You are on page 1of 6

ypełnienia ankiety

Data wypełnienia ankiety Adres do korespondencji:


Modern Financial Systems Sp. z o.o.

ul. Biznesowa 8

26-600 Radom

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI


Dane przedsiębiorstwa

1. Nazwa

2. Adres

3. Telefon 4. Faks

5. E-mail 6. WWW

7. Przedmiot i zakres działalności


(PKD/EKD):

8. Data rozpoczęcia działalności

9. Wielkość zatrudnienia (średniorocznie)


2016 2017
ypełnienia ankiety

10. Czy w Państwa przedsiębiorstwie 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontrolowane jest
przez inne przedsiębiorstwo (bądź organ państwowy)?
TAK NIE
11. Czy posiadają Państwo 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w drugim przedsiębiorstwie?
TAK NIE
Jeżeli tak, to w jakim? Ile?

12. Czy jest Pan/Pani podatnikiem ZUS czy KRUS?


ZUS KRUS
13. Czy działalność jest prowadzona na terenie:
WIEJSKIM MIEJSKIM

INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

1. Miejsce realizacji inwestycji


Województwo Powiat Gmina Miejscowość

2. Cel inwestycji (opis przedsięwzięcia)


ypełnienia ankiety

3. Szacowane koszty inwestycji

Maszyny i urządzenia (zł)

Materiały i prace budowlane (zł)

Szkolenia (zł)

Reklama (zł)

Inne (zł)

Łączny koszt

4. Zaawansowanie prac – czy zostały rozpoczęte prace nad inwestycją?

TAK NIE
Jeżeli tak, to jakie?

5. Harmonogram rozpoczęcia inwestycji:

Rozpoczęcie Zakończenie

6. Czy przewidywany jest wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji inwestycji? (%)

Liczba nowo zatrudnionych osób

7. Czy przewidywane są nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych?

TAK NIE
ypełnienia ankiety

8. Czy inwestycja ma wpływ na poprawę BHP?

TAK NIE

9. Wpływ inwestycji na ochronę środowiska?

Neutralny

Pozytywny

Negatywny

10. Czy w wyniku inwestycji powstanie nowy produkt lub usługa?

TAK NIE

Jeżeli tak, to jakie?

11. Jak innowacyjne technologie zostaną wykorzystane do realizacji inwestycji?

Na świecie W Polsce
Stosowane krócej niż 1 rok

Stosowane krócej niż 3 lata

Stosowane krócej niż 5 lat

Stosowane krócej niż 7 lat

Stosowane ponad 7 lat


ypełnienia ankiety

12. Z jakich środków będzie finansowana inwestycja (wkład własny)?

Kredyt inwestycyjny (%)

Środki własne (%)

13. Planowany wzrost przychodów w wyniku realizacji inwestycji (%)

Rok % wzrost przychodów


2018

2019

2020

2021
ypełnienia ankiety
OSOBA DO KONTAKTU

Imię Nazwisko

Stanowisko Telefon

e-mail

Podpis

NOTATKI