:r?.f:-:.. ?1?.1J
~Y.&. . ~•.~. . . . . . . . . . . . . , 9-.::!j.~'.~...........,
. · . Dl ........
.Saorgamzeze
- . . Şl. sa- con ·. dUCa- vanatoarea
. " - . CJ . ll~
având calitatea de .......
. . . . dindata de .........
-2., r····· o t1 -'2-0 4~
4,- - .................................................
denumit ... ~ ................... 9.:.1.~ ...... :... .".......... ,zona ......
9-............................·
nr....... :... g-...... k
w este autorizat
. "'. ... ~ dU1de vanatoare
" -
......................................,
· ·TR-i·€.f'ly<\AÂ_(}J\)..__
·JU'deţu·1· .··_···~:··[:·····v..'. .... ...................... ,............... ,
· pentru
· 1
recotarea . - ru1m· vanat
urmato "· (snecn, .. numar~ e exemp1are,. etc.) :.
. . .~>r.:-.~; . .: :-. . 4~1. ~......f. ... .C:~.- 4o ~c.- -1 ~ - _ - i c
1 -2 ~e k ,JcLCtt-
" Numele vâriătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator. '2.- ~~~
<I?articipanţii Ia· vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor. fi înscriş! şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

Am primit autorizaţia. . .

S&turaorga

PROCES-VERBAL
l.r'

Organizator ...... ;........................................ :...... .

Vân_at împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului conform:
anexei: \~\ vânatului

J 2 3 4 5 6 7 8

1. l -~ '
-0
2. 2, ~ 0
3. ~
4.
5.
---- ~
A
A.

6. A 2-
7. A 2--,·
8. ~
9. \ .

10. ~ :J
11. 1.
12.
13.
14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

L
~J ~-~- ;~---·//
, ..

<\\
,,
o 4 5 6 7 8
15.
'16.
17.
18.
19.
20.
·.·21.
22.·
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
--t-,-.--------+--------,---+---------t------+--------+-----+------t---=
33.
34.
35 .
. 36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
-+------+------+-----+--l--t-----1---+-------=I•~
4.
5.
6„
7 ..
8.
9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candi4aţi la permisul de Vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
"

Nr. Destinaţia (buc.) , Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. · predarea _şi valoŢificarea ·acestuia, de
crt. .. . •· la vânători la gestionăr
integritatea şi calitatea.lui.
~ ·M~D.L AO 'ntt.. )(...
2, (·e,{2>""\ÂILL. {O kt. J><- . G~stionar, _ {/
~ ~ 1-,,0 4itc. 'X:. . I . I Jvf~ . v\re.- l\,l-
Nume" e ş1 p r e D 1 1 ! ' 1 e ~ - - ~

Semnatura ......... ...... .

Se Data .. ~.lq:: ..-;;:-:0..A, .... =. '?.::.9. ..J..L............ .
.. ---=:-~ t..=~ ·: l ~
- . ' 1:-::=- .

\GEST IONAR · Regim special

\. AVPS Turris Tumu ~ăgurele Seria ACB nr. ·218289

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. TIPB -
tL 't-...........
· ·· ...........
Data emzterzz --WAS ·
o 4 - ......
''>-,\Ar..;-

( 0 ~ lt/4A)
. ·
\ .
' • . J-1 lh. O ,. /{,~ . . " - •·
. _,Dl .......... '. ....~~~ .............................................. , avand calitatea de ...........
:.;.:·{ ................................... , este autonza t
· ·,~
.....~.··..· ·....... e fo.·dul de vânătoare
1ă. organize.'.?e.şi să conducă vânătoarea colectivă din data de ..... ?!..ft......Î:·1.::-...?:!?..{~~
I'J.- . ' . . .. ~, l A ,., 11 t1..A \1 ~ ......................................... ,
r. ..............."':7. ....... i·•·: ............. denUllllt ........ /..x~.;'-1 ..\.l~:':'........... :. ............. ..........,zona ..........................
I, .

ideţul ,'.·::::p.;.J,.u.:- ~Q.r.i~. · . . G_ .;,. /
---.•••••
't-0::
I ~ I

.'!\JJ.. ~ ... ::::...1.Q.: ...... Y.:... f·····-/--r.; ..::r.::.~',.--- - X)
pe-n.tru recolta ~ următorplui vânat (specii,.număr ~~e;}:~pla re, etc.):
c... f I ~ - .\fd,<.L I v ~ -if,ve_ /•c.2._ ~
_

N~ele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisu l de vânătoare se vor înscrie în procesul
-verbal de către organizator. z Cuc
înscrişi şi vor senina, înainte de începere a acţiunii de
Parti,cip·anţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi
practicării vânătorii.
inătoare pentru mstructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul

·. .tt .-~ primit ~uto
. Semnatiîra orgamzatorulm .......

[-.

( ______
'
______ __________________ ____
.._;__.....,; ._ .;...._

·. Semnătura
Vânat împuşcat (specii, număr)
-,--

Semnătura
___,

Nr. Numele şi prenumele · pentru instruire pentru primirea
vânătorului ·ccmfoill?- vânatului . ii::~
1

crt.
anexei;
2 3 4· 5 6 7 8 ,·
~~ 1· ' ..

Da~a vânătorii .. &.'t~~ ..1.. :::.~..1.(.. ,
::>
.~ .{_/
0
4 ~
.. ~
~· ~ ~·
-0
.. -

'2 ~·
1 '<.;
2-,
;
. .I
.

1

.,
\• Tipărit la C.N. "lmpr)faeria Na ională" S.A.
--.,.0, V•

)(·
"

1 2 3 4 5 6 7 8
,: 15. Kil ..\l ~
-- - .-D
~v~ - ~ ~
16. ...': :
·; .. [•'
,, 1.: ;.
h':

. ..
:
;!'
'#

ol
~ ',

!

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. I

25.
26.
27.
28.
29.
30.

·•
31.
32.
33.
34.
•:~ f2
35.
36.
..t.:~ . ft~
37.
38. .1

39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.

._
,.

2.
3.
4. '··

5.
6.
'
7 .. -
'.
,8.: t
.. \ '
;
I
9. .... '
~~

10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat ~

Nr. Destinaţia (buc.) Am priniif în gestiune şi răspund, până la
Specia Canţitatea U.M.
crt. predarea şi valodfic area acestuia, de
a.- " la vânători la gestionar
~ t-U~ integritatea şi calitatea lui.
?J 9-i(c ~

~ ~
J..P .L....e .l y
.,. V- - - fr ~ ;,o;:...

ftre ;__ ~
- 2-o ~- ~ - Ge~Hnai; .
şi prenumele ··
.,
Numele ·?.¼ ,
Semnătur; ........ ;..-..... ····
~ ,--
Data ...... :'0.:t.~..<:?..1..=: ..~..... J ................ :-. -~
'
Sem
GESTIONAR Regim special

AVPS Turris Turnu Măgurele
Seria ACB nr. 218290

I.
I AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
I
· Til!B .
Data emiterii .. QI..-:-::..9_ ~ .-:!O 1tS-
I

. . ;,H~· tvG~ . . . . . .]·.· ,~ . . .
Dl .................. ~ ........ ·................. :................................. ; având calitatea de ... :... ~ 9. ...... . .........................,
este autorizat
. . .· . - d - ~ - . .1 .f J di d d cJ ' .:}-- -O 2.. - 2-0 1 :5 . d 1 S-: . .
·sa orgamzeze ~1Ja con . uca vanatoarea ~o e.c.pva I n„ ata e ............................ ,.......................••··· ......._. ..... , PR rona~ de vana
- ~ - to are.

-~~~~·~~~~
~ f.Y...........~ .
............ ~ -;d't .............................J............. I. )
~ · · Numele vânătorilor şi ale candidaţilor lapermisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii Ia· vânătoare ('vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
·vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii. .
. .

Am primit aufori~aţi~ . :
.• ătura organizatorului ....

PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
.. artic1pa
P · · .- un numar A~ .
- d e ·················:···· ~ - : ş1· ........... .,....... cand.1daţ·1 1a perrm. de vana
. vanaton ~ -toare su1·

. Organizator .........~..~ ; ; ...... t1t:~.
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr.· Numele şi prenumele pentru instruire .. pentru primirea
~
crt. · ··vân~torului conform
., .. anexei Iv{,'~ ~ k , ~~ ~I· .
vânatului

o 1 2 3 4 5 6 7 8
. .,ânătorii .0..7.:'9..?:::.?.<?...~.~...
1. l)'\·-1-v- +:t~ b
2. µl·.~ · t~·\ru,...A -~
3'. t
. - \A.vVJ. ·~ ./rv[~~ 4 ..
4 .. Xil~
~. u~-vJ- 4- Â ..
5: Mr'~--i, ~0-MJ~--
6. l=c~,-~ ~UAMJ:ţ
:
7. loJ11(__~ 1-tv1A-
8. T<{:vCAM- . ~~.,~

9. 14\A;,t·~ '. ,..,,t~·~k 5" . .

10. V·{.~~ ;~~~ \
.2..J
.. lf
11. "I-to~ --1-~- 1 ..
12. f\.fNt.e_;,; ·.· Jthtl.w-t . .
·zY
13. ou~·~ it.,. ..u'
. UY~
. ,...-
.........__
14. -....;..

Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
: ,- •• > ,· ~ > • ~· \.

16. .:~ , ' . ' ~ 1·,, •~;: 'l '' ·. '·,,; ,, ' 1 •:·~:: ;· ~ ,'·.
t,
.. '
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26..
I
27.
28.
29.
30.

•-
31.
32.
33.
34.
35.
36. ;,

37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul.de vânătoare
1.

-.-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am . primit în gestiune· şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. ·•'O. la vânători I~ gestionar
integritatea şi calitatea lui.
A fvl('~,-J--;- 2,0 fur, X-
2, ~k.J'h. ~y.
.
4 (,,,,,,,., K,
•. · · G~stionar, { k
şi prenumele ~
I

·Numele

a. Semnătura ................. .......... .

~ o -o '2-- - ?4J 1l
Data ......................................................................... .
rGESTioNAR
J I . .· ·. . . .• .
Regim special

\ AVF>SŢurris Turnu Măgurele A wSeriaACBnr. 218291w

1
AUTORIZAŢIE DE VANATOARE COLECTIVA

\ Data emiter/f l.-:}?-::::..?t;?. !.b
I . ~
_H ~ K..i~ · " · . V'-e.}~H'L, · ·
Dl .......... :............................................. ,..................... ,_avand calitatea de ........ :.:,:.,-.. ••····· ................................. , este autonzat
.~ conduca~ vana { 'J -O " ~
sa~ orgamzeze
. . şi. sa " "toarea co1ect·iva .~ dindata d·. e ~~........... '"J....>- ?,o /J
'. ....................... '. ............ ~ . pe .tOn
.c: d 1d
u evanatoare
'-.·······.:·· ... :ft. ........................ denumit ....... L.~~....~::!:-:/" . ~~....:. ,zona ....~~························4,0,:~........... ,
~ ( .. ~ d 1 )
t'~a :~lFu'.:r~~ll,In~ex~i!'.'.1c. _:
1. "
,.id~::;::i.:P:::~::;::::~:}i.~
.. 1.. . t ""-eJet;J"'f"'-r/4Ulv'vL . 1

N~e!e v~ătoril~r :i ale can~i~aţil~rla pe~sul d~ vâ~ătoare s~vor~~c~e în procesul-~er~al de c:tre organizat~r. ..
\ Participanţn la vanatoare (vanaton, gonaci, candidaţi) vor fi mscnşi şi vor semna, mamte de· mceperea acţmnn de
.vânătofil'~ pentru instructajul privind :regulile de prevenire a ac~identelor în timpul practicării vânătorii;

Am primit au
(L1:_ _ H,
s.ătura organizatorului •..
. Ge~~
·· Numele şi prenumele ........ -. ......................................~

PROCES-VERBAL

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
. _Semnătura
Ni:. .•··· --.;~tiltlele şi prenumele pentru instruire pentru primirea
.· crt... ;:/· , . vânătorului' confoi;m vânatului
.- :/:1\\;<;l..,. anexei

:~:1·12.·· · J~~O?-~IJ.
. vanatoni ....................................... .
2 3 4 5 6 ·7

o
8

- 1) - • ,.__;,_· J l,
5.. to ~v Jt r Y ~ '
A

't

A

·~
.·1 Tiplirit la C.N. "Imprimeria Naţionalli" S.A.

r
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15. ft:ctve~ f c~fi Lt-
16. ~t~-D~ r+&-J·~(_ • 2.i ., ; .;'}
....
'r:-..••
. , t I .. -
17. I \ \

18.
19.
20.
i
21.
22.
23.
24.
25.
26. ,
27. /
28.
29. !
l
30.
31.
32.
·33_
C
34.
35.
36.
37.
38.
39.
- . - ----- . - .. -

40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6. ..
;
·•-
7.
8.
9.
10.
11.
Au participat ....... :....... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătdâre.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit îri. g·estiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. predarea şi. :,v~for.ificar~a ..acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui. -
;f rr,~ .to 4-uc X

~
~

~
~~
V ~"-L
J\~
.f
'Îuc
in<..c
X
~
Numele
GeH~ {Ce_-
şi prenumele ..~ ¾
lr a..J::.,c!..2 -- ~ 4-u..c )<.

. ,_
Semnătura ........... ."... ......

Semn
"
~

I{~ ·-02..-2-o/J
Data ..........................................................................
.GESTIONAR Regim special

Avţ>s Turris Ţurnu Măigurele Seria ACB nr.

· AUTORIZAŢIE pE VÂNĂTOARE 'COLECTIVĂ
. TIPB --
Data emiterii „A.~.-:-::..C?..~..--::... ~ U
~ ·.
b! ...........•..~ ..~..... :...
• ~~ ~1 ~~
!:...............'..................,a\'.filld calitatea de ........?..::.:'!.~.........................., este autorizat
d . j~02.,-'?0 I.C ··7
w . . w · d. w ,. w ·
sa orgamt;ze. Şl sa con uca vanatoar~a
. l . wdind
CT~~l atM~-·~~ . . ._.: . . . . . . . .fik ......o'l d„ d· ,. w
~ ~~~er~
~i.u
c. 1

\~d·.. ~:1··········7:ve.1;:;;~urrut ·······:··········.. ·················-i-··l 0
............ '. •• ~., zonl ~ ....~ .......(................. :··... ~···d.................l......... :....).: ~
~~~\#if.::::::::iii.::~::~:::::~;:~:r~tru~~ 7~ ~ l;"'~~u,~~ ~Z:t:~etc. .
· · Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la p~rmisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
. Participanţii la vânătoare '(vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor· semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.
' i

Am primit autorizaţia.

sAtura organizatorului .......... .

Vânat împuşcat (specii, număr) .. ...
.. Semnătura
Nr. Numele şi prenumele Semnătura
pentru instruire
pentru primirea
~ ~u}_
crt. vânătorului
-wrtţ -/-M-lbU.
conform
anexei vânatului
'
O . 1 · 2 3 4 ·5 6 7 8
~vanaton1
,. w Ar-- o L-LA? zr „
........................................
: . .
1

, " _t::\
;-

1. Sffa~ 1J I 'C,wt-f't- 2_;
2. '·
J>t( L
' ~ :POvuR_ ~
6
3. M 0,._"t}J~ li\:i o,,. u.L .·. ·.·· . . . · .. ·. b
4. G-, ~- vţ<::L. lll-~-u_ ~ ·.

5. t-(QAfi,.-· lrf.-s·~ ?).
~~
6. . ('
~- ./j-LU.~ ~ -
7. fl."}et,~ t4.J;~ '3
8. k1w~.-Hct.vvt
' tJ . .. •
~ :l,
9. V{(JwL~ .c..flau_~ 2-,;
10 .. B(Â;~du.> ~14.J~ ~
11.··. So--po~ Hr--; ({_ 4- ::, ·~
<"
. ' '
12.
. ,.
'.,

i
I

•·

13.
1
14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

.l
I
,_-

o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.- "
:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
·25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
---1-------+-----+--------+-----+---t--? --+-------+-----=
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
--1------+----+---~--+---+--+-----+-~--
4.
5.
6.
7.
8.
9.
"' -~
'\
10.
~.
~ Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul &tvânătoare .

.---C_en,-tr_~_h_to~ru_l_r_ec_o_It_ei_d_e_v_ân_a_t_-,......----.-----.------------.-""-s
N ~~ .... ,,... Destinaţia (buc.) Am priinit"în gestiune şi răspund, până la
c~~ .~ia Cantitatea U.M. la vânători la gestionar _- preda!ea ş~ v~lorific.area acestuia, de
 fv<.-, ~~ 1L O L, r X mtegntatea ş1 cahţatea lui.
~ hv's-Ovt,L ""' 1,-- ~" X..

Numele şi prenum;ţ
GeH°:~ ft-e_ -lt,)~ ············

Semnătura ......... ............... .

Semn - Ao-02.-'2-otfS- .-
Data .......................................................................... .
(
.GESTIONAR. Regim special

Seria ACB nr.
•. AVPS Turr~s Turnu Măgurele

AUTORIZAŢIE DE ·VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
· TIPB .
Data emiterii ..( ţt:::Q .~. ::-. ~ f-f'
Dl ..... J:J~....~~...........:................, având calitatea de .: ....
'· :.- Q..w:.::::
4 ':T:......
" -1oarea co1ecti.va- d.m ·~d at a d e ........
- ·conduca- vana
.9.,.~:~. . . . . . .,
vQ r-rl...--•••••••••••••••••••••._. •••• , pe 1.on
...........
e~te autorizat
,.. -1oare
.c. dul d e vana
·
sa-· orgamzeze ş1· sa
"l

/J..1. ..................... denuniit ..... '. ..: . ~..~~......... :.............. :; ........., zona ·········g.······:nY.-;~~-....................... ,
.nr.............
judeţu~.· .......... 1.-e):e.. D.l".':tl¼l. ...............:......., pentru recoltarea ~t?'lJ1f Vânat (specii, număr de exemplare, etc,):
.. JlbL.t.M.... :::.. ,5.Q........k .. .,-. ...~9'1.....- 2.- 4-.tc.. 1 • -~1--e. -<-- bi..(_ c 1 ~ - ,o ~c-
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor 1~ permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
acţhprii de
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea

vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

. Am primit a u t o· r. i ~ a
~-:~~

• tura organiziitorului .... ..

' I.
I
I '. PROCES -VERBA L
• I
·, I
.~ I
)· I
1
I
I
Semnătura Vânat împuşcat (specii, număr)
I Semnătura
I Nr. . .. Numele şi prenumele pentru iJ:+struire · · pentru primirea
.I
I
I
crt; • vânătorului ·
c:"!i: ,W'~ +,+w. ~c:J. ~>(_
vânatului

.· I O:' 1 2 3 4 5 ' 6 7 8
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
5.
J I
/ I 6.
. I
i I 7.
ll 8.
[ I 9.
\I
I I 10.
I
11.
l
I 12.
I
I 13.
I
I
14. 4 la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
Tipărit
I
ţ
!i '
o 3 4 5 6 7 8
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
\
7.
"··
\8.
'\
9.\
· 10. \ \
11. \
Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.

Nr. Destinaţia (buc.). Am primit în gestiune şi răspund, până la
crt. Cantitatea U.M. - - - - - - - - - - 1 predarea şi valorificarea· acestuia, de
la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.
~c...·. Gestionar, f .
t---t--------\-\~\,-·. - - - + - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 ~ - - - - - 1 . Nume~e şi prenum ~~: .
,___ _,___ _ _ _ _ _ _O_~\-.-L..---.....J...---1.._ _ _--L_ _ _- . 1 . Sem.natura ..... :............... .... .

Semnăt 1..!t..~.9..?:::.:: ..~J~.:...............:.....
Data ...... I
\
" ../_
Regim special

Seria ACB nr. 218294
AVP~ Turris Turnu Măgurele

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. . TI B . .
·· -o ,:r
'½A ~.
D ata ·emz·teru ....1:t::.................... --.\
2--

.
-~
Dl .· •. • M~ . l'·lrn:Jt-1<-_
. .. ...:··~·······d·· .. ··:···:· ..~·'.·············l···· .._-··~··d··_-···d.......d...... ,
.
/ ~
d
-~attea
d. r ~
~·,·rJ ............ .. ...
u.A,IJ- ~
~
.
~ ul.,edste ~ut~nzat
.

sa orgamzeze ş1 sa con uca vanatoarea co ectiva 1Dt ata e .. :t .......................... ................ + ..~·· .. ···•···, p .tO e vanatoare

'."'· . . . . . . . . .H~f··:. . . dehumit ........k~··············:·················~·• zon~ ····~····t::c.:'::·.:·_-·~·········· .......................,

~~~~:.~.:::;;:::::::q::::~z:::>::;:::::::'.. ~entrurecoltare a .nrmatorulm vanat (specn, numar de exemplare, etc.):

Numele vânătorilorşi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se. vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
'

Participanţii la vânătoare (vâ:q.ători, gonaci, candidaţi) vor fi. înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii .de

.
.l ..
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

Selllllătora orgacizatorulni.
Am primit au
· · Numele şi prenume
Ges!!ona4-
~'\
fi!
V, r
......................... M........... ~.1 _Q
I
I
I
I
I
I PROCES-VERBAL
I
I
I
I
I
I
·1
I Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura Semnătura
I
~~~ -
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire pentru primirea
I ·.

crt. vânătorului conf6rm :-, .
vânatului
I
I anexei
I 3 4 5 6 7 8
I ~ · .. 1 . . . 2
I ,.-·· .. •,ff-0&
Data vanaton1 ~~/J
._.. ~ ....... ~ ............................. _.,....,....
I
I.
I
1: -G4-u.AL ~wJ.._ 4
I 2. G-lzt~t) rdXi.~I\ -~
I
I 3. T1,v\.cu..... IMDvd~ Ut 4
I
I
4. .f6Vf M,... .,11>el'au_ (
I 5. ..p rt's. j)~ ·~ <:

•1J _p- ~- +=e.
• ~-

I 6. A A·
I 7. VtlielAA- -~~ ~
I
I 8. M1}~ AAA\.Atl (·
I
I 9. · /(AM_(Nv t~ Q.tvtt
I
I
10. H tJJ\JvLu-__ M.t~_ }

I 11. 't -~

I ..
12. '
I ,·':•'
..
I 13.
I 'l \
\I 14.
\I Tipărit Ia C.N. "Impnmena Naţ1onnlă" S.A.
. \
\
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
,.. ....:
16. ,:~ ,,·;.•:f :· r,,~ ~: - •'._ ;J
.•
.•....
,.
·,'
'•
17.
18.
19.
20.
21.
22. . ~
~

23·.
24. '
'.
25.
26. ,:,

27.
28.
/ 29.
30.
31.
32.'
33.
34. -
•-
35.
36.
37.
j
38.
39. .J,,;

40. f \
' '
41.
42.
Numele şi prenumele cap.didaţilor la permisul de vânătoare
·.
1.


2.
3.
4. ,..;

5. I
I
l :
6. .. ~

"
'
7. . '
' -~~
.'
.
'

':'
. 'f'i

8. ţ
~

::.· 1
\( . .. t":-,

9. '
10.
r~
11.
-~ J
Au participat ............... ·vânători şi .... _.......... candidaJi la permisul de vânătoare.
!
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit .în gestiune şi răspund, până la
'1
Specia Cantitatea U.M.
crt.
la vânători Ia· gestionar predarea " şi valorificarea ; acestuia, de
...
" integritatea şi calitatea lui.
~

A MA,~-J-:- q ~e.. j<_

Numele
. şi prenumele
Gece,_~J/ ~~
r~···':ţ.·········~ ,(
Semnătura··············· ·······
Data .... .J:.~.-::::.9..?.:.::..!.2._J....................... . j
GESTIONAR Regim special
: .'

218295
, \',

AV.PS Turris Tur~u _ Măgur~le SeriaACB nr.

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. . , .TIPB ·.
.· .Data.emzterzz Jlţ-,...o~-~J'j
.· · .. ........................... .
. '. , . . , ' _g.,..
·-: ." -- , ' ~½
Dl .:..... L_~~~······~'.0.-,,............... ;având calitatea de ......... ~..~ ......................... , este autorizat
/1- ~O!,/·~ 20 I ..\ /
sa org.amzeze ş.1sa.co.n du.ca" vanatoarea
V • " •
.co1e.c~t1va
•· · -- dindata de .........
V / :-r.-:.·r···
V
..... ............,pe,, .c.rqnam
............ :..........~·:···R·iJ d 1dae. vanatoare
" V

g. ,··•· J '.·
.....O... / . ~ ..............., zona ............ ·..............
.nr.........................._; ....... ,....... denurmt ... '. .. ·········t····
.·.. 11
. ~.
,.J.;;,~ ....._
...........................,
·
!
·JU deţul . ~
· il--· -r · · · recotarea
..................................................... , pentru 1 · · urm.atom1m·· vanat " cspecn,.. numar
· ~de exemp1are, etc.) :
V r~:-..
.. ·... I\AJ\). ................ - ... 4-: ..kc.--- ......· .......:.......... . .
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi ·vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

:. . Am primit aut Gestionar, . \J\
Şeillll,ăţuia org;artlzatorului şi prenumele .S:½..~.\t............'.~
1
, Numele

. PROCES-VERBAL
C pentru instruire, participare ,Ia vânătoare, recoltarea vânatului.
Participă un număr de ........ G. .......... vânători şi ................... candidaţi la permisul de vânătoa:tie
-. " . ~\,t I
· .· · Organi~ator .. :.. l.~~~ ............. ;....... ..
Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr.· Numele şi prenumele pentru ~struire
crt, vânătorului · conform
anexei
'JLb-~ - pentru primirea
vânatului

.~;· .· 1 2 3 4 5 6 7 8
<
l
I
·~
nata vanaton1
1.
2.
,~~I\
Aft.-vk ::: .............
....................
V

Ţth..,~~-
1-:.Q f
•• .

-~~~\t
·kvL
-1
~
I
I
I
3. ~Y'-~k -~ A
I 4. T\J..AC-4. M~~ !Mir
I
~
' ' \
5. rl {Jv\Jr/uJ
I
I
I
6. M {JJ\A):.j_ ~'Yv..L ~
I I 7.
I 8.
I
I 9.
I '

10. .;

,· .
''

\.-,I·.·
\_
11. .,

J2.
I 13.
l

. ..,:,·;
\
,

14.
Twănt Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15. .. ·1 .i"~ .·.. •.
,.,,,
16.
···;·
•.. ,'&, ...
~, :r .-~~~ -.·- ;.-~ : ·;\,tJ ..,.,
1 /:-::- -~; "·; . i• u ;),,

'
17.
18.
19.
20.
21. '

22.
23.
24.
.
25.
26.
27.
28.
29.

•-
30.
31.
32. \ . ~

..
33. t

34.
35.
I
36. \

37. C

:
38.
39. ~

'A

40. t•

41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
.. ...,


2.
3.
4.
5. ,. "
1• -- ,~ ' ~
;

~

6. •} ~-

7. ..
8. .. .. o

9. ··. ,..
-
..

'
10.
11. '

Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Am primit în gestiune şi răspund, până la

Nr. Destinaţia (buc.)
Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
. .
integritatea şi calitatea lui .
i fltf-lTAo.V-: t+ h-ttt:.. K.
Gestionar,

Numele şi prenum ~

Organizator
Semnătura ................ .
Sem Data .. ..J.. Ji.-:::.(i.k.::: ..?~?.E~.................. .
GESTIONAR Regim special

AVPŞ Turris Turnu Măgurele - Seria ACB nr. ·- 218296

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE. COLECTIVĂ
. , .TIPB · .
A T.
D ata· emz·terzz·· ...... L~oz_ - '"2-0
......... ~ ......... . lÎ

. . Dl.... ......
- · · · ·• · ... - . d - " '"'
~~~····· C~ .
· 1· .. '"'d. d
. . . . . .
d
. . ,având
/( .S-
_:alitatea
O 2.- -
de .·~·····Q.a···
-uJ f ~ . ttd ,. -
... !Y.0.l~...........,este autorizat
saorgamzezeş1sa.con ucavanatoareaco efva m ~······················ ·········':\··: ················:·····,Pe. on u evanatoare
nr.. ··•.-.•··.·····.·1··~····.~.....;u••n····· denumit·········!···~···· ···························--·· ······, zona ....... M ......~ .....................!.........,
· · d ···1 T ~-vvLM)._ . 1 · - · 1 · ,., - t ·c - -.. - d 1 )·
'.:. ~~~~::::::::::::~:~:::::::::::;::::::::.~en recotarea unnatom m vana specn, numar eexemp are, etc..
l tru.·

· Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de

vânătoare p.eb.tru ~structajul privind regulile de prevenite a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

• • . .. . Am primit auto~a~a. ___ • . .__;.,__, . - G ~"lL \;-/
1:
Semnătura organizatorului . Numele şi prenumele ...........................................~
I
I Semnătura ...................................... .
I
""I
I
I
I
,_ I PROCES-VER BAL
I
i
I
I
I
i I
. I.
Vânat împuşcat (specii, număr)
. I Semnătura Semnătura
..
I Nr. Numele şi prenumele pentru i.t;istruire pentru primirea
. vânătorului .
I crt. conform
anexei
'\MA~- vânatului
I
I I

I I 2 3 4 5 6 7 8
~-\ _· . 1 .
l
vânătorii Jr.:::.P..2...::-:-~: .
.. !.'P..l.J
l

I Data .
r 1. l{ l /xi; i f ~ \ A _ v ~
I
, I
I
2. M.~ H...~. ~
l 3. J Ov\_Ct\,. ·. MIÎJ\,ltlAI hU
I
I
4. , •ifi" ~'iL~-w.
-----~- ·.' ~
I 5. ~ . Î --iA \_,t].ll(-i_
I
I 6. - -~rk·.
. l~ ~Jă r
I 7.
\J
I
I 8. •·

I
I 9.
I 10.
I I

I 11. .. ~: •;

-
I
I: 12. ;,• ...
,,
:I 13.
I
:.1 14.
\ Tipărit Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
,,
16. .. , ·,.,-~ ··•
1,,
. ~- . .•.
! _l~ t. : i
• "';'°

i: I I
•:

"
17.
18.
19.
20. •··

21.
22.
23. •-·,

24. \ t .
25.
26. ..
.. "
27.
I
28.
29.
30.
31.
32.
..
33.
34.
35.
--
36. ,.

37. .;

38.
39.
~
40. ..
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1. )


2.
3. ....
,
4. •:
; ..
5. ~ ...
,, ,"

6. ·.
..
7. ·h-:~ ...
.. .,
.. . ..' ~

8. I•
."•
\
,'

f" ....~
9. '
10. .
11. I
f

Au participat ............... vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) .Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M.
crt. la vânători la gestionar predarea şi valorificarea acestuia, de
" integritatea şi calitatea lui.
A MA'~nr. ~ h-i<f V )l_

G~-, \,, .
Numele şi prenumele ...........................~..........~
Semnătura ............................................................... .
Organizator
Semnătura ... Data -o
/.l ~ "2.-- - )---0 f Li.
....... ·································································
j
GESTIONAR· Regim special
. .
·AvF>S Turris Turnu Măgurele. .. . Seria ACB nr. 218297

AUTORIZAŢIE. DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
; ·.•·· T B ..
Data ellliterii ]f~ .<?...~ .-::. .?.-:f? fJ
. _;·l ~â .· . -~
~
..... ...:···:···0!.'!Y.···l······_-··~··d··:· ..d··:·.'....d..., ..
.• , . ·..· ,Dl·····:·~_[.~d . . . . . . . ~. . . .,1
,,vs1-~c;~te~d~.yp.~. . . . ~
sa orgamzeze ş1 sa·.con uc~ vanatoarea co ectiv~ m ata e .................................................................._. .... , p 1.on
edste~ut~rizat
e vanatoare

:~;·~:~ ....
_ ::_·.:=: .o::·:::Tf::::~
~!.f":...
:.~~.~~.·.·.·.:/:~:~·~;::··;:i;o:
~v.··.... ✓.,..........
:·:~~~::·~:;;·~:··~~:;;:~:··:~:;:
...."1,,UJ.-~ ...... - ... . . .

Numele vânătorilor· şiâle candidaţilor lapermisul de ':'ânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Partici~anţii' la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi :înscrişi şi vor senină, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare p~ntru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

. · tor· '
Am_primita~ · Gestionar,
.
- . .
!~~-~
:l
l Latura .,;· ...., . .
orgamzatoruhn .. Numele şi prenumele .. 0............ ...........................
I
I
I
,I
I
, I
', l
I
I

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire pentru primirea
crt. vânătorului conform
anexei
ii)~ vânatului

I
I
I
I
I
I
• '
Data vânătorii ..
1.
2. T~-
Mo.~OJwvL ¼~.
1

{f .:..9...ţ:: . ~.9../.(°
't--1,1'~·
2

4
3

~
4 ·5 6 7 8

I
I
3. /JJ~iA-~ ~ ?
I I 4. ikA_)tui\tuv MtMJ'·lA... ~
, I
-~-Vl,
I '5 .. GrJ'---~.r--0 - 2J
I 6. .''~ I(}--', ~ V
I--" /4J
l
I 7. ·lo.AKCJvL~ 4-aAt -
,
I
I 8. 1(/)VUM._ ~\Iv -
I
I
I. 10.
9.
--~--~ ~~~ &!-<MĂ}~
-~~ -
~
I
11.' F,f/(:,. J "''1Jlrl ~-i\lv 7-i !

\
I
: ,12 ..
13.
.. M l t . ~ • .h,;w~ -
I
I 14.
I Tipllrit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
I
l
!
. r
o 1 2 3 4 . 5 6 7 8
15.
16. ,.-- .. ,,

17.
18.
19.
20.
21.
22. '?·

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
.•
~

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Au participat ............... vânători şi .......... ;... candidaţi la permisul de vânăt?are.
~entralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune·· şi răspund, până la
Specia Cantitatea U.M. ------------1 predarea şi yalorificarea acestuia, de
crt. la vânători la gestionar
integritatea şi calitatea lui.
C

, . . Ges:rar, ~ ţ~~
Nume~e şi prenu ···
Semnatura ............... .... .
Organizator
Semnătura .............................. .
A~-02---i-0 r~
Data ......................................................................... .
Aul- co/eJ ~ <l
o:SGţo/-- oJ(;ffo, CcJ
~ t- b

(, ; ' I

4.~1-;;.-
11~ 7
~b
~+-
29. _.,,.c.,..b.J____
ltJ7, -o~
~r-o.--~


1
-:O,.

/ '·· .
!ESTIONAR·· Regim special

WPS Tmris Turnu Magurele Seria ACB nr. 036401

j. - -

AUTORIZATIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
• • r ,

. TIPR .
:D ata · ··O.:l~O
. .emiteru l--z-oo~
.....................•... ·... -..1

·p;f/s ;.....r~
.Dl .......................... ' ' . vd-"4~ .
t············•·:••················, avand calitatea de ................................................................. , este autonzat
.
.sa..,, orgaruzefi -~ sa conduca~·"··~
·.•·~ vanatoarea.co1.·~·dind
ţ::ctiva
o".-b~-,:,~oa
ata d e .......
c.1sild "~·
Y........................."':::'!✓•• •••••••:.t.••...........••..... , pe i.otu ~ .lan~S?are
:
nr. ·.:····,···: ... ··-.:.··1>·····.-········· denumit ;_ ······~·····:····:~ ........ :.··················, zpna .....C.(t::k>.~~~ ... ::-: ..cf:. ..t!:.Y:;.:~ ...... ,
7 ~ .-.-,--- ~ d
t
• · d ~ - · -e.,,,r-l!.,o-r1,, A'A 1 - ;_
.~ţu
.w. ... ,... .
·········.-.~················t······~·········.fo. .
·

'
1 1· " t (
.Pi~recolţarea urm~oru~ J~'l~ecu{....~ll/f~~ _ : ~ ~ e c .. _
····:····~-·~:,~··~e,:!':\..~v........... ;.····.:._·:;;.······,
~ , V ~- i
1 ~·

~IC--

. Numele vânătorilor şi ale candida:ţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
. Participanţii. la vânătoare (vânători; gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semn&, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru _instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii. ·

.~ · · · Ani priinit aut · ··• _Gr;stionar, [ k .· .
•·. · ·• "Teninălurtl organizatorului ... Nume.le şi prenumele·-- ::Y.~
Semnătura organizatorului.....
.' !
. L.S.

· -· PROCES-VERBAL

Vânat împuşcat (specii, număr)
)

semn:ătura ..
Semnătura
.Nr. Numele şi prenumele pentru i~struire
,. pentru primirea
vânătorului conform
crt.
Mh~~b vivtr-e- · . ¼_c,.&__
'~· ~
vânatului
anexei
\' '
. ..,..1r.,' 1 2 3 4 5 6 7 8
!f,;"
F,.~., "~ ····04-0A-"loa:9
)ata vanaton1 ................... ;.. ... ..... .... ... . .
j 1.
.. ,.,

Ji:v-.c:L -~~U./~
;

.~
2; Î'i <J...,v..9--A--' P---\"~ .. {.
:

-3. ?1.tl';;> r~ /\
'4.· . .f2..d ""LÂ>v._ P<L.7'Î~ ~
.. ..
5: ~ YrLt:1·ktk Llv-c:·: ~
6'. 1··. r.)'i,ur'f4_ t~'k.e,,ll
'· i Ho ~~'-':~~ A
_8.
'
'9.
--- - ~
:, ,. :

10. : :
'
11. '
'. ·-
12: : ,.

I

13: l I '· ,.

14~ .' :

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5· 6 7 .. 8
15.
16.
17.
18.
19..
20. ...., ·+ ··-.•.

21.
22.
23.
24. · '4
·' 1 \. · 1 \
~~ ;
,,t,.
.:'•
.I')

~ţ • •.l - •

. 25.
26.
27.
28.
29.
30.

34.
35.
36.
37:
38.

40.
41.
42.
Numele şi.prenUţ11ele_ cap,didaţiJ~~{la p~rmisul de vânătoare
.,,,,..:.,,. -
1.
2.
3.
4. L \
5. .· '~
•• J
6.
1,".

7. ...f
"
-s.·
" ,9.
10>
11.
. Au participat .... .-. •:_..'.... vânătorişi .... tJ....... candidaţi la petp.risul d~ vânătoare.
Ce:q.tralizatorul recoltei de vânat
Destinaţia (buc.) Am ·primit .în gestiune. şi răspund, până la
Nr.
Specia Cantitatea U.M: p:reda:r:ea şi valorificarea acestuia, de
crt. la yânători · .. la gestionar integritatea şi ·calitatea lui. · ·

· : · Gestionar, . ) L ·. -.
Nume!e şi p,;i 4-\..X.... .
Semnatura .......

Semn ...
GESTIONAR Regim special

1
AVPSTunis Turnu Magurele Seria ACB nr. 036402

AUTORIZATIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
'
I TltB .
· ··o
•pata emzterzz -2-oo <J
-<DA............
............
·.· . ·... ·. ~ . t¼
· . Dl .. ... ~ T/.f?.}:. . . . .t: . . . ;. . u. ...: ........·....,
având calitatea de ......~~····································· ······, este autorizat
1 .f ~ c.ţ{)O ~-~o
·., ........ · ..,
.., ·a· ..,. "..;,t
sa orga. mzeze ş1 sa con uca van.a o~ea co ec va · tt· '"'din~·t b :-:r::
. a a d.•e-. .......

.............................._. .....a1. •••;···············~1.on
.c. d ld "'"'toare
u e vana
4 f • · ·denUllllt· ·,·.........................~L
nr. ........ .-................................ ·
.· ·............................. •·~L
, zona .················"-······ .. . . ~ ................. ,
' .jutl~ţl\\··:~·.····T.·'.~i,~lg~~ţ-vL··Î. ,.: .............. :::_ ?~Ccrecoţte,rea ;=ă~ruf~ t'~ (~~• t~~ ~ m p ~ ,0~:c~
·. :J1i\.L ..~-~~~i~riÎ;·~;~~~~~Î~~suldev~rînscrieînprocfsu1-verbaldecătreorgJ~at:7 2-4~
· . ·Parţicipanţii la vânătoare (v~ători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vână.to are pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidetJ.telor ni timpul practicării vânătorii.
I • !

Am primit autorizaţia.
1

· · ~ •

· Semnătura organizatorului".
•.
........ .
--

Vânat împuşcat (specii, număr)
Senirlătura Semnătura
Nr: Numele ş1 prenumele
crt.

· vânătorului
pentru ipstruire
conform
ane;xei
~'~ v~~
;
( o...CJ_
·fr ~ pentru primirea
vânatului

-~ .. 1 ... 2 3 4 5 6 7 8
" '"'ton1
ata vana · .. ................ - 7-AJO<{
0 ~-o,;1 ........ :..... ~ ....... -· -
c:-r~
:' ·.
L i/ I h s. f ~ .4
2. ·,~,~ 1~ '
~
~- !--/·~ ~1'\---c
A
4~ .fj·.~ A_A J 1,_ '4 tr{?,
5. :]~~ L ~'v-iu -.
>
.)? ' ..

6.' ,-h~ ·~·-
7; .•!h~u ~lt0 A
8. t /ev__ g --e)<_ 1M,1J
~··
9: ·~i.16.-\J'--6\.. ~·~.::t0(- ~

10;.· I

'
11: ~ ~
\
12., i

13.\, \

I,
14. 1·,,

. -
Tipărit la C.N. "lmpr1meria Naţională " S.A.

;-_ \
o 1 2 .3 4 ·5 6 7 8
15.
16.
17.
18.
19. ..t ..

20.
21. .\

22.
23.
24~
25. I-

26:
27.
28.
29.
30.
31.
32.
·.
----+---------if-+---+----t---+---+-------:JJ.~
33. \
34. ;
"·'
35.
36.
37.
38.
,39. -', .. ,' .. _.--2_- -, --- .
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor la permisul de vânătoare
1.

••
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
,: .,>!'
Au.participat ...... :........ vânători şi .............. candidaţi la permisul de vânătoare.
Centralizatocil recoltei de ;ânat
,_
Destinaţia (buc.) · Am primit în_· gestiune şi răspund, până la
Nr..
.. Specia Cantitatea U.M. predarea şi valorificarea · acestuia, · de
crt. 1
A
·• la vânători la gestionar integritatea şi calitatea lui.
<\ ~ ~,-{:;.. ,\ '.~Le:..,._. I}':'._

~ /.-Pţ '.)J\.JJ.. ~
~ -~C-
.,,. Gestionar, ;,
0 '•
..;. ~::;.::fuu.__ 1 ~v Numele şi prenum~le .1!)i.~..~?~~~;--~
X...

Semnătura .......... ........
,)
04--0ţ..-~iOCIJ
Data........................................
·
\, /
l
laEsTroNA.R · ·· Regim special

\" AVPŞ T4~$:Tµmu ~agurele .
- j , ' ... ~ ..:, \ '
Seria ACB 111> 036403

'

.AUTORIZATIE' DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
. '

, TIPB
D a a emz erzz ..o&-o~
.' .t ·t .; ....................-2-oo
...... aJ

. ·. . 1 •:t 'i;_ ?.~
I . . . . . v;:~./~ . .. .
- .Dl ·····.<····:··d···t··~.. '.·~···~·:···:·········1··:· .._.··~·d··:···d·, avadnd ca~take~!~··;C;···~·o····z f ······················;····d·~·,1este ~u~onzat
,sa orgam?:eZeŞ,ISa con uca_vanatoarea.co e c t i v ~ e ··················~···················································a' pe IOtJ u vanatoare
nr. ...... :.... denUllllt ................ ,; ..... ~k....... '. ............................. , zona ...~ ... ::1::-:f),,:ta.«. ...................,
A..~..... :._..... ;.............
· ·, -e:__!-e_o'r-'iM. ttlVL
~···-;.;.:············.······1:···,···········,······:··
. ],·· u d.eţu : · pe.ngu reco1tarea urma-toru1m· va:ryit
·····,··············,
" ( specn, )·
- de exemp1are, etc ..
·· numar I

_}Mi:.: ... ;·k;.:::-:;.. :t···:·~~.::-::... ~c. ~ ~Ct~ - <.1 ~ c ;
Ja.~~.. 1.0 2-,4-tt_c_ v--ttJ..r-e- -
· · N~el~ vânătorilor şi. ale candidaţilor la permisul d~ vâri~oare se vor înscrie în procesul-verbal de către 9rganizator.
,. . Partici_panţii la vâ~ătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoarepen~ instructajulprivindregulil~ de prevenire a accidentelor în tinipul practicării vânătorii .

·
• ·,
F· .
.
.
.~rmnătura organizatoru_lUI"':
'•
Am primit autorizatia.
·,
·
.
..... .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
N:i;. Numele şi prenumele pentru instruire. pentru primirea ·
cit vânătorului confolţn
-vânatului
anexei

·-···,
' ·~

"'·
· ,.. ... .. i-\4?-oz.....:.. '2-d)O cr
1
D., ata vanatorn .':✓.<'.,\ ••• , •••••••••••••••••• ;... .J
2 :
,
3 4 5 6 7 8

',,,

1.

4.'

·...

7.,

' 11.
10;
'
12.·
i3/
.14.
Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 3 4 5 6 7
15. ~~r11
- ~-U...
. ţyeXu~ -I
16; ··"J~C!<-f ll-t: l ) ~ ~
17. ~ ~ · 1
18. ~
J L u . . , t.,~
)
___.L------i----
- ~
:_-+-~-:---r-----;-----r--.....-..............
19.
20 .
--.....
.21.
22.
23.
24.
25.
26.'
27.
28.
29.
30.
31.·
32.
I
33.
34.
35.
36.
37.
, --e38..
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele candidaţilor ţa permisul de vânătoare
1.
2.
3.
4.
5.\
'-,, '·•.·:;
6. '\ .. f ; '; .
r .. ·:·•:· _, /I . '
7. ·,
8. ~\~~<
9. \
·,
10.
11. '-,

.,
~ .---. , Au participat .!..*........ vânători şi.- ....~ ...... candidaţi la pefl?TISU~ de vânătoare.
'.
Centralizatorul recoltei de vânat

Nr.. · \ ~· -l' Destinaţia (buc.) '._ .. Am primit în gestiune şi răspund, până la
·:specia .cantitatea U.M. · predarea şi valorificarea acţstuia, de
crt. .i..; la vânători la gestiona~,~ · •integritatea şi calitatea lui. .·" ·
' .
L <Mic;,.~· ~- b,A_c... .")L
' ~~ ,

~ ' ~-+='zi ~A'-;.;•, .. 4- 1--u.r i><- · . · · Gestionar, . f1A .
A
şi p~en~elÎ)~~....: .....~
?, {._a._C-A () \, l,-,1 r_ ~
I
. :·Nume:e_
', Semnatura ........ ····

Semnă ... ~•.. Data P.K:::.9.:~..::...~.9...CJ
..
Regim sp0cial
. GESTIONAR
AVPS Tunis Turnu Magu rele· Seria ACB nr. · 036404

AUTORIZATIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
, ! · · TIJ,> B ·
·t .. .{?f:_-- Q?_,,- 2oo a
D ata·emz erzz ···:························· 1
·~
. . . . . . . . . ·,

~ ' J c--- . J) . 0 .
.
L · . ~ ~ eJc
4
V'--:/vLL · , este autonzat ·
&1.1CC-G
. · Dl ............ ;'.················· .. ···.· ............................ , ·avand calitatea de ............................... ...............................
;_ •

- . .. . ·-·· d . - ,;. - . . 1 .. ~. ·d. de .............. .
. A ft-e, '2-- '2-0 C) q····--::;·····............... , pe Jon t~11anatoare C duld. ,.. -
saorgamz ez't §1 sa con uca van.atoarea c. o ectlv f
m ata
.4,u_
························•·.·······
' r r"in'
. ......... , · zona ........ , io. •t, , ~.7........., r
i, JJ 1~.:.J. ............... b. ...............
. . • .
·········:.·•:.:.··r,··:·····:.:······ denum1t ........................
nr. .......... ;............... ............... .
, . . - . ,.. .. -
. . .. . l~\.v\"-.~. ntru rycoltarea unnatorul·u·1 vanat (specp, numar de exemplar e, etc.).
Jud. eţu~l .... ;.............. i.,•··.··· .. ··t .. ~··············· · .... r ..... ;::.:····,,,Pe
l;y•,e_,. ~,..... 2-. ~ C.. .
V- .· ...:... . ~ '111,,L C.. d o..__~ .- 2- f:h,,(_ C- I
................. ~·.··... ·•···· .. ·····:··· .. ····~·········· .... ; .. '. ... i-:··· ......... ·:··· .. I.. . . .
or de vânătoare se vor înscrie în procesul- verbal de către organizator.
· · .. urnele vânătorilor şi ale candidaţil la permisul
înainte de începerea acţiunii de
. . Participanţii la. vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi). vor fi înscrişi şi· vor semna,
practicări i vânătorii.
,vânătoare pentru instructaj ul privind regulile de ~revenire a accidentelor în timpu1 I

' • • r

,.; l}m primit autorizaţi
.

. SemnăWa org~zato ntlill .....•...

PROC ES-VE RBAL

Vânat'împuşcat (specii, număr)
.. Semnătura Semnătura
-Nr. Numele şi prenumel e pentru instrujre
· crt. · vânătorului
;
conform
anexei
~~ \/4~ \1"1-C.~
pentru primirea
vânatului

2 3 4 5 6 7 8
.Qr .. 1
·;ta vânătorii .. {.!t:7:'; ..Qţ.:::: ..~.~.j
·. ~ /·

1.. i\t\.c/' (j. "€.L
ctiW.
2. .l.~ li~~ .
3. ~~ -~k l - f __ (}--
-
li
n
li fi

4 •., I Uv\..cu.. ·1µ\,Jv4, l~ M Lt ..
. ~ ~ u~
. 5. r 6.Jl,A ~~ l,._;uJ \t--r I\.•¾-
-.
~

6. ·~.
V

. rvv1 ru
\
~ ~:,

7.. · l.N¾c/4... ~)IA)~

'1~
,,
8. f~)~

9.
",
- .., .. ~· ---.......

10 ...
11,. . . . ~'-

12.
..
"
13;
..
14.
.. T1păr1t Ia C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

jj
----.......:.--
I
GESTIONAR Regim special

AVPS Tunis Turnu Magurele Seria ACB nr. 036405

AUTORIZATIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
1• ' • ' • '. , '

, · TIPB
·n·,. ata emz.·terzz·· ..........
09--0':J.. ,_·2oo 'j
·....... i:-1. ••••••••

.., .
. Dl ........
·.• · . "
Sa organ1z~J ŞI sa con uca vana oarea CO ec lVa
0~:. . .l..~. .
. 'd " " ·..,t
~~având calitatea de......~~~.::~"'·········., ..................... , este autorizat
~ - 0 ~ -I'"")
1 : t· " dindata· d~ ..................................... ...... ,r,..., ~ .t::
pr
d 1d ~ana
::-:V..'!-r:':' •• ~···~······._....... , pe 1.01; U
" "t1.p~'o.
nr. c,.'. .., •... J...:'·~.. c!enun;tit .......... ~~··········•······•············• zona ...~.c.u.t.. ... ::.?.:>.•......... /r.:y
7
~-rl. . \.t"t.
J.·.u._deţul :-·:··.··········~~i
.... ;... ~:.· ............~~·······:....... ~
....... , entru r.ecoltarea. urm.ătorului v.ânat (s~ecii, număr de exemplare, etc.):

,
.. ~~ ~ . . . . .(. .
~ . . . .,:. . . . . . . . ' -- "~C-,
. · · N1:1IDele vânătorilor şi ale candidaţilor la perniis de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
~~ ~- 2....-~c:_
,

. · ·Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna,: înainte de începerea acţiunii. de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenir~ a accidentelor în timpul practicării vânătorii .

• ! · Am primit autori aţio ~ . . .· · · · .
. 'Semnătura organizatmului '

PROCES-VERBAL

Vânat împuşcat (specii, număr)
/
Semnătura
Semnătura
Nt.. •·. '_Nlirnele şi prenumele pentru instruire
ort. vânătorului

,.
:
conform
ane)fei
4~ ~L- \C'UOA
"·-,~-
• l
pentru primirea
vânatului

~ .. 1 ··2 3 4 5 6 7 8
D ata vanaton1
'
" " ".. ............. ?J ~.....
O.'.r-©,. .....
,
'½ .o....~ ....
. . .'

1.
~
Sk 4q laQ
' 2. : /IJJ....w ~N0t1 t,L ,.

3. { 0vU_ tA_l_o~-.-oJ. hw I',.
..
,4. ~ t { ,'~ C4,Alt~\1
'

·s: ' ru ·. \l,t.L.
1
b~
6.. K~\u~ Kt~
~,

7. . ~~.~ ..· r-;-(~\
8.
- ·.
I~
~
10.
9.
,.
,.
~ ~- CL--
r -ll--A-·
. I Ler--'< V'--(11\_.
~ .
~
-- ----..,
"

11. (\
12. i'
13: ., I
~<
I

.. I

~.
~ < •'

14. · •1 ••, I

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. ,,
26:'i
27.
28.
29.
30.
3L,
32.
33.
.

''
·•'
i.
-~
34.
35.
36.
37.
~ .. --~ ·---38.·'
39.
40.
41.
42.
Numele ş,i prenumel~ candidcţţilor la,Permisul de vânătoare
1.

4.
5.
'
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Au participat.. ............. vânători şi ..... :........ candidaţi la permisul de vânătoare . .,
Centralizatorul recoltei de vânat
~

~
D~stinaţia (buc.)" Ani primit în gestiune şi răspund, până la
Nr.
crt.
Specia Cantitatea . U.M.
la vânători la gestionar
predarea şi valorificarea acestuia, de
integritatea şi calitatea lui.
,,
' , ..
,'.I.,, ·,.
~
- Gestionar.., . i{ _
. f"\f.l:liJ.....I.._ \'VL..
Numele ş1 prem mef).'... ~_.::-........................... ..
Semnătura ...... ....... .
Semnă~ e>"}--o'>J-- ~oQ(
Data........................................
}ESTIONAR Regim special

A\(PS T:unis Tum_u Magureie. Seria ACB nr. 036407

·AUTORIZArfIE
' DE
.
VÂNĂTO
..
ARE COLECT
' .
IVĂ
: TIPB
o I - .htJ Ao
-;-:- .::: .............
D..ata emz·terzz·· ..;:_,. !7f:.

I l. b'l'1 ~ r f::n__
_ · _·· ·. _Dl ,.~..~ d
J1 co
~
... ...: .. :~t·~.... :.; ... ~ d
1ec,;:__
.. :···; atvândd c"l,tatya ~Oo/-~··;ro ·····--'········ ···········;···~ ul·,edste ~ut~rizat
mµa a e .......... f/:;: .... :..................................................., pe /2n'f. ~v~ţpare
sa orgamzeze sa con. uca vana oarea
nr. ............ -1,..;u·•················
denumit .. :....... ,.9!.Y.,.,.............•........... ,................, zona .. E./..t:jo~.'. .... J... ri..V.:~L~.......,
.ju.de~~_g:.:.~·~...( .........:e...O..'f::'1/~~................:........... , penţru recoltarea unnăto.rului .vânat (specii,. număr de exemplare,
etc.):

)W..~~:·~~~~~~:~j~~~~;:-~~~Jnl::::~~f::~es'ul-:~~~fr~~~a~
la vânătoare (vânătqri, gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea
Participanţii